Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

av Sigrid Undset

1921

10. januar 1921

Kjære Nini,

det har lidd langt ind paa nyaaret allerede, og jeg har ikke rukket eller ikke giddet takke dig for alt godt i det forgangne eller for brever og telegram og boken og ikke ønsket dig godt i det nye – jeg har ikke giddet. Men jeg hadde Ebba og GunhildEbba og Gunhild] Ebba Svarstad (1903–1984) og Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad. Barn fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet ble oppløst i 1912. her fra før nytaarsaften og til iforgaars, først ikveld er det som litt av den sædvanlige stilheten falder over huset mit. Ternerne kniser og vasker sig oppe hos sig selv, hører jeg, og over hodet mit tomler ungerne mineungerne mine] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse, (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) av og til rundt i sengene sine saa det gir dunk ned gjennem veggerne –.

Tak for alt godt i det gamle aaret da, cora mia,cora mia] (it.) mitt hjerte/hjertet mitt og løkke til med helse og alt andet i det nye – incl. megen glæde av «Kirken».«Kirken»] Ankers skuespill Kirken, utgitt våren 1921 Endda jeg like godt kan si det først som sisst, at mig tiltaler ikke dette verket dit. Jeg tilstaar at fra det øieblik hvor CorneliaCornelia] Prestefruen Cornelia er den sentrale figuren i Kirken. Hun ble spilt av Johanne Dybwad (1867–1950) i Halfdan Christensens (1873–1950) oppsetning på Nationaltheatret våren 1921. ikke stormer ind til den mishandlede unge kvinden som atpaa til er hendes yngste søns kjæreste (ikke for jeg tror det sisste vilde gjøre noe fra eller til for en kvinde av kjøt og blod) men istedetfor beskjæftiger sig med en vildfremmed mand, kammerat og hjelper til voldsmanden – syntes jeg at hele stykket spillet i en fremmed og djævelsk verden – en verden hvor selv vor verdenskrig virker forfriskende idyllisk og kristelig. Skjønner du, jeg synes, at alle de træk du har tat med av krigens raaskap og rædsel 2virket hyggelige, vårt hjerte ble varmt mot voldtægtsmanden som dog ikke begik noe værre end en naturlig udaad. Han er dog en synder som – hvis en vil se situationen ut fra et kristelig synspunkt – kunde finde naade hos den Kristus, som ganske vist efter traditionen døde på korset for alle, men som ogsaa paa korset viste en naturlig specialinteresse for to som stod ham endda nærmere end «alle» – sin mor og sin kjæreste ven,sin mor og sin kjæreste ven] Sammen med Jesu mor, Maria, skal Jesu yndlingsdisippel, apostelen Johannes, vært til stede under korsfestelsen: «Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: ‘Kvinne, dette er din sønn’. Deretter sa han til disippelen: ‘Dette er din mor’. Fra da av tok disippelen henne hjem til seg.» (Joh 19:26–27). – som uten forskjel opvækket enkens søn og høvedmandens datter og sin private ven Lazarus,opvækket enkens søn og høvedmandens datter og sin private ven Lazarus] Blant dem Jesus ifølge Bibelen vekket fra de døde, var datteren til Jairus, sønnen til en enke i byen Nain, og Lasarus, broren til Marta og Maria. Se Luk 8:40–56, Luk 7:11–17 og Joh 11:17–44. Den hellige Lasarus (1. århundre), var bror av de hellige Marta (ca. 1–80) og Maria (1. århundre), fra den lille byen Betania ikke langt fra Jerusalem. De tre var blant Jesu nærmeste venner (kilde: Den katolske kirke). men det var bare før han opvækket den sidste at han – efter sigende – graat.

Efter gammel tradition er det ikke ved den guddommelige, men ved den menneskelige side av hans personlighet at den fromme munk gjenkjender Antikrist.Antikrist] her om personer som forkynner falsk lære om Kristus, eg. mytisk skikkelse som opptrer i apokalyptiske forestillinger om de siste tider, omtalt i de såkalte Johannesbrevene i Det nye testamentet Antikrists lære synes like ophøiet, hans seder er like rene, hans undre like vidunderlige – men, han elsker ikke alene alle mennesker, han elsker alle like høit. Og han gjør de rikes vin til vand istedetfor at gjøre smaafolks vand til vin. Og til slut rører alle kvinders graat ham like meget som hans mors, – og da hænder det, efter legender, at korset ikke vil bære ham, fordi han aldrig har baaret korset, aldrig været sandt menneske og følt at jordlivets kaar og sjælens hjemve altid skaper et crux.crux] (lat.) eg. kors, her i overført betydning: problem; vanskelighet; plage; byrde; avgjørende punkt; poeng (kilde: SNL). Jeg maatte hele tiden tænke på denne munkelegenden, mens jeg læste «Kirken», fordi Cornelia og hendes sønner paa mig virket som onde aander, ikke som mennesker – denne kvinden som uten et sorgfuldt smil av bedreviden kan høre unge mænd tale om at krigens, blodsutgydelsens tid er forbi. «Det vet vel hver kvinde, at i det første aandedraget et menneske drager paa jorden, er blodteven» sier Kristins svoger, presten, til hende.Kristins svoger, presten] presten Gunnulf Nikulaussøn, Erlends bror, figur i Husfrue, som ble gitt ut først høsten 1921 (sitatet står på s. 192 i førsteutgaven) Det naturlige, hedenske livs glæder ufortært – jeg vilde ikke git avkald paa dem, tror jeg da – men man kan ikke præke fred på jorden uten at præke askesen – deri ser jeg grunden til Kirkernes fiasko overfor krigslidenskapen. Efter min mening var der en dyp symbolik 3i de gamle riter, hvorefter menneskebarnet ble viet til fredens religion med vand og moren paany lyst og leiet ind i menigheten naar det blod var hørt op at rende, hvormed hun i fødselen gir sit barn den hedenske indvielse til livet.

Well,Well] (eng.) altså nu ser du mig vel synke dypere og dypere ind i overtroens mørke – et sort fastland hvor HallesbyeHallesbye] Ole Hallesbye (1879–1961), teolog og TarangerTaranger] Absalon Taranger (1858–1930), rettshistoriker om ikke endda værre dunkelmännerdunkelmänner] (ty.) mørkemenn i betydningen reaksjonære venter paa sit bytte –.

Om mig selv er ikke stort at berette ellers. Jeg læser og arbeider –. Burde være glad for sucessen, er det naturligvis ogsaa, men det er likesom saa meget som ligger mig selv nærmere. Det var saart at ha smaapikernesmaapikerne] Ebba Svarstad (1903–1984) og Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad. Anders Castus Svarstads (1869–1943) barn fra hans ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. heroppe, de har det saa trist, der de er – at kvinder, unge piker og unge koner med for den saks skyld, trænger litt glæde, det er en forestilling som deres farderes far] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. aldrig har kunnet faa ind i sit hode. Han vil de skal være gla til naar de ikke likefrem lider mangel eller overlast, tror jeg. Selv skranter han, er bitter, nedtrykt og har det vanskelig paa alle maater – jeg kan intet som helst gjøre for ham uten jeg vilde si en dundrende løgn som jeg nu vet jeg ikke har marg i mig til at vedstaa utigjennom uendelig tid. Jeg vet ikke engang hvordan det vil bli optat at jeg gjorde hvad jeg kunde for at pikebørnene skulde hygge sig heroppe – jeg gruer for hvert brev jeg faar nu –. Mine ternerMine terner] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, og frøken Sørensen (ikke nærmere identifisert) komplimenterer mig hver dag med at jeg slanker mig og faar penere figur – jeg har ikke kunnet sove ordentlig siden jeg kom fra Kristiania sidst.

Hvis jeg turde tro at det vilde vinde og vare med Mosse,Mosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) saa var det det som kunde hjulpet mig. Som andre barn bli hun aldrig, derom gjør jeg mig ingen illusioner, men om hun bare blev slik at hun kunde snakke litt med os, komme os andre litt nærmere. Nu begynder jeg jo at tro at jeg kanske med mit arbeide kan sikkre hendes fremtid og da saa –. Selv er hun jo glad ved at leve, slik hun lever; hun synger 4og danser og ler hele dagen næsten; hun snakker litt mere og saa begynder hun at vise glæde over pene klær i sterke farver – lyse støvler og brogede haarbaand og i søndags da hun hadde faat paa et linned med brede brodrier paa, stod hun og strøk og strøk over dem helt til kjolen kom paa og dækket. Juleaften var hun saa livlig og saa glad og det rørte mig saan at baade frk Solheimfrk Solheim] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 og frk Sørensenfrk Sørensen] ikke identifisert var saa lykkelige over det – frk Solheim sa paa sin lille naive maate, da børnene var bragt iseng og vi sat nede og drak the «gid jeg syns lissom hele julen er blit mere festlig jeg av det at Mosseline var slik iaften.» HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) var nærmest forskrækket over det hele og AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) hadde kun tanke for Halvorsens & LarsensHalvorsens & Larsens] Halvorsen & Larsen A/S, papirindustri, forlag og boktrykkeri lommealmanak som han efter sit uttrykkelige ønske fik av mig; hele julen igjennem har han trutt lest i den og gjort optegnelser i den, naar han ikke er ute på ski.

Det er trist med dine forældredine forældre] Anker var eldste datter av Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon, og sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921). Faren døde 27. februar 1921. og alt det andet du fortalte. Bare du selv snart blev friskere – permanent frisk. Jeg længter slik efter vaaren – gjør ikke du? Det blir naturligvis sen vaar – vinteren er jo ikke kommet for alvor endda. Men gud hvor deilig det er at ha faat saa lang utsættelse med kulden!

Montro naar vi to sees igjen –.

Mange hilsener
din
Sigrid.
13. februar 1921

Kjære Nini,

jeg er saa træt at Gud maa vite om jeg kan skrive læselig skrift – jeg sat og arbeidet til 3 igaar nat og da jeg kom op saa vaagnet HansemandHansemand] Hans Undset Svarstad (1919–1978) og holdt det gaaende det meste av natten.

Hvordan har du det nu mon? Jeg oplevet et pust av den vide verden da fru Mowinckelfru Mowinckel] Agnes Mowinckel (1875–1963), skuespiller og BødtkerBødtker] Sigurd Bødtker (1866–1928), forfatter og teaterkritiker var heroppe for en tid siden og desuten saa har jeg været i to selskaper siden jul, saa det er en ren malstrøm for mig og saa arbeider jeg utover nætterne nesten daglig og ligger i sengen til 12 hver formiddag og læser oldnorske opbyggelsesskrifter og lovsamlinger. Men du kan tro det er nydelige saker. Det kan ikke hjelpe at det er tilsynelatende usandsynlig, for det indre menneske er det allikevel sandsynligere end alt sandsynlig: et menneske har i sit forvildede og syndefulde liv rent impulsivt og by the wayby the way] (eng.) forresten gjort en god gjerning og i en katastrofisk situation optræder saa dyre vår fru Maria, holder frem for ham eller hende den lille tankeløse godhet og viser at saa meget er en liten smule godhet i virkeligheten værd – hvorpaa synderen bryter sammen overfor mildheten og omvender sig til at «lifva með allgoðan dygdr»lifva með allgoðan dygdr] (norr.) leve med alle slags dyder. Korrekt grammatikk er: «lifa með allgoðri dygð». Undset skriver «lifva» istedenfor «lifa», noe som ifølge norrønfilolog Jóhanna Friðriksdóttir kan tyde på at Undset støtter seg på unormaliserte utgaver, muligens filolog og kildeutgiver Carl R. Ungers (1817–1897) skrifter og lovtekster (kilde: e-postkorrespondanse med Jóhanna Friðriksdóttir, april 2022). resten av sine dager. Er det ikke nydelig? Og det gaar igjen i lovene – du skulde læse kapitlerne om fattigforsorg og om straffene for dem som forsømmer sin pligt mot lægdslemmer med paranteser (og naar Gud og værdige fru Maria skjermer hver kristen mand fra at begaa en slik handling!) Eller loven om at der er fire synder som skriker mot himmelen: brodermord, sodomitterisodomitteri] 1) nedsettende og nå mest om eldre forhold: homoseksualitet, eller (en manns) seksuelle omgang med unge gutter; 2) seksuell omgang med dyr (kilde: NAOB).2og at øve uret mot enker og arbeidsherrens uret mot arbeideren! Er det ikke pent? Det merkeligste er, naar man læser tidens egne dokumenter og ikke historikernes fremstilling, at se hvor langt tankegangen hadde magt over folk[.] Jeg fik bl.a. fat i nogen danske optegnelser om bekræftede mirakler ved de danske helgengerne: hvor ofte den syke er et fattigmenneske som dets eller dets forældres herre eller frue følger til valfartsstedet – en lam tjenestepike fra Norge som hendes frue har fulgt fra grav til grav – en blind gut som har faat reisepenger av sin fars forrige herre, en møllers barn som er druknet kommer til live da den adelsfrue som eier møllen lover ett eller andet – o.s.v. o.s.v.

Vel, men træt er jeg. Hvad er du? Er du oppe og ute og instruerer du paa teatret og tænker du på vaaren i haven din allerede? Har vi set en slik vinter som iaar. – Jeg venter med spænding paa at høre, hvordan det gaar med «Kirken»; jeg skulde ønske jeg kunde komme ind til premieren.«Kirken»; jeg skulde ønske jeg kunde komme ind til premieren] Anker ga ut skuespillet Kirken våren 1921. Det ble oppført på Nationaltheatret med kongelige til stede under premieren 21. april 1921. Regissør var Halfdan Christensen (1873–1950). Kirken regnes som det første norske skuespill som var inspirert av første verdenskrig (1914–1918), og ble av Dagbladet 20. april 1920 kalt for «Verdenskrigen paa scenen». Stykket retter «en skarp kritikk mot kirken som sviktet fredens sak og talte kirkens sak» (kilder: Sceneweb; NB avissøk). S.B.S.B.] Sigurd Bødtker (1866–1928), forfatter og teaterkritiker hadde fra alle hold hørt at det er et monumentalt værk, saa det er vel mine private fordommer, min kulsviertrokulsviertro] urokkelig tro; fast overbevisning; klokkertro (kilde: NAOB) paa krig og kirke, som gjør at jeg ikke rigtig kan med stykket. Sætter du det i scene selv eller gjør fru Dybwad?fru Dybwad] Johanne Dybwad (1867–1950), skuespiller og instruktør. Dybwad spilte den sentrale rollen som prestefruen Cornelia i Kirken.

Jeg er i et fortvilet humør forresten – sakerne paa Kampensakerne paa Kampen] Mens Undset og hennes to eldste barn bosatte seg på Lillehammer sommeren 1919, flyttet ektemannen Anders Castus Svarstad (1869–1943) til Kampen, Brinken gate 2. Barna hans fra første ekteskapet med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe, Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980) hadde siden da i varierende grad bodd med faren på Kampen. piner mig ut nat og dag. Og AndersAnders] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) er ved at vokse mig over hodet – junior altsaa. Forleden morgen rundjulte jeg ham paa bare rompen; det hjalp godt, først slængte han alt han kunde legge haand paa, i tak og vægger, saa fik han en omgang til – men en time efter var han høitidelig kjærlig «ja mor, du har det nok ikke let med mig, det skjønner jeg selv det.» Men han er snart saa stor at han kan ikke la sig pryle – jeg klarer det ikke rent korporlig.

Mange hilsener
Din Sigrid.

Skrevet vertikalt i margen: Hvordan er det med din far og mordin far og mor] Anker var eldste datter av Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon, og sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921). Faren døde 27. februar 1921, bare et par uker etter at dette brevet ble skrevet. nu? Hils Anker!Anker!] Johan Anker (1871–1940), ingeniør
12. mars 1921

Kjære Nini,

Tak for brevet dit imorges. Jeg gik netop og tænkte paa at jeg skulde skrive til dig idag – SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. fortalte at du var svært daarlig, og jeg tenkte saa meget paa dig, også fordi du nu har mistet din far,mistet din far] Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921) døde 27. februar 1921 jeg vet jo at han var svært meget for dig. Underligt maa det være naar slik et av fundamenterne fra ens barndoms og ungdomsliv blir rykket bort, og forfærdelig saart for dere alle søstrenedere alle søstrene] Ankers søstre: Jeanette «Etti» Heiberg (1877–1957), født Roll; Sigrid (Roll) Peyronnet (1879–1967), født Roll, oversetter; Astrid Roll Thommessen (1881–1956), født Roll, kunstmaler at ha mistet ham. For mig er der noget uhyggelig ved alle forandringer vet du – det er formodentlig derfor at Vorherre har plaseret mig nu i 2 aar i forhold hvor jeg hverken ser fast grund foran eller bak –. Bare at være her hos RagnhildRagnhild] Ragnhild Undset Wiberg (1884–1969), født Undset, lærer og oversetter. Undsets søster. Gift med Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester. Bosatt i Stockholm. og se hende halvveis indforlivet i et fremmed miljø, høre hende tale svensk overalt, undtagen netop til mig, synes jeg er underlig og litt fryselig –.

Gud vet om du faar dette brevet før du reiser til Kampesæter,Kampesæter] i Hole kommune (Viken) ellers blir det vel eftersendt. Hadde jeg nu været hjemme saa kunde jeg kommet ned paa stationen og hilst paa dig i forbifarten ialfald. Men jeg ringer op Lillehaugen,Lillehaugen] Vollen/Lillehaugen i Asker, Nini Roll Anker og Johan Ankers bosted naar jeg over paaske kommer indom Christiania etpar dager – hvis jeg orker at være saa længe fra ungerne mine; jeg længes rædsomt efter Hansemand,Hansemand] Hans Undset Svarstad (1919–1978) naar jeg steller Ulla MarianneUlla Marianne] Ulla (Marianne) Wiberg (1919–2007), Undsets niese som er paa samme alderen.

Jeg bestemte saan en to tre at reise hitind. Ragnhild er alene med ungen sin,ungen sin] se forrige note mens mandenmanden] Einar Wiberg (1884–1952), svensk postmester er paa ferie i 3 uker og hun 2skrev og bad mig. Jeg har jo ikke set hendes hjem før – ikke Stockholm heller for den saks skyld; tid faar jeg aldrig, saa tænkte jeg at jeg kunde likegodt ta mig tid nu. Og nu sitter jeg i en ørliten, forresten søt og velindredet liten leilighet ytterst paa Kungsholmen,Kungsholmen] bydel i Stockholm helt ute ved bygrænsen. Jeg er glad jeg reiste – Ragnhild er svært glad for jeg kom. Hun er tynd og slitt, stræver med husholdning som hun hverken har lyst eller anlæg for og kjæmper hardt for at faa litt tid til at «dyrke sin aand», spille noen smaa gavotternoen smaa gavotter] musikk til en såkalt gavott, en fransk pardans i todelt takt fra 1600-tallet (kilde: NAOB) og læse alt som dr. Steinerdr. Steiner] Rudolf Steiner (1861–1925), østerriksk arkitekt, okkultist og sosialreformer, grunnlegger av antroposofien utgir. Hun minder mere end nogensinde om saan en liten smal hjuldamper uten tilstrækkelig ballast, som pjasker og plasker fortvilet med skovlerneskovlerne] spadelignende del på løpehjul; turbin (kilde: NAOB) halvt over vandet og slingrer hit og dit. Jeg får neppe snakke med hende om andet end Ulla – iforgaars, straks jeg var kommet hit blev vi uvenner fordi jeg ikke kunde se at den charmante Harriet Krebss geniale digtsamling «Vaarbrudd»«Vaarbrudd»] Harriet Krebs (1890–?) ga ut én bok, diktsamlingen Vaarbrudd i 1918. var genial. Frk. Krebs er det mest begavede kvindemenneske Ragnhild kjender og dernest er det Lilly Heber.Lilly Heber] Lilly Heber (1879–1944), forfatter, litteraturviter og redaktør

Men Ulla er usigelig yndig, gudskelov. Jeg har i al stilhet mistænkt mig selv for at være en av hine mødre, hvis hjerter var kolde for alle andre unger end det egne avkommet. Rigtignok er jeg gla i unger saan i sin almindelighet og jeg synes altid at Anders’Anders’] Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) store aarlige guttekalas er festlig (og strævsomt, men jeg stræver gjerne for min søns herresouper) Men det er SignesSignes] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. to smaa golli wogsgolli wogs] eg. Golliwog: en tøydukke som den amerikansk-britiske barnebok- og tegneserieforfatteren Kate Upton (1873–1922) brukte som protagonist i sine bøker (f.eks. The Adventures of Two Dutch Dolls and a ‘Golliwogg’ (1895). Undsets nieser som er omtalt her, er tvillingene: 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas. Arkeolog. Gift med kunsthistoriker Martin Blindheim (1916–2009). 2) Sigrid Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas. Lektor. Gift med lege og psykiater Trygve Braatøy (1904–1953). som jeg aldrig har kunnet føle noe lidenskabelig ømhet for, jeg synes de er pussige og noksaa søte, men føler ikke spor saan av blodets røst. De har store hoder, en uhørt masse tykke røde kinder om næsten ikke noe av ansigtstræker og en fuldstændig fantastisk paryk av stritt, brunt haar som ligner en svaber – jeg kan ikke finde at det er deilige børn. Men Ulla er saa søt at jeg trodde ikke jeg kunde være saa forelsket i en liten unge 3der ikke var min egen. Hun er saa ørende liten og fin og sart, endda hun er frisk og sund, og saa stille saa stille – har en bitteliten fuglestemme og hænder og føtter saa smaa og fine at jeg synes ikke mine egne ungers var saa smaa da de var nyfødte næsten. Hans er en tverbleitverblei] tverr, vrang og gretten person (kilde: NAOB) og en grov røver sammenlignet med denne vesle dukken til Ragnhild. Men jeg længter græsselig efter ham allikevel, naar jeg ser og hører Ulla. Jeg kjører hende ut hver morgen, utover villaveiene i RaalambskogenRaalambskogen] Rålambshovskogen (nå –parken) på Kungsholmen i Stockholm i det skjønneste vaarveir. D.v.s. jeg har gjort det to ganger, men jeg har lovet Ragnhild at gjøre det hver dag.

Jeg blir her til 22. ds.ds.] dennes (i betydning «denne måned») (kilde: NAOB) og saa reiser jeg til VadstenaVadstena] By i Vadstena kommune i Östergötland vokst fram rundt Vadstena kloster der den svenske helgen Birgitta (1303–1373) ble gravlagt i 1374. Den hellige Birgitta, kanonisert i 1391, var en av svensk middelalderlitteraturens store forfatterpersonligheter og grunnla i 1346 den såkalte Birgittiner-ordenen med Vadstena som hovedkloster (kilde: SNL). og AlvastraAlvastra] gammelt kulturområde i Ödeshög kommune i Östergötland, mest kjent for sitt cistercienserkloster, Alvastra kloster, Sveriges eldste, grunnlagt i 1143 (kilde: SNL). Se også Klosterleden Alvastra-Vadstena i paasken,paasken] I 1921 falt påsken på slutten av mars, med palmesøndag den 20. mars og 2. påskedag den 28. mars. før jeg tar hjem. Igaar var R.R.] Ragnhild Undset Wiberg og jeg til Birgitta-vesperBirgitta-vesper] en kristen tidebønn som skjer på ettermiddagen eller kvelden, ledsaget av synging eller veksellesning fra Salmenes bok (kilde: SNL) i StorkyrkanStorkyrkan] også kalt Stockholms domkirke og Sankt Nikolai kirke, den eldste kirken i Stockholm (i bydelen Gamla Stan), påbegynt på slutten av 1200-tallet, innviet 1306 (kilde: Wikipedia) og nu skal jeg ind til byen og se om jeg kan faa en pen utgave av Birgittas aabenbaringer –.en pen utgave av Birgittas aabenbaringer] utgitt på latin i 1392, utgitt på svensk (i deler) i 1850- til 1880-årene

Ha det godt dog, kjære Nini –. Gid jeg fik se dig, om det saa bare var paa Lillehammer station, naar du reiser nedover fra sætera di. Men det er da deilig at det er vaar allikevel!

Mange hilsener
din
Sigrid.
17. september 1921

Kjære Nini,

det er en evighet siden jeg skrev til dig. Nu aner jeg ikke av dig – hvor du er, hvor du har været etc. Jeg skulde ønske jeg kunde træffe dig og faa snakke med dig – men det er lissom saa for mye at skrive om. Jeg kjører rundt i en hvirvel av mine egne saker – skriver og blir intervievet (jeg har altid sluppet det hittil, men gud vet hvorfor der pludselig kom en hel række av jornnalister hit i en uke. Jeg lot den første faa komme ind, rent ut sagt fordi han saa saa daarlig ut, og jeg skrev om for ham det intervievet han hadde lavet og lot han faa drikke kaffe med mig imens med nybakte kjeks og syltetøi og alting pent og hyggelig, og saa gjorde han det omigjen selv – ja nu har jeg lært til en anden gang og lar mig ikke mere intervieve om saa Lasarus selv kommer direkte fra Abrahams skjød med hundene slikkende sine saar!)Lasarus … saar] referanse til Det nye testamentet, Lukas 16, 19–31 om den rike mannen og Lasarus Saa sylter jeg og saa blev jeg tegnet av Harald BruunHarald Bruun] Harald Brun (1873–1927), kunstmaler. Portrettet, Hode en face, signert 1921 og bestilt av Undsets forlag Aschehoug & Co., er senere gjengitt i boken Norske portretter: Forfattere (1956), s. 83, utgitt av Riksantikvariatet, Gyldendal. og det var ogsaa litt av en prøvelse og varte mange dager, men jeg ba om samtykket i at det billedet blir litograferet og hængt op i bokhandlervinduerne, for det ene fordi jeg ikke hadde tid til at sitte noe mere og for det andet fordi frk. Andersenfrk. Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk og frk. Rasmussenfrk. Rasmussen] Gudrun Rasmussen (1900–1969), se omtale lenger ned i brevet. Undset averterte etter ny «husdame» fra ca. 15. august 1921 i Nationen 28. og 29. juni 1921: « dannet, snil og frisk, ung pige, gjerne fra landet, som nogenlunde selvstændig kan utføre arbeid i et mindre hus sammen med barnefrøkenen» (kilde: NB avissøk) og PeimandPeimand] kallenavn for Anders Castus Svarstad jr. (1913–1940) syntes det var saa pent og likt og jeg var i en gudhengiven stemning og tænkte Folkets røst er Guds røst og jeg ser kanske slik ut, endda jeg hadde haabet at det gjorde jeg ikke –.

Ja jeg har kjøpt husetjeg har kjøpt huset] Undset hadde leid Bjerkebæk av maleren Gunnar Lippestad Hjorth (1896–1926) siden sommeren 1919. Etter å ha forlenget leiekontrakten med ett år i juli 1920, kjøpte hun huset sommeren 1921 (kilde: Sigrid Undsets Bjerkebæk). her nu, og indtægten av de samlede verkerde samlede verker] Samlede romaner og fortællinger fra nutiden (1921), fem bind har jeg allerede bundet, for jeg har husforsikret mig for Mosse,Mosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) saa der skal være 40 000 kr. til hende naar jeg dør – for det kan der vel kjøpes en livrente 2til hende saa hun slipper at komme paa noget «hjem» eller «anstalt». Dermed skulde jeg jo likesom være fri for det som har vært det vonde for mig, tanken paa hvad der skulde bli av Mosse hvis jeg dør. Kjøpet av huset var jo et «skridt» og jeg visste og vet ikke om det var rigtig – men jeg orket ikke længer at ha alting slik paa det uvisse. Nu sitter jeg altsaa med det og 4 maal olderskog – saa stor er tomten. Sommetider glæder jeg mig til at ta fat og stelle med det –.

Det er akkurat som Kristiania og alle dere som bor der var paa en anden klode. Huldren i Snertingdalen,Huldren i Snertingdalen] referanse til sagn eller eventyr fra Snertingdal (dalføre i dagens Gjøvik kommune)? som har faat mot ved at høre om den psykiske forskning, formodentlig, og i det sisste jevnlig viser seg for folk i fuld gala og usedelige hensigter, forekommer mig at være et meget mere sandsynlig fenomen end Barbra Ring.Barbra Ring] Barbra Ring (1870–1955), forfatter Barbra manifesterer sig jo forresten ikke, nu jeg kommer til at tænke paa det – det er aar og dag siden jeg har mottat bl belæring av hende i nogen avis – hun har da ikke faat slag? Hadde hun faat erstatning fra sin RagnarRagnar] Ragnar Rosenquist (1867–1920), oberst. Giftet seg med Barbra Ring i 1917. Rosenquist døde våren 1920, bare 53 år gammel. Se også brev fra 8.–10. mai 1920. saa vet jeg at hun vilde ha skrevet heftig i bladene –. Og RegineRegine] Regine Normann (1867–1939), forfatter. Ga i 1921 ut romanen Havørnens nabo, og i 1922 kom Min hvite gut og andre fortællinger. har ikke fortalt noe om guttene sine paa længe nu –. Skriver I, karle? Alvorlig talt – det er akkurat som det ikke skulde være sandt at noen av dem var der.

Du er forhaabentlig, cara mia,cara mia] (it.) min kjære og er frisk nu og har det godt. Gid du vilde skrive litt til mig engang ved leilighet – eller uleilighet, for jeg vilde ønske at høre fra dig snart, hvis du synes jeg har ikke fortjent det altfor litet – jeg tror ikke jeg har git livstegn fra mig siden jeg var ute hos dig og var ikke det ivaar mens sneen laa og alting. Denne sommeren har gjort mig rent rar i hodet. Jeg var i Trondhjem og omkring deroppe og i Bergen, var borte i 6 uker og jeg var jo ikke vant til at være hjemmefra heller, saa det var meget rarere end en utenlandsreise før i tiden.

Frk. Solheim har forlatt migFrk. Solheim har forlatt mig] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim. Var hushjelp på Bjerkebæk fra juni 1919 til august 1921. Hun kom tilbake til Bjerkebæk i månedsskifte oktober/november 1922, se brev 11. november 1922. og istedetfor er kommet frk. Rasmussen. Pen, dannet pike, datter av telegrafdirektør Rasmussen, moren født – jeg husker ikke.datter av … jeg husker ikke.] Gudrun Rasmussen (1900–1969) var datter av Anders Severin Rasmussen (1855–1938), telegrafibestyrer i Flekkefjord og Ågot Rasmussen (1866–1948), født Korsvig. Meget flink, villig til sit arbeide, endda jeg tror hun angrer nu at hun har tat 3paa sig huspost. Hun er flink som sagt, kan husvæsen, endda hun har været kontordame og bodd i pensionater og fyrstelige «messer» ved svimlende industrielle foretagender etc. – og vi vantrives gjensidig. Det er godt nok med unge piker i familiær stilling – men naar de skiller saan rent i ‹lit› fra familien ellers! Hun vet hvem alle bankchefer og direktører i dette land er skilt fra og gift med – jeg vet ikke engang hvad de damerne jeg kjender her paa Lillehammer er født, hun har seks selskapskjoler og jeg har bare den du gav mig forleden jul og den er noksaa medtat nu – og forleden aften spurte hun mig om jeg vel kjendte H.C. Andersens fra Horten. Grebet av en anelse som syntes mig selv vild spurte jeg aafferaaffer] hvilken en Andersen? Jo, han boktrykkeren som utgav Norsk Familiebladboktrykkeren som utgav Norsk Familieblad] Conrad Emil Andersen (1854–1920), boktrykker og konsul, grunnla bl.a. ukebladet Illustreret Familieblad i 1887, fra 1961 kjent som Illustrert. Gift i andre ekteskap med Karoline Mathiasdatter Andersen (1865–?), født Berg. og havde skrevet disse eventyrene!disse eventyrene] referanse til de verdenskjente eventyrene til danske H.C. Andersen (1805–1875) Men kjære, ikke fortæl det til noen –.

Imorgen eftermiddag skal hun ha fri, og da skal jeg ta mig fri fra romanen minromanen min] Husfrue, andre bind av trilogien om Kristin Lavrandsdatter, kom i bokhandelen i slutten av november 1921 og Mary AndersenMary Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk og jeg skal drikke kaffe i massvis og strikke og Mary skal læse høit i Evald Tang Kristensen,Evald Tang Kristensen] Evald Tang Kristensen (1843–1929), dansk folkeminnesamler som DanckeDancke] antakelig bokhandleren Einar Dancke (1875–1924) har skaffet mig sytten bind av – Mary har fundet og lagt merke ved en masse spøkelseshistorier, herregaardssager og reiseoptegnelser fra hendes egen bygd og det er hende en svir at faa læse dem op paa den avsindige jyske dialekten.Kristensen … den avsindige jyske dialekten] Evald Tang Kristensen utga sine samlinger i et lite tidsskrift, Skattegraveren (1884–1891), og i de store seriene Jydske Folkeminder (13 bind, 1871–1897), Danske Sagn (6 bind, 1892–1900), en ny rekke i 7 bind (1928–1939), Gamle Folks Fortællinger om jydsk Almueliv (6 bind, 1891–1905), og en lang rekke mindre bøker (kilde: SNL). Vi tør ikke hengi os til slikt naar den nyeden nye] «frk. Rasmussen» er hjemme – jeg har følelsen av at hun betragter mit bibliotek som en skrækindjagende og forvirrende blanding av pedanteri og grovt usedelig raaskap.

Mange hilsener til AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og dig selv
din
Sigrid
21. desember 1921

Kjære Nini,

Gud vet om du er hjemme paa LillehaugenLillehaugen] Vollen/Lillehaugen i Asker, Ankers bosted nu eller hvor du vanker. Jeg har tænkt endel paa dig, om du hadde det morsomt i utlandetutlandet] Ankers hadde nettopp vært på reisefot i Europa, sammen og hver for seg. Nini Roll Anker tilbragte bl.a. mye tid i Paris, j. Ankers dagbokinnførsel 27. desember 1921: «Vi reiste ut i verden 3.12.» (Ms.8° 2669:6) – av og til sporer jeg en viss reiselyst, men det blir vel ingenting av; en blir ordentlig bundet med smaabarn. Det blev saa litet jeg fik se til dig sisst; megen bevægelsesfrihet har jeg ikke, naar jeg er i Christiania. I det hele – nu vilde jeg like en rigtig ferie. Men naar? Byturen var ikke noen absolut hvile, da jeg kom hit hjem til min mor,min mor] Charlotte Undset (1855–1939), født Marie Nicoline Charlotte Gydh eller Gyth i Kalundborg, Danmark. Gift med Ingvald Undset (1853–1893), arkeolog. saa er jo hun en litt nerveangripende kompagnon; hun reiste siste ‹onsdag› og saa var det bakning, ‹opskaaring› av kjøt og ‹husiorden› – imorgen kommer SvarstadSvarstad] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. med de tre stedbarna,de tre stedbarna] Ebba Svarstad (1903–1984), Gunhild Svarstad Andreassen (1905–1992), født Svarstad, og Trond Svarstad (1908–1980), barna fra Anders Castus Svarstads første ekteskap med Ragna Moe Svarstad (1882–1963), født Moe. Ekteskapet med Moe ble oppløst i 1912. Barna bodde på Sinsen sammen med familien Undset Svarstad fra høsten 1916 til Undset flyttet med barna Anders og Mosse til Lillehammer i 1919. I desember 1921 bodde Svarstad og barna fra hans første ekteskap fremdeles i Kristiania på Kampen, Brinken gate 2. efter nytaar skal jeg ind med MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) til Dr. MagnusDr. Magnus] Vilhelm Magnus (1871–1929), nevrokirurg og pionér på sitt område – og saa skal jeg vel skrive igjen. Naar jeg engang faar tid – «naar Fruen engang faar tid, kommer Fruen til at arbeide sig ihjel» sier frk Andersen.frk Andersen] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk

Saa har jeg – for at gjøre det vanskeligere – ikke vand i brønden og har hat alle ungernealle ungerne] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) i sengen med forkjølelse – enkeltvis og samlet. Nu er de oppe igjen og HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) gaar og synger og pusler herinde og forstyrrer alt i ett, mens jeg skriver, for GuroGuro] Guro Bergsbakk (1892–1991), født Dalsbø, ny «husdame» hos Undset, erstattet trolig «frk. Rasmussen», se tidligere brev steker krumkaker og MaryMary] Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen, dansk «barnefrøken» på Bjerkebæk stryker det sidste av vasken.

2Han er aldeles vanvittig søt nu, straalende vakker, men han er tung og sen i opfattelsen og inderlig bortskjæmt. AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) ser jeg lite til om dagene – er han ikke ute paa ski saa hænger han med næsen i en bok; fortiden er det romerne og grækerne. Jeg fik tak i UtheimsUtheims] John (Jonsson) Utheim (1847–1910), lærer, forfatter og politiker. Ga ut bl.a. Sagn og Fortællinger af Oldtidens Historie (1880–1882) og flere pedagogiske verk om verdenshistorien. gamle bok, om du kjender den; vi hadde den hjemme hos min far – og saa fandt jeg den i DammsDamms] bokhandel, antikvariat og forlag grunnlagt i 1841 av danske Niels Wilhelm Damm (1816–1878). Ble et av Norges ledende forlag. Damm åpnet egen forretning på Grønland, den gangen utenfor Kristiania by, i 1843. I familiens eie fram til 1984. I 2007 fusjonerte Damm og Cappelen forlag til Cappelen Damm (kilder: SNL; Cappelen Damm). reoler sisst jeg var inde der og lette efter «rart». Naar jeg tænker paa hvad jeg nu skylder hos DanckeDancke] antakelig bokhandleren Einar Dancke (1875–1924) og MortensenMortensen] antakelig Ernst Gustav Mortensen (1887–1966), forlegger, grunnlegger av skoleforetaket Norsk Korrespondanseskole (NKS) i 1914 og forlagene Nasjonalforlaget (1928–1934) og Ernst G. Mortensen forlag (fra 1941) og Damm og bokhandlerne her og i antikvariater i Stockholm og Kjøbenhavn som er begyndt at øse fristende kataloger ind over mig – saa er jeg glad for de 17 000 – jeg trænger dem sandelig; ja for andre sakers skyld og.

Men der er også da hellerikke stort at læse av aarets grøde. Der er altsaa DuunDuun] Olav Duun (1876–1939), forfatter. Ga ut Juvikfolke i seks bind i årene 1918–1923, det fjerde bindet, I eventyret, kom i 1921. og Fønhus;Fønhus] Mikkjel Fønhus (1894–1973), forfatter. Ga ut Troll-elgen i 1921. BojerBojer] Johan Bojer (1872–1959), forfatter. Ga ut Den siste viking i 1921. har jeg kjøpt paa ElstersElsters] Kristian Elster d.y. (1881–1947), forfatter, litteraturkritiker og teateranmelder anbefaling og gjæmmer den og Bjørnsons breverBjørnsons brever] Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910), forfatter. I 1921 kom Brytnings-år: Brev fra årene 1871–1878, 1874–1878 i to bind, utgitt av Halvdan Koht (1873–1965), historiker og politiker. til efter julestria. Størsteparten av det som jeg har begyndt paa, har jeg lagt halvopskaaret i pakken til sykehuset. For at godgjøre mig litt læser jeg Byskupa SøgurByskupa Søgur] Biskupa sögur, sagaene om islandske biskoper i tiden fra ca. 1000 til ca. 1340. Navnet er etter den trykte utgaven som utkom i to bind i København i 1858–1878 (opptrykt i Reykjavik i 1948) (kilde: SNL). paa sengen – ja le du, de er mye mosommere kredser end f.eks. vaar elskede BarbrasBarbras] Barbra Ring (1870–1955), forfatter kreds.

Juleveir har vi da ialfald heroppe; nu gaar solen ned ret ut for vinduet mit, men det dryppet fra taket i middags!

Jeg tænker paa din mordin mor] Sophie Nicoline Roll (1845–1928), født Knudtzon. Ankers far, sorenskriver, senere høyesterettsassessor og statsråd Ferdinand Nicolai Roll (1831–1921), døde 27. februar 1921. undertiden og undres paa hvordan hun har det?

Ja ja, glædelig jul da, hvor du saa skal feire den, for dig og dine. Hils AnkerAnker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. saa meget og vær hilset fra

din
Sigrid.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1919–1924, til sammen 49 brev.

Brevene i denne perioden handler om etableringen av Bjerkebæk, verdenssuksess som forfatter med trilogien om Kristin Lavransdatter (1920–1922) og store endringer i det praktiske og i det åndelige liv. Det er de nære tingene, barnas og stebarnas ve og vel og oppdragelse, moren og søstrene, som står i sentrum.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det siste bindet med brevene fra årene 1925–1940 er planlagt utgitt i slutten av 2023.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.