STOREGUT


Upvokstren hans

39Han liten var, fyrr han vardt stor.
Det er den gamle Laaten.
Og fyrr han havde lært eit Ord,
han altid tok til Graaten.

Som Katten rædd den vaate Laug,
kring Mor han vilde hanga.
Han fyrst ikring paa Fire flaug,
fyrr rett han lærde ganga.

Fraa han fik Foten under seg,
han sprang paa Berg og Nutar,
og up han voks som du og eg,
og andre slike Gutar.

40Ho Anne skulde eingong ut
– han var vel lang ei Alen –
daa stengd’ ho inne Veslegut,
som skreik som han var galen.

Han flaug det heile Hus ikring,
solenge til han dovnad,
og skreik og skreik, det arme Ting,
til han i Oska sovnad.

Til Mo’r hans daa for slikei Ferd
eg sagde mest i Sinne:
«Eg meinar du fraa Vitet er,
som stenger Guten inne.»

Hans fyrste Ungdom dreiv som Dogg,
som Morgonsoli jagar.
Og berre eingong fekk han Hogg
i alle sine Dagar:

Det var, for han den Vanen fekk
at fanta kring og fljuga,
og eingong, som det galet gjekk,
han burt det vilde ljuga.

41Han Hyrding var og sprang og sleit
paa gamle Gute-Visen.
Han gjætte Ku og Saud og Gjeit
og stundom jamvel Grisen.

Han maatte varna Aakrens Bar
med all den Magt, han aatte.
Om Tora slog, som rædd han var,
til Skogs han endaa maatte.

Naar Ku til Skogs for Kleggen flaug
og sprengde Grindefalsen,
han sprang som i ei Sveite-Laug,
og Blodet brann i Halsen.

I Regn og Kjøld, naar han var vaat,
og Snjoen laag paa Nuten,
det Tuttring var og stakkars Graat
paa vesle frosne Guten.

Og naar so «Blaamann» burte var,
og Reven attaat gjøydde,
og so han saag eit Skrubbe-Far,
han trudde plent, han døydde.

42Og trøytt han skalv som Ospeblad
og sat paa Bjørkestubben.
Til Gud for Bukken sin han bad,
og bannad so paa Skrubben.

Og naar han vardt fraa Gjæting laus,
han sprang og klappad Hender
og efter Fisken flaug og fraus
og Trastar skaut og Ender.

Du vyrder litet, om du slit,
og frys, til du verdt valen;
for naar fyrst Fisken viljugt bit,
so verdt du mest som galen.

Naar Snjo vardt djup i Dal og Lid,
daa sat han litet inne,
men rende kring paa gode Skid
i Skog og Fjell og Finne.

Det var vel gildt, naar Reven laag
i Saksi der og baksad,
og gildt, naar Rjupa kvit han saag
i Snora flaug og flaksad.

43Det var eigong om Vetren daa
me miste Vega-Leidi.
For Fok me inkje kunde sjaa,
men sat i Snjo paa Heidi.

Han fraus; men Raad laut finnast paa –
eg maatte Frosten tvinga –
so vermde eg han Føter smaa
imot mi berre Bringa.

I Hola der af Snjo med sat;
daa snart han kjende Varmen,
so drog eg up af Lomma Mat
og tok’n in mot Barmen.

Det klaarnad up; og so paa Skid
me rende fort som Elden
framover Fjell og bratte Lid,
og kom so heim om Kvelden.

Daa Anne kom med øl i Gaus,
eg sagde daa om Kvelden:
«Sosnart eg saag, at Guten fraus,
eg vardt so heit som Elden.

44Han enno er forliten, han,
til slikt med meg at vera.
Det vera maa den vaksne Mann
til vaksne Verk at gjera.»


Storegut tek imot sine Hærklæde

45Til ein Hærmann vardt Storegut skriven,
og i attande Aaret var han.
So han fyrst ut i Verdi vardt driven,
til at tena fyr Konge og Land.
Det var Gut, som i Haand ei var valen,
men til alting at gjera var før.
So i Telthuset møtt’ han paa «Dalen,»
aa taka imot sin «Mundeur».

Men til Guten so stor og so fager
var dei Klædningar alle for smaa:
Af dei hundrade Gangar paa «Lager»
var der ingen, han kunde faa paa
utan Tøyging i Ty, so det brakad
i dei største, han kunde faa fatt,
og med Spaning og Slit, so det knakad,
og Saumarne rivnad og spratt.

46Slikt han klædde seg bøygd imot Veggen
og so raud utaf Hite og Harm;
for den Broki rakk midt ned paa Leggen
og den Trøya til midt fram paa Arm.
Han i Ryggen stod krokutt som Krakken;
for af Trøya si bunden han er.
Som ein Knapp siter Huva paa Nakken,
og Vesten ihop han ei fær.

So han sprengde si «Uniform» sunder.
Og den aldri var gjord fyr ein slik.
So han gjekk der til Spott og til Under.
Det var ingen kjend Storegut lik.
For sin Storleik han gjekk der so sliten,
og som Tullingen kringom han foor.
Det er vondt nok at vera forliten,
men verre at vera for stor.

Og naar Maurar af Smaafolk dei logo,
han som Ungar deim slengde ifraa.
Det var Barnet, som slær, naar dei slogo:
Han var vaksen og slog ei dei Smaa.
Slikt han gjekk der som Frikar paa «Dalen,»
og var framifraa makalaus Gut.
Men, so sagde dei Mannen var galen,
som slikt bar seg aat og saag ut.

47Men, den Kaptein var betre en Andre.
Han var glad slik ein Storing at sjaa.
Og han sa’: «No du heimatt kann vandre,
til me Uniform aat deg kann faa.
Det er godt, at me stundom faa sprengja
denne Trøya, dei fleste faa paa.
Til det store me hjarteleg trengja
bland alt dette stakarsleg smaa.»


Storegut i si nye Uniform

48«No er eg ny fraa Topp til Taa
den fyrste Gong i mine Dagar.
No Kjolen min det gløser fraa,
og blenker kvitt fraa mine Kragar.

No er eg ny, og Rum eg fær.
No kann eg fri og frank meg kjenna.
No skal de sjaa, at Gut her er,
som haagt i Hallingdans kann spenna.

No er eg ny. Kom paa, kom paa
og prøv, om du meg godt kann skaka.
Vel det du vil, om du vil slaa,
ell’ du vil Tak kring Ryggen taka!

49Kom Guten min, om du hev’ Mod!
Det gjelder inkje, fyrr du freistar.
Eg ferdug er: kver Drope Blod
i Livet kringom flyg og gneistar.»


Dragsmaalet.


Ingen af alle dei tusunde Mann
til dette seg glædde.
Ingen, som meldte seg, Storegut fann;
for alle var rædde.
Sist sagde Kapteinen: «Skjemme deg Knut!
kan du og deg idra?
Du var den Mannen, som stødt rykte ut,
og vilde ei fira.
Var du paa Dansar, so altid du var
den beste i Salen.
Her gjekk du fri, og var makalaus Kar,
og kytte paa «Dalen.»
No lyt du fram, og eg seer du er heit,
og Dragsmaal du venter.
Frikaren var du, sovidt som eg veit
i tri ‘Regimenter’»
      Knut skifter Lit, no er bleik, no er glødd,
den Mann utan Make!
Knut var fraa Mo og paa Byrte var fødd,
og Fa’r hans het Hake.
50Knut var no ikki so framifraa stor,
men tett var den Guten.
Aldri slik Bringa du saag, der du foor,
som paa denne Knut’en.
Steinen paa Vistad – mot Endarne sneidd, –
han tok up i Fanget.
Finnabu-Laupet, tolv Alner i Breidd,
det tok han i Spranget.
Karen han lyste med Armen sin strak.
Den Gut kunde skaka.
Endaa han skalv, daa han skulde eit Tak
med Storegut taka.
Men han laut til; for det var slik ei Skam
seg over at gjeva.
Folk ventad slikt paa dei tvo, som steig fram,
at knapt dei fekk teva.
      So desse tvo foor kverandre imot
og smilte og logo,
Gingo so fram paa sin dansande Fot
og Hallingskast slogo,
gripo kverandre kring Armarne fast
og reidde og skoko,
so efterpaa til det gamledags Kast
kring Ryggen dei toko.
Som til eit Toug dei seg tvinnad ikring,
lik Traaden fraa Nokken;
svivo so kringom i Ring og i Ring,
som Hjulet paa Rokken.
51Smaastein du høyrde fraa alt deira Spenn
kring Øyrom at driva,
endaa paa Jordi dei syntest ei, men
i Lufti at sviva.
Men so paa Slut tok han Storegut Tak,
so Mun det mund’ taka,
slikt at i Bein og i Bonor eit Brak
du høyrde at knaka.
Liksom du fossande Baaten ikring
kann snu med eit Styre,
sender han Knut utom ingjerde Ring
med Hovudet fyre.


Eivind Aalandslid

52Eivind Aalandslid det var ein spretten Kar:
under Bjelken godt han slengde.
Mangt eit Taket tok han, og so seig han var,
at han beste Karen sprengde.
Eivind ute var, naar nokon var i Naud,
kaupte Garden hans og Hest og Fe og Saud.
      Kunde han ei daa.
      beste Kaupet faa,
Mannen smurd’ han up og dengde.

Eivind var imillom Skiens By og Mo
rikaste og «beste» Karen.
Og den stakkars Krok, som kom i Eivinds Klo,
han var seld og fantefaren.
Gjeva nokre Pengar, det var Eivinds Vis,
og so Hest og Smør og Skinn til dubbelt Pris.
      So paa alt, den Fant,
      tok i Garden Pant.
Slog so til seg heile Garden.

53Stødt so er det slikt, dei hava fælt til Vinst
slike sterke rike Karar.
Eivind lagde up, so Kaksen havde minst
fem og tjuge gode Gardar.
Kaupte han ein Hest, ell’ om det var ein Gard,
stelte han seg slikt, at somt han skuldig var.
      Kom so Folk med Krav,
      bankad han deim af.
Slikt med Hogg og Slag han svarar.

Ingen kunde søkja Eivind for ein Rett.
Alle tømde vardt og tvegne.
Futen, Skrivaren og Prokurator lett
vordo til hans Side dregne.
Saki vreid dei burt og up og up den skaut:
Han deim Hestar gav og store feite Naut.
      Folk slik Urett bar,
      daa dei rædde var
for at verda helseslegne.

Men so var det eingong gamle Ivar Aa
slikt til Storegut’en talar:
«Vil du krevja Eivind, skal ein Bukk du faa.
Han meg eiger hundrad Dalar.
Naar du skræmer Eivind, som eg veit du kann,
verdt du for det attaat til ein Frægdamann.»
      54Storegut vardt glad.
      Fort han foor afstad.
Spræke Gut ei lenge sadlar.

Naar so Storegut’en kjem til Eivind daa,
han for honom liksom kjæler.
«Eg skal krevja deg fraa honom Ivar Aa,»
muslar han for seg og mæler.
«Kom i Loftet up, skal du Bitaling faa
til den gamle Skarven, denne Ivar Aa,»
      Eivind gjev til Svar;
      for han er den Kar,
at for Bank han aldri fæler.

Naar dei kom i Loftet, Laasen med eit Slag
slo han i, so Huset riste.
Og han segjer: «No du læra skal i Dag
det, som aldri fyrr du visste.
No skal du for gamle Skarven Ivar Aa
di Bitaling her paa reide Haandi faa.
      Men eg trur med meg,
      dette Krav af deg
jamen verdt paa meg dit siste.»

Men han Storegut han stod og flirde kaldt.
Varme Ord han ikki trengde.
55Med den vinstre Haand ein Tunnesekk med Salt
tok han og paa Oksli slengde;
svingad Sekken up til Munnen som ein Dram,
leikad der paa Golvet med den att og fram.
      Daa vardt Eivind bleik,
      og paa Folk han skreik.
Her var den, som Eivind dengde.

Svint af Kista si han hundrad Kronor tok,
– Pengar tunge er at bera –
Og han Storegut’en varmt i Haandi skok,
sagde: «Me skal Viner vera!»
Men han Storegut’en svarar: «No skal du
om fraa alle dine vonde Vegjer snu!
      Ser eg ikki, fort
      det af deg verdt gjort,
skal med meg du faa at gjera!»


Det stend Age af Kongens Umbodsmenn

56So var det eingong han Kaptein Riis
– det Navnet til Mannen svarar –
foor Bygderna kringom paa gamal Vis
og saag efter Kongens Karar.

Han aat og han drakk og han livde vel,
– den Tunna var traa at teppa –.
Og den, som var riker, han var so sæl,
at Hærmann han kunde sleppa.

Som ventande var, so tok han in
til Lag paa dei største Gardar.
D’er Gjestebodskost, med Kropp og Skinn
at eta up Kongens Karar.

Og so fekk han Pengar og Fugl og Fisk
og stundom den største Stuten.
So stakk han i Pung, og lagde paa Disk
den rikaste Gardeguten.

57So tok han istaden ein Husmanns-Son,
om det var den lægste Karen.
For Stakkaren var der ei mindste Von
at sleppa fraa «Lange-Maren.»

Med «Sjersantar» tvo slikt foor han kaut
ikringom med all den Stasen.
Og dei fekk ein Saud, naar han fekk eit Naut.
For Kapteinen han er Basen.

Slikt var det med Smør og annat Verd
for Guten, som laus seg falar.
For «Sjersanten» veit du Skillingen er,
og Kapteinen han er Dalar.

So foro dei kringom fraa Hus til Hus
med Alvor men og med Lentor.
So livde dei dagleg i Drykk og Dus
og flaug efter fagre Gjentor.

Slikt fara dei kringom som Skrubb og Ravn,
og alle dei Knokar gnaga.
Men daa dei var ute i Kongens Navn,
so torde ei Folk deim jaga.

58So foro dei Bygderna up og ut
til Alle med vondt at venja,
og Ingen fekk eingong han Storegut
til desse Fantar at dengja.

Eg sagde til honom: «No fær du sjaa,
for alt den Urett me lida.
Du saag, at du maatte for Ivar Aa
om Retten med Neven strida.

Eg Christian Lofthus ved Lillesand
paa Ferderna mine raakad.
Og der eg daa med denne kloke Mann
om alt dette vonde spraakad.

Eg ferer med honom til Kjøbenhavn
og over slik vonde klagar.
Me tala til Kongen i Landsens Navn,
so verdt det vel betre Dagar.

At klaga for Kongen er aldri Skam,
for det skal eg tryggt deg borge.
So visa me deg for Kongen fram,
at Karar her finnst i Norge.


Storegut er med til Kongen

59So til Kongen me foor, og var elleve Mann,
og han Christian Lofthus var Styraren, han.
Det var fram me laut føra den Urett, me bar;
afdi Folket er Barnet og Kongen er Fa’r.

Gjenom Sverge me foor og med Skreppa paa Rygg.
Det var Veg, som var lang; der var Skog, som var stygg.
Men me trygge foor fram: der stod af os ein Kvekk.
So den Vegen gjekk snart: det var Gutar, som gjekk.

Me ein Lax havde med ifraa Lovdalens Fjord.
Det var Gut, som var feit og so ovende stor!
Det var Skjenken, me havde til Kongen, han Fa’r.
Og han Storegut Laxen i Skreppa si bar.

60Me til Kongsgarden kom. Aa ja der var vel gildt!
Og imot os dei toko so framifraa snilt.
Der af Folk kver ein Kroken i Garden var full.
Og dei skein utaf Sylv, og dei gløste af Gull.

Og mot Laxen i Skreppa ein Tenare tok.
Han i Gaava var glad og i Haandi os skok.
«No i Kveld», sa’ han, «kjem han for Kongen paa Disk.
Det er sjeldfengt her nede at faa slik ein Fisk.»

So til Kongen me kom; det var Gut, som var gild!
Han tok mot os so vel: det var Mann som var snil!
Og han helsad so varmt, og so sagde han daa:
«Eg er glad, naar eg fær mine Nordmenn at sjaa.

Eg til Lands eller Vands slike Hærmenn ei fann.
Dei er trugne mot Kongen og trugne mot Land.
Slikein Vokster paa Karar du aldri skal sjaa.»
– Det var Storegut daa han sett’ Augo si paa.

Daa so Lofthus’en maalad vaar Urett og Sut,
– det var Guten sin det til at leggja det ut! –
daa sa’ Kongen: «Nei, det er daa æveleg Skam,
at mot Aalmugen Umbodsmenn slikt fara fram!

61Gjev meg Tid, skal eg snart til det beste det snu.
Eg skal læra dei Kararne til, kann de tru!
Som eg refser, eg løner det ærlige Stræv.
Og i Morgon de heim atter med skal faa Brev.»

Og so gjekk me med Tru paa det kongeleg’ Ord.
Men til Kvelds vardt me bodne til kongelegt Bord.
So hjaa Kongen til Gjestebods var me den Kveld.
Og der lyst’ i dei Salar som Straumar af Eld.

Det var Stas, kann du tru, som var framifraa fin.
Det var endelaust, var det, med Mat og med Vin.
Det var Folk, som var fine og kunde seg snu.
Det var slikt, du i Paradis maatte deg tru.

Det vardt talat somyket til Nordmannens Pris.
Og dei spurd’ efter Norge og Skikkar og Vis,
Og me sa’, daa dei Storegut makalaus fann:
«Der er fullt up der heima af Karar som han.»


Storegut er landlyst

62Det litet vardt af Kongens fagre Ord;
for alle Kongens Umbodsmenn her Nord,
dei alt det gamle munde halda paa,
so der var ingen Rett for os at faa.
I Fengsel Lofthus’en vardt kastad, han,
og der vardt drepen af ein Tilsynsman.
Og me dei andre, som var med derned,
me miste Guds og Folks og Kongens Fred
og skalv for kver ein Skarve-Mann me saag,
og rett som ville Dyr paa Skogen laag.

Kvast biter det i Snjo og Frost og Vind
at stengjast ut’ og ikki koma in
og høyra Laasen i for seg at slaa.

Du gjeng og dreg paa siste Andadrag,
naar trøytt du gjeng ikringom Dag paa Dag
og aldri minste Biten Mat kann faa.

63Det gjeng paa Livet, naar du frys og svelt;
men endaa er du verre kringom elt,
naar du eit venlegt Aasyn ei fær sjaa:

naar slike Folk, som før du kjende best,
ifraa deg røma, som du havde Pest,
og dit du seer, dei vende Augo fraa.

Som naar du i den myrke Haustens Kveld
din Laava seer at loga up i Eld
med alt det Høy og Korn, som i den er;

so er det, naar du seer, at kver og Ein
er hard imot deg liksom Stokk og Stein
og burt di Haand til Helsing fraa seg slær,

og i di Sorg sin Hevn og Glede finn,
og aat kver Sukk og all den Graaten din
stend berre kald og flirer der og lær.

Det svartnar for deg. Du er nær at døy.
Det brenner up dit heile Korn og Høy.
Du vilde døy, men døy du ikki fær.


Storegut med Fa’r sin verdt fredlyst

64Slikt ikring med Foten saar
ifraa Gard til Gard me rømde,
beiske Drykken ut me tømde
til den siste Dogg og Taar.
So paa Skogen der me laago,
og naar Eld me tende, daa
Folk der heim’ i Bygdi saago
up mot Himlen Røyken blaa.
Naar so Røyken ropad ned,
sagde Folk paa kver ein Hause:
«Det er fraa dei Fredalause.
Lat deim liva der i Fred!»

Naar det leitar paa, det sanne
fær tilgagns du fyrst at sjaa;
for den beste Hjelpi daa
kom ifraa mi snille Anne.
Ho til Mann og Sonen sin
kom med Fred og annan Fagnad,
so i all den Striden min
endaa var ein Herrens Lagnad.
65Mine andre Søner var
likeins meg til Fred og Glede:
med si Mo’r til Bro’r og Fa’r
fylgde dei med Mat og Klæde.
Modlaus den, som vel seg lagar,
tyngste Lagnad aldri slog:
Sams me Livsens-Lasset drog
gjenom desse tunge Dagar.
Eftersom so Tidi skreid,
totte Folk, det var for ille
slikt at jaga os som Ville,
og at me uskuldigt leid.
Likeins Kongens Umbodsmenn
tok paa Slutten til at fæle,
at det kjøvde Klage-Mæle
skulde Kongen naa igjen.
So med Skrivaren og Futen
ikki lenger fæla turfte.
Men den drepne Lofthus-Guten,
han, den Gjæving, han var burte.

Sorg renn burt som Barnataar;
Alle Sorger me fekk slite,
sat i Minnet atter kvite,
liksom attergrodde Saar.


Storegut med seks Brøder gjeng i Krig

66Her kom til Krig med Svensken att’.
Det er den gamle Song.
Det altid kjem til Slagsmaal radt,
naar kver er vond og vrong.

Til Krig eg var for gamal, eg.
Eg vardt so smaat alt snaud.
Men so i Striden ut for meg
og havde Søner sjau.

Det Olaf, Ivar, Hermod var
og Sigurd, Svein og Knut,
og for deim alle som ein Fa’r
var Kulten, Storegut.

67Eg gjorde det, som kom paa meg,
til at faa Hæren full.
Eg havde mange Søner, eg,
men litet Gods og Gull.

I Striden Husmanns-Sonen laut
og fekk ei vera lat.
Men Gardemannen gav eit Naut
og Son hans heime sat.

Det er dei tronge, tunge Kor
i denne Striden vaar:
Den, som hev’ minst at strida for,
han fær dei største Saar.

Den Krig er ingen Barnaleik:
det tek i kver ein Led,
so Mannen som er sjuk ell’ veik,
han siger ende ned.

I Torst’ og Sult med Skreppa stor,
af Regn og Sveite bløytt,
du gjeng, til paa den kalde Jord
du sovnar armodstrøytt.

68Du vekkjes up mot Gry af Dag
i kver ein Leden stiv.
Af Livet leid, du ynskjer Slag
mot slikteit Illmannsliv.

Det tok for hardt paa Guten min,
han stakkars yngste Knut.
Han i eit Sjukehus kom in,
men aldri atter ut.

Og Svein og Sigurd sidan vardt
og sjuke ein for ein.
Det Liv og Arbeid var for hardt
for slike unge Bein.

Det altid fullt af Sjukdom er
paa slikei Stridens Leid.
Det fylgjer Pest ei Krigerhær,
som Ravn i Skrubbe-Skreid.

So kom det daa paa Slutt til Slag
med Blink af Sverd og Eld.
Me høyrde Dur den heile Dag
her paa dei haage Fjell.

69Det minst var tjuge Mil fraa os
der aust der Slaget stod;
men endaa dunde som ein Foss
mot Fjellom Slagets Ljod.

«Aa, Gud!» sa’ Anne, «høyrer Du
det Ljom med Vindens Drag?
Og vaare Søner, maa me tru,
er med i dette Slag!»

«Aa! høyrde du den Dynen her,
som up i Nuten let?»
So sette ho med Sukk seg der
paa Steinen ned og gret.

Ja, vaare Søner med dei var
i dette fæle Slag.
Det gløymer aldri arme Fa’r
i all sin Livedag.

Dei havde døytt dei andre tri;
og tri fall denne Dag.
Berr’ Storegut var Livet i.
Det var eit Sonar- Slag.

70Men godt dei slog; og Norsken vann;
og Svensken rømde radt.
Eg endaa var ein heppen Mann,
at Storegut var att’.

Dei sagde, han for tjuge slog
og skaut og stakk og skar.
Og fram ei stor Kanon’ han drog,
daa Hestann’ skotne var.

Daa Brødrann’ fall, i Skum han svamm,
so harm han skalv og skok,
og dreiv som Fe dei Rædde fram,
og so til Kniven tok.

Som Kyrkjeklokka ropar han:
«Hau, Gutar! dette høyr!
Den Guten, som er rette Mann,
han vinner eller døyr!»


Storegut paa Marknaden

71Til Marknads kjem Karen, som Styrken er i.
Han er den, som er stor, han er den som er fri.
Om han kjem utan Hest, utan Smør, utan Skinn,
han er den, som fær Hus, han er den, som kjem in.

Til Marknads foor Storegut eingong eit Aar.
Det var endaa det Aaret, her var slikein Vaar:
Daa me rodde til Kyrkje om Tjugondag Jol;
og ved Sumarnætt Gauken i Liderna gol.

Han Numdølen Ramberg laut finna seg ut;
for han Ramberg’en var slikein makalaus Gut.
Han gjekk der, om stundom han tok seg ei Taar,
som Frikar paa Marknaden Aar efter Aar.

72Han Heiddølen Fløran og Hallingen Flø,
og so Eyvind af Eikja, den Kjempa fraa Bø,
og Vossingen Sigurd og Valdrisen Svein,
deim tok han paa Marknaden Ein efter Ein.

Den Ramberg’en Kararne fyre seg tok,
og so skaut han paa Oksli og riste og skok,
og slengde i Dansen paa Golv eller Voll
med Foten og slog deim som Koglar ikoll.

Men daa han i Dansen fekk Storegut fatt,
ja daa fann han vel den, som so lett ikki datt;
for daa han flaug til som paa annan ein Kar,
han skvatt ned paa Golvet so lang, som han var.

Som Katten han kunde paa Foten seg snu.
Som ein Eld spratt han up og skreik i: «Kven er du? –
Ver kven som du vil; men ein Frikar som eg
vil stødt vera Vin med ein Storkar som deg.»

Han lyfter sitt Glas og kved i med eit Rop:
«Me dei store og sterke skal halda ihop.
Kver god er for seg utan Aabry og Harm:
Ein sterk er i Ryggen, ein annan i Arm.

73Aat dette han Storegut lo, der han stod;
for han sjølv var so sterk, at han attaat var god.
So drakk han med Ramberg’en hugheilt ein Dram.
So gjekk dei som Brøder paa Marknaden fram.

So foro dei kringom i Storleiken sin.
Der vardt stilt, som naar Katten til Musi kjem in.
Ein Fagnad dei fingo som gjævaste Gjest.
Men Storegut, sagde dei Alle, var best.


Det syng for Storegut

74Han gjekk i Skogen Storegut
ein Dag up under Breito-Nut,
og som han gjekk der up og ned
og leitad efter Emnings-Tre,
med eit som naglad fast han stod:
for mot’n kom eit Gjente-Ljod,
som lokkkar Geit og Saud og Ku
mot Kvelden heim til Sæterbud
og beder fraa seg Bjørn og Skrubb;
og naar ho dette her song paa,
som Taarer kom i Mælet daa:

«Den Dag kjem aldri, at eg deg gløymer;
for om eg søver, eg om deg drøymer.
Om Nott og Dag er du like nær,
og best eg seer deg, naar myrkt det er.

75Du leikar kringom meg, der eg vankar.
Eg høyrer deg, naar mitt Hjarta bankar.
Du stødt meg fylgjer paa Ferdi mi,
som Skuggen gjeng efter Soli si.

Naar nokon kjem og i Klinka rykker,
d’er du, som kjem in til meg, eg tykker:
Eg sprett fraa Stolen og vil meg te,
men snart eg sig atter ende ned.

Naar Vinden sagte i Lauvet ruslar,
eg trur det er du, som gjeng der og tusslar;
naar somt der burte eg seer seg snu,
eg kvekk og trur, det maa vera du.

I kver som gjeng og som rid og kjøyrer,
d’er du, eg seer; deg i alt eg høyrer:
i Song og Fløyte- og Fele-Laat,
men endaa best i min eigen Graat.»


Storegut er med som Skattegravar

76Hev’ ved Grungebru du voret
millom Fjell paa baade Sider
og som Baand seet kvite Bekker
fyssa gjenom grøne Lider?

Og seet Sol og svarte Skuggen,
som paa Vatnet der seg huskar,
og som andre unge Gjentor
spegla seg dei Bjørkebuskar?

Der ein Skatt var sagd at liggja,
Baand af Gull og mangein Ringen,
der paa denne søndre Sida
under Nuten der i Svingen.

77Nettup der, som Straumen syger
aat seg heile Grunge-Vatten,
der laag i ei klinkad Kiste
denne store gamle Skatten.

Ikring Kista laag der Ormar,
bitande i sine Sporder,
so det var som ikring Tunna
Ring i Ring med alle Gjorder.

Under laag den største Ormen,
slik, at ingen saag hans Make.
Rundt ikring var Orm og Ødlor,
og paa Loket sat ein Drake.

Kvite Draug i svarte Notti
drog der Bolt og Baand og Hakar;
og fraa Ruds- til Kilarnuten
flaug med Gløs og Gneisting Drakar.

Tind fraa Tind dei soleids fjuka
over Foss og Grunge-Vatten
og so under Hagl af Gneistar
stundom dala ned mot Skatten.

78Fram i Fossen og i Osen
Fossegrimen daa seg laugar,
og som Sky for Vinden flaksa
fjellamillom kvite Draugar.

Ridande kjem Aasgard-Reidi
fast paa Sky, som du paa Steinen:
fremst i Ferd er Rove-Guro
med sin Brudgom Sigurdsveinen.

Dottar detta ned som Fuglar
utaf Skum, fyrr ned ho dalar;
so ei Stund der midt paa Notti
ned paa Skatten af ho sadlar.

Er ho reist, du der i Dalen
høyrer alt det fæle laata:
Kar og Kvende hovudlause
rundt ikringom Skatten graata.

Dei som røva, dei som myrda,
kringom der i Myrkret smjuga.
Der er alle vonde Aander;
dei som stela, dei som ljuga.

79Dei som Tru og Lov kann svikja,
naar dei tru, det Gagn vil vera;
dei som kring lik Katten snikja,
dei som alt for Pengar gjera.

Eg og Son min Storegut’en,
me som dette fæle visste,
me eingong os sette fyre
up at grava denne Kiste.

Den, som framifraa seg kjenner,
efter nokot stort han verker:
Eg var Mann, som mangt ha’ prøvat,
han var god og attaat sterker.

So me trudd’ at kunna ganga
gjenom Lufti, Vatnet, Elden.
So me grov, men fyrst det leitad
paa den tridje Thorsdagskvelden.

Kvelden kom so svart som Ravnen,
og i alt det godt seg lagad;
og me grov den fyrste Favnen.
Men daa kann du tru, det dagad!

80Tora slog, og Fjellet riste,
Drakar gløste, Draugar glømde.
So med Sus kom Aasgard-Reidi.
Men ho saag oss, og ho rømde.

Som utor ein Sekk det druste
alt det verste, som eg minnest.
Det kom Stutar, Hestar, Griser
og det Styggaste, som finnest.

Og so kom det daa ein Krypling,
akande i Sængekarmen,
so ein Mann med Skyrta blodug
og sitt Hovud under Armen.

Up i Fjellet, so det svarad,
Tussar taut imillom Dvergom.
Gasten lo, og so han kneggad,
so det ljomad millom Bergom.

Lik til Kyrkja om os kjøyrde,
Rundt ikring os Ormar laago.
Men me grovo, spadde, støyrde,
som me inkje høyrd’ ell’ saago.

81Vil du efter Skattar grava,
maa du tru og aldri tvila,
ikki furta, ikki fæla,
ikki graata, ikki smila.

Men som der eg grov og manad,
so med eitt eg Sansen miste,
nettup daa eg høyrde Klangen
af min Staur mot Skattens Kiste.

«Jøsu Navn!» eg Syndar sagde,
og med Fingren slog eg Krossen.
So med Eit skrapp Kista undan
ramlande i gule Fossen.


Storegut paa Thinget

82So var det paa Thinget paa Dalen den Haust,
daa her var den fælande Flaumen,
at so det bar atter med Storegut laust,
som Folen du slepper or Taumen:
Han kimsar med Hovud og traavar so baust.

De vita, at Knoda paa Vistad er tung.
Det Grjotet, det er af det tunge.
Det gjelder for meir, en ha’ Pengar i Pung,
at lyfta den Stein for dei Unge.
Eg lyft’a til Knes, daa eg enno var ung.

Men Storegut tok’a, som ingenting var,
og lyft’a der uppaa den Krakken;
so tok han, den Kulten, og gjekk han og bar
‘a burt paa den næraste Bakken.
Det kvakk i dei Alle for slikein ein Kar.

83So kom dei paa Thinget. Der, vita de, er
dei beste af Bygdanna Karar.
Han manar deim ut, og han Hallingen slær.
Men ingen der finnest, som svarar.
Kver Mannen veit med seg, at Juling han fær.

Men rett som det var, so skreik i der ein Mann:
«Kvi fara med slikt, som me fæla!
Lat alt vera Fred, og kom hit med eit Band,
so me kann vaar Førleik faa mæla.
Den best bygde Mannen, er sterkaste, han.»

Dei mælte, som Skraddaren mæler sin Mann
til Klypning af Kufte og Brøker.
Han tøygjer og mæler, og Maalet han fann,
verdt teiknat med Tal ned i Bøker.
Den Skraddaren best kjenner Mannen sin, han.

Det fannst ingen Mannen som Storegut stor.
Paa Bringa og Armar og Legger
var Knuten paa Knut, som paa Fura det gror,
og Nevar so tunge som Sleggjor.
D’er Synd at slik Styrke skal rotna til Jord!

84Og som dei so der kring om Storegut dreiv,
som skulde ein Konge dei hylla,
so kom med ein Stol han der fram Thorgeir Kleiv,
som Ingen var Mann til at fylla.
Men han med den Stolen paa Mjødnerna sveiv.

At Nokon den Stolen paa Mjødnerna bar,
at Nokon den up kunde letta,
det vide vardt spurt, og det makalaust var,
og Thorgeir var Stormann for detta.
Ja, der kann Du tru det var Lender paa Kar!

Paa Stolen saag Storegut liksom litt vrong;
og so han seg ned i den slengde.
Men den var for honom so kavende trong,
at fort han i Fliser den sprengde.
Den Stolen saag Soli for siste sin Gong.

At missa sin Stol var for Thorgeir ei Sut;
men han lest som ingenting vera.
Og Alle vild’ sjaa slik ein framifraa Gut,
som kunde slikt makalaust gjera.
Ja, Futen og Skrivaren jamvel kom ut.


Storegut er med til Røldalsmessa

85I Kyrkja til Røldal eit Bilæt hekk
so mangein Sæling til Frelse;
for Sjuke og Saare til dette gjekk
og fingo atter si Helse.
Og funnet det var paa Jelse.

Det Bilætet, det var ein Undramann;
for helst so ved Jonsoktider
det var soat Sveitten silad og rann
ifraa det paa alla Sider.
Det er som for os det lider.

Fekk Nokon af Sveitten den mindste Dogg,
var Sjukdomen overvunnen;
om sjuk eller halt eller saar af Hogg,
han var som til Livet funnen
med Lovord i sæle Munnen.

86Vardt Saaringen lækt med Kniven so kvass
han Bindet sprette og sprengde.
I Kyrkja laag hundrade Hestelass
med Krykkjor, som burt var slengde,
og ingen Haltemenn trengde.

Kver strævad so godt som han kunde best;
for Ingen vil Boti gleppa.
So samlas dei der ifraa Aust og Vest,
og trengjas om in at sleppa.
Den Tunna er traa at teppa

Kvert Bygdarlag hev’ som sitt Folkaslag
og trur seg i Alt det beste,
det hermer og gjev sine Nakkadrag
og lastar Grannen det meste.
So gjera dei allerfleste.

Her austfraa var Storegut med ein Gong
til Kyrkjevegen at rydda;
for om han var aldri so stengd og trong,
dei kunde paa honom byggja
og mot den Kulten seg stydja.

87Han rudde deim Vegen, og in dei foor,
og Bilætet kring dei hingo,
og Alle kom fram med sit Bønarord,
og Helsa dei atter fingo
og heim atter friske gingo.

Og daa dei so kom fram i Dyreskard,
dei song under store Urden;
og Storeguts Mæle det største var,
so klaart som den beste Ludren
og djupt liksom Fosseduren:

Og det, som der vardt sunget daa af deim,
det var den gamle Song om


Jøtunheim.


Me standa her som paa eit storknat Hav;
som Lakan Snjoen ligg paa denne Grav.
Dei Toreslag, som rulla Nord og Sud,
er Kyrkjeklokka lenger up mot Gud.

Dei bratte Nutar af den svarte Stein
er liksom Knokar efter Kjempebein.
Kver Nut og Nubb med millom Skard i Skard
er Kross i Kross paa denne Kyrkjegard.

88Den Egg, den Tind, den Pigg, den Klo, den Kniv,
d’er Skip og Baatar, som for Vinden driv;
med sine kvite Segl dei sigla paa
og dansa kring og duva i det Blaa.

Den Tind som unge Kona er at sjaa;
ho siter der med kvite Kaapa paa;
det graae Flor slær Krull for vesle Vind.
Nei sjaa, nei sjaa paa denne Glitretind!

Dei Flug og Stup i denne blaae Eim
med svarte Portar in til Jøtunheim
dei klumsa seg, du stend som gjord til Stein
med Rys og Risling gjenom Merg og Bein.

Den Fossen, bunden der og storknad stiv,
er grøne Bræ, som dreper Alt med Liv;
den strøymer gjenom desse ville Glup
og fell med Skak og Brak i svarte Djup.

Dei svarte Ringar over Fjell og Fly,
som jaga paa, det Skuggar er af Sky,
Dei koma fram og kverva sama Stund,
og sigla kring paa denne Solskinsgrunn.

89Aa nei for Fjell med Stup og Kverve-Staup,
og kvita Stripor efter Skridulaup!
Der sitja dei med Skoddehatten paa
og kvite Render uti Kaapa blaa.

Som kvelvde store Skip paa skumsprengt Hav
med Folk, som krabba up og skylast af,
so driva Knatt i Knatt paa Hø paa Hø
i Bylgjedrag paa denne storknad’ Sjø.

I Soleglittret fraa den kvite Snjo
sting her og der seg fram ei Ørneklo,
og Tinden spanar seg som til eit Sprang
aat Fjorden ned i Dalens grøne Fang.

Den lange Stripa ned i blaae Eim
er djupe Dalen med sin Mannaheim;
han er so smal som Sprekk i Husavegg
og Hogg i Fjellet efter Økse-Egg.

Det kjære Liv i Alting er at sjaa:
det slær seg ned, sosnart det finnst eit Straa.
Og jamvel her in med den kalde Snjo
stend Blomen med sin Livsens Glans og Glod.

90Dei Toppar der af Is og Steinen stiv,
dei risa up og lyfta seg til Liv.
Sjaa Tindarne med all si Jomfruform,
som liksom taka Himilen med Storm!


Gunnstein Grytebekk

91Den Grytebekken var ein Mann;
som fram i Livet langt seg karad;
for Liken sin han aldri fann
til Skillingen at snu og spara.

Han kunde godt seg snu og te
og utor Knipa lett seg smetta.
Han handlad Suad og sidan Fe,
og tente altid litet vetta.

Som Mus i Matbur kring han smaug,
og fint seg smøygde fram og snudde;
og ikki meir den Skalken laug,
en nettup so dei honom trudde.

92Og naar so Pungen full han fekk,
det ikki altid var for Dygdi.
Han kaupte Garden Grytebekk,
og sat som Biksen der i Bygdi.

Og daa han var ein Kakse slik,
han og ei Kjempe vilde vera;
for den, som først hev’ gjort seg rik,
han trur, han alting lett kann gjera.

Eingong paa Storegut han tok
so smaat og liksom fram seg kjende;
men Storegut i honom skok,
so aldri meir han der seg brende.

I Grytebekken som ein Tagg
det stakk seg in, at slikt han tapad.
Til Storegut han fekk ein Agg,
men endaa like blid seg skapad.

Og altid lenger in og in
han stakk og stakk seg denne Taggen.
Og i det hevnefuse Sinn
han aat ikring seg denne Aggen.

93Naar du i Stein ein Sprekk fær sjaa,
han aukar Aar for Aar den Sprekken;
for Frost og Vatten sprengja paa.
Og slikt det var med Grytebekken.

Med desse Ord han dreiv ein Bløyg,
han Storegut, i denne Sprekken:
«Som Bundingsband han gjever Tøyg
i Ærligdom, den Grytebekken.»

Og Bløygen dreiv han reint i Kav,
daa attaat dette Slengeordet
han skildrad Grytebekken af
med Kol eingong paa Eldhusbordet.

Du saag’n der i Svart paa Kvitt
med Osteklyv paa Merr med Folen.
Og det var verst, det var ei fritt,
at Osten var paa Støjlen stolen.

Den Skildring vardt eit Bygdarord;
for snart det likso fort som Posten
ikring paa Mannatunga foor:
«Sjaa Grytebekk’en der med Osten!»

94Men det var Grytebekkens Lag
paa Vigti vondt mot vondt at vega.
Han sa’: «det kjem vel snart den Dag,
daa Storegut paa det skal trega.»

«Han trur, han er den beste han,
og Liken sin kan aldri finna.
Han harmat hev’ somangein Mann
ved uti Dragsmaal stødt at vinna.

Den Mann, som størst vil vera, han
i Livet venta maa det verste;
for Ingen er so leid ein Mann,
som den, som vera vil den beste.»


Storegut fell i Giftetankar

95«I Livet hev’ det so som so meg gjengjet:
med alt det Lov eg stridde for og vann,
eg sviv og driv og verdt ein aldrug Mann,
og enno hev’ eg ingjo Kone fengjet.

Mot Giftermaalet Alle fram seg stava.
Det kann vel henda, det er stundom leidt,
og at af det ei dryper myket Feitt;
men det er nokot alle Mann vil hava.

Men liten Glede vist for meg vardt vunnen:
Eg høyrd’ eit Ord af Presten,Forfatternote: Denne Presten, som han hever desse Ord og Vers ifraa, maa hava voret gamle Storm i Nissedal, som var ein lærd og klok Mann, men ein Sveinkall og ein rein Raring. godt som Korn:
«Dei største Menn hev’ altid mindste Born;
for Ættartraaden ut med deim er spunnen.

96Og Livet godt sin Lagnad ut kann skifta;
so kverein fær det, han i Grunnen vil:
Denn Mann, som inkje større duger til,
han duger daa til dess, han kann seg gifta.

D’er slike Folk, som skal i Muddret kava;
for der til Grunns gjeng ikke store Aand,
men det er nettup denne Trælehaand,
som skapt er berre til i Mold at grava.

Og godt det er, at slike Folk me hava,
som finna Livsens Maal i Gods og Gull,
og mettast ei, før Munn af Mold verdt full,
og Bork af Livsens Tre med Tenner skava.»
– – – – – – – – –

Men, lær det friske Lauv den vise Leksa:
«stans Vokstren din, du berre visnar burt
og fell til Jordi skruknat, svart og turrt!»
Sjaa, om for det det sluttar med at veksa?

Eg elskar alt, og høyrer Folk at herma,
at kver ei fager Gjente er meg kjær,
og at eg stakkar liksom Soli er,
som over Alle lysa vil og verma.

97Eg seer det greidt: den, som seg sjølv vil mata,
han alting aat seg sjølv skal kara blindt,
og kora ut for seg ei Gjente svint,
og elska hena og dei Andre hata.

Af Grytebekkens Dotter stend der Agen,
og ho eg veit det var, som her eingong
so leikande for meg i Skogen song.
Med Ljos og Liv og Song ho kjem som Dagen.

Eg syndar vist, men endaa ei kann dylja,
at ho er Dotter til den vonde Mann,
som inkje Godt ifraa der koma kann,
so Vondt det vil i Livet hena fylgja.

Den rike Aabø-Gjenta kann du velja,
og efter hena spring det mangein Kar.
Yt fraa deg alt, om so deg sjølv det var!
men Elsken din, den kann du aldri selja.

Ved Kyrkja Aalandsgjenta fint kann blenkja.
Det kjem ein Gufs; men so eg, Fanten, veit,
at ho som eg knapt eig ei skarve Gjeit.
Det er for seint: eg byrjar alt at tenkja.»


Storegut er bukjær

98Han Storegut ingenting drog seg fraa;
i Elsk han til Alt var bunden,
baad’ Folk og Fe, baade store og smaa,
ja endaa Katten og Hunden.
Det Hjarta, som elskar, for alt maa slaa.

Han vaksen var up baad’ med Saud og Gjeit
og Bukken med Skjegget lange.
Han saag det, at Bølingen myket veit
og gjeng der med Tankar mange;
sjølv Grisen er klok, om han enn er feit.

I Fe som i Folk er eit Hjartalag;
dei kunna i Elsk seg gilda.
Du seer, at dei hava eit Mannadrag
og graata, so Taarer trilla
I alt, som hev’ Liv, er det sama Slag.

99Som Smaagut han gjætte; daa lærde han
med Bølingen stødt at spraaka.
Og altid det sama so gjorde han,
naar sidan eit Naut han raakad.
Med alting han talar den gode Mann.

Og Vyrdnad han lærde af velverd Ku,
af Hesten han lærde sansa,
af Lambet han lærde seg lett at snu,
af Bukken at hallingdansa.
Sjaa Livet ikring deg, so dansar du!

Og raakad det til, han ein Mann fekk sjaa,
som Hesten sin slog og plagad,
so kunde han Hesten spretta ifraa,
og Lasset i Kneiken draga.
Den Veike skal Hjelp af den Sterke faa.

Og gjætt’ han om Vaaren, naar Snjoen gauv,
og Bølingen solten stunde,
so braut han af Raunen det vesle Lauv
til Kui, som stod og drunde.
Mot Bøn af den Soltne ver aldri dauv!

100Og glad var hans Bøling i Guten sin,
og rundt seg kring honom kransad,
og kyste hans Hender og Blomekinn
og up efter honom dansad.
Det Hjarta, som elskar, kver Skapnad finn.

Han livnad vardt up kverein einast Vaar,
naar Kid han seg saag at kjæta.
Dei Sumrar han gjekk liksom sjuk og saar
naar ikki han Fe fekk gjæta.
I Borddalen gjætt’ han det siste Aar.


Storegut verdt vitja af Huldra eller Rove-Guro

101Han Storegut laag seg i Borddals-Bud,
og einsam han sat ved Elden;
so kom der ei Gjente som beste Brud
til honom der seint om Kvelden.
Det hender somangt i Verdi.

Han tenkte, at Livet i einsam Strid
for Mannen er tungt at bera.
Han sat og han tenkte, om all si Tid
ein Sveinkall han skulde vera.
Slikt tenkja dei paa dei Gutar.

So fager ho var, at du Vondt kund’ faa;
og fint ho seg snur og lagar.
Det var so du aldri slikt Syn skuld’ sjaa
i all’ dine Levedagar.
Dei Gjentor kann vera fine!

102Ho blidt baud Godkveld og i Kne ho neig,
og sa’, han ei turvte fæle.
Men endaa mest ned han af Krakken seig
og miste baad’ Munn og Mæle.
D’er grovt med det fælt til Fine.

Ho stansad og djupt efter Anden saup,
og Blomen paa Kinn seg tende.
Det var so der Elsk utor Augom draup,
og heite som Glod dei brende.
Dei elska med Eld dei Kvende.

Ho smeikte seg in med eit Mæle mjukt,
og lett ho leikad og dansad.
Og Storegut kjende sit hjarta sjukt,
og kunde ei lenger sansa.
D’er Trollmenn dei fagre Gjentor.

So reidde ho Sængi og sagde daa:
«Du ligg her paa Lakan grove.»
Men rett som ho snudde seg, fekk han sjaa,
ho efter seg drog ei Rove.
D’er godt at sjaa slikt i Tide.

103«So, Rove-Guro, d’er du ditt Slarv,
som smøygde deg in som Katten.»
Og som han det sagde, so burt ho kvarv,
som løynd under Huldrehatten.
Og Storegut sat og drøymde.


Storegut gjeng med Otte

104Her einsam eg gjæter i Hugen heit
og maa paa so mangt meg minna:
Om eg skulde døy, det Ingen veit,
kvar atter dei skal meg finna,
og fram til Kyrkja meg vinna.

Det lokkar og dreg, so eg knapt meg tem:
eg høyrer som nokot laata.
Eg veit ikki, kvat det er paa meg kjem.
Det er so eg mest maa graata
og kan ikki sjølv meg maata.

Kvereinaste Striden eg stridd’ og stod,
til Siger eg snudd’ og vende.
Men no er som burte baad’ Magt og Mod,
so Maken meg før ei hende.
Nei aldri til slikt eg kjende.

105Kver Stytta mi er som eg Staven skjøyr
af morkne Ved skulde skjera.
Det tynger og tynger, før Mannen døyr:
han kann ikki Byrdi bera.
Det er vel, eg feig maa vera.

Det hende meg ofta eg sat i Sut
med storknat Mæle i Munnen,
og ofta det var, at eg vilde ut,
men Vegen vardt aldri funnen,
og altid eg stod som bunden.

Som Barnet mot Fanget til Mo’r kan traa,
so fraa meg eg vilde springa.
Men aldri som dette det trengde paa;
og aldri det slikt meg tvingad.
Det ligg som ein Stein for Bringa.

Her hev’ eg ikringom meg Foss og Fjell
og heile min Bøling trugen,
men endaa det svider som Glod og Eld:
Det er ‘ki den rette Dugen
og kann ikki metta Hugen.

106At nøgjast med Fjell og med Gras og Tre
er berre i Mold at grava,
og sjølv med det snille og kloke Fe
me fullt os ei fram kann stava.
Me Mannatanken maa hava.

Men arm er Tanken hjaa Kvinna og Mann;
for Alle i Synd er’ sakad.
Me lengta so saart efter Gud, som kann
i Livet over os vaka,
og sist os i Fanget taka.


Grytebekk’en er ute og skyter

107Han Grytebekken slengde burt
ein Dag sin kvasse Ljaa
og gjekk og sveiv, som nokot vondt
han skulde tenkja paa.

«Med Slaatten», sa’ han, «gjeng det smaat:
eg hev’ eit Hjarte-Mein
eg lyt til Fjells til lette Luft
og skjota meg ein Rein.

No hev’ det lenge voret Regn,
so Reinen dreg mot Gud.
Eg raakar vist ein Dyrehop
alt nord med Flotubud.»

108So stelte han med Rifla si
den Dagen heilt til Kvelds.
Han litet sov og andre Dag
han tidleg strauk til Fjells.

Han kom til Borddals næste Dag
so over Middagstid
og under Fjellet fram seg drog
der up i bratte Lid.

So sveiv han under Nuten der
som over Rjupa Hauk.
Og Storegut paa Legret var;
for der fraa Budi rauk.

Og Bølingen ved Legret gjekk
ikringom der og dreiv
og tidleg in paa Bøen kom
og kringom Budi sveiv.

So saag han efter, Storegut,
om heilt han havde alt;
so mjolkad han til Kvelds, og so
han Bølingen gav Salt.

109Og so god Natt med den han tok
og om iblandt den foor;
til kver han havde Smeik og Klapp
og so eit kjærligt Ord.

Men rett som Bølingen der gjekk
og sveiv og stod og laag,
so fekk med Eit den som ein Kvekk
og up mot Nuten saag.

Paa Ryggen Bukken reiste Ragg,
som var det verst han fraus;
og Hest og Ku med Foten grov
og snyftad paa og naus.

«Tru Bjørnen ute er i Kveld?»
sa’ med seg Storegut,
so strauk han beint i Budi in
og kom med Rifla ut.

So gjekk han efter Bøen up
og Feet fylgde paa.
Han saag og saag, men Ingenting
der uppe var at sjaa.

110Han saag det, tidt paa Fjell han saag,
som spaar ein Morgon god:
han saag den raude Kveldsol skein
og gløste med sin Glod.

So kom han til den store Urd,
som ligg der som ein Tramm.
Der stansar Bølingen og kann
ei lenger koma fram.

Men «Blaamann» med sit lange Skjegg
og Klauv paa spræke Bein
han fylgde med sin Gjeitelegg
i Hopp fraa Stein til Stein.

So bar det up mot Borddals-Nut
i denne Kveldens Fred.
Med Eit det smaall, og Storegut
i Urdi stupad ned.

Og Bølingen den beljar i,
der nedanfor den stod:
den høyrde Smell og Røyken saag
og kjende Lukt af Blod.

111Den slapp ei up, so Mordets Mann
fekk Tid og Stund og Fred,
til Storegut at mura vel
der kav i Urdi ned.

Han kverteit Liv, som kom der up,
af Vegen rydja laut:
Han ladde Rifla si paany
og likeins Blaamann skaut.

Den heile Nott stod Bølingen
og ventad Storegut,
og daa han so ei kom, den tok
ved Sole-Koma ut.

Den kom so sveitt, at kring den stod
der tykke Toku-Eim,
so kom den fram mot Middagstid
til Havradalen heim.

Det fyrste den fekk Folk at sjaa,
den Hovud rist’ og skok;
og bar med Bur og Beljing paa,
som ingen Ende tok.tok.] rettet fra: tok, (trykkfeil)

112Og daa so Folk fekk dette sjaa,
som var eit Under stort,
so bar dei til at skyna paa,
at nokot Vondt var gjort.

Til Borddals Bølingen vardt fylgd.
Den up mot Urdi saag,
og merkte ut, at det var der,
som Storegut’en laag.

Men Ingenting der funnet vardt
med alt det, leitad’ var. –
So kom den Uferds-Bod til meg,
som var hans gamle Fa’r.

Det fyrste, som eg kom til meg
fraa slikt eit Svimeslag,
so saag eg alt, so tenkte eg
paa Rettens store Dag.

Eg Grytebekken visste vel,
var Son mins Banemann,
og at det ingen Annan var
en nettup, nettup han.

113Eg kjende deira gamle Strid
og visst’ han var ein Hein,
og spurde, han paa sama Tid
ha’ gjenget efter Rein.

Eg ikki denne Udaadsmann
gav minste Ro ell’ Rist.
Der Aalvor var, som hjaa ein Mann,
som Son sin hever mist.

Den heile Bygd eg foor ikring,
og med meg fekk eg Folk.
Til Fjells me Grytebekk’en dreiv
framfyre os med Svolk.

Daa Bølingen fekk honom sjaa,
der Aalvor vardt i Lag;
den burad og den beljad paa
som det var Domedag.

For os at varna om hans Liv
det reint me faafengt saag.
Han maatte røma til den Urd,
der Storegut’en laag.

114Men Ingenting om Storegut
fortel den Syndens Mann;
med Ingenting han vilde ut,
og Ingenting me fann.

Og ingen Rett der var at faa;
for slikt var Retten fest,
at altid den fekk største Rett,
som kunde muta mest.

Si Tid han livde som eit Vrak,
og mangein Gong vardt dengd.
Men, Huset stend forutan Tak,
naar Retten den er stengd.

Men, daa han skulde anda ut,
og bøygja sine Bein,
han sa’: «no ligg han Storegut
paa Bringa mi som Stein.»

Me efter Rett og Rettferd sjaa;
me leita Nord og Sud;
og sviktar Mann, tilslutt so faa
med Retten vaar af Gud.


Storegut verdt atterfunnen

115Om nokre Aar der und ein Stein
der fann dei Storegut’ens Bein.
Der uppe i den store Urd
der laag dei innanfor ein Mur,
som Lik paa Straa i Heimebur,
vel skavne af men utan Mein.

Eg maatte, om eg gamal var,
deim henta eg, som var hans Fa’r.
Eg maatte slita tyngste Mon
og faa mi sidste Livsens Von,
dei Beini af min store Son,
til kristnad Jord i Kyrkjegard.

Eg syntes siga ned i Jord,
for Augom svarte Skuggar foor,
der over Fjellet, som eg gjekk
med Son mins Bein paa Rygg i Sekk.
116Og somt, eg tenkte daa, eg fekk
sett ut i Song med desse Ord:

Eg stend som paa Roti eit turkat Tre,
naar det er kvistat og kartat;
so flekker det Borken og rotnar ned
og ligg der soppat og svartat;
so gjeng det i Mold som ein morken Ved.

Ja dei, som eg elskad, dei døydde af,
den eine efter den annan.
Han Gleden tok atter, som Gleden gav.
Men underligt er for Mannen
at ganga som eg paa si eigi Grav.

For sonalaus Mann er einsamt og audt,
der vonlaus han gjeng og veiknar.
Alt ligg her ikringom meg svart og snaudt.
For blekkrande Blad eg bleiknar.
Eg fæler eit Liv, som for meg er daudt.

Og Soli er kald og Maanen er varm.
– Dei Straalarne ei meg høva –
Framfyre meg seer eg min Likferdskarm,
og gamle Minne meg kjøva,
og Staven ei styrker min gamle Arm.

117I mindste Straaet eg snaavar ikoll,
so valne er’ Føterne mine.
Og Tanken flyt burt som Vatten i Sold
den eine og alle hine.
Og Maten i Munnen verdt som til Mold.

So ber eg paa Son min med Skjelv i Kne
og dimmande Auga taaret.
So firar i Gravi eg Beini ned,
og leser so Fadervaaret.
So kjem eg snart efter i Herrens Fred.


Gaml’ Olaf paa Legd

118Paa Legd eg ligg. So dit det bar!
Eg miste Born, eg miste Gard.
Med alt gjekk ut.
Eg miste Alt, som kjært meg var,
ja, Storegut.

Men, Hausten betre er endend] rettet fra: en (trykkfeil) Vaar.
I mine siste Liveaar
no finn eg Ro.
Og Gud ske Lov, at alle Saar
dei atter gro.

Dei fleste Folk eg snille fann.
Og enno ynsker ingen Mann,
at eg skal døy.
Eg Visor kved og gleda kann
baad’ Mann og Møy.

119Mot Lygn og List eg altid stod.
Med all mi Synd det gjev meg Mod
og trøstar mest.
For Mannen det at vera god
til Slutt er best.

For alle mine tunge Slag
eg havde fulle Vederlag,
naar Alt kjem in;
verdt alt gjort up til siste Dag,
eg endaa vinn.

Daa Storegut til Jords eg bar,
var dette for den gamle Fa’r
vel helder kaldt.
Men Minnet mit om det, han var,
det sonar alt.

Eg enno seer hans Anlitsdrag.
At størst han gjekk i alle Lag,
er stødt meg nær.
Eg drøymer om’n Nott og Dag:
mitt Liv det er.

120Det Mannen ynskjer mest eg vann,
at efter seg eit Minne han
i Livet fær.
Det einaste eg gjera kann,
det syngja er.

Eg seer og syng, om eg verdt blind,
om Grønelid og Glittretind
og Borddals-Nut.
Eg syng til dess eg sovnar in
og andar ut.

Eg syng for Folk i Haug og Horg,
at Gut for Gjenta gjekk i Borg
og fridd’a ut.
Eg syng for deim om Elsk og Sorg
og Storegut.

Det vermer meg, om eg er graa,
naar eg for Songen min kann faa
ein Gledarlaat.
Men ingenting slikt biter paa
som Gjentegraat.

121Mot Tungsinn altid Gjenta traar.
Ein Song om Sorg og Hjartasaar
ho likar best.
Til Graaten tek ho altid, naar
ho elskar mest.

Det Bakken up for Alle ber,
og Vegen er for Alle her
so smal og trong.
I Livet er slik Sorg, at der
er nok for Song.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Storegut

A. O. Vinjes samling Storegut med episke dikt om Olaf og sønnen hans (basert på virkelige personer fra Telemark på 1700-tallet) ble første gang utgitt som bok i 1866. Mange av diktene hadde tidligere vært trykt i Vinjes tidskrift Dølen. To år senere, i 1868, kom en redigert 2. utgave og det er andreutgavens tekst som har fått et videre liv i nye utgaver. Bokselskaps utgave følger førsteutgaven fra 1866.

Forskjellene mellom 1. og 2. utgave er først og fremst ortografiske, men det er også en del innholdsendringer. For en digital sammenligning av de de to versjonene, se her.

Mange av diktene er tonesatt, se: Kristi Grindes oversikt Musikk til Aasmund Olavsson Vinjes dikterverker (NB tema 4, 2018)

Les mer..

Om Aasmund Olavsson Vinje

A.O. Vinje var en viktig skikkelse i norsk offentlighet på 1800-tallet. Som forfatter og journalist var han en ivrig deltaker i samfunnsdebatten. Vinje var særlig opptatt av samfunnsforhold, litteratur og politikk, og han har hatt stor betydning for utviklingen og etableringen av landsmålet i Norge.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.