Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

av Sigrid Undset

1924

17. februar 1924

Kjære Nini,

M.h.t. kontrakt saa sender jeg dig en, som du selv kan se paa – indlate mig paa at forklare noe forretningsmæssig duger jeg ikke til. Jeg har netop vedtat at betale en mulkt paa kr. 1000 blank til et obskurt forlag derinde som engang utgav «Splinten av Troldspeilet».«Splinten av Troldspeilet»] Splinten av trollspeilet (1917) I kontrakten hadde jeg bundet mig til at tilby dem alle senere arbeider, før jeg sluttet kontrakt med andre firmaer, og derefter glemte jeg selvfølgelig hele greia! Nu har altsaa NorstedtNorstedt] Norstedt bokförlag (grunnlagt 1823), svensk forlag fint gjort op dette for mig, men det tar sig jo ikke videre forretningsmæssig ut.

Jeg skulde jo skrevet for længe siden og takket dig for hilsen til jul og alle de søte hvite tingerne, men jeg hadde haabet at træffe dig i byen – jeg ventet sikkert du kom ind til Paradesengen.Paradesengen] Gunnar Heiberg (1857–1929): Paradesengen (1913), skuespill. Stykket handler om den store dikteren Jørgen Ulfsøn som ligger for døden. I dødsøyeblikket filmes han av en rik forretningsmann, på oppdrag av hans tre sønner. Ifølge SNL ble stykket med rette oppfattet som et angrep på Bjørnson-familien og skapte stor debatt. Det ble oppført av Nationaltheatret i 1924, under Bjørn Bjørnson som teatersjef, med premiere 5. februar 1924. Det «ble spilt 13 ganger på tross av stadig piping av de som mente stykket handlet om Bjørnstjerne Bjørnson og hans familie» (sitert etter Sceneweb). I sin dagbok noterer Anker 6. februar 1924: «Igaar tok Bjørn Bjørnson paa egen families vegne hevn med Gunnar Heiberg med at føre op ‘Paradesengen’. Det var trods delvis godt spil en ynkelig forestilling. […] Og vi, Gunnars venner, klappet da mot bedre vidende…» (Ms.8° 2669:6, s. 142). Og jeg har igrunden hat det rigtig væmmelig helt siden jul – uro og skidtarbeide som maatte gjøres, plager av mange slag. Nu er SigneSigne] Signe (Dorothea) Thomas (1887–1976), født Signe Dorothea Undset. Undsets søster. Gift med Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog. heroppe med sine tresine tre] 1) (Anne Marie Nicoline) Charlotte Gyth Blindheim (1917–2005), født Thomas. Arkeolog. Gift med kunsthistoriker Martin Blindheim (1916–2009). 2) Sigrid Braatøy (1917–2010), født Pantzerhielm Thomas. Lektor. Gift med lege og psykiater Trygve Braatøy (1904–1953). 3) Signe Undset Ollendorff (1921–2011), født Pantzerhielm Thomas. Gift med Johannes Taastrup Ollendorff (1915–2001). – de bor paa et pensionat nede i byen, men kommer jo hitop, det gir ogsaa nogen forstyrrelser. Saa det drar ut med at jeg kan begynde at digte – men skidt, nu har jeg det saa godt fast i hodet saa det skal gaa som smurt, tænker jeg, bare jeg faar tid til at begynde. – Ja ellers saa vet du altsaa fra BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter alt som er, og en hel braate atpaa til som ikke er, skulde jeg anta –. Du skulde vel ikke tilfældigvis være i byen paa lørdaglørdag] 23. februar 1924 –? Jeg kommer til at reise 2ind hveranden torsdag aften og hjem fredag kveld utover vaaren, men paa lørdag blir jeg altsaa en dag længer og reiser opover ifølge med min svoger.min svoger] Sigge Pantzerhielm Thomas (1886–1944), filolog Jeg længter igrunden efter at snakke med dig. Om jeg er frisk vet jeg neppe selv – jeg er ialfald svært urolig og nervøs og blir plaget og uoplagt av ting som hittil ikke har gjort mig noget – av lille frøken Solheimslille frøken Solheims] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim evige jatting og hendes uduelighet (nu gaar den ogsaa over alle grænser og jeg maa visst opgi haabet om at hun skal si op av sig selv) av at ha staakende ungerstaakende unger] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978). I tillegg bodde nevøen (Sten) Ingvald Undset Wiberg (1922–1986) fortsatt hos Undset, jf. tidligere brev. og gaulende grammofoner i sideværelset, naar jeg skal arbeide – og av at skulle støtte og gi raad og hjelpe paa kryss og tvers, mens jeg endda ikke i hele mit liv, siden jeg blev voksen, har hat et menneske som jeg kunde støtte mig til. Litt gjør det kanske ogsaa at de holder og bygger av alle kræfter paa det nye huset mit,det nye huset mit] Byggmester Lars Grønvold (1877–1960) satte opp et hus fra Nordre Dalseg(g) i Sør-Fron på Bjerkebæk i 1924 (kilder: Sigrid Undsets Bjerkebæk; Ørjasæter 1993, 195). Undset flyttet inn desember 1924, jf. brev 27. november 1924. og nu synes jeg næsten ikke jeg kan holde ut at vente, til jeg faar et rum for mig selv, hvor jeg ikke kan høre hvert ord som barna og pikerne sier –.

Med MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) er det op og ned og du vet at det sliter ogsaa usigelig – i længden. Og jeg ærgrer mig og ængster mig med alt det som AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) har fælles med farenfaren] Anders Castus Svarstad (1869–1943), kunstmaler. Undsets ektemann 1912–1924. – ellers er der kanske saa meget at glæde sig ved hos ham som jeg burde tænke mere paa. HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) er min trøst og fryd – han blir bare søtere og snillere for hver dag. Og IngvaldIngvald] (Sten) Ingvald Undset Wiberg (1922–1986) er frisk og yndig og morsom, saa jeg rent gruer mig til at avlevere ham i april.

Ja saa faar du leve saa vel, du og Anker.Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. Jeg hadde haabet at se ham og i byen sisst; du faar hilse ham saa meget. Og lev saa vel!

Din
Sigrid.
12. og [14.] juli 1924

Brevet er datert «12. juli 1924», men avsluttes en «midsommerdag». «Midsommerdag» er egentlig rundt 24. juni, men det passer lite med brevets øvrige datering, innholdet ellers og det omtalte møtet med Anker. Antakelig er brevet avsluttet noen dager etter at det ble påbegynt, f.eks. 14. juli.

Kjære Nini,

Undres hvor du er henne nu og hvordan du har det? Det var saa hyggelig at faa sitte og snakke litt med dig, sisst jeg var inde i byensisst jeg var inde i byen] I dagboken (Ms.8° 2669:6) noterer Anker at hun og Undset var i begravelsen til bokhandler Einar Dancke (1875–1924) og at de etterpå hadde sittet et par timer på en kafé. Dancke døde 14. juni 1924. – jeg har bare vond samvittighet for Barbra,Barbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter for hun var saa sint og sur da vi skiltes; men forsynet har forhaabentlig siden gjort op for hende med nogen av hendes mange andre bekjendtere.

Nu ønsker jeg altsaa aldeles forfærdelig at du kom opover i høst. Naturligvis først og fremst for at faa se dig, men rent ut sagt især for at faa vise dig nyestuen min,nyestuen min] Byggmester Lars Grønvold (1877–1960) satte opp et hus fra Nordre Dalseg(g) i Sør-Fron på Bjerkebæk i 1924 (kilder: Sigrid Undsets Bjerkebæk; Ørjasæter 1993, 195). Undset flyttet inn desember 1924, jf. brev 27. november 1924. for den blir bedre end jeg hadde drømt om.

– Saa langt kom jeg den dagen! I dag er midsommerdagmidsommerdag] se note vedr. datering ovenfor altsaa. Det er litt skrækkelig at der kommer saa mange folk til Lillehammer – her har været et rend paa dørene de sisste dagene, men det er forhaabentlig fordi det er først i sæsonen der de stimler op og ned efter dalen. Ergo, jeg haaber du – og om JohanJohan] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. ogsaa kom med – stimler herforbi. Huset blir som sagt saa pent, saa jeg gleder mig til at vise det til noen som skjønner. Nu holder de paa at sætte op de gamle vægfaste bænkene, og peisen er færdig, stor som et middels værelse – den tar plads som et «stygt svin» for at bruke HansemandsHansemands] Hans Undset Svarstad (1919–1978) yndlingsuttryk. Han er inde hos arbeidsfolkene næsten hele dagen og spikrer sammen bordstumper og lærer sig til at snakke kav faaberging.faaberging] dialekt fra tettstedet Fåberg i Lillehammer kommune (Innlandet) «For je er faaberging je, ma,» oplyser han. Han blir bare søtere og 2søtere. Nu henter han mig hver morgen til en rundtur i haven – han er så skrækkelig glad i blomster og kommer hele dagen hjem med buketter til os alle. Jeg har glæde av haveanlægget mit – det har jo været en deilig forsommer for nyplantningen. Av 26 bourbonroser fra MatthiesenMatthiesen] ikke identifisert er det bare to som ikke har kommet – endda de var fulde av lange bleke fordrevne skudd som visnet og faldt av, nu staar ialfald alle Louise Odier’neLouise Odier’ne] buskrose-art mætte av grønne blader og knopper; de andre sorterne er ikke fuldt saa kraftige. Og av 60 hækroser er det bare 6 som ikke er kommet, endda de var blit sendt fra Stavanger i daarlig emballage og pr. fragtgods! saa de saa noksaa fortvilede ut, da de kom hit. Ressvoll & HolmsensRessvoll & Holmsens] Thekla Resvoll (1871–1948), botaniker. Gift med bergmester Andreas Holmsen (1869–1955). Undset anla i 1923 et steinbed med fjellplanter fra Thekla Resvoll på Bjerkebæk, jf. også brev fra [August 1923] og Ørjasæter 1993,34). dovriske valmuer blomstrer og øser ut og blir snart saa store at de ligner de andre gule valmuerne i størrelser, og silenensilenen] plante i nellikfamilien har blomstret. Og de blaa druerne og en reinfanrotreinfanrot] reinfann: flerårig urt, opptil 80 centimeter høy, brukes som krydder, bl.a. til å krydre dram og øl (kilde: SNL) fra tante Halmatante Halma] Halma (Christense) Undset (1860–1945), folkeskolelærer, bosatt i Trondheim. Undsets tante på farssiden. er kommet op pent – druerne staar med knopper. Jeg tror at tomten her er svært god til at lage have paa.

Jeg skulde ønske jeg kunde set din have nu – den er vel et syn og et mirakkel nu iaar, dere har faat væte nok. Har du de hvite liljene dine endda?

Send nogen ord bortover til denne kanten, ifra du vanker, saa er du snil. – Tore ØrjasæterTore Ørjasæter] Tore Ørjasæter (1886–1968), forfatter var her i forrige uke – han er svært hyggelig, og efterpaa skrev han et festlig brev med betragtninger over «ungdomsrørsla»festlig brev … «ungdomsrørsla»] Brevet fra Ørjasæter til Undset ser ikke ut til å være bevart, men Undset går inn på Ørjasæters betraktninger om «ungdomsrørsla» i sitt svarbrev av 13. august 1924, se Brevs. 730. i dalen – mundtlig er han altid mere tung og fundersom. For stipendiet agter han sig til Paris, tror jeg nærmest.agter han sig til Paris] Ørjasæter dro til Paris i mai 1925 (kilde: Mæhle 1986, 68)

Mange hilsener til Johan Anker og dig selv
din
Sigrid.

P.S. Tak for laanet for indlagte!
27. november 1924

27. november 1924] I oktober 1924 hadde Undset tatt ut separasjon fra kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869–1943), som hun hadde giftet seg med i 1912. Søndag 1. november 1924 ble hun opptatt i den katolske kirken under messen på Hamar ledet av sogneprest Karl Kjelstrup (1874–1946), grunnlegger av de katolske menighetene i Arendal (St. Franciskus) og Hamar (St. Torfinn), med assistanse av den nederlandske pateren Gerhard de Geus (1894–1951). Ingen av hendelsene tas opp i brevene som er bevart fra Undset til Anker.

Kjære Nini,

tak for brevet dit. Nu har jeg tænkt at skrive til dig hver eneste dag i lang tid – men jeg har været, og er, saa livsled og uoplagt som man bare kan faa blit, naar man har været forkjølet, er forkjølet og har paa følelsen at man kommer til at bli ved og være forkjølet – hvor længe? Jeg har ligget tilsengs næsten en uke – jeg – som aldrig pleier legge mig fore, – MosseMosse] Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og HansHans] Hans Undset Svarstad (1919–1978) ligger og hoster og har snue – in summa, jeg er kjeikjei] lei (av); kjed (av) hele greia –.

Jeg er besatt av fristelser til verdslige nydelser – hvad jeg f.t.f.t.] for tiden ikke burde være – men dævelen hvisker til mig: hvordan det vilde vore at ha etpar flinke pikerpiker] Asta (Janette) Falkenberg (1897–1978), født Solheim, og danske Mary Andersen Stendahl (1899–1971), født Andersen f eks. som ikke render løse over hele huset og tøiser – en kokkeen kokke] ikke identifisert som kunde mere end 10 retter og rette an paa et bret uten det fik utseende av servering paa et gamlehjem – og ikke spiser inde ved bordet og konverserer ustanselig om sine egne affærer som jeg nu har hørt om i 5 aar –. Den umiddelbare anledning er at jeg gik ind paa et forsøk med en liten søster av Mary Andersenen liten søster av Mary Andersen] ikke identifisert vinteren over – og saa ser jeg nu, at jeg har ikke nerver til at taale en ganske uopdragen og udannet dansk backfischbackfisch] ung pike; tenåringsjente tæt indpaa livet saan. Men jeg har altsaa lovet –.

I øvrig saa flytter jeg ind i det nye husetdet nye huset] Byggmester Lars Grønvold (1877–1960) satte opp et hus fra Nordre Dalseg(g) i Sør-Fron på Bjerkebæk i 1924 (kilde: Sigrid Undsets Bjerkebæk; Ørjasæter 1993, 195) paa onsdagonsdag] 3. desember 1924 og da blir det jo bedre – og saa faar jeg holde mig stiv –, at de ikke kan faa regne peisestuen ogsaa for sin tumleplads, og forresten haabe paa 2at min kristelige taalmodighet skal ta sig op igjen, naar forkjølelsen tar av. Den er blit slitt paa isommer – og det blir bare værre og værre, syns jeg, med folk paa dørene og folk pr. brev og anmodninger om at læse manuskripter og kjøpe rævefarmer til folks svigersønner og betale koners gjæld som de har gjort bak mandens ryg og mænds dito bak konens dito – etc. etc. Det er forresten praktisk talt bare mænd som skriver tiggerbrever, ialfald til mig – det kunde jeg ha lyst til at fortælle professor Wieth-Knudsen;professor Wieth-Knudsen] Knud Asbjørn Wieth-Knudsen (1878–1962), dansk samfunnsøkonom og professor i sosialøkonomi ved Norges tekniske høgskole (NTH) fra 1922 til 1942). Ga ut boken Feminismen: En sociologisk studie over kvindespørgsmaalet fra oldtid til nutid i 1924. Hans (kvinnekritiske) foredrag om «Kvinden og Kulturen» holdt både i Danmark og Norge i november 1924 vakte stor oppsikt og debatt, se f.eks. Østlendingen 8. november 1924 (kilde: NB avissøk). ikke for jeg ikke er enig med ham i en hel del av det han sier om femina. Men mændene? Grunden til at jeg læsset paa mig denne lille danske hønekyllingen som hakker i nerverne mine fra morgen til kveld er, at ogsaa der har faren lagt ned vaabnene for aar og dag siden; det er morenfaren … moren] Marys foreldre er ikke identifisert som maa slaas for ungerne alene. Der er rigtgnok en voksen sønen voksen søn] ikke identifisert – men han fik Marys sparepenger til at reise til Amerika for, og en voksen dattervoksen datter] ikke identifisert til, men hun er blit sindsyk. Saa de har sit, de med, de to kvindfolkene i den familien som skal greie braserne der –.

Naturligvis burde jeg ikke være i et saant ekkelt humør nu. Bl.a. er det nye huset mit blit saa vakkert, at du kan ikke tro det, før du har set det. Stuen og kleven nedenunder er saan at jeg kan absolut ikke faa det mere præcis efter min smag. I stuen er alt træværk umalt – uten dørene og et indbygget skap i væggen mellem stuen og kleven: de er mørkt rødbrune med graagrønt listverk, et blaagrønt felt malt ut med etslags naivt 3skoglandskap i graagrønt og jernbeslag fra 1780 – dørene fulgte med huset, likesaa peis og vægfast bænk og etpar skap. Ellers er taket gammelt brunt træ med 6 digre ‹aaser›, veggene panelet med gamle umalte bord av rødbrunt malmfuru, gulnet oljet. I kleven maatte jeg la veggene bordklæ og tapesere, lyst graagule, taket er svart av alder, med ‹aaser›, der er en liten lyspeis. Kleberstens ovner i alle rum. Soveværelset ovenpaa har upanelte, umalte tømmervægger, umalt bordtak, mørkt og gammelt. Blaaagtige marmorerte dører med disse messingklinkerne, som jeg nu ogsaa har bestilt til dig – de er forhaabentlig snart færdige. Men du maa komme op snart og se huset selv. Som sagt – det er akkurat som jeg selv helst vilde ha det. Og saa – til uken flytter jeg helt ind – peisestuen har vi brukt en lang tid allerede av og til, omtrent umøbleret som den har staat. Og da – være i fred, bare med guttene mineguttene mine] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) indpaa mig – og slippe at høre og se og lugte og føle fremmede mennesker indpaa mig alle døgnets 24 timer. Det er vel fordi befrielsens time er saa nær at jeg medett ikke syns jeg orker det en eneste dag til –. Tænke sig til at faa sitte i kleven og arbeide om kvelderne, høre og litt vite at ovenpaa har jeg guttene mine – ingen andre!

Bibliotheket mit viste sig at være paa over 1000 nummer, uten skjønliteraturen. Førstebibliothekar Kiær,Førstebibliothekar Kiær] (Johan) Albert (Julius) Kjær (1852–1941), filolog, bibliotekar og stedsnavngransker. Som pensjonist utnevnt til statsstipendiat i 1922. (Jf. Sigrid Undsets Bjerkebæk, Ørjasæter 1993, 195, og Slapgard 2007, 480) som var oppe og hjalp med at katalogisere, var saa henrykt over det, saa jeg holdt paa at sprække av vigtighet. Saa der staar da for alle tilfældes skyld en liten formue til ungerne –.ungerne] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940), Maren Charlotte Undset Svarstad, kalt Mosse (1915–1939) og Hans Undset Svarstad (1919–1978) Jeg glæder mig til det og, at faa sitte ved peisen og læse – 4men mest til at faa et fredelig arbeidsrum –.

Gratulerer derfor med at du har faat dit. Jeg glæder mig til at faa se det – jeg skulde ha saan rasende lyst til at komme ut og være over hos dig en dags tid, hvis jeg kommer til byen før jul,til byen før jul] I sin dagbok noterer Anker under «Nov.» [november] at Undset «har været i byen; bredfuld av katolsk piat. Et intervju, den unge dikter Nordahl Grieg fravristet os, vi spiste sammen paa teaterkaféen, belyser hende.» (Jf. NB Ms.8° 2669:6, s. 182/183). Ifølge Slapgard (2007, 266) fant kvelden med Nini Roll Anker og Nordahl Grieg (1902–1943) sted «en kald desemberkveld» mens Ørjasæter (1993, 199 ff.) ikke gir noen månedsangivelse. Griegs artikkel stod trykt i Oslo Aftenavis (Tidens Tegns aftenutgave fra 1924 til 1932) den 11. desember 1924 med tittel «Et dobbeltintervju med Sigrid Undset og Nini Roll Anker». Grieg viser da til kvelden før, altså 10. desember 1924. Anker noterer 16. desember i sin dagbok at «Sigrid dementerer […] Griegs intervju – sier hun trodde, han bare var en 'bekjendt av fruen' (alias mig), ingen journalist. Men han sa i sin første sætning, at han arb. I Oslo Aft.» Jf. NB Ms.8° 2669:6, s. 183. og det gjør jeg vel, hvis forkjølelsen vil gi sig litt. Ialfald kan vi vel møtes derinde kanske. Men jeg vilde jo helst ut til Lillehaugen – jeg husker ikke naar jeg var der sisst, men det er da visst flere aar siden?

BarbraBarbra] Barbra Ring (1870–1955), forfatter er som bekjendt paa HøsbjørHøsbjør] Høsbjør Turisthotel (åpnet i 1919) ved Brumunddal/Ringsaker. Ifølge Buskeruds Blad 26. november 1924 oppholdt «Forfatterinden Barbra Ring […] sig for tiden – efter sin læges raad – paa Høsbjør turisthotel» (kilde: NB avissøk). – hun foreslog mig at ta en tur ditop. Jeg vet ikke andet om stedet end at jeg har reist i kupé til Kristiania med Høsbjørfolk men jeg bilder mig ind det er det fæleste rampested. At hun orker –! Men skal en slutte efter hendes sisste romanhendes sisste roman] Barbra Ring ga ut Kristiania-romanen Unge fruer november 1924 saa maa hun orke det ufattelige av omgang. Der er forresten ikke noen av de nye bøkerne som jeg har hat noe glæde av endda ialfald – ganske visst, jeg er ikke oplagt selv, men. Hvor blir der av din nye?din nye] Anker ga ut novellesamlingen Kvindesind i 1924, jf. bl.a. Vestlandske Tidende den 20. oktober 1924 og Nordlandsposten 8. desember 1924 (kilde: NB avissøk). Og – faar du tid til at arbeide paa boken fra Riksretstiden?boken fra Riksretstiden] romanen I Amtmandsgaarden (1925) Jeg længter efter bøker om mennesker som er optat av noe utenfor sig selv – voldsomt og fanatisk. Har netop læst Finn HalvorsenFinn Halvorsen] Finn Halvorsen (1893–1960): Den kolde vaar (1924). Regnes som Halvorsens litterære gjennombrudd. (den er forresten utrolig meget bedre skrævet end hans forrigehans forrige] Scirocco (1922)) og Aksel KroghAksel Krogh] Axel Krogh (1892–1982): Utenfor grinden (1924) – den var gyselig. Men huf lel! Tarjei VesaasTarjei Vesaas] Tarjei Vesaas (1897–1970), forfatter har jeg indtryk av er et talent, som allerede nu er paa nippen til at bli nedsyltet i affektation – det er svært hvor let maalforfatternemaalforfatterne] forfattere som skriver på landsmål (nynorsk) har for at bli ‹skapaktige›.

Har du set noe til Regine?Regine] Regine Normann(1867–1939), forfatter Undres paa om hun er forstummet for alltid? I saa fald vet jeg at hun har det 5værre endt vondt, arme menneske. Der var visst ingen av os andre som det betød saa meget for at være kunstner. Jeg er undertiden lei for jeg er kommet saa langt bort fra dere – men som oftest er jeg riktignok svimlende gla og taknemlig for jeg bor saapas langt av lei lellel] likevel – naar jeg hører, f.eks. av fru Redaktørenfru Redaktøren] Helene Frøisland (1885–1945), født Fagstad, pianist. Gift med Frøis Frøisland (1883–1930), journalist og journalistisk sjefredaktør i Aftenposten fra 1919. om alt surret derinde. Hun gaar heroppe nu og skal komme sig, før hun skal ha en svær operation. Helene FrøislandHelene Frøisland] se note over er no av det rareste jeg vet – jeg vet ingen som kan holde ut virkelige, ubarmhjertige fysiske lidelser saa tappert og stelle til saa mye liv og ballade over alslags skidtting. Jeg maa tænke paa hesten til bestefarbestefar] Peter Andreas Gyth (1818–1910), Undsets morfar. Jf. Undset (1934, 138): «Gjennem hele opveksten hadde hun altid en sterk følelse av forskjellen mellem hos farfar og farmor og hos bedstefar og gamle moster, mellem Trondhjem og Kallundborg». som var sikker for jernbanetog, men løp ut naar den saa en tomflaske ligge i veien –.

Du kan tro ungerne mine er søte nu – alle tre; lille Mosse stakkar er saa snil; AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) er naturligvis en prøvelse med 10 aar gamle vitser som han maa fortælle og forelæsninger i teknik – men snodig og rar og øm paa sin lange-laban-maate,sin lange-laban-maate] sin slappe/uvørne/lømmelaktige måte og Hans saa søt at han er ikke til at holde ut. Men han er blit forfærdelig lang og stor nu

Mange hilsener til Johan AnkerJohan Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann. og til dig selv
din hengivne
Sigrid.
22. desember 1924

Kjære Nini,

glædelig jul ønsker jeg dig og Johan Anker.Johan Anker] Johan Anker (1871–1940), ingeniør. Ankers ektemann.

– Det er ikke stort liv igjen i mig nu mere – idag har jeg gaat de sisste juleærenderne mine i 5 timer – mat og juletre og bjerkeved og mand til at sage etc. Imorgen reiser min kokefrøkenmin kokefrøken] ikke identifisert paa en ukes juleferie og førstedagen faar jeg 6 gjester –.

De kommer og sier, nu maa jeg bli færdig med pakkerne, ellers rækker de ikke indom posthuset før det stænger – Lillehammer posthus stænger mest mulig og holder mindst mulig oppe; vi er jo her i Landets Hjerte som det saa vakkert heter. Altsaa glædelig jul og paa gjensyn heroppe i nyaaret!

Sender en papirkniv –. Husker du at du gav mig en engang. Jeg mistet den og var saa lei – fandt den igjen, da jeg pakket op bokkasserne fra Sinsen.Sinsen] Undset og daværende ektemann kunstmaleren Anders Castus Svarstad (1869–1943) bodde sammen på Sinsen/Kristiania fra våren 1916 til sommeren 1919. F.t.F.t.] For tiden ligger papirkniven din enten i Ragnhild SannRagnhild Sann] Ragnhild Sann (1883–1966), forfatter og dramatiker. Ga ut romanen Tre trin i 1924. Den forble hennes eneste romanutgivelse. eller Dannis Sandberg;Dannis Sandberg] Dannis Sandberg (1897–1986), forfatter, journalist og oversetter. Ga ut I grus i 1924. Samme år kom også kriminalromanen Ederkopspind under pseudonymet Thomas Norne. ingenderav tiltror jeg mig kraft til at læse ut, saa det gjælder at jeg husker og tar ut papirkniven før jeg overantvorder dem til «Tuberkulosehjemmet»«Tuberkulosehjemmet»] Lillehammer sanitetsforening eller «Røde Kors».«Røde Kors»] Lillehammer Røde Kors Omgaaes du med dine papirkniver paa samme vis som jeg, saa kan du jo altid ha bruk for nogen stykker.

Det er lyrikken som har kronaar iaar, syns jeg – Olaf BullOlaf Bull] Olaf Bull (1883–1933), forfatter. Ga ut diktsamlingen Stjernerne i 1924. og Collett Vogt;Collett Vogt] Nils Collett Vogt (1864–1937), forfatter. Ga ut diktsamlingen Ned fra Bjerget i 1924. Arnulf Øverland.Arnulf Øverland] Arnulf Øverland (1889–1968), forfatter. Ga ut Den ensomme Fest i 1924. Breda BullBreda Bull] Jacob Breda Bull (1853–1930), forfatter (og far til Olaf Bull, se over). Ga ut romanen Jørund Smed. En fortælling om kjærlighet i 1924. har likevel ikke levet forgjæves, tykker jeg – ja han maa trass 2sies at ha beriket den norske literatur, endda han skriver selv.

AndersAnders] Anders Castus Svarstad, jr. (1913–1940) ber mig hilse mange ganger og ønske glædelig jul.

Din hengivne
Sigrid

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev til Nini Roll Anker 1919–1924

Sigrid Undset (1882–1949) og Nini Roll Anker (1873–1942) hadde et nært venninne- og kollegaforhold i over 30 år, fra det første møtet i 1911 til Anker døde i 1942. I denne utgaven presenteres det som er bevart av brev sendt fra Undset til Anker i årene 1919–1924, til sammen 49 brev.

Brevene i denne perioden handler om etableringen av Bjerkebæk, verdenssuksess som forfatter med trilogien om Kristin Lavransdatter (1920–1922) og store endringer i det praktiske og i det åndelige liv. Det er de nære tingene, barnas og stebarnas ve og vel og oppdragelse, moren og søstrene, som står i sentrum.

Brevene utgis i kildeskriftserien NB kilder. Det første bindet med brev fra Undset til Anker fra årene 1911–1918 ble utgitt i 2021. Det siste bindet med brevene fra årene 1925–1940 er planlagt utgitt i slutten av 2023.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Forfatteren og samfunnsdebattanten Sigrid Undsets betydning for norsk og internasjonal litteratur- og samfunnshistorie er uomstridt. Hennes omfangsrike produksjon favner romaner, noveller, essaysamlinger, helgenbiografier, artikler og selvbiografiske skrifter.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.