Sult

av Knut Hamsun

Innledning
Tilblivelse og utgivelse

I et brev til Georg Brandes skrev Knut Hamsun at Sult er «Begyndelsen til mine Bøger» (Hamsun 1994, 162). Mange har siden oppfattet Sult som Hamsuns første bok, selv om den var hans femte bokutgivelse. De to første var fortellingene Den Gaadefulde (1877) som kom ut i Tromsø, og Bjørger (1878) som kom ut i Bodø. Et tiår senere ga Hamsun ut den kulturkritiske Fra det moderne Amerikas Aandsliv (1889) i København og dernest den politiske pamfletten Lars Oftedal (1889) i Bergen. Det var imidlertid med Sult at Hamsun fikk sitt gjennombrudd som forfatter, og av den grunn regnes boken ofte som hans debut. Med tiden er boken blitt en moderne klassiker i europeisk litteratur og et hovedverk i norsk litteraturhistorie. Sult er også et høydepunkt i forfatterskapet, og for mange er den ikke bare den første, men også den fremste blant Hamsuns mer enn tretti bokutgivelser. Når vi nå gjenutgir førsteutgaven av Sult i en digital versjon, er det dermed på sin plass med en innledning til sentrale deler av bokens innhold, historie og resepsjon samt et tillegg med ordforklaringer, realkommentarer til teksten, variantvisninger og oversikt over utgaver og oversettelser. Innledningen er stilet til forskere så vel som interesserte lesere, men særlig tiltenkt studenter som vil gå nærmere inn i teksten. Vi har ingen ambisjoner om å være uttømmende, hverken når det gjelder tematikk eller resepsjonshistorie, men vi introduserer noen overordnende linjer til hvordan boken har blitt lest, fremstilt og fortolket siden den kom ut.

*

Knut Hamsuns biografi frem til utgivelsen av Sult i juni 1890 er godt dokumentert av flere biografer. Født i Gudbrandsdalen i 1859 og oppvokst på Hamarøy i Nordland fikk han lite skolegang, men lærte seg tidlig å skrive og hadde stor glede av å få tekster på trykk. Han livnærte seg på forskjellige måter og høstet adskillige erfaringer fra arbeidslivet. Han arbeidet som handelsbetjent, kramkar, skomakerlærling, lærer, lensmannsbetjent og veiarbeider. Etter hvert levde han et omflakkende liv og tilbrakte to lengre perioder i Amerika. Det ga ham varige inntrykk og fikk avgjørende betydning for forfatterskapet.

Tilbake fra Amerika sommeren 1888 slo Hamsun seg først ned i København. Gjennom høsten skrev han der en tekst med tittelen «Sult» som kom på trykk i novembernummeret av det nystartede danske tidsskrift Ny Jord. Sult-fragmentet, som det siden ble kalt, ble publisert anonymt og fikk en god mottagelse i litterære kretser i København og i Kristiania. Forfatteren Herman Bang publiserte senere noen «Blade af min Dagbog» der han mintes hvordan stykket i Ny Jord ble lest høyt i et middagsselskap hjemme hos Amalie og Erik Skram samme dag som det kom ut: «Vi var betagne, rént borte tilhobe. Og da Læsningen var endt, vidste vi, at Norden havde en Digter mer» (Bang 1890). Sult-fragmentet vakte oppsikt og forventninger om en fortsettelse. 19. november 1888 skrev redaktør Olaf Thommesen i Verdens Gang:

«Sult» heder en længre Kristianiaskitse af en anonym norsk Forfatter i det igaar hertil ankomne Hefte af det danske Tidsskrift «Ny Jord». Den fortjener Opmærksomhed som Vidnesbyrd om et ganske usædvanlig literært Talent med fremragende Evne til at skildre og skarpe Øjne til at se. Er det en ny Forfatter, som her aabenbarer sig, har vi utvilsomt en evnerig Forfatter mere (Thommesen sitert i Larsen 2001, 38).

I Norge jaktet avisredaktørene på hvem forfatteren kunne være. Da Arne Garborg benektet å stå bak skissen kunne Thommesen, etter elleve dager med spekulasjoner, rykke ut med nyheten om at den evnerike forfatteren het «Hr. Knut Hamsun, for Tiden bosatt i Amerika, hvorfra han, som vore Læsere vil erindre, flere Gange har sendt Meddelelser til ‘Verdens Gang’» (sitert i Larsen 2001, 38). Mens Thommesen forsøkte å knytte den nye forfatteren til sin egen avis, hadde rivalen Lars Holst i Dagbladet allerede dagen før slått ham med nyheten og minnet om at Hamsun for «et Par Aar siden» skrev «adskillige Stykker i Dagbladet» (Dagbladet 29. november 1888).

I begynnelsen av april 1890 meldte Verdens Gang og en rekke andre aviser at forfatteren Knut Hamsun på nytt hadde reist til København. Der skulle hans nye bok Sult komme ut på P.G. Philipsens Forlag i slutten av april. Deretter ville forfatteren reise til Konstantinopel. Hamsun hadde selv skrevet til forleggeren Gustav Philipsen at han kom til København en av de første dagene i april. I det samme brevet hadde han bedt om reisepenger og dessuten lagt til følgende om manuset til boken: «jeg er ikke rigtig færdig; men naar jeg kommer, kan Trykningen begynde» (Hamsun 1994, 156). Hamsun reiste til København, men kom seg ikke videre. Manuset ble han ikke ferdig med før i mai. Da var faktor Carl Schmidt, den tekniske lederen av boktrykkeriet, allerede i gang med å sette teksten.

Manuskriptene til førsteutgaven av boken er gått tapt. Det vi har av forarbeider, er den anonymt publiserte teksten i Ny Jord. Til gjengjeld er det bevart en del brev fra perioden hvor vi kan følge prosessen nærmere. Sommeren 1888 kom Hamsun tilbake fra Amerika for andre gang og slo seg ned i København. Han leide seg et kvistværelse i Sankt Hans Gade nr. 18 på Nørrebro og tok kontakt med en rekke profilerte personer for å gjøre seg kjent. Det gjaldt Edvard Brandes, Erik Skram, Herman Bang, Gustav Philipsen og Johan Sørensen, blant andre. Det var viktige personer som kom til å bety mye for Hamsun i tiden fremover. Til Edvard Brandes skrev han 17. september 1888: «Den Bog, jeg arbeider paa, er desperat lidet norsk, og jeg er ikke likegyldig for dens Skjæbne. Jeg havde ikke villet skrive for Nordmænd – der er ikke et Stedsnavn i den hele Bog – jeg har villet skrive for Mennesker hvorsomhelst de fandtes» (Hamsun 1994, 81). Biografen Lars Frode Larsen mener at Hamsun her muligens sikter til et annet arbeid enn manuset til Sult, siden det ifølge Hamsun ikke skulle være et stedsnavn i hele boken, mens den endelige utgaven av Sult var full av dem (jf. Larsen 2001, 22). Det å gå sulten omkring i en større by kan imidlertid godt ha vært rammen omkring manuset uten at det var tenkt som noe typisk norsk. Sikkert er det at han utover høsten arbeidet med et utkast til det som skulle bli Sult. Handlingen i manuset er lagt til Kristiania, og han bruker de erfaringene han gjorde seg der i tiden før han reiste til Amerika i 1882 og 1886. I denne sammenhengen nevner Hamsun at han har lest Émile Zolas Jorden (1887) i engelsk oversettelse og funnet «et Sprog der meddeler mig Tingene mér universelt» (Hamsun 1994, 80). Hamsun var med andre ord ikke særlig opptatt av det norske eller det nasjonale. Han befant seg i København, følte seg som europeer og ønsket å skrive for mennesker «hvorsomhelst de fandtes». Høsten i København bar ellers preg av mangel på penger og dårlige arbeidsforhold. I et brev til Johan Sørensen fra desember samme år ba han derfor om støtte: «Jeg er Forf. Af ‘Sult’ i det Hefte af ‘Ny Jord’, som jeg tillader mig at sende Dem. ‘Sult’ er blot ét Stykke af tre andre, som jeg skriver paa om samme Emne – Sultens Nuancer, et sultende Menneskes skiftende Sindstilstande. Det offentliggjorte Afsnit maatte jeg trykke af Trang. Og jeg er for fattig til at faa de øvrige færdige» (Hamsun 1994, 87).

Sult-fragmentet ble publisert anonymt, men Hamsun kommenterer forholdet mellom biografi og tema i flere brev, blant annet til Erik Skram. Kommentarene berører identifiseringen av forfatter og forteller samt spørsmålet om det faktiske versus det fiktive: «Der er ikke et Menneske, som gennemgaar saa vanvittige Sindsstemninger, som jeg», skriver Hamsun, men legger til at disse sinnsstemningene ikke nødvendigvis skyldes sulten: «Jeg har smuglet nogle af dem ind i ‘Sult’, og nu tror alle, at de gale Streger ‘Andreas Tangen’ begaar dér, kommer af hans Hunger. Men det er ikke sandt. Dessverre» (Hamsun 1994, 99). Når det gjelder forholdet mellom hovedpersonen og Hamsun selv og de kommentarene vi har fra forfatterens side, er det grunn til å være tilbakeholden med entydige konklusjoner, men uttalelsene får frem et spillerom for ulike fortolkninger, og Hamsun er seg bevisst at det han skriver, kan oppfattes forskjellig.

Etter publiseringen av Sult-fragmentet arbeidet Hamsun parallelt med foredrag om Amerika som han holdt i Studentersamfundet og boken som skulle få tittelen Fra det moderne Amerikas Aandsliv (1889). Den fikk han utgitt på P.G. Philipsens forlag i april. Senere samme år skrev han en serie på 12 politiske artikler for Dagbladet som ble publisert i oktober og november. De ble samlet og kom i bokform på Mons Litlerés forlag i Bergen under tittelen Lars Oftedal. Et Udkast (1889). Arbeidet med Sult ble da gjennom året skjøvet til side, men i løpet av vinteren 1889/90 bearbeidet han stykket som sto i Ny Jord og innarbeidet det som «Andet Stykke» i den nye boken (jf. Bjørkøy og Dingstad 2017, 232–233). I mai 1890 leverte han deler av manuskriptet til Gustav Philipsen mens han sluttførte arbeidet med renskrivningen av det resterende.

Sult kom ut som bok 2. juni 1890 på P.G. Philipsens forlag i København. Boken hadde et omfang på 333 sider. Den kom dels i en heftet utgave som kostet 4 kroner og 50 øre og dels i en utgave med forlagsbind som kostet 5 kroner og 75 øre. Hamsun hadde bedt om at det ble brukt et sort bind, men forleggeren valgte flere varianter: rødt, grønt, gult og blått. Førsteopplaget av boken var på 2100 eksemplarer, ifølge forlagets honorarbok 1888–1898 (jf. Tveterås, 1964, 350). Hamsun fikk 100 kroner pr. ark, og da omfanget av boken var på 21 ark, ga det ham et honorar på 2100 kroner. Det ble han kreditert for i regnskapsboken 2. juni. På tittelbladet stod forfatternavnet Knut Hamsun, tittelen Sult, navnet på forlaget, som var P.G. Philipsens Forlag, navnet på trykkeriet som var J. Jørgensen & Co. og navnet på eieren av trykkeriet, som i parentes var M.A. Hannover. Trykkeriet holdt til i Klareboderne. Faktoren Carl Schmidt fortalte senere at det var: «det sirligste Manuskript man kunde se for sine Øjne» (Nationaltidende 4. august 1929).

3. juni ble boken omtalt under «Bognyt» i den danske avisen Politiken. I dagene etter fulgte annonseringer i avisene og flere anmeldelser. Hamsun var allerede et kjent navn i litterære kretser i København og Kristiania. Sult ble likevel et gjennombrudd med mange og omfattende anmeldelser, de fleste velvillige og noen svært positive. Denne oppmerksomheten klarte Hamsun senere å utnytte godt. Høsten 1890 forberedte han en foredragsturné om litteratur som han turnerte Norge rundt med året etter. Gjennom tre foredrag presenterte han sitt syn og fikk stor oppmerksomhet i landets aviser for det. Turneen innbragte betydelige midler. Salget av Sult gikk det derimot ikke så godt med. I 1896 ble det bare solgt 44 eksemplarer, og ved nyttår 1897 var det fortsatt 517 eksemplarer igjen av boken på lager (Tveterås 1964, 351).

Det såkalte «Andet Oplag» kom ut på Cammermeyers forlag i Kristiania i 1899, som da var overtatt av svensken Lars Swanstrøm. Til denne utgaven leste Hamsun gjennom teksten og foretok flere endringer. Tydeligst er endringene i den såkalte blasfemitalen i tredje stykke der to lengre passasjer er strøket, og nye setninger er kommet til. Denne utgaven inngår også som første bind i Cammermeyers utgivelse av Knut Hamsuns Skrifter. I 1906 utgis det samme trykket med nytt omslag av Gyldendal i København etter oppkjøpet av Cammermeyer forlag. Den neste utgaven av Sult, som av forlaget omtales som «Tredje Oplag», kom i 1907 og inngår i en såkalt «Folkeudgave» under tittelen Samlede Romaner og Fortællinger på Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag. Her har Hamsun gått inn og strøket større partier og lagt til en rekke setninger både i blasfemitalen og i det erotiske møtet mellom hovedpersonen og kvinnen han kaller Ylajali. Endelig utgis Sult på nytt i den første utgaven av Samlede Verker i 1916. Til denne utgaven gjennomgår Hamsun teksten for siste gang og gjør ytterligere endringer, særlig i ordvalg og ortografi. Han velger norske ord og uttrykk fremfor danske, og han stryker en satirisk bemerkning om kongen og fedrelandet.

Rekken av utgivelser er blitt mange og varierte (jf. «Tillegg: Utgaver i Norge og Danmark»). Det samme gjelder antall oversettelser (jf. «Tillegg: Oversettelser») og adaptasjoner. De senere utgavene skiller seg fra førsteutgaven på sentrale punkter. Endringene gjelder både ortografi, interpunksjon, fortellerposisjon, ordvalg, setninger og hele avsnitt. Hamsuns bearbeidelser hadde flere årsaker. Dels var de stilistiske, dels var de knyttet til fortellerperspektiv, nye rettskrivningsnormer og ønsket om å nå et større publikum (jf. Bjørkøy og Dingstad 2017, 232–241). Gjennom variantvisningerSe avsnittet om utgaver og variantvisninger i «Tekstredegjørelse». kan vi følge Hamsuns utvikling i forfatterskapet fra avantgardist til folkekjær forfatter. Boken fremstår stadig som frisk, med store svingninger i følelseslivet og en selvironisk tone som gjør fremstillingen fengslende, morsom og frigjørende på samme tid. Sult var ikke begynnelsen til Hamsuns bøker, hverken faktisk eller litterært, men i alle utgaver av hans Samlede verker har boken blitt plassert først. Slik skulle Hamsun komme til å få rett i sin karakteristikk av den som «Begyndelsen til mine Bøger».


Sjangertilhørighet

Tittelbladet til førsteutgaven av Sult angir ingen sjangerbetegnelse. Det skapte usikkerhet hos flere anmeldere og skulle bli en kilde til motstridende synspunkter. Av anmeldelsene fremgår det at enkelte opplevet den nitide beskrivelsen som monoton. Det samme skal Georg Brandes ha gitt uttrykk for. Hamsun forsvarte seg med at han hadde lagt betydelig vekt på variasjon i beskrivelsene, og han trodde ikke at det fantes flere sjelelige følelser i en bok som Dostojevskis Forbrytelse og straff. I forlengelsen av Georg Brandes’ kritiske merknad skriver Hamsun: «er det Mangelen paa det Romanagtige, som kanske gør min Bog monoton, saa er jo det bare en Anbefaling, eftersom jeg simpelthen havde bestemt mig til ikke at skrive en Roman». Senere i samme brev legger han til: «Jeg har gjort et Forsøg paa at skrive – ikke en Roman, men en Bog, uden Giftermaal, Landture og Bal hos Grossereren, en Bog om en ømtaalig Menneskesjæls fine Svingninger, det sære, ejendommelige Sindsliv, Nervernes Mysterier i en udsultet Krop» (Hamsun 1994, 161–162).

Utover på 1900-tallet tok romansjangeren en stadig større andel av bokmarkedet, og forlaget sørget for å utgi boken i en separatutgave i 1916 i tillegg til utgaven i Samlede Verker. Tittelbladet på separatutgaven ble da forsynt med sjangerbetegnelsen «Roman». I et brev til forleggeren Christian König skrev Hamsun: «Det skulde ikke staat ‘Roman’ paa det nye Oplag av ‘Sult’. Hvem gjør slikt noget?» Og så legger han til: «’Sult’ er uten Undertittel fra min Haand» (Hamsun 1997, 159). At separatutgaven av Sult fra 1916 ble utstyrt med sjangerbetegnelsen roman, kan nok forklares med at det var romaner som solgte best. Men i samleutgavene der Sult alltid ble plassert først, hadde boken ingen undertittel.

Bakgrunnen for at Hamsun hverken sent eller tidlig ønsket å gi Sult sjangerbetegnelsen «roman» kan ha flere forklaringer. I forlengelsen av både kommentarer i brev og kritikken han fremførte offentlig, er det gode grunner til å fremholde at betegnelsen «roman» for Hamsun var noe han forbant med avisenes føljetong- og triviallitteratur som han ønsket å heve seg over, og realismens klassikere som han ville distansere og befri seg fra. Andre steder går imidlertid Hamsuns kommentarer i retning av at det handler om nærheten mellom fakta og fiksjon, og at romanens handling lå for tett på hans egen biografi til å kunne kalles en roman. Ved utgivelsen av boken var det flere anmeldere som pekte på denne nærheten og dermed også leste Hamsuns fremstilling av Sult-jeget i et biografisk perspektiv. Den biografiske tradisjonen i forskningstradisjonen har siden undersøkt og videreutviklet denne lesningen, der særlig jeg-personens fortvilede forsøk på å bryte gjennom som forfatter, i stor grad forstås som en selvbiografisk fremstilling av Hamsuns egen vei mot gjennombruddet. Dette perspektivet ser vi tydelig i de første biografene til Walter A. Berendsohn (1929), Einar Skavlan (1934), Tore Hamsun (1952) via Robert Ferguson (1987), Walter Baumgartner (1998) til Ingar Sletten Kolloen (2003/2004) og Jørgen Haugan (2006). I dette perspektivet har imidlertid mye stoff fra romanen og biografien sklidd over i hverandre og dannet en rekke myter både om Hamsun, Sult-helten og hans tilblivelsesprosess. Særlig gjelder dette etterretteligheten i hvor mye Hamsun selv faktisk sultet og hvordan han skrev og arbeidet med å få utgitt romanen. Den som har gjort det grundigste arbeidet med å skille myter fra etterrettelig biografisk kildemateriale, er Lars Frode Larsen som gjennom 500 sider utelukkende tar for seg Hamsuns liv og biografi fra utgivelsen av Sult-fragmentet i 1888 til boken kom ut og ble mottatt høsten 1890. Dette er til dags dato det mest omfattende arbeidet vi har som dokumenterer Hamsuns liv og arbeid med romanen. Ifølge Larsen er det ingen tvil om at Sult er en «selvfremstillende tekst». Spørsmålet er bare hvordan fremstillingen skal forstås, og i den forbindelse dreier det seg ikke om hvorvidt de ulike detaljene i hendelsesforløpet er «historisk korrekte», men om hva Hamsun bruker dem til: «Det Hamsun gjør er – i lys av egne erfaringer – å gi en helhetstolkning av sitt liv […], en skildring av hvordan han opplevde tilværelsens eksistensielle trykk mot nervenettet» (Larsen 2001. 50).

Philippe Lejeune har definert selvbiografien som en retrospektiv prosaberetning skrevet av en virkelig person der historien dreier seg om personens individuelle liv og personlighet (Lejeune 1982, 4). For at en prosaberetning skal kunne betegnes som en selvbiografi, forutsetter Lejeune at forfatter, forteller og hovedperson har samme identitet og dessuten ønsker å gi en sannferdig beretning. Her holder imidlertid Hamsun døren på gløtt. Han ønsket i utgangspunktet å utgi romanen anonymt, slik han hadde utgitt Sult-fragmentet. Det var bakgrunnen for at han kunne være så selvutleverende. Men «forat faa Forlægger, maatte jeg sætte hele mitt lille Navn paa, ellers havde Philipsen gjort Strejk!», forklarer han i brev til Bolette Pavels Larsen datert 10. september 1890 (Hamsun 1994, 202). I boken presenterer hovedpersonen seg imidlertid aldri med sitt rette navn. Tvert imot fremstiller han seg flere ganger med fiktive eller feilaktive navn. Han kaller seg ved en anledning Andreas Tangen, ved en annen anledning Wedel Jarlsberg. Av profesjon er han journalist i Morgenbladet, en annen gang bokholder hos grosserer Christie. I forlengelsen av denne måten å utgi seg selv for å være en annen på, kan vi se en sterk tendens til å forstille seg, fantasere, dikte opp en rekke hendelser, fenomener, personligheter og historier som har lite med virkeligheten å gjøre. Det er et utslag av et rikt fantasiliv, og når det i tillegg kommer en tendens til å oppfatte denne fiksjonaliseringen som sann og riktig, slik hovedpersonen gjør ved en rekke anledninger, blir det hele nokså innfløkt. Følgelig er det noe ubestemt og ubestemmelig ved hovedpersonen og hvordan han forholder seg til sine omgivelser.

Jeg-personen lever ikke bare i sin egen verden. Han forsøker også å få andre til å akseptere denne verden. Når han en sjelden gang lykkes, blir han ikke tilfreds som man kunne forvente, men rasende. Han skjeller ut den gamle mannen på benken som bare vil være medgjørlig og som forsøker å følge hovedpersonens fantasifulle diktning om den store Happolati. Samtidig vet vi at jeg-fortellerens opplevelser og erfaringer har et reelt grunnlag i Hamsuns eget liv som frilanser i Kristiania og København. Han skriver sitt liv og gjør sitt liv til litteratur. Slik sett kan man med en viss rett oppfatte boken som en selvbiografi (jf. Larsen 1998, 404). Hele veien er det imidlertid en sammenblanding av ulike deler fakta og fiksjon, og betegnelsen «selvbiografisk roman» kan dermed fremstå som mer dekkende. Uansett om man vektlegger betegnelsene roman, selvbiografi eller mer moderne begreper som autofiksjon, «virkelighetslitteratur» eller life writing, er det liten tvil om at Hamsun utvidet registeret for hva en roman kunne være og hvordan den kunne skrives.


Komposisjon

Sult er en roman komponert i fire deler som alle forfølger det samme motivet. Den åpner med en velkjent setning der byen Kristiania fremstår som forunderlig fordi den merker mennesker for livet. Da boken fikk et stadig større publikum gjennom nye opplag og en rekke oversettelser utover på 1900-tallet, var det snarere hovedpersonen som ble oppfattet som forunderlig. Byen kom mer i bakgrunnen og ble en kulisse for det moderne menneskets irrasjonelle sider.

Opplevelsen av sult på kroppen ledsages av en serie stemninger, følelser, fantasier og handlinger som beskrives inngående. Om sulten her er årsak til eller en effekt av en personlighet som ikke klarer å handle rasjonelt og skaffe seg den maten han trenger, er usikkert. Men uavhengig av årsak er det denne tilstanden av sult og konsekvensene av den, som beskrives i boken gjennom fire deler («stykker»). Realismens romaner var basert på handlingselementer som Hamsun identifiserte på sin satiriske måte: «Der er Konfirmation og Ting, Begravelser og baller, Bønnemøder, Selvmord og Sildetrafik i stor Mangfoldighed» (Hamsun 1960, 30). I Sult er det ikke stort av dette, men det skjer noe hele tiden. I begynnelsen av første stykke tenker jeg-personen etter om han har noe å glede seg til denne morgenen. Han våkner opp i et rom tapetsert med gamle nummer av Morgenbladet der han kan lese annonser for både nybakt brød og liksvøp. Etter hvert etableres det et mønster: han trenger mat, han har ingen penger, han prøver å skrive noe som han kan få betalt for, men lykkes ikke med det første. Når han til slutt får betalt ti kroner, så hører vi ikke noe fra ham før det er gått to uker. Da er han allerede inne i neste sult-periode. Fire slike perioder beskriver han nærmere, og mellom dem er ellipsene eller tomrommet imellom på «Et Par Uger», deretter «En Uges Tid» og til slutt «tre Uger». Til sammen strekker handlingen seg over et tidsrom på åtte uker, men de dagene han beskriver nærmere, utgjør bare et par uker (jf. Larsen 2001, 274).

De fire stykkene følger et handlingsmønster som gjentas. Det dreier seg i første rekke om å holde seg i live. Gjennom sult-periodene får ikke jeg-personen tilfredsstilt de mest elementære behovene. Han mangler mat, er dårlig kledd, har ikke noe sted å bo, og er uten sosial omgang. Han forsøker seg som forfatter og strever med å bli akseptert som den han er, og må føre en fortvilet kamp på flere plan. Samtidig er det ingen tvil om at han handler irrasjonelt. Han gir bort penger han kunne trenge selv. Han ber ikke om billett til mat etter natten på «Raadstuen» enda alle som trenger det, kan få. Han lyver på seg en stilling hos grosserer Christie for å bevare sin anseelse overfor en bekjent. Han bærer på en pakke og sier han skal til skredderen for å få sydd seg litt ordentlige klær, men i pakken er det et sengeteppe han har hatt til låns og som han for lengst skulle ha levert tilbake. De ulike hensynene truer med å oppheve hverandre. Han er for stolt til å be om hjelp, og han gir bort de pengene han kunne trenge selv, ikke av medlidenhet, men fordi det gir ham en følelse av å være situasjonens herre, en velgjører og ingen fattig tigger.

Hovedpersonen er underlagt tvangsmessige impulser, bemerker Einar Eggen i sin innflytelsesrike analyse «Mennesket og tingene» (Eggen 1966). Samtidig er det et annet jeg som registrerer disse impulsene. Vi får svingninger mellom disse to sidene av hovedpersonen. Han forbanner og formaner seg selv for at han handler på impuls, automatisk og ubevisst. Han prøver å innsmigre seg selv, kommandere seg selv og viser schizofrene trekk. Så prøver han å unnslippe konflikten ved å skyve problemene over på andre. Han treffer på en kone som gjør et motbydelig inntrykk på ham. Hun har en gul tann i munnen som ligner en finger som stikker opp fra kjeven, og «hendes Blik var endnu fullt af Pølse» (6–7). Synet av kvinnen gjør at han mister apetitten og blir kvalm. Senere ser han en gammel mann halte foran seg på gaten, og han føler at denne personen med sitt «masede Væsen» litt etter litt ødelegger hele hans lyse stemning og trekker «den rene, skønne Morgen med sig ned i Hæsligheden» (9). I sitt essay fra 1952 kalte kritikeren Aasmund Brynildsen denne spaltningen i jeget for «svermeren og hans demon».

Trusselen om tilintetgjørelse er sterkest fremme under oppholdet i fengselscellen. Der er han i godt humør, fornøyd med seg selv og sin egen måte å håndtere situasjonen på. Han har utgitt seg for å være en annen, har fått tak over hodet uten å ha avslørt seg, men så slukkes plutselig lyset, og en vill angst rir ham der han ligger innelåst i rommet og stirrer inn i mørket. Mørket truer med å invadere ham. Mot denne trusselen griper han da til språket, til fantasien og besvergelsen av virkeligheten. Ubundet av tingene finner han opp et nytt ord, «Kuboaa», som ifølge ham selv er «af stor grammatikalsk Betydning» (108). Det er et ord han selv kan bestemme betydningen av, og det skal gi ham verdigheten tilbake. For det ligger til mennesket å benevne og beherske. Men ordet blir umiddelbart gitt en endeløs rekke av betydninger, samtidig som han helst vil at det skal bety noe annet og mer (Eggen 1966, 100).

Kompositorisk er det en fremstilling av en tilstand i fire stadier bygget opp om stadige gjentagelser med små variasjoner i en langsomt nedadgående kurve. Jeg-personen formulerer det selv i begynnelsen av første stykke: «Hvor det havde gaaet jævnt og regelmæssig nedad med mig hele Tiden! Jeg stod tilsidst saa besynderlig blottet for alt muligt» (4). Over tid er Sult ikke bare en beskrivelse av en følelse eller tilstand, men av en prosess der hovedpersonen svekkes både fyskisk og mentalt. Det kan virke merkelig, men den stadige svekkelsen gjør at han mot slutten av boken ser tilbake på den første tiden med en viss nostalgi.


Stil og fortelleteknikk

Stil og fortelleteknikk er et gjennomgangstema i Sult-forskningen, og da særlig i den modernistiske tradisjonen. Likevel har det nærmest uavhengig av hvilken teoretisk ramme man har anlagt eller hva man har vektlagt i fortolkningen, vært maktpåliggende å avklare den spesielle måten romanen er strukturert og fortalt på. I et litteraturhistorisk perspektiv er fortellerstilen ofte brukt for å vise en ny og modernistisk skrivemåte i tråd med argumentasjonen over, og da med særlig vekt på ironi, forskyvninger og flertydighet. Mange har i den forbindelsen ikke bare pekt på et brudd med den realistiske romanen og dens ofte bredt anlagte og tilbaketrukne tredjepersons autorale forteller, men også løftet frem hvordan Sult fortellerteknisk representerer en fortsettelse av romantikkens skrivemåter, og dermed også representerer kontinuitet. I dette perspektivet har det vært vanlig å trekke inn begrepet nyromantikk og vise til hvordan Pan. Af Løjtnant Glahns Papirer (1894), Victoria (1898), reisekildringen I Æventyrland (1903), samt den såkalte Vandrer-trilogien representerer ulike videreutviklinger i Hamsuns omgang og eksperimentering med førstepersonsfortelleren. Kanskje er det likevel ikke før med Paa gjengrodde Stier (1949) at Hamsun virkelig griper tilbake til den spesielle måten å fortelle på som han bruker i Sult. Overraskende nok er det dermed den første og den siste boken i forfatterskapet som har mest tilfelles rent skriveteknisk. Biografen Tore Rem har kalt denne likheten litteraturens stillferdige autoritet: «Knut Hamsuns tragedie, og til dels hans litteraturs tragedie, var at han ikke skulle nøye seg med litteraturens mer stillferdige autoritet. Han skulle også velge seg den ytre autoriteten, forfatterhøvdingens, profetens, berømmelsens» (Rem 2014, 324). Tross alle forsøk på å løfte seg selv, se seg selv og fremstille seg selv «som et Fyrtaarn» over den gemene hop, kjennetegnes narrativet av selvutleverende humor og ironi som står i veien for at jeg-fortelleren løftes opp til en autoritativ skikkelse, slik den så ofte blir det i det senere forfatterskapet. Tross den tilsynelatende enkle og likefremme måten å fortelle på, er det likevel en betydelig kompleksitet i Sult, som i all hovedsak stammer fra forholdet mellom det opplevende jeget som går rundt i Kristiania og erfarer byen og det fortellende jeget som senere forteller det opplevende jegets historie. Det er i det spesielle forholdet mellom dem at tekstens ironi, energi, humor og tragikomikk skapes, og selv om det ikke alltid er så enkelt å få øye på hverken at det er to jeg-instanser installert i teksten, eller hvordan forholdet er mellom dem, er det én nøkkelpassasje som alltid løftes frem, og det er naturligvis i den berømte åpningen av boken:

FØRSTE STYKKE

Det var i den Tid, jeg gik omkring og sulted i Kristiania, denne forunderlige By, som ingen forlader, før han har faaet Mærker af den ………………………………………………………………………………………………

Jeg ligger vaagen paa min Kvist og hører en Klokke nedenunder mig slaa seks Slag; det var allerede ganske lyst, og Folk begyndte at færdes op og ned i Trapperne. Nede ved Døren, hvor mit Rum var tapetseret med gamle Numre af «Morgenbladet», kunde jeg saa tydelig se en Bekendtgørelse fra Fyrdirektøren, og lidt tilvenstre derfra et fedt, bugnende Avertissement fra Bager Fabian Olsen om nybagt Brød.

Straks jeg slog Øjnene op, begynte jeg af gammel Vane at tænke efter, om jeg havde noget at glæde mig til idag (1).

Hva er det som skjer i overgangen fra første til andre setning i denne åpningen? I førsteutgaven var overgangen tydeligere enn den er i senere utgaver ved at punktumene så å si delte siden i to og markerte at det her var snakk om et skille, et markant og effektivt skille. I narratologisk terminologi kan vi kalle det som innleder boken for en ramme-fortelling. Setningen er formulert i preteritum, mens det etter punktumene går over i en simultan nåtids eller presensform som skaper en umiddelbar nærhet mellom det som skjer og det som fortelles. Samtidig har rammen installert en klar forståelse av at det vi leser om, ligger tilbake i tid. Det vi leser handler om den gang da og de «mærkene» som da ble avsatt på jeget. Det spesielle rent strukturelt er at denne rammen aldri tas opp igjen i avslutningen og fører den gang da-narrativet frem til nåtid. Tvert imot avsluttes romanen med at hovedpersonen forlater byen, og leseren vet ikke når fortellingen så er skrevet ned. I denne uklarheten henter Hamsun mye av bokens energi. Han leker med nærheten og distansen mellom nåtidsplanet i handlingen og den gang da. Han legger inn en hel rekke bemerkninger og kommentarer som perspektiverer, kommenterer og ikke rent sjelden utleverer både nåtidshandlingen og jeget som handler i det. For svært mange er leken mellom da og nå, simultan og etterstilt narrasjon, koblet til Hamsuns psykologiske program og viljen til å beskrive menneskets psykologi.


Lokalisering

All litteratur som viser til den virkelige verden, byr på utfordringer knyttet til referensialitet. Hvilken by er det som fremstilles? Er den historisk eller fiktiv eller et sted midt imellom? I forbindelse med Sult har spørsmålet blitt omhandlet på mange ulike måter. Fortelleren er en god observatør og formidler en rekke konkrete og presise beskrivelser av byen, av gatene, av bygningene, menneskene, skipene på havnen og naturen i omegnen. Til sammen gir dette et tidsbilde av en by som ganske snart skulle endre seg, men det er nærliggende å tenke at referansen for romanens Kristiania er den norske hovedstaden i 1880-årene. Gjennom årene ekspanderte byen geografisk, og befolkningstallet økte sterkt. I 1880 hadde byen 119 407 innbyggere. I løpet av 1890 var antallet innbyggere vokst til 151 130 (SSB, 25). I europeisk sammenheng var Kristiania likevel ingen storby. Når litteraturforskere gjerne har fremhevet Sult som et modernistisk verk der hovedpersonen føler seg fremmedgjort og anonymisert i storbyen, er det grunn til å fremheve to elementer. For det første var det historiske Kristiania i 1880-årene i realiteten ingen moderne pulserende metropol som Paris, London eller Chicago. Som Peter Sjølyst-Jackson poengterer var Kristiania langt mer å betrakte som «little more than a ougeois province of around 135 000 inhaitants, situated in one of Europe’s least developed countries» (Sjølyst-Jackson 2010, 20). For det andre virker det som om hovedpersonen kjenner Kristiania svært godt og sjelden forholder seg til byen som en fremmed og ukjent labyrint. Sammenlignet med de storbyene Hamsun kjente til, var Kristiania faktisk i minste laget for en selvlært frilanser som ville skrive ut fra egne interesser og samtidig leve av det. De store europeiske og amerikanske byene som Berlin, Paris, New York og Chicago, kunne han gå seg vill i. Det gjorde han også, noe den berømte anekdoten fra tiden i Chicago vitner om da Hamsun fikk arbeid som trikkefører. Han klarte ikke helt å orientere seg, visste ikke riktig hvor han var og endte med å sette av folk på feil holdeplass. Noe bedre orientert synes han å være i New York dit han tar med seg Aftenpostens lesere i form av tre brev publisert i 1885. Her guider han leseren inn i New Yorks bakgater og fattigstrøk der han blant annet påtreffer en fremmed i Cherry Street. Denne fremmede har av alle ting funnet opp en salmebok med elektriske bokstaver. Hamsun skriver om den fremmede: «Han fortalte nu, at han havde gjort en opfinnelse, som ruinerede ham – en storstilet salmebog for ældre folk, med elektriske bogstaver, som kunde læses i mørke» (Aftenposten 14. februar 1885, nr. 38 B). Hamsun tar senere med seg oppfinnelsen inn i Sult, men det er fascinerende at han opprinnelig tillegger den en fattig bedrager i New Yorks bakgater som allerede har gått omring i syv år og søkt patent (jf. Dingstad 2005, 136).

I Kristiania var Hamsun hjemme på en ganske annen måte. Det var der han først hadde ambisjoner om å livnære seg av å skrive for avisene og senere for teateret. Han visste hvilke redaktører han kunne henvende seg til og hva han kunne håpe på om han fikk skrevet seg ferdig. Han gjorde seg ikke bare kjent med byen, men ble kjent med hver gate og hvert smug (jf. Selboe 1999 og 2003, 55). Bykartene fra 1880-årene viser oss hvor jeg-personen ferdes. En rekke av byens sentrale bydeler og gater er nevnt i boken. Kartene viser oss at det særlig dreier seg om sentrumsområdene øst i byen. Han går omkring i Kristiania, nærmere bestemt Karl Johans gate, Universitetsgaten, Akersgaten, Kirkegaten, Tordenskjoldgate, Møllergaten, Torvgaten, Toldbodgaten, Bernt Ankers gate, Stenersgaten, Tverrgaten, Storgaten, Tomtegaten, Vognmandsgaten og Havnegaten. Han opppsøker steder og plasser som Jernbanetorvet, St. Olafs plass, Tivoli, Grand Café, Vaterland og Grønland, og han begir seg også oppover Ullevålsveien, legger turen til St. Hanshaugen, Majorstuen og Bogstadskogen. Ved en annen anledning oppsøker han de «underlige Gader ved Sagene» (59). Når han samtidig formidler presise detaljer fra gatelivet, enten det dreier seg om folk han møter eller steder og bygninger han stopper opp ved, gir boken oss en verdifull og tidsriktig bybeskrivelse. Byen som beskrives og måten den beskrives på har imidlertid også elementer som kjennetegner en moderne metropol og ikke bare det tidsriktige Kristiania. Det er dermed grunn til å vektlegge det Karl Ove Knausgård har kalt «Sjelens Amerika», nemlig Hamsuns erfaringer fra sine to lengre opphold i Amerika på 1880-tallet og inntrykkene han fikk der av den langt mer industrialiserte og urbaniserte storbyen. Eller som Peter Sjølyst-Jackson formulerer det:

The ‘strange city’ of this text, I argue, proceeds not simply from the author’s times of starvation in Kristiania, but more profoundly perhaps, from the way the text of Hunger re-inscribes, and so displaces and condences, the author’s experience of migration – another experience of uncasting movement passing through several cities, including Kristiania, New York, Chicago and Copenhagen, and also other locations which […] further complicate the matter of location in Hunger (Sjølyst-Jackson 2010, 21).


Humor

Hamsuns humor og komikk har kanskje blitt mindre selvforklarende og tydelig i 2023, men den ble lagt merke til da Sult kom ut. Det som for mange har gjort boken lesverdig, ligger også i humoren som etableres i distansen fortelleren etablerer til seg selv gjennom beskrivelsene av tiden han sultet i Kristiania. Jeg-personen ser på seg selv med et skjevt blikk fylt av humor og selvironi. Det gjør at man som leser kanskje også holder ut alt det som virker så nedslående og trist. Ved et tilfelle bestemmer han seg for å skrive en avhandling om «Fremtidens Forbrytelser», helt til han kommer på bedre tanker: «jeg følte mig istand til en større Anstrængelse, jeg var i Stemning til at overvinde Vanskeligheder og jeg bestemte mig for en Afhandling i tre Afsnit om den filosofiske Erkendelse» (13–14). Da han skal ta frem skrivesakene, viser det seg at han har glemt blyanten igjen i vesten som han har levert hos pantelåneren for å få penger som han kan gi til den fattige nåtleren: «Herregud hvor dog alting havde Lyst til at gaa forkært for mig!» (13–14). Der og da oppleves det fortvilende, men på avstand får også fortelleren frem hvilket gap det er her mellom ambisjoner og realiteter. En avhandling i tre avsnitt der han får anledning til å knekke noen av Kants sofismer, strander på en blyant han ikke har for hånden.

Dette er hva filosofen Immanuel Kant ville kalt inkongruens, et manglende samsvar mellom målsetting og resultat, som er en av flere kjennetegn på det komiske. Distansen som jeg-fortelleren selv etablerer, skaper rom for det selvutleverende og latterlige. En nokså oppblåst selvfølelse som ikke nøyer seg med å skrive en artikkel om fremtidens forbrytelser, men stadig stiler høyere, får seg plutselig en alvorlig knekk av noe så trivielt, materielt og hverdagslig som et skriveredskap. Her er det avstanden mellom de åndshistoriske dimensjonene i intensjonen og de trivielle betingelsene som skaper den komiske situasjonen. Men det er ikke slik at jeg-personen tar lærdom av sine prosjekter. Veien ut av egne misérer er gjerne selvbedraget.

Når han etter hvert vender tilbake til pantelåneren for å hente blyanten i den vesten han har pantsatt, skryter han av at han allerede har skrevet den filosofiske avhandlingen. Den eksisterer og er endatil på tre bind i jeg-personens fantasi: Fremtidens forbrytelser; Kants sofismer; En avhandling i tre bind om den filosofiske erkjennelse, skrevet med stumpen av en blyant! Dette er alt sammen motsetninger som fremstår som komiske, men ikke uten av vi samtidig får en viss medlidenhet med denne selvutleverende stakkaren.

Humoren er gjennomgående og viser seg på flere måter, gjerne i form av en selvironisk iscenesettelse der han i mangel av bestemte gjøremål og andre mennesker snakker med seg selv: «Følg med en Tur paa Bryggen! sagde jeg til mig selv. Det vil sige, hvis du har Tid? Og jeg bukked for mig selv og gik ned til Jærnbanebryggen» (126). Ikke bare snakker han med seg selv, han snakker til seg selv, irettesetter seg selv, kommer med forslag og nikker og bukker, alt som om det var en forestilling. Et annet eksempel som grenser til den romantiske ironien, viser imidlertid at det humoristiske ikke er uten fortvilelse og eksistensielt alvor: «Jeg knækker min Blyant over mellem mine Tænder, springer op, river mit Manuskript itu, river hvert Blad itu, kaster min Hat paa Gaden og tramper paa den. Jeg er fortabt! hvisker jeg for mig selv; mine Damer og Herrer, jeg er fortabt! Og jeg siger ikke andet end disse Ord, saalænge jeg staar der og tramper paa min Hat» (320). Et siste eksempel viser at den sympatien han kan vekke hos leseren for den vanskelige situasjonen han er kommet opp i, ikke nødvendigvis er til stede hos hovedpersonen selv i møte med andre. Når han dikter opp, fantaserer og lyver så han tror det selv, kan han samtidig reagere på andre med et voldsomt sinne, enda de ikke har gjort annet enn å føye seg og feste lit til hans mange løgner. Slik er tilfellet i møtet med den gamle, blinde mannen på benken i parken som får høre historien om Johan Arendt Happolati og den elektriske bibelen, en oppfinnelse Hamsun altså hentet fra sitt eget Amerikabrev til Aftenpostens lesere.


Persongalleri

Hovedpersonen er både forteller og aktør, og det meste i boken dreier seg om hovepersonen selv. Han anlegger et subjektivt perspektiv der han veksler mellom den gang da og her og nå. Her og nå kan i tillegg også være den gang da i og med at han bruker historisk presens i fremstillingen og skaper et inntrykk at vi er i situasjonen: «Jeg ligger vaagen paa min Kvist og hører Klokken nedenunder mig slaa seks Slag» (1). I sitt tidligere liv har han vært i besittelse av en samling bøker, han har gått på teater, og han har hatt omgang med venner som tilhører et annet sosialt sjikt enn de fattigste i byen. Han er ikke student, som andre tilreisende unge menn, men vil livnære seg ved å skrive. Han tar med seg fortiden i møte med en hverdag uten penger og er for stolt til å be om noe. Heller ikke mat ser han seg i stand til å be om. Derimot gir han gjerne til dem som ber, ikke av barmhjertighet, men for å heve seg over dem som lever sitt liv på bunnen.

Det finnes også andre personer i denne romanen som spiller en viss rolle, i det minste som statister. De kan som Larsen har gjort, deles inn i ulike sosiale sjikt (Larsen 2001, 273). På toppen har vi «Kommandøren», avisredaktøren som er tegnet etter modell av Olaf Thommessen i Verdens Gang. Han ledsages av en kvinnelege, kalt «Hertugen», og av presten Levion. De tilhører alle tre eliten i dette bysamfunnet. Mer usikkert er det hvor «Jomfruen» hører hjemme, men også han er en bekjent og langt bedre stilt, både sosialt og økonomisk enn jeg-personen selv. Kvinnen i fortellingen med kallenavnet Ylajali, hører også til her, blant de velstående.

Lenger ned på rangstigen finner vi kjøpmenn, ekspeditører, pantelånere, politibetjenter og brannmenn. De gis også kallenavn etter stillingen eller funksjonen de har, eller de bærer navn ledsaget av yrke, som boghandler Pascha, musikkhandler Cisler og dampskibsekspeditør Hennichen, alle med fiktive navn. Videre har vi skuespiller Magelsen, vertinnen jomfru Gundersen, bondestudenten Hans Pauli Pettersen, som jeg-personen oppsøker, men som etter sigende har reist fra byen for å gå i Jotunheimen. Han oppsøker også en kunstmaler, en C. Zacharias Bartel, som har et maleri til jeg-personen under arbeid. I tillegg omtales en tøyhandler Semb og en skredder Isaksen i jeg-personens møte med «Jomfruen». Endelig søker han stilling hos grosserer Christie, en stilling han ikke får fordi han blander årstallene 1848 og 1884. Selv hører han hjemme blant de arbeidsløse og bostedsløse. Men han er ikke navnløs. Han tilkjennegir bare ikke hva han heter. Han bytter navn og profesjon alt etter omstendighetene.


Motiv og tematikk

Motivet i boken er sult, mens tematikken er knyttet til de virkningene på individet som tilskrives sulten. Det dreier seg om kroppens forfall og sinnets forvandlinger. En tematisk linje der erotikk, penger og moral kobles sammen, kan trekkes mellom jeg-personen og de kvinnene han møter. Mest kjent er kvinnen han påtreffer i Slottsparken og forfølger. Overfor henne presenterer han seg senere med navn uten at vi som lesere får vite hva han heter. I forholdet til henne pendler han mellom et ønske om nærhet og trang til å gjøre henne redd. Han påkaller hennes oppmerksomhet ved å si at hun mister sin bok, kaller henne Ylajali og gjør henne til noe uoppnåelig. Men så ledes han inn i rollen som forfører og går på, som det står. Da han vil se brystene hennes og kysse henne, trekker hun seg tilbake, og jeg-personen blir forlegen. Det erotiske havarerer. Episoden fremstod som dristig. Hamsun fikk kritikk for den fra konservativt hold og tonet den senere ned i forkant av tredjeutgaven fra 1907.

Andre merkverdige, rørende og opprørende episoder utspiller seg der tematikken er knyttet til problemet å omgås andre mennesker og bevare sin verdighet. Han møter en kakekone og skjeller henne ut. En av de prostituerte blir han først tiltrukket av, men innser at han ikke kan betale for hennes tjenester, og inntar da i stedet rollen som moralens høye vokter. I kontrast til den opphøyde kvinnen han svermer for, møter han i pensjonatet «Beværtning & Logi for Rejsende» en mer praktisk anlagt kvinne. Hun sørger for mat og husly selv om han ikke kan betale for seg. Men dette siste losjiet viser seg å være et bordell der vertinnen har samleie med en tilreisende sjømann mens den lamme faren hennes sitter i rommet og ser på. Mannen til vertinnen står utenfor og kikker inn gjennom nøkkelhullet sammen med jeg-personen.

Kristiania var et klassedelt samfunn. Overklassen besto av embetsmenn som gjerne var tilknyttet landets administrasjon og politkk. Her i boken er den representert ved en redaktør, en prest og en lege. Den navnløse middelklassen består av kjøpmenn, pantelånere, butikkekspeditører, politibetjenter, husvertinner og andre. Arbeiderklassen er representert ved sjauere, sjømenn, hestekjørere, håndverkere av ulikt slag – og tjenestejenter. Selv ønsker jeg-personen å tilhøre de intellektuelle, byens kulturelite, men uten fast arbeid og uten fast bopel hører han mer hjemme blant de hjemløse, de som befinner seg nederst på rangstigen: kakekonene, lirekassepikene, tiggerne og de prostituerte.

I Sult er det ingen anklager mot samfunnet, ingen leting etter årsaker, lite fokus på klasseforskjeller og ikke noe opprør mot systemet som genererer de økonomiske og sosiale forskjellene. Det er heller ingen solidaritet med de andre fattige og utstøtte. Det er en kamp på egne vegne for å holde det gående. Når det blir for vanskelig, klamrer han seg til tanken på å holde ut. Han fører en fortvilet kamp for å bevare sitt jeg fysisk, sosialt, moralsk, intellektuelt og kunstnerisk. Rent fysiologisk må han forsøke å holde seg selv i live. Sosialt forsøker han å bevare sin stolthet og anseelse blant innbyggerne i byen. Moralsk kan han ikke la seg friste til å begå forbrytelser. Intellektuelt gjelder det å bevare forstanden og ikke ende på asyl. Endelig dreier det seg om å lykkes som forfatter av artikler, avhandlinger og dramaer (jf. Larsen 2001, 278).

Når det likevel ikke går, eller når det går på livet løs, anklager han ikke storsamfunnet eller myndighetene. Det er i stedet et oppgjør med Gud og en forbannelse av Guds allmakt han kommer med. Det store oppgjøret kommer i «Tredje Stykke» i form av en tale. Talen går over flere sider og er full av skjellsord og utfall mot Gud og alt hans vesen. Hamsun var så stolt av talen at han mente det ikke hadde vært skrevet noe lignende siden Jobs bok. Det formidlet han videre til Georg Brandes i et udatert brev fra mai/juni 1890 (Hamsun 1994, 161). Senere valgte Hamsun å tone ned talen i flere omganger da han reviderte teksten for nye utgaver.

Med sulten som motiv følger spiseforstyrrelsene som en konsekvens. Han kan gå i flere dager uten å spise stort, og når han først spiser, så er det kraftig kost i mengder som han ikke klarer å holde på. Han blir kvalm og kaster opp. Uten mat over tid blir han gående krumbøyd og må støtte seg til nærmeste lyktestolpe for ikke å falle. Svimmel og uvel oppsøker han nærmest hva det skal være. Han kan tygge trefliser og føle en viss tilfredshet, eller ta for seg av et kjøttbein i det skjulte. Om jeg-personen handler irrasjonelt, er sult-følelsen reell nok.

Andre aktuelle temaer er møtet med arbeidslivet. Han er ikke uvillig til ta arbeid, men de stedene der han forsøker seg, blir han avvist som uegnet. Han går med briller og blir derfor ikke plukket ut når han søker seg inn i brannkorpset. Han roter med tall og får dermed ikke arbeid hos grosserer Christie, selv om han skriver pent. Så er det endelig den fremvoksende pressen med sine mange løst tilknyttede skribenter. Der har han sine bekjentskaper, men arbeidet er usikkert. Han skriver stadig, men han er prisgitt omstendighetene og det vil si inspirasjonen og de materielle betingelsene, som sjelden er på parti med ham. En og annen gang lykkes det, og da kan han få 10 kroner for en artikkel. Når han til slutt lykkes med å få seg fast arbeid, er det utenfor rammen av byen, det vil si om bord i barken på vei til England.

Den blinde mannen som hovedpersonen møter på en benk, hører på tonefallet at jeg-personen ikke er fra byen. Han er kommet til byen, har vært der en stund, men har ikke lykkes. Litterært sett har vi dermed å gjøre med den unge mannen fra provinsen. Det vi får innblikk i, er samfunnets skyggesider, individer som lever på bunnen, enkelte på sultegrensen og som ved gaver og egenvilje forsøker å heve seg opp til et anstendig liv. Denne orden fremstår samtidig som naturlig. De sosiale, økonomiske og kulturelle skillelinjene utfordres aldri. Lykkes man ikke, kan man alltids rette sine anklager mot Gud. Det er likvel tanker som fordufter når lykken står hovedpersonen bi. Da anklager han ikke Gud, men takker ham.


Guds fikse idé

1890-tallet regnes ofte som en «brytningstid» i norsk litteraturhistorie, der nye idéhistoriske strømninger gjorde seg gjeldende. De nye impulsene kom fra mange ulike fag og disipliner som biologi, psykologi, filosofi og medisin. Som mange har påpekt finnes det gode indisier på at Hamsun fulgte godt med på disse strømningene, og da særlig gjennom å lese artikler i tidsskriftene han publiserte i og som sirkulerte i kretsen rundt ham (jf. Larsen 2001, Hedin 2011). En sentral begivenhet i denne sammenhengen, er Georg Brandes sine to introduksjonsforedrag til den da nokså ukjente tyske filosofen Friedrich Nietzsche i København i 1888. Året etter trykket tidsskriftet Tilskueren foredragene under tittelen «Aristokratisk radikalisme» (Brandes 1889). Med dette ble Nietzsche raskt en omdiskutert, utskjelt og høyt verdsatt «motefilosof» i Skandinavia. Som biografene påpeker, finnes det gode indisier på at Hamsun var nokså oppmerksom på disse diskusjonene (jf. Larsen 2001). Lite taler imidlertid for at Hamsun leste Nietzsche eller andre sentrale tenkere i tiden særlig grundig. Hvorvidt Hamsun ble påvirket av tidens nye strømninger ved å sette seg grundig inn i dem eller om han bare plukket opp og videreutviklet idéer som sirkulerte i samtiden, er ikke lett å avgjøre. Det er likevel liten tvil om at både psykologiske moteord som «nevrasteni» og nietzscheanske slagord som «Gud er død» og «Omvurderingen av alle verdier» («Umwertung aller Werte»), tidlig ble sentrale i fortolkningen av jeg-personen i Sult.

Med slagordet «Gud er død» pekte Nietzsche på at den moderne sekulariseringen medførte at moralens sentrum var gått tapt. Når Gud var en fiksjon mennesket hadde funnet opp og ikke omvendt, forsvant selve garantisten for all moral og alle verdier (Nietzsche 1999). Følgelig måtte mennesket kaste seg opp og skape nye verdier og nye målestokker for å dømme mellom godt og ond, sant og falskt. Forsøket på å kaste seg opp på denne måten, ser vi tydelig tematisert i Sult der jeg-personen forbanner Gud, dømmer andre, finner opp ord og forsøker å etablere sine egne verdier i møtet med omgivelsene. Samtidig takker Sult-jeget også Gud, bøyer seg for ham i nåde og utleverer seg selv i den dypeste fortvilelse over ikke å strekke til. Han utviser slik et paradoksalt forhold til både sin egen styrke, Gud og Guds angivelige død i samtiden. Motsetningsforholdet mellom overmot og underkastelse preger romanen og kommer til uttrykk ved at hovedpersonen på den ene siden forholder seg til Gud som en virksom dømmende kraft i verden, mens han på den andre siden oppfører seg som om Gud er en fiksjon som ikke egentlig finnes (Larsen 2001, Ystad 2004, Hron 2020).

Ifølge Sult-jeget er det Guds finger som har rørt ved og skapt uro i nervene hans. Han gjør seg med dette tilsynelatende til en uvalgt på linje med den gammeltestamentlige Job, som Hamsun også alluderer til. I Bibelen inngår Gud og djevelen et veddemål om hvor store påkjenninger den fromme og trofaste tjeneren Job kan tåle før han fornekter og forbanner sin Gud. Job takker Gud og bryter aldri sammen. Det samme kan ikke sies om Sult-jeget. Han takker Gud når det går ham godt og forbanner Gud når det går dårlig og det på måter som ble for sterk kost for mange av samtidens kritikere. Det er imidlertid liten tvil om at Sult-jeget iscenesetter seg selv som en moderne Job – altså som et offer for et avtalt spill med Gud. Parallelt med Job-motivet trekker teksten også frem klare henvisninger til Kristi lidelseshistorie. På ett avgjørende punkt skiller imidlertid de to historiene seg fra hverandre: Både Job og Jesus aksepterer skjebnen Gud har staket ut for dem, det gjør ikke Sult-jeget. Han gjør tvert imot hardnakket motstand og ender som en «frafallen, en opprører mot Gud» (Larsen 2001, 276–277). Fremfor å avskrive Gud, synes Sult-jeget i likhet med sin etterfølger, Johann Nilsen Nagel i Hamsuns neste roman Mysterier (1892), langt mer å betrakte seg selv som «Guds fikse Idé» (Hamsun 1892, 436).


Litterær innflytelse

Sult kan knyttes til ulike litteraturhistoriske tradisjoner og skrivemåter. Den er med sitt fokus på samfunnets skyggesider og viljen til å fortelle om den enkeltes liv og skjebne på en sannferdig måte skrevet i forlengelsen av naturalismen. Samtidig har den et søkelys på enkeltindividet som egentlig ikke hører naturalismen til. Her er beskrivelser av individuelle følelser og sinnstemninger. Her er ingen forhistorie som belyser årsaker og sammenhenger. Om vi trekker linjene tilbake til Garborgs Bondestudentar, kan vi si at Hamsun nøyer seg med å fokusere på den tilstanden Daniel Braut befinner seg i, når han midtveis i fremstillingen går sulten omkring i Kristiania. Hos Hamsun utvikles denne til en tilstand i fire stadier.

Hamsun ville nødig innrømme at han var påvirket av andre forfattere. I brev til Walter A. Berendsohn fra august 1928 antyder Hamsun at han leste Dostojevskij først etter at han hadde publisert Sult (Hamsun 1994, 101 note; 1999, 189). Men Hamsun kjente godt til den russiske forfatteren før han startet arbeidet med Sult. Til Erik Skram skrev han i desember 1888: «hvad Dostojewskiy har meddelt av Forunderligheder i de tre Bøger, jeg har læst af ham – jeg har ikke læst fler – det gennemgaar jeg daglig Dags, og langt, langt besynderligere Ting, bare jeg gaar en Tur nedad Gothersgade» (Hamsun 1994, 99).

Mark Twain nevnes i Fra Det moderne Amerikas Aandsliv. Der kalles han «den amerikanske Literaturs vittigste Hovde» (Hamsun 1889, 63). Senere har også Hamsun adskillig godt å si om Mark Twain. Det er tydelig at den tidlige Hamsun har lært av ham når det gjelder å få frem humoren i en tekst. Her spiller hyperbolen, eller den kraftige overdrivelsen, en viktig rolle, gjerne kombinert med det absurde. Den selvironiske fortellerholdningen skaper distanse til begivenhetene, og det gjør teksten mindre selvhøytidelig og morsom, som Rolf Nyboe Nettum har fremhevet i sin studie (Nettum 1970, 39–40). Ellers var det en lang rekke andre forfattere Hamsun også leste og tok lærdom av, i en tidlig fase særlig Bjørnstjerne Bjørnson og noe senere August Strindberg.

Internasjonalt fikk Hamsun stor betydning for en hel generasjon forfattere som særlig var aktive i mellomkrigstiden. Det gjaldt Franz Kafka, Thomas Mann, Herman Hesse, Maxim Gorkij, André Gide, Ernest Hemingway, Henry Miller og flere andre. De leste og verdsatte Sult. Han hadde i det hele et stort og lidenskapelig publikum, især blant tyskspråklige forfattere. Selv Frankfurterskolens marxister som Walter Benjamin, Herbert Marcuse og Leo Löwenthal leste og diskuterte Hamsun. I Norge har flere generasjoner forfattere lest ham og latt seg begeistre. Det gjelder forfattere som Aksel Sandemose, Tarjei Vesaas, Johan Borgen, Torborg Nedreaas, Dag Solstad, Jan Kjærstad, Lars Saabye Christensen, Vigdis Hjorth, Jon Fosse og Karl Ove Knausgaard, for å nevne noen (jf. Arntzen 2019). Kvinnene blant forfatterne har riktignok i langt mindre grad latt seg begeistre, vel av den grunn at Hamsuns fremstillinger av kvinner ofte er sterotype. Enten er de vakre, uoppnåelige og uforståelige eller så er de jordnære, praktiske og mindre interessante.

For mange formidler Sult en visjon av mennesket og virkeligheten som mer er i samsvar den moderne litteraturen i det 20. århundret enn den litteraturen som preget det århundret den ble skrevet i, hevdet Einar Eggen (1966, 82). Betrakter vi forfatterskapet ut fra det publikummet han fikk, er det nok riktigere som Harald S. Næss gjør, å fremheve at det er to kilder til den suksessen Hamsun hadde. Den første kilden er betydningen hans for utviklingen av den litterære modernismen. Hamsuns manisk-depressive helter, hans elitisme, hans vektlegging av det ubevisste sjelsliv og hans bevissthetsstrømmer gjør ham til en «disippel» av Dostojevskij og Nietzsche og en forløper for Kafka og Joyce, ifølge Næss. Ganske annerledes er kilden til hans veldige popularitet blant et stort og bokkjøpende publikum. Den skriver seg fra melodramaet i hans kjærlighetshistorier og fra den sentrale plassen naturen har i alt hans arbeid. For gjennomsnittlige nordmenn er det ikke bare Hamsuns «Jeg tilhører skogen» som taler til deres hjerter, men idealiseringen av det enkle liv og insisteringen på at industri og materialisme i siste instans ikke holder hva de lover (Næss 1984, 158–59).

Hamsuns bøker ble lest av en rekke av hans yngre forfatterkollegaer, og de hadde gjerne en forkjærlighet for Sult. Men litteraturhistoriene og forskningslitteraturen viser at det først var etter andre verdenskrig at Sult fikk status som et pionerarbeid for fremveksten av den litterære modernismen (jf. McFarlane 1956). Det er også en av årsakene til at boken med årene er blitt hans fremste bok. Men enten man betrakter Sult som begynnelsen til Hamsuns bøker eller ikke, så blir den en referansetekst for hele forfatterskapet. Det er et forfatterskap som strekker seg over mer enn 70 år og kan knyttes til så vel realismen og naturalismen i 1880-årene som nyromantikken, dekadenselitteraturen og tidlig-modernismen i 1890-årene. Utover på 1900-tallet skrev Hamsun bredt anlagte og publikumsvennlige romaner. De utmerket seg på hver sin måte, men av alle Hamsuns bøker inntar Sult likevel den fremste plassen.
Litteraturhistorie og forskningstradisjon

Det er mottagelsen som danner grunnlaget for enhver videre behandling av et verk både i forskningen og litteraturhistorien. En resepsjonsstudie begynner med å undersøke hvordan teksten som omhandles, ble mottatt da den kom ut. Som vi skal se, er det mange elementer fra mottagelsen som går igjen både i forskningstradisjonen og i de litteraturhistoriske fremstillingene av Sult. På samme måte som kritikerne danner det første grunnlaget for litteraturhistorikerne, bygger imidlertid litteraturhistorien også på forskningens videre forvaltning av det aktuelle verket – og i nyere tid er det som oftest litteraturforskere som skriver dem. Dermed etableres det et litteraturhistorisk arbeidskretsløp: Kritikeren tar seg av nye bøker, vurderer, trekker linjer, peker på nye impulser og anslår hvor litteraturen beveger seg. Forskeren plukker opp kritikken, gjør grundigere og mer omfattende analyser, trekker inn teoretiske, politiske, psykologiske, filosofiske og andre perspektiver, løfter frem oversette elementer og sammenhenger og sørger for en levende diskusjon. Når litteraturhistorikeren kommer på banen, er det denne diskusjonen hen går inn i og trekker sine linjer og konklusjoner ut fra. Dette gjør ikke bare litteraturkritikernes og forskerens oppgave sentral i litteraturhistorieskrivingen (og omvendt), men sørger også for en arbeidsfordeling: Kritikerne tar imot verket og feller en første dom. Forskningen kontekstualiserer og reaktualiserer litteraturen på nye måter, mens litteraturhistorien forsøker å fremstille så oversiktlige linjer og utviklingstrekk som mulig. Grensene mellom kritikk, forskning og litteraturhistorieskriving er dermed flytende og går ofte over i hverandre. Likevel kan det være nyttig å ha denne skjematiske fremstillingen av arbeidsfordelingen klart for seg når vi skal gå inn i litteraturhistoriens fremstilling av Sult. Som vi skal se, endrer nemlig fremstillingen av Sult seg gjennom de ulike litteraturhistoriene. Det skyldes ikke bare litteraturhistorieskrivingen i seg selv, men også fag- og forskningshistoriske endringer som har påvirket hvordan romanen har blitt lest, fortolket og videreformidlet.


Mottagelse

Mottagelsen av Sult i norske og danske aviser og tidskrifter var jevnt over svært positiv. Anmeldelsene er av varierende lengde og kvalitet, men i sum er omfanget av tekster stort. Flere forskere har tidligere gjennomgått mottagelsen og formidlet sine sammenfatninger. Det gjelder for eksempel Lars Frode Larsen i Radikaleren. Hamsun ved gjennombruddet (1888–1891) (Larsen 2001, 304–328) og utgiverne av Sult i serien Danske klassikere (Blicher, Nielsen og Sørensen, Hamsun 2023, 261–273). Her har vi valgt en kronologisk gjennomgang der vi forsøker å belyse spennvidden i beskrivelsene og vurderingene av boken. Selv om Norge i 1890 var i union med Sverige, var arven etter den lange unionen med Danmark svært tydelig. Den norske og den danske litterære offentlighet var tett sammenfiltret. Likevel har vi her skilt de danske og de norske anmeldelsene fra hverandre i to separate gjennomganger. Den interne kronologien gjør det imidlertid enkelt å orientere seg i fremstillingen. Derfra kan man lett gå videre til fullversjoner av anmeldelsene i de digitaliserte avisarkivene.

Det er verdt å merke seg at avisene i siste halvdel av 1800-tallet ikke bare plasserte seg litterært gjennom sine anmeldelser, men også politisk. Avisene var ofte partipolitiske. I Norge var Morgenbladet under ledelse av redaktør Christian Friele en ledende konservativ avis og etter hvert et Høyrevennlig kamporgan. I Dagbladet var Lars Holst redaktør. Avisen ble regnet som Venstres hovedorgan og følgelig langt mer radikalt. Aftenposten orienterte seg mot middelklassen og hadde en konservativ, unionsvennlig profil. Verdens Gang ble med redaktør Olaf Thommessen landets største dagsavis som følge av fornyet journalistikk og typografi. Avisen kom i løpet av 1880-årene i opposisjon til Johan Sverdrups Venstre og fikk utover på 1890-tallet en mer moderat og høyrevennlig profil (Nerbøvik 1999, 55–63).

I Danmark var Berlingske Tidende en konservativ avis og med tiden organ for det danske Højre. Dagens Nyheder begyndte som konservativ avis, men ble i 1889 overtatt og modernisert til bladgruppens største morgenblad. Politiken ble grunnlagt i 1884 av blant andre Edvard Brandes som gjorde avisen til eksponent for det moderne gjennembrudd i litteraturen. Avisen var kontroversiell og i opposisjon til såvel Venstre som Højre og De Nationalliberale. Videre hadde Danmark også aviser med samme navn som de norske, som Aftenposten, Morgenbladet og Dagbladet, men da gjerne med en annen politisk profil. Det danske Dagbladet var et konservativt organ, mens danske Morgenbladet var en københavnsk venstreavis.

Mottagelsen av Sult i de norske og danske avisene viser at boken ble et definitivt gjennombrudd for Hamsun. Til sine norske venner som hadde anmeldt boken i rosende ordelag, skrev Hamsun og takket dem personlig. Sine danske venner Johannes Jørgensen og Erik Skram hadde han også mye å takke for. Jørgensen var en alliert i kampen for en ny litteratur. Skram var som etablert forfatter fra det moderne gjennombrudd, en ikke mindre viktig støttespiller. Til forleggeren Gustav Philipsen skrev Hamsun derimot: «De danske Aviser har ikke været naadige» (Hamsun 1994, 177). Philipsen var på sin side mer overbærende med kritikerne, og svarte Hamsun: «Naar man betænker: det er jo dog i Grunden en storartet Uforskammethed at byde Folk over tre hundrede Sider med Sult alene, at lade dem betale fire Kroner og femti Øre derfor, saa maa dog indrømmes, synes jeg, at Bladene har taget sig i det med ganske god Kontenance» (Philipsen 1890). Philipsen synes Edvard Brandes var «ganske flink», og fremhever Erik Skram som «vildt begejstret». Også Joh. Jørgensens anmeldelse i Kjøbenhavns Børs-Tidende var svært positiv. Vel var det anmeldere som var avventende og til dels kritiske, men Hamsun hadde også en tendens til å feste seg ved det negative. Selv Edvard Brandes’ anerkjennende vurdering i Politiken kommenterte Hamsun med at han heretter fikk passe på å skrive «fornuftige Husholdningsromaner».


Anmeldelsene i Norge

Mottagelsen i den norske pressen var jevnt over positiv. Verdens Gang var først ute med en usignert anmeldelse den 7. juni: «man rives med lige fra først af og følger med aandløs Spænding den fattige Literats Oplevelser». Anmelderen var kritisk til fremstillingen av alle galskapene, men legger til: «Best er det utvilsomt lykkedes ham at skildre det moralske Knæk, som en oprindelig nobel Natur er udsat for at lide med Hungersnøden for Øjnene». Av litterære forelegg nevnes Gogols «En gal Mands Memoirer». Videre finner anmelderen «det bedste hos en Dostojewskij og en Mark Twain». Forlaget brukte senere den svært positive anmeldelsen i sine annonser for boken: «Som Helhed er ‘Sult’ et Arbeide af mægtig Virkning, og det vidner om megen Originalitet baade i Valg af Emne, i Maaden at se paa og i den charakteristiske Fremstilling».

I Bergens Tidende 11. juni var det Bolette C. Pavels Larsen som anmeldte boken: «En Enestaaende Bog, en Pryd for vor Literatur, er Knud Hamsuns ‘Sult’», heter det innledningsvis. Fortellingen viser oss at «et Menneske med Hjertets Dannelse selv ikke i den mest pinagtige Tilstand kan blive et brutalt Dyr». Forfatteren har fremstilt så detaljert som vel mulig, hva det vil si å sulte, men uten å beklage seg over de bedre stilte. Til slutt heter det: «Vor Literatur er bleven storligen beriget ved denne Bog, der baade har Værd som et Dokument om Mennesket og som et høist mærkeligt og i sit Slags fuldendt Kunstværk».

I Dagbladet 12. juni var anmeldelsen usignert, men trolig skrevet av Christopher Brinchmann: «En ny Personlighed og en ny Stil i Literaturen! Et nervøst-uroligt Temperament og en Sprogets Virtuos: Det er de Indtryk, Sult gir af sin Forfatter». Hamsun sammenlignes med de store franske og russiske forfattere i psykologisk fremstilling. Han får mye ros, men blasfemiene smaker av blekk. Ifølge anmelderen var boken ingen anklage mot samfunnet og fri for all sentimentalitet. Derimot hadde forfatteren et øye for de komiske momenter i denne forferdelige tragedie. Anmelderen avslutter med at Sult «er en af de ejendommeligste og betydningsfuldeste Bøger i vor nyere Literatur – et nyt Opkomme af Menneskenatur og Kunst».

I Bergensposten 16. juni anmeldte Johan Irgens Hansen boken: «Hamsun har med Sult vist sig som en stor Artist. Han stiller sine Problemer rent kunstnerisk, uden Tanke om at forbedre Menneskene eller reformere Samfundet. For os, som er saa vant med udpræget Tendens i Literaturen, blir der maaskee noget forholdsløst, noget uforklaret tilbage efter Læsningen af en Bog som denne. Men Fejlen vil overvejende være paa Læserens Side, og han gjør da Ret i at læse Hamsuns Bog to Gange».

I Firda 19. juni var det læreren, utgiveren og bladmannen Vetle Vislie som anmeldte boken: «’Sult’ er ikkje noko morosam Bok, men trass i det triste Emne les du denne med den største Spenning, som du les ein Roman, – Stilen er so original og uvanleg god, og der er Kraft i Forfattarens Ord, som eg sjeldan har set». Videre heter det: «Sult er ei av dei Bøker, som spaar um, at med her i Landet snart vil koma burt fraa all Tendensdiktning og inn i ein ny Tidsalder. Istadenfor aa handsame Samfunnsspørsmaal og Problemer vil no vaar Forfattar heretter freista aa gjeva oss mennesket, soleis som det er i gode og vonde Dagar, korleis det lever, tenkjer og elskar, – det er ein Tidsalder for den psykologiske Dikting me ventar paa».

Den unge forfatteren og anarkisten Arne Dybfest anmeldte boken i Dagsposten 21. juni. Dybfest la i motsetning til de foregående anmelderne vekt på det sosialkritiske. Når Hamsun ikke eksplisitt tematiserer den sosiale indignasjonen, blir virkningen desto sterkere, mente Dybfest: «Men netop dette, at han forstaar at holde Samfundet ude fra det, som Samfundet alene bærer Skylden for, det driver en tænkende Læser til at søge Ophavet til dette Overmaal af Lidelse, dette Væld af forbandet Elendighed». Dybfest berømmer Hamsun for språket og sammenligner ham med J.P. Jacobsen.

Tidsskriftet Samtiden kom ut den 15. i hver måned. I julinummeret er Erik Skrams anmeldelse datert 14. juni og trykt s. 279–282. «Der er en kraft og virkelighed i denne bog, som overvælder, og der er henrivende skjønheder. Bogens litterære værdi kan kun maales med det bedste i Europas nuværende litteratur». Som russerne er Hamsun psykolog og forfølger sin helt på hans pinefulle vandringer gjennom Kristianias gater. Hamsuns stil peker i retning av Mark Twains overraskende sammenstillinger. Skram nevner forbannelsen av Gud «saa himlen staar i brand» og midt i alt «et møde med en pigelil, der er saa smeltende yndefuldt og forskrækkende sandt, at det formodentlig vil blive aarsag til et forbud mod bogen fra dydens side».

I Kristiania Intelligentssedler er anmeldelsen skrevet av Hjalmar Christensen og trykt 14. juli. Boken omtales som «Hamsuns første Roman», men jegets opptreden hos Ylajali vitner om «en kold Plet i den Mands Følelsesliv, der har gjennemlevet dem, en kold Plet, der hvor en saadan vanskelig maa være hos nogen stor Digter». Anmelderen koblet jeg-figuren til dikteren, og Hamsun reagerte voldsomt på det han oppfattet som en beskyldning om impotens. I brev til Erik Skram 28. juli 1890 skriver Hamsun at «det næsten ligefrem siges, at jeg ikke kan – elske! Jeg skal have en ‘kold Plet’ dér» (Hamsun 1994, 186). Det ville han definitivt ikke ha på seg.

En kort omtale av boken finnes også i Fjeld-Ljom. Frisindet Blad for Röros, nordre Østerdalen og Aalen. Den er usignert og trykt 12. august: «Sult vil beholde en selvstændig plads i vor romandigtning og vil først i en fjern fremtid opnaa sin fulde paaskjønnelse».

Bladet Posten har en anmeldelse signert Th.H som ble publisert 22. august: «De mange overdrivelser og den somme steder unaturlige søgte fremstilling er vi mindre taknemlige for hos en stilkunstner af den rang, som Knut Hamsun er. Anmelderen spør seg til slutt om ikke det er slik at Hamsun er mere anlagt for det humoristiske og satiriske enn for det tragiske.

I Fædrelandsvennen 1. september er anmeldelsen signert Kr. og skrevet av den unge Vilhelm Krag: «Forfatteren har ikke portrætteret sig, – det er ‘jeg’, som oplever altsammen», skriver Krag. Jeg-personen sulter seg «Forstanden ud af Hjernen», men har ikke et eneste bebreidende ord mot samfunnet, og han legger til: «Knut Hamsun er det nye Menneske i den nordiske Literatur». Anmeldelsen ble møtt med en motanmeldelse i Fædrelandsvennen 3. september skrevet av Olaf Knudsen. Han var på langt nær så begeistret som Krag og kritiserte boken for å være «trættende og enstonig, næsten det samme og samme op igjen i hvert Stykke».

Morgenbladets anmelder Nils Vogt anmeldte boken 12. oktober. Han er reservert og gjør et nummer av at handlingen ikke lar seg oppsummere på annen måte enn at den fra først til sist «er udtømmende gjengivet i det uhyggelige lille Ord paa 4 Bogstaver, hvormed Bogen er døbt». Forfatteren «besidder baade Indbildningskraft og formel Ævne, baade Ævne til at se og gjengive det, han har seet», men hovedinntrykket er «Træthed». Anmeldelsen er skrevet så sent at Hamsun alt har rukket å publisere sin artikkel «Fra det ubevidtse Sjæleliv» i Samtiden. Det mildner ikke Morgenbladets kritiske innstilling. Forfatteren «synes desværre i en sygelig Grad at beskjæftige sig med sig selv», hevder Vogt og henviser til artikkelen der Hamsun serverer «Ubetydeligheder fra sit eget ‘ubevidste Sjæleliv’». Her var nok Vogt ganske alene i sin dom over forfatteren, for nettopp denne artikkelen skulle komme til å markere et tidsskille for senere litteraturhistorikere.


Anmeldelsene i Danmark

Hamsun hadde oppholdt seg lenge i København og var med sine foredrag og salongvirksomhet blitt en nokså kjent karakter og stemme i det danske litterære og intellektuelle miljøet. Da en av hans kollegaer fra dette miljøet, Johannes Jørgensen, anmeldte boken i Kjøbenhavns Børs-Tidende den 8. juni 1890, hørtes det slik ut: «Det er ingen Roman, dette Verk, ingen langstrakt Historie med Agerende og Spænding og Knuder og Opløsning, ingen Novelle, ingen Fortælling – det hører slet ikke hjemme i nogen af de Rubriker, som den æstetiske Videnskab hidtil har anvendt». Han kaller boken en «Hungerens Odyssé», der Hamsun beskriver «Hungerens Feber, den løse Slummers forpinte Drømme, den umotiverede Løgn, den aarsagsløse Lystighed, Raseriet uden Grund – hele den Flok af Følelsens og Fornemmelsens absurde Bagateller, der er Sultens sjælelige Følge». Her er det lett å kjenne igjen elementer fra Hamsuns egne brev og kommentarer, men om disse meningene kom fra ham eller Jørgensen eller ble flittig diskutert i dette miljøet, er vanskelig å avgjøre.

10. juni ble en anmeldelse signert C.E. trykt i avisen København. Carl Ewald fremhever at tittelen vil skremme mange, men gir det råd at man ikke vraker boken: «For den er uden al Tvivl den ejendommeligste Fortælling, der i de sidste Par Aar er udkommen i Danmark-Norge. Knut Hamsun gaar til Bunds i Sultens Mysterier som Dostojewskij i Mordets». Han avslutter med å kalle den en «betagende Bog, som man ikke slipper, før man har lest den til Ende».

En usignert anmeldelse sto i det danske Dagbladet 16. juni. Der plasseres Hamsun i forlengelsen av de store russiske forfatterne. Til dette kommer en humor og selvironi som kan slå over i råhet, men som på andre steder virker forfriskende og oppmuntrende. Likevel betegnes boken som «et forfejlet Arbejde». Forfatteren legger an på å såre og støte leseren ved bruk av kyniske ord og bilder, og de blasfemiske henvendelsene nevnes særskilt.

Aftenbladet anmeldte boken 21. juni under signaturen H.L, skrevet av Helmer Lind: «Der er iblandt Ting, som er rent ud geniale; et Par Sider, hvor han i Hungerens Kvaler forbander Gud, turde høre til noget af det mest storslaaede, nordisk Litteratur har frembragt». Men anmelderen er også kritisk: «Der er Scener i den, som i hensynsløs Kynisme er noget nær over Grændsen for, hvad der kan skrives». De støtende inntrykk «vil desværre bevirke, at den udmærkede Bog ikke vinder det Indpas, som alle dens øvrige Egenskaber berettiger den til». Slik får anmelderen frem at det dreier seg om en kontroversiell og radikal bok med brudd på konvensjoner som er nær grensen for hva man kan skrive og få på trykk.

Politikens anmeldelse trykt 24. juni var usignert, men skrevet av Edvard Brandes. Hamsuns valg av tema sto det respekt av, men en «dybere Opmærksomhed skyldtes det uimodsigelige Talent, som aabenbaredes gennem den stærkt farvede Fortælling». To episoder går Brandes nærmere inn på med et visst kritisk blikk. Den første gjelder møtet med nåtleren, den andre gjelder møtet med Ylajali. Brandes oppsummerer med en formulering som Hamsun siden gjør til sin egen: «Fra det ubevidste Sjæleliv hentes Indflydelser, Forestillinger, Udbrud, Handlinger, som det samme Menneske ikke vilde foretage i normal og sund Tilstand». Brandes fremhever at Sult leses med spenning og interesse: «Ingen vil tvivle om, at der findes store Kræfter hos Hr. Hamsun efter Offentliggjørelsen af denne Bog».

Berlingske Politiske og Avertissements-Tidendes anmeldelse 26. juni er usignert. Anmelderen mener boken er original med hensyn til valg av tema. Den leverer i en «pathologisk-novellistisk Ramme Sultens Monographi». Helten er ikke uten lune, og man føler snart en sympati med ham: «I en Art Monologer eller Tænken-høit aabenbarer han sin Sjæls inderste Bevægelser, saa at Fortællingen næsten fra Først til Sidst indeholder et fuldstændigt Skriftemaal». Påvirkningen fra Zola og russiske forfattere fremheves, og anmelderen stiller seg kritisk til de «grove Overskridelser af den æsthetiske Skjønhed-linie» og rekken av «de forfærdeligste Gudsbespottelser».

Erik Skrams danske anmeldelse sto på trykk i juni-nummeret av Tilskueren under tittelen «Literært Rundskue» s. 478–491. Sult anmeldes der sammen med Herman Bangs Under Aaget og Arne Garborgs Hos Mama. Skram mener at Hamsun med Sult har «brudt Fortællekunsten i Norden en fuldstændig ny Bane. Hans Bog er enestaaende alene af den Grund, at ingen Forfatter før ham nogensinde har vovet at behandle et enkelt, rent elementært Forhold med en blot tilnærmelsesvis saa stor Udførlighed». Den kan bare sammenlignes med russerne.

Anmeldelsen i Nationaltidende 3. juli er usignert. Boken tar for seg lite annet enn en forteller som: «lider Nød og døier Ondt, mangler Penge og savner Mad, bliver hjulpen idag for at begynde forfra i morgen og saadan i det Uendelige». Hamsun er påvirket av Dostojevskij, men kan ikke måle seg med denne. Dessuten er skildringen av den unge kvinnen og hva hun innlater seg på «brutal, modbydelig og saarende».

I tillegg til denne rekken av danske anmeldelser som ble publisert i løpet av den første måneden etter utgivelsen, kom flere anmeldelser på trykk i løpet av sommeren: Fyns Stiftstidende 16. juni signert k; Avisen 7. juli av Peter Kjøbenhavner; Østsjællands Folkeblad 8. juli; Stubbekøbing Avis 9. juli; Jyllands-Posten 12. juli; Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger 15. juli; Social-Demokraten 25. juli av C.E. Jensen; Horsens Folkeblad 30. juli; Vejle Amts Folkeblad 31. juli; Illustreret Tidende 3. august av Niels Møller. Også disse anmeldelsene har treffende beskrivelser, adskillig positive vurderinger samt en del kritiske merknader. I Horsens Folkeblad heter det for eksempel at Hamsun med utgivelsen av Sult er «traadt ind i Rækken af de nordiske Forfattere, som Læseverdenen maa have sin vaagne Opmærksomhed henvendt paa». Men både blasfemitalen og hovedpersonens erotiske tilnærminger virker frastøtende, og boken skjemmes av at den overskrider grensene for det anstendige.

*

Samlet sett er det en del elementer og synspunkter som går igjen. Spørsmålet om det er en roman eller en selvbiografi nevnes av enkelte uten at det avklares nærmere. En monografi over sulten, en hungerens odyssé og en fremstilling med preg av monotoni og tretthet er oppfatninger som går igjen. Men selv om mange oppfattet den som ensformig og sørgmodig, påpeker Skram at én av dens fortjenester er at den ikke er sørgmodig skrevet. Hamsun får videre adskillig ros for å være en språklig stilist og nyskaper. Flere norske anmeldere understreker at boken representerer et brudd med tendenslitteraturen og at den markerer noe nytt i vår litteratur. De danske anmelderne fremhever på sin side den sterke påvirkningen fra russiske diktere og nevner især Dostojevskij. De fleste oppfatter boken som en studie i en enkelt persons psykologi, mens andre mener Hamsun skriver i forlengelsen av naturalismen og nevner navn som Zola, J.P. Jacobsen og Hans Jæger. Flere fremhever også humoren og Mark Twain. Den sterkeste kritikken kom fra den mer konservative delen av pressen. Tematisk nevnes især blasfemitalen og det erotiske i møtet mellom jeg-personen og Ylajali. Det er scener som flere finner frastøtende.

Hamsun brukte senere mottagelsen til å synliggjøre et brudd med etablerte autoriteter. Deler av resepsjonen ble innarbeidet i den berømte artikkelen «Fra det ubevidste Sjæleliv» som han publiserte i Samtiden høsten 1890. Tittelen på artikkelen hentet han fra Edvard Brandes’ anmeldelse i Politiken. Videre brukte han resepsjonen i formidlingen av sitt eget litterære program som han året etter turnerte Norge rundt med. Der presenterte han seg selv som en fornyer og distanserte seg fra de anmelderne som oppfattet det han skrev som monotont. Selv la han vekt på de sjelelige nyansene i det moderne menneskeliv. Hamsun bidro altså i betydelig grad til å styre resepsjonen av sitt eget forfatterskap. Programmet for en ny litteratur lanserte han gjennom tre foredrag. Fyldige referater av turneen i landets aviser og den tydelige distansen til tidens tendenslitteratur kom senere til å representere et kjærkomment brudd med realismens forfattere i alle norske litteraturhistorier. Med årene tok imidlertid Hamsun innover seg kritikken fra dansk hold og strøk flere partier i den såkalte blasfemitalen og i de erotiske passasjene som virket så støtende på anmelderne. Slik tok han sikte på å nå ut til enda flere lesere og etablere seg som en mer inkluderende og folkelig forfatter.


Sult i norsk litteraturhistorie

Nesten alle 1800-tallets norske litteraturhistorikere kan sies å ha vært både forskere og kritikere. Dermed kjennetegnes de første litteraturhistoriene våre av å være satt sammen av anmeldelser og andre tekster som er skrevet sammen til litteraturhistoriske betraktninger. Dette er fremtredende i forbindelse med Sult, som første gang ble behandlet og omtalt litteraturhistorisk i Henrik Jægers tonanegivende Illustreret Norsk Litteraturhistorie (1896). Da Jæger arbeidet med litteraturhistorien tok han også for seg de aller nyeste strømningene på 1890-tallet, som ifølge ham, representerte en generasjonskonflikt og en «underlig uro» i litteraturen.

Ifølge Jæger ville 1890-tallets unge ikke lenger anerkjenne de gamle, og da han fremstilte Hamsun var det nettopp i rollen som den fremste representanten for «de unge». Ifølge Jæger måtte Hamsun «betragtes som den betydeligste prosafortæller» litteraturen hadde frembrakt siden Kielland og Garborg (Jæger 1896, 922). Likevel hadde hverken Hamsun eller noen av de andre «unge» selv levert noe som i litterær kvalitet og verdi kunne måle seg med de gamle mestrene (Jæger 1896, 922). Jæger, som var en sann Brandes-elev og sjelden la skjul på sine litterære sympatier, presenterte dermed heller ikke Sult uten sterke forbehold. Sult var «en høist mærkværdig bog, en i det uendelige gjentagen optrevling af en sultende ung mands følelser og fornemmelser». Partier av den «virkede med selvoplevelsens uhyggelige magt». Samtidig inneholdt den også «afsnit, som bragte en med Kristianiaforhold nogenlunde fortrolig læser til at ryste paa hovedet og sige: ‘Sludder, dette har aldrig passeret!’». Med andre ord: Sult hadde «partier saa intenst og saa genialt skrevne, at hvert ord stod som meislet ind i læserens bevidsthed, – og paa samme tid var der longører og gjentagelser, der virked yderst trættende» (Jæger 1896, 922).

Hamsun hadde i 1896 rukket å utgi fire romaner og ett drama etter Sult. Likevel er det kun Sult Jæger omtaler. I måten han gjør det på, ser vi ikke bare mange likheter med mottagelsen boken ble til del, men også hvordan det «nye» som Sult representerte, hverken hadde fått en klar og tydelig fortolkning eller autoritativ status. Det tok imidlertid ikke lang tid før en ny litteraturhistoriker korrigerte Jægers kritiske fortolkning og fremstilling av Sult. Allerede i 1905 utga den impresjonistisk anlagte kritikeren Carl Nærup en ny litteraturhistorie som var ment å «supplere» Jægers omtale av litteraturen i det «seneste Tidsrum». I motsetning til Jæger var Nærup langt mer på de «unges» side i genrasjonskonflikten, og ifølge ham var ikke bare Sult «forunderlig Fremmedartet», den representerte også en helt ny stil. Hamsun «dynget» nemlig slett ikke på med stiliserte skildringer – «stolt og glad Samvittighedsfuldhet» – slik realistene, ifølge Nærup, gjorde. Tvert imot fant han levende setninger og «en helt gjennemført lyrisk Prosa med frit slyngede, tvangsløse Rytmer» (Nærup 1905, 91). Man trenger ikke å lese mer enn disse løsrevede sitatene, før man forstår at man hos Nærup finner en helt annen fremstilling av Sult enn hos Jæger. Mye av bakgrunnen for dette ligger i at mens Jæger leste Sult ut fra den «gamle» generasjonens litterære normer og regler, talte Nærup den nye genereasjonens egen sak. Dermed var også kampen om Sults litteraturhistoriske posisjon i gang.

Ifølge Nærup var Sult et uttrykk for noe grunnleggende «nytt» i norsk litteratur mot slutten av 1800-tallet som særlig vant gjenklang blant unge lesere:

Paa de unge modtagelige Sind virked denne fine stemningsmættede Prosa befriende og befrugtende. Der stod op af den en sterk, berusende Aande af et eget Sind, en suveræn, skrankebrydende, grændseflyttende Personlighed. I al Stilhed, uden ét direkte tydelig Ord, uden et eneste Skridt hinsides den usynlige Tryllekreds om Digterens Land, gjorde her en ny livsbetragtning sig gjældende. Hos denne Forfatter brændte bag Lidelsen ved Virkeligheden den Oprørsfølelse, som altid er den drivende Kraft i de Unges Sind, og over hans dæmpede, rykvis opblussende og heftige Tale laa den Stemning af Hjemve mod et ukjendt mystisk Fædreland, – som maaske blot er Oprørsfølelsen i en anden Form (Nærup 1905, 92).

Nærup legger stor vekt på hvordan det fantes en «ny, romantisk udskeiende og vilkaarlig Fantasi» i Sult som sammen med Hamsuns stil representerte en ny «livsbetragnting» i tiden (Nærup 1905, 92). Denne forståelsen av Sult som en markant merketekst har stått seg i litteraturhistoriens fremstilling av romanen, og selv om Nærup ikke bruker begrepet «modernisme» eller «modernistisk», fremhever han en rekke kjennetegn som senere har blitt karakterisert som bestemmende for forståelsen av romanen og som markerer et modernistisk «gjennombrudd» i Skandinavia. I en mye sitert passasje fra Skildringer og Stemninger fra den yngre Literatur (1897) som ble inkorporert i litteraturhistorien fra 1905, heter det for eksempel om Hamsuns bøker at de var «steile Paradoxer» og «brølende Modsigelser» som slo «Læserne med en aldrig før erfaret Forbauselse» (Nærup 1897, 2). Nærup innledet slik en lang tradisjon som har festet seg ved både ved Sult og forståelsen av Hamsun generelt: Stilen er gjennomsyret av paradokser og ironi.

Tross ironi og paradokser hadde Nærup imidlertid ingen problemer med å slå fast livsbetraktningen Sult var et uttrykk for: Den var en opprørsbok mot alt det stivnede og døde, en roman full av liv, livsbekreftelse og livsmystikk i opposisjon til realismens og naturalismens kjølig distanserte samfunnskritikk. Dette blir enda tydeligere i påfølgende litteraturhistorier. I den neste store litteraturhistorien fra 1924 uttrykker Kristian Elster d.y. det slik:

Det er i selve beretningens rytme noget anti-naturalistisk, det ligger en fantasi i hele sætningsbygningen, som er ny og stridende mot al naturalistisk, ja ogsaa mot al realistisk teori. Det som her er det væsentlige, er ikke skildringen av sulten, det er ikke for at vække vore sociale fornemmelser at boken er skrevet, det er hverken for at ryste os eller for at opdrage os, det er slet ikke sulten det gjælder, men den feber og ekstase sulten sætter det fantasibestemte sind i, den vældige singning mellem den dype nedstemthet og mathet og den legemsløse stormen himmelen i ekstase. Men for denne stemningssvingning, denne ekstase søker ikke Hamsun at finde uttrykk hverken ved at beskrive eller utrede eller forklare, men ved at la ekstasen tone ut i selve sætningenes rytmik (Elster 1924, 632).

Det å være ekstatisk innebærer å være fylt av en indre sinnstilstand som gjør at man mister kontakten med det utenfor en selv.

Ved å vektlegge akkurat dette elementet ved hovedpersonen, viderefører ikke Elster bare Nærups fremstilling av Sult som en vitalpsykologisk roman, men legger også grunnlaget for det mest pregnante uttrykket denne fortolkningen får i de litteraturhistoriske fremstillingene før krigen. I femte bind av en av de mest innflytelsesrike norske litteraturhistoriene gjennom tidende, Francis Bull og Fredrik Paasches Norges litteraturhistorie (1924–1937), fremstiller nemlig A. H. Winsnes Sult på følgende måte:

Det er ingen social eller politisk tendensroman. Ingen anklage mot samfundet. Det som boken handler om er selve livskraften i ham selv, den psykiske energi, det som gjør at han tross alt holder sammen. Den vesentlige virkelighet som dikteren bringer leseren til bevissthet om er sjelens mysterium. Boken synes å være skrevet i en nesten ekstatisk opplevelse av dette mysterium, i lidelse, men også i strømmende glede som når dikteren kjenner ordene bli til i sitt indre (Winsnes 1961, 279).

Bull og Paasches litteraturhistorie var den siste store norske litteraturhistorien som ble skrevet og utgitt før krigen, men ble redigert og utgitt flere ganger (senest i 1961). Setter vi et midlertidig sluttpunkt ved krigen og ser på hvordan fremstillingen av Sult utvikler og endrer seg fra Nærup over Elster til Winsnes, får vi dermed også et godt inntrykk av hvordan de dominerende litteraturhistoriske fremstillingene i første halvdel av 1900-tallet stadig sterkere betonte hovedpersonens irrasjonelle, men samtidig nærmest mystisk livsbekreftende psykologiske impulser. Betoningen av hovedpersonen ble dermed ikke lagt på det fremmedgjorte individet som går til grunne i en moderne verden, men på kampen han fører for tilværelsen og hvor han tilsynelatende finner en styrke i psykologiens indre irrasjonelle impulser som er sterkere enn samfunnets press «utenfra» (Winsnes 1961, 280).

Ifølge Eirik Vassenden oppsummerer Winsnes’ fremstilling den sentrale skandinaviske fortolkningen av Sult frem mot krigen: Fremfor å være en en moderne tapsskildring, ble Sult forstått som en vitalistisk undersøkelse av hovedpersonens psykologi og tilsynelatende heroisme (Vassenden 2010). Fortsetter vi imidletid den litteraturhistoriske fremstillingen etter krigen, er det påfallende at denne vurderingen snus på hodet. Selv om den psykologiske fortolkningen videreføres, er det ikke kraft og vitalisme som betones, men tap og fremmedgjøring. Ser vi for eksempel til Norges litteraturhistorie som kom ut i 1975 under redaksjon av Edvard Beyer og ført i pennen av Hamsun-forsker Rolf Nyboe Nettum, er ikke lenger Sults hovedperson en kjempende heroisk skikkelse, men et offer for underbevissthetens dominans der romanen «tross sin vitalitet» til syvende og sist fremstilles som «en bok om sjelelig lidelse, om fremmedfølelse og desorientering i en fiendtlig og kald verden» (Nettum [1975] 1995, 144–145). I den neste store litteraturhistorien skrevet av den marxistisk orienterte Willy Dahl, heter det ganske enkelt om Sult at den er «den første norske roman om ‘fremmedfølelse’ – en rapport om det å leve i en absurd, fremmed verden som individet verken forstår eller behersker» (Dahl 1984, 88–89). Fremfor å vektlegge Sults psykologiske overskudd og vitalitet, betones altså hovedpersonens følelse av å være fremmed i en kald og kynisk verden han nærmest er dømt til å gå til grunne i. Eller med Nettums ord: «Den frodige fantasiutfoldelsen kan ikke skjule at Sult har et pessimistisk preg; dødsangsten skinner gjennom» (Nettum [1975] 1995, 144–145).

Selv om både Nettum og Dahl viderefører mye av den psykologisk orienterte lesemåten, fremstiller de en langt mer pessimistisk forståelse av romanen enn det litteraturhistoriene før dem gjør. Dette er også den fortolkningen som preger nåtidens mest virksomme litteraturhistoriske fremstilling av Sult, nemlig Per Thomas Andersens beskrivelse i Norsk litteraturhistorie (først utgitt i 2001, i utvidet utgave i 2012) som tjener som pensum på de fleste norske universiteter. Andersen er mer nyansert og mindre opptatt av å konkludere enn Nettum og Dahl, men heller ikke her er det vitalitet og ekstatisk kraft som fremheves. Tvert imot betoner Andersen at det er noe «foruroligende» nytt ved Sult, nemlig en moderne subjektforståelse som særlig fremkommer «ved skildringen av livet som en additiv rekke av sterkt skiftende og temmelig uforutsigelige mentale tilstander» (P.T. Andersen 2012, 292). Ifølge Andersen tar de «sensitive skiftningene» i hovedpersonens psykologi «fullstendig styringen over handlinger og livsprosjekter, og fremtvinger en innsikt som undergraver både idealistiske og rasjonalistiske menneskeoppfatninger» (P.T. Andersen 2012, 292). Andersen åpner slik både for en optimistisk og en pessimistisk lesning av romanen og utviklingen til dens hovedperson. Konklusjonen er likevel utvetydig med tanke på det litteraturhistoriske perspektivet: Sult viser «vei inn i modernismens problemstillinger der sentralperspektivet står for fall» (P.T. Andersen 2012, 292–293).

Ved å betone modernismebegrepet på denne måten, peker Andersen på et sentralt element ved den litteraturhistoriske fremstillingen av Sult fra den først kom inn i litteraturhistorien. Fra å representere noe nytt og ukjent hos Jæger som man enda ikke helt var klar over hva representerte, men som fikk en stadig tydeligere vitalistisk betoning frem mot krigen, har det fra og med 1950- og 1960-tallet vært stadig vanligere å forklare Sult i forbindelse med modernismen. Som vi har sett i denne gjennomgangen og som Eirik Vassenden tidligere har påpekt, er det dermed ikke slik at Sult alltid har vært en modernistisk roman, men at den gradvis blir det (Vassenden 2010). Selv om Hamsun redigerte i Sult-teksten, skyldes ikke denne utviklingen først og fremst forandringer i teksten selv, men i det intellektuelle klimaet de ulike litteraturhistoriene har blitt til i. Eller som Nettum fremhever: Det var taps- og fremmedgjøringstematikken, ikke kamp og vitalitet, som hadde «sterkest appell til senere tider og gjør Sult til en forløper for neste århundres modernistiske roman» (Nettum [1975] 1995, 145). Tar vi denne beskrivelsen på alvor, viser den hvordan litteraturhistorikere er like situert i sin egen samtid som Hamsun var det. Når det dermed heller ikke først og fremst er selve teksten Sult som har forandret seg, men formidlingen av den, er det også i resepsjonen og forskningen at vi først og fremst må søke en forklaring og ikke i «teksten selv». Som vi skal se blir dette tydelig i Sults forskningshistorie som i stor grad både gjenspeiler utviklingen i litteraturhistorienes fremstillinger og bakgrunnen for hvorfor den har endret seg.


Forskningshistorie

I kraft av sin pedagogiske ambisjon forsøker litteraturhistorien å fremstille oversiktlige linjer og utviklingstrekk, syntetisere og søke konsensus i fortolkningen. Forskningens oppgave er den motsatte: Den søker ikke nødvendigvis konsensus, men like gjerne opposisjon og konflikt. Mens litteraturhistorien dermed kan ses på som ulike forsøk på å oppsummere hovedtendensen i hvordan det aktuelle verket har blitt behandlet og forstått, er det forskningens oppgave å være kritisk og undersøkende til det etablerte, for slik å lansere nye måter å forstå romanen på. Denne gjennomgangen forsøker å spore konfliktlinjene mellom de ulike måtene å fortolke romanen på. Når vi nå skal gå over til Sults forskningshistorie, er det dermed også nokså enkelt å peke på et knippe forskningsbidrag som har vært særlig toneangivende for endringene vi så i litteraturhistorienes fremstilling av Sult i kapittelet over.


Overordnede linjer

Det som regnes som en forfatters litterære debut inntar ofte en særskilt posisjon i resepsjonen av et forfatterskap. Slik er det også i forbindelse med Sult. Selv om det til dels er store forskjeller på romanen og det øvrige forfatterskapet, er det dermed også vanskelig å operere med vanntette skott mellom hva som er skrevet om Sult spesielt og forfatterskapet generelt. Dette blir særlig synlig om man vil trekke noen linjer i hvordan Sult har blitt behandlet, lest og forstått i løpet av over 130 år. Skal vi starte med å trekke noen overordnede linjer i forskningen på romanen, er det dermed god grunn til å starte med det som har hatt mest betydning for behandlingen av forfatterskapet generelt: Hamsuns (i gresk forstand) «tragiske» politiske utvikling. Med «tragiske» mener vi ikke først og fremst å løfte frem det «triste», men det fallerte. Selv om det sjelden nevnes eksplisitt er det nemlig lite eller ingenting som på et grunnleggende nivå har påvirket forståelsen av Hamsuns forfatterskap mer enn at Hamsun gikk fra å være en ukjent vagabond og oppviglersk litterær oppkomling, til å bli en rotfast dikterbonde som mot slutten av sitt liv aktivt støttet nazismen og Hitler-Tysklands okkupasjon av Norge under krigen. Da Eirik Vassenden i 2010 tok på seg oppgaven med å oppsummere Sult-resepsjonen innledet han dermed slik:

Hamsun-resepsjonen gjennom 130 år er enorm og sprikende, agonistisk og polemeisk. Ikke minst etter 1945 er Hamsun-forskningen preget av dype motsetninger og indre splid. Dette tyder i og for seg på at Hamsuns forfatterskap er et fruktbart og gunstig sted for tolkningsvitenskapene å oppholde seg, men det betyr også at det praktisk talt er umulig å gi en hel og systematisk fremstilling av Hamsun-resepsjonen (Vassenden 2010, 102).

Selv om 1945 har lite med Sult å gjøre, er det ikke tilfeldig at Vassenden trekker frem nettopp dette årstallet. I 1945 var krigen over, Hamsun ble satt i husarrest før han ble overført til Landvik gamlehjem og mot sin vilje innlagt på Vindern psykiatriske klinikk for rettspsykiatrisk observasjon. I forbindelse med landssvikoppgjøret ble Hamsun ansett for å ha «varig svekkede sjelsevner», ble derfor ikke dømt og var selv rasende over både «diagnosen» og prosessen han – ifølge ham selv – ble et offer for (Kolloen 2004; Rem 2014). For lesningen, fremstillingen og forskningen på forfatterskapet, ble imidlertid både Hamsuns handlinger under krigen og rettsprosessen etterpå av avgjørende betydning. For hvordan skal man egentlig forholde seg til at en av Norges viktigste forfattere også var et av landets mest fremtredende talerør for nazismen? Finner vi politikken i litteraturen han skrev? I så fall: Hvilken påvirkning har det for forståelsen og fortolkningen?

I den første tiden etter krigen var forholdet til Hamsun og forfatterskapet kjølig. Da den problematiske forfatteren døde i 1952, ble det imidlertid raskt slått til lyd for en «rehabilitering» av forfatterskapet. Et tydelig uttrykk for dette finner vi i et legendarisk foredrag holdt av professor og litteraturhistoriker Francis Bull i regi av Det Norske Studentersamfundet i 1953. Foredraget ble utgitt under tittelen «Hamsun på ny» og fremstår i dag som et tydelig forsvar for Hamsun mot den skarpe polariseringen krigen, nazismen og historien hadde skapt. Ifølge Bull trengte nemlig de som «elsket Hamsuns diktning» slett ikke å forplikte seg «til også å ta hans meninger alvorlig». På samme måte som man kunne beundre Arne Garborg, Hans E. Kinck og Sigrid Undset uten å «godta den enes landsmålsprogram, den annens raseteorier og den tredjes katolisisme», var det både lov og fullt ut mulig «å nyte Hamsuns dikterverker uten derfor å akseptere ham som politisk veileder», «være enige i hans agressive hånsord om England, Amerika, og Schweiz», «hans Nietzscheske syn på ‘overmennesket’» eller hans nedvurderinger «av kontordamer og filologer, av embetsmenn og gamlinger». Tvert imot var dette, for Bull, utelukkende å regne som «spesialmeninger» man kunne ta «med på kjøpet» og smile litt av, uten dermed å tillegge dem særlig betydning (Bull 1954, 36). For Bull var dermed Hamsuns politikk på ingen måte avgjørende, ei heller særlig alvorlig.

Det var imidlertid ikke alle som kunne smile overbærende av Hamsuns politikk, og en av de sterkeste motstanderne av Bulls apologetiske fortolkningspraksis finner vi hos dikterfilosofen Aasmund Brynildsen. I essayet «Svermeren og hans demon», opprinnelig trykt i 1952, gikk Brynildsen til frontalangrep på Hamsun og den apologetiske lesningen, som han mente formidlet et uforpliktende litteratursyn. I motsetning til Bull så han i Hamsun det fremste eksempelet på ansvaret som tilkommer en kunstner og «en betydningsfull anledning til å ta hele det estetiserende forhold til kunsten opp til en grundig revisjon» (Brynildsen, 1973, 11). Hvis man kunne lese Hamsuns politikk som «spesialmeninger», da måtte det skyldes at man leste «blott med ansiktet» (Brynildsen, 1973, 8). Ifølge Brynildsen var Hamsun ingen hodeløs «lyriker og ekstatiker», men en meget bevisst «iakttager og kritiker – en av de største og mørkeste blant det 19. og 20. århundres store diktere» (Brynildsen, 1973, 12).

Forskningen på Hamsuns forfatterskap har, som annen litteraturvitenskapelig forskning, vært påvirket av mange ulike teoretiske og metodiske trender som har kunnet brukes til både støtte og nyansering av Bull og Brynildsens ulike holdninger. I forlengelsen av de to posisjonene kan vi derfor også sortere mye av forskningen i motstridende linjer der den ene skiller skarpt mellom litteratur og politikk og er oppvurderende, mens den andre slår dem sammen, er kritisk og ikke sjelden også nedvurderende. Dermed er det heller ingen tvil om at krigen, politikken og nazismen – om de er eksplisitt nevnt eller ikke – går som en understrøm i forståelsen av forfatterskapet. Når det gjelder Sult holder imidlertid ikke forsøket på å sortere forskningen i to overordnede og ofte motstridende linjer. Til det er forskningen både for omfattende og for sprikende. Sult er nemlig kanskje den mest omskrevne og minst eksplisitt politiserte romanen i Hamsuns forfatterskap. Paradoksalt nok er forskningen på Sult likevel kanskje den av Hamsuns romaner som har blitt mest påvirket av den polariserte forskningen på forfatterskapet. Dette skyldes muligens at den (tilsynelatende) er lite eksplisitt politisk i seg selv, men kan også ses i sammenheng med noe Ståle Dingstad var tidlig ute med å påpeke, nemlig at hovedtyngden av Hamsun-forskningen lenge både var rettet mot det tidlige forfatterskapet, der Sult står som et naturlig startpunkt, og at denne oppmerksomheten i stor grad var rettet mot det «å lese forfatterskapet inn i en modernistisk tradisjon» (Dingstad 2003, 35).


Sult som modernistisk roman

Forskningsoppmerksomheten rettet mot Sult etter krigen ble satt av den innflytelsesrike britiske litteraturviteren James McFarlane med artikkelen «The Whisper of the Blood: A study of Hamsun’s Early Novels» fra 1956. Artikkelen ble senere inkorporert i boken Ibsen and the Temper of Norwegian literature (1960), og der løftet ikke bare McFarlane frem Hamsuns psykologi og skrivestil i et bredt modernistisk perspektiv, men gjorde også Sult til en foregangsroman for den europeiske modernismen. McFarlane gjorde ikke dette bare med utgangspunkt i Sult, men også i Hamsuns psykologiske program-artikler som han mente både kunne forstås i forbindelse med de idéhistoriske strømningene i Hamsuns egen tid og som et startskudd for noe nytt som skulle komme. Sult kom til å foregripe både modernismens skrivestil og tematikk. I den forbindelse vektla McFarlane særlig to sentrale navn i moderne europeisk idéhistorie: Filosofen Arthur Schopenhauer og den moderne psykologiens far, Sigmund Freud.

Ifølge McFarlane kunne Hamsun både fortolkes som en psykologisk innstilt forfatter som ikke bare foregrep Freuds vitenskapelige teorier. Han kunne også fortolkes i sammenheng med dem. Begge kunne fortolkes som ulike kulmineringer av en interesse for ubevisste mentale prosesser som hadde startet med den romantiske filosofen Schelling, ble utvidet og systematisert av Schopenhauer og Eduard von Hartmann og utnyttet av Dostojevskij, Strindberg og Nietzsche. (McFarlane 1956, 564). Hamsun hadde uten tvil god kjennskap til Dostojevskij og Strindberg, som han både etterlignet og skrev om. Hvor sterk Hamsuns interesse for og lesning av Schopenhauer, Nietzsche og Hartmann egentlig var og hvorvidt han egentlig virkelig hadde lest dem, er mer omdiskutert, men også forsøksvis dokumentert i både brev og biografier, for eksempel gjennom skildringene til hans kone Marie og sønnen Tore (T. Hamsun 1952, M. Hamsun 1953). Med disse navnene er den sentrale idéhistoriske rammen som Sult har blitt lest i forbindelse med, satt: Det er Schopenhauer, Dostojevskij, Nietzsche, Hartmann og Freud som ofte er behandlet som de mest sentrale. Mens biografene vektlegger inspirasjon, innflytelse og hvordan Hamsun posisjonerer seg både tematisk og stilistisk i forhold til dem han har lest eller lest om, er den tydeligste linjen i forskningen å finne i tradisjonen etter McFarlane.

For McFarlane var det mest oppsiktsvekkende med Hamsuns måte å behandle, undersøke og fremstille menneskets psykologi på, hvordan den kom til å foregripe det kommende, fremfor hvordan den stod i forlengelsen av det som hadde vært. McFarlane hentet ikke dette først og fremst fra boken selv, men fra Hamsuns psykologiske program, slik han presenterte det i kondensert form i artikkelen «Fra det ubevidste Sjæleliv». I den forbindelse kom McFarlane med en påpekning som skulle få store etterdønninger i forskningen, nemlig at det mest betydningsfulle ved artikkelen ikke var hvordan teksten kastet lys over Hamsuns egen skriving, men at det i hele tatt var publisert så tidlig som i 1890:

For here, as indeed in the early novels themselves, it is as though some of the catch-phrases current in Europe some twenty-five or thirty years later – those that tell of tracing the atoms as they fall upon the mind, of the disconnected and incoherent patterns scored on the unconscious, of the reveries between brackets of reality, of the tangles of mental association – where being given early rehearsal by him (McFarlane 1956, 568).

McFarlanes vilje til å se Sult mer som starten på noe nytt, noe som pekte fremover, enn kulminasjonen av noe gammelt, ble raskt plukket opp av internasjonalt orienterte litteraturforskere, og fikk sitt sterkeste uttrykk hos den norske forskeren Einar Eggen, som i artikkelen «Mennesket og tingene. Hamsuns Sult og den nye romanen» (1966) leverte det som ser ut til å være et av forskningshistoriens mest innflytelsesrike enkeltbidrag.

Ifølge Eggen var det ikke samtidens litteratur, ei heller den høymodernistiske tyske litteraturen der Hamsuns gjennomslag kanskje var sterkest, som var den mest nærliggende referanserammen. Det var den franske ny-romanen fra 1950- og 1960-tallet, med dens eksistensialistiske tilsnitt slik den kom til uttrykk hos Robbe-Grillet og Sartre. Fremfor alt gjelder det i Sults beskrivelse av forholdet mellom individ og verden, eller av det Eggen kaller det moderne menneskets fremmedgjøring. I en skarp analyse av Sult-heltens forhold til tingene som omgir ham, fremhever Eggen Sult-jegets forhold til seg selv og verden, og leser man artikkelen er det ikke vanskelig å gjenkjenne hvor de tidligere siterte litteraturhistoriene har hentet sine påstander fra om at Sult-jeget lever i en ting-verden og ikke en menneskeverden. Etter en gjennomgang av en rekke eksempler, hevder Eggen at romanen kjennetegnes ved en skarp motsetning mellom presise beskrivelser av den ytre verden og en indre verden i et veldig opprør, og at det som først og fremst kjennetegner denne motsetningen er at forbindelsene mellom dem opphører: «Tingene bare er der, uformidlet, hvilende i seg selv, løsrevet fra sin menneskelige tilknytning. Sansningen av tingene virker som plutselige, umotiverte avbrudd i jeg-personens bevissthetsstrøm, som ‘frosne’ scener i en moderne film» (Eggen 1966, 97).

Ved både å løfte frem hvordan tingene i Sult nærmest blir gitt en egen selvstendighet uavhengig av blikket som innfanger dem, hvordan de vinner en ny og moderne «autonomi», peker romanen, ifølge Eggen fremover mot både Kafka og den franske nyromanen på 1960-tallet. Slik trekker ikke Eggen bare linjene fremover enda lengre enn McFarlane, men kommer også med en presisering som skulle få stor betydning for forståelsen av Sult som modernistisk roman. Fra og med Sult tiltrakk romanfortellerens oppmerksomhet nemlig «ikke lenger av den lille tilfeldige detaljen som skaper miljøkoloritt [slik som i realismens litteratur], men snarere av den lille detaljen som faller utenfor sammenhengen» (Eggen 1966, 97–98). Resultatet var ikke bare at man kunne avlese et fortelleteknisk, men også et idéhistorisk skifte der «fremmedhet, uvirkelighet» først og fremst var det som kjennetegnet menneskets forhold til omverden:

Tingene besetter ham, myldrer inn i hans hjerne, truer med å forvandle den til en automat. Samtidig er han ute av stand til å assimilere dem, ta dem opp i sin personlighet. De trenger bare på, uten ansikt, uten menneskelig karakter, sluttet i seg selv – og han selv er «til overs», snart vil det kanskje ikke være plass for hans jeg i denne verden av rå, ubearbeidelig virkelighet. Gjennom sin klarhet, sin tetthet, sin stofflighet kaster tingene et avslørende lys over hovedpersonens indre liv; de fremtrer som mer virkelige enn det splittede, feberhete, tvangstankeredne jeg som plutselig blir dem han var; jeg-personen blir som Robbe-Grillets personer et hulrom blant tingene (Eggen 1966, 99).

Eggen gjør på denne måten Sult til en eksemplarisk modernistisk roman som skildrer subjektet som fremmedgjort i en industriell og moderne verden preget av ting, ikke mennesker.

Denne forståelsen av Sult-jeget har gjennom en lang rekke forskningsbidrag blitt gjentatt og diskutert, nyansert og utvidet til den i dag nærmest står som en urokkelig kjennsgjerning, slik vi ser det presentert i litteraturhistorien. Mest radikalt kommer den kanskje til uttrykk i Atle Kittangs banebrytende og lenge uomgjengelige studie Luft, vind ingenting (1984) som gjorde Hamsun til en modernistisk ironiker i et psykoanalytisk perspektiv. Ifølge Kittang var nemlig ikke Hamsun først og fremst modernist på grunn av temaene han tok opp, men på grunn av måten ironien i romanen ble virksom på: «Hamsun er vår fremste tidleg-modernistiske romanforfattar ikkje så mykje på grunn av sin skriveteknikk og sitt ‘psykologiske’ program, som på grunn av den sereigne måten romankunsten blir til sjølvrefleksjon på i bøkene hans» (Kittang 1984, 27–28). For Kittang innebærer dette ikke bare en særlig vektlegging av Hamsuns ironi, men også av hvordan den hele tiden gjenbruker motiver, figurer og symboler på en slik måte at de til slutt danner en «retorisk maskin, ein ‘refraksjonsmaskin’ så å seie, der gjentakinga ovrar seg gjennom avstandens verknad og såleis – nesten umerkeleg – set motiva, figurane og symbol i tekstane på gli bort frå seg sjølv» (Kittang 1984, 28). Når Sult både i sin komposisjon og tematikk gjentar seg selv, forflyttes og fortettes betydningspotensialet i teksten, ifølge Kittang, slik at det blir vanskelig å fastholde én bestemt tolkning. Tvert imot blir meningskonstruksjonen i teksten flytende og vanskelig å fastholde, noe som igjen gjør det vanskelig, nærmest umulig å fastholde et bestemt meningsinnhold. Slik konstruerer ikke bare Sult sin egen mening. Den dekonstruerer den også på en og samme tid. Eller med Kittangs ord: Sults produksjon av mening er like mye knyttet til «dekonstruksjonen av Eg-identiteten som særkjenner hundrårsskiftet både i filosofi (Nietzsche), sosiologi (Marx, Durkheim), språkvitskap (Saussure) og psykologi (Freud)» (Kittang 1984, 28).

Før Kittang hadde både forståelsen av Hamsuns og Sults modernisme særlig knyttet seg til romanens motiv, tema og fortelleteknikk, altså idéhistorie, psykologi og bruddet med realismen, slik vi har sett det for eksempel hos McFarlane og Eggen, eller hos andre betydningsfulle forskere som Peter Kirkegaard og Jørgen Tiemroth, som også hadde fremhevet et modernistisk perspektiv på Sult. I forlengelsen av disse, var det imidlertid ikke først og fremst psykologi eller tematikk Kittang særlig løftet frem, men hvordan betydningsglidningene i romanen til enhver tid undergravde fastholdelsen av et bestemt meningsinnhold, og dermed også forklarte hvorfor den kunne fortolkes på mange ulike måter. Eller som biografen Walter Baumgartner senere formulerte det:

Faktisk bidrar Sult til den moderne romans generelle degradering av fabelen. Det finnes riktignok en fabel i historien, ja en moral. Men den kommer til uttrykk indirekte, i stilen, i symbolikken, i scenenes og handlingsforløpets tydbarhet – det er opp til leseren å finne meningen. Åpenheten – det vil også si moderniteten – i denne romanen har gitt rom for motsatte fortolkninger (Baumgartner 1998, 52).

Med andre ord har ikke bare Sult blitt forstått og formidlet som en eksemplarisk modernistisk roman. Det litteraturhistoriske bruddet med realismens skrivestil har også blitt oppvurdert som kvalitativt bedre fordi romanens åpenhet ikke bare innfanger og uttrykker den radikale åpenheten i tiden den er skrevet i, men også fordi tekstens betydningsmangfold har blitt forstått som mer åpent og flertydig enn noen gang tidligere i litteraturhistorien.


Narratologi

En viktig del av den kvalitative oppvurderingen av Sult som modernistisk roman baserer seg på grundige analyser av romanens fortelleteknikk. Ved å vise hvordan romanens fortelleteknikk ikke bare var mer kompleks enn de forutgående, men også hvordan den stod i direkte forbindelse med Hamsuns psykologiske program, har narratologiske analyser utvidet det å peke på romanens modernisme bare med tanke på Hamsuns «moderne» vilje til å beskrive menneskets psykologi, til å vise hvordan denne viljen også fremprovoserte en ny måte å skrive på. Dersom man virkelig ville forstå Sult og Hamsuns tidlige romaner, måtte vi dermed også, ifølge McFarlane, forstå hvordan Hamsuns stil er en psykologisk stil som impliserte et litteraturhistorisk skifte bort fra karakteranalyse og realisme, og mot mer subtile narrative teknikker for å løfte frem menneskets indre:

Hamsun explores and shocks his reader into recognizing what goes on behind the mask of the individual. We look with the hero equally when he examines the secret areas within himself and when he looks at the world about him, a world in which the things of greatest significance are precisely those other secret mental lives of his fellows. It is this arrangement above all else that has given the richness to Hamsun’s early work; and to realize this is to shift the search for the cause of its strange and arresting quality away from questions of character analysis and on to the more technical problems of narrative perspective (McFarlane 1956, 571).

Også Eggen gjør et nummer av Hamsuns bruk av to distinkte jeg-fortellere det er vanskelig å holde fra hverandre. Det samme gjør Rolf Nyboe Nettum, men det er likevel tsjekkeren Martin Humpál som har levert den grundigste narratologiske analysen av romanen.

Det er særlig to elementer Humpál tar utgangspunkt i: For det første bygger han videre på McFarlanes påstand om Hamsuns bruk av stream of counsciousness-teknikken, som han ikke undersøker nærmere. For det andre står han på skuldrene av den amerikanske narratologen Dorrit Cohen som i sin toneangivende bok Transparant Minds. Narrative modes for presenting consciousness in Fiction (1978), trakk inn Sult som et eksempel på fri indirekte diskurs. Siktemålet for Humpal er imidlertid ikke bare å avklare fortellerteknikken, men også å vise hvordan den narrative teknikken «make Hunger formally a modernist narrative» (Humpál 1998, 46). For å gjøre dette, tar Humpál sats i to sentrale elementer: 1) bruddet med realismens konvensjoner og 2) hvordan bruddet stod i forbindelse med Hamsuns psykologiske program. Ifølge Humpál var det nemlig ingen tilfeldighet i hvordan Hamsun skrev. Enda den virker likefrem, var stilen gjennomtenkt, nøye komponert og tydelig en konsekvens av det psykologiske programmet: «His literary agenda, presented in Fra det ubevidste Sjæleliv and in the lectures of 1891, clearly aimed at the illumination of the workings of the mind in their rawness» (Humpál 1998, 51). Problemet for Hamsun var at den realistiske skrivemåten ikke åpnet for å skrive frem den psykologiske råheten han var ute etter: «The classical form of retrospective first-person narration posed a problem for such artistic intentions, since in it the narrating self had the privileged position of the final cognitive authority; the reader expected a reasonable degree of verisimilitude in the narrating self, simulating a real author of autobiography» (Humpál 1998, 51).

Ifølge Humpál var ikke Hamsun ute etter det avsluttede, det som var fast og stivnet, men det umiddelbare, og for å nå frem dit måtte han kvitte seg med «the classical binding framework of classical retrospective autobiography by effacing the narrating self» (Humpal 1998, 51). Ifølge Humpal gjorde dette at Hamsun tilbakeviste den tradisjonelle førstepersonsfortellingen som hadde en klart avgrenset jeg-forteller og innførte et fortellende jeg som hele tiden er i spill. Dermed er det ikke snakk om noen enkel retrospeksjon i Sult som kan knyttes til selvbiografisjangeren i streng forstand. Tvert imot, skriver Humpál, kan Sult kun på en sterkt begrenset og overfladisk måte kalles et «autobiographical, retrospective narrative». Det som heller foregår, er et langt mer komplekst spill der «the narrative of Hunger presents the workings of the character’s consciousness as if in its present manifestation: the protagonist moves constantly before the reader as an ever-changing entity» (Humpál 1998, 58). Det kontinuerlige spillet mellom det tilbakeskuende og det umiddelbare jeget i romanen står ikke bare i opposisjon til mer historiske eller biografiske lesninger, men det knytter også uløselig fortelletekninkken til det fortellertekniske spillet som kjennetegner den moderne europeiske roman.


By og geografi

I Sult-resepsjonen har spørsmålet om geografi blitt omhandlet på mange ulike måter. Fra at Kristiania i stor grad ble lest som ensbetydende med den norske hovedstaden Kristiania, har den som Sult-heltens sulting, gradvis blitt forstått metaforisk og symbolsk som uttrykk for en generell moderne storbyerfaring. Denne forståelsen kan sies å ha satt særlig fart med Eggens analyse av Sult, som fremhevet hvordan byen i romanen på tross av sine konkrete og nøyaktige stedsbeskrivelser fremstod som labyrintisk. I denne forbindelse løftet Eggen opp et paradoksalt motsetningsforhold, nemlig at der jeget blir fremstilt som porøst og ustabilt, blir byen hele tiden fremstilt med sylskarp nøyaktighet og klart skisserte grenser. «Et eiendommelig trekk ved romanen» er dermed ikke bare at det «vrimler» av så nøyaktige stedsbeskrivelser at man skulle tro det dreide seg «om geografiske ekspedisjoner», men at disse beskrivelsene hele tiden kontrasteres av det jeget som «forsyner oss med disse opplysningene». I tillegg, hevder Eggen, «oppstår det omtrent alltid en ironisk motsetning mellom vandringens presist anførte rute og utbyttet av dem: De aller fleste av «ekspedisjonene» er fruktløse eller formålsløse (Eggen 1966, 101). Ifølge Eggen er ikke Sult-jegets vandringer dermed først og fremst sentrale fordi de gjentas gjennom hele romanen, men fordi de avdekker den sentrale motsetningen mellom jeget og verden han er en del av, som igjen formidler et inntrykk av en «fruktesløs rundgang i en absurd virkelighet, en labyrint uten utgang og uten redning, en steinverden uten menneskelig kontakt, kvelende og innestengt som korridorene og loftsrommene hos Kafka eller gatene hos Robbe-Grillet» (Eggen 1966, 102).

I denne sammenhengen løfter imidlertid ikke Eggen bare frem stedsbeskrivelsene, men også tiden. Ifølge Eggen sørger jeg-personen nemlig «alltid for å holde seg orientert om tiden» (Eggen 1966, 103). Like påfallende som de eksakte stedsangivelsene, er det dermed også at det «vrimler av klokkeslett i romanen». Men i motsetning til å lese dette i forbindelse med industrialiseringens og kapitalismens virkning på for eksempel en bondegutt som hadde kommet til byen mot slutten av 1800-tallet og dermed ble konfrontert med klokken og ikke solens gang over himmelen, finner Eggen enda en eksistensiell forklaring som bygger opp under argumentet om forholdet mellom hovedpersonens forhold til den ytre verden:

Grunnen til at han så pedantisk registrerer sted og tid, må være at han på den måten forsøker å beherske og kontrollere den indre og ytre virkelighet han lever i, gjøre den mer normal, mer triviell, mer fortrolig. Gjennom navn og tall prøver han å befri seg fra sitt febrile jeg, og ved navnenes og tallenes hjelp forsøker han også å mane tingene ned, berøve dem deres fremmedhet, gjøre seg til deres herre gjennom å måle og beregne dem (Eggen 1966, 103).

Gjennom Eggens eksistensialistiske prisme er det hele tiden jeget og hans livspremisser i byen som legges under lupen. Det er motsetningen og kampen mellom individet og moderniteten som undersøkes, og når jeget forlater Kristiania, er det altså byen som vinner. Med utgangspunkt i sitater som dette, er det påfallende hvordan Eggens beskrivelse av det fremmedgjorte individet i en moderne verden ikke bare ble et gjennomgangstema i forskningen, men også nokså raskt gled over i litteraturhistorienes fremstilling av Sult-jeget etter krigen. Som vi har sett, er det jo nettopp i årene etter Eggens artikkel (1966) at fremstillingene i litteraturhistoriene blir stadig fokusert på Sults fremstilling av motsetningsforholdet mellom hovedpersonen, byen og tingene i den.

I kjølvannet av den modernistiske lesningen, har byen Kristiania som Sult-helten vandrer rundt i, stadig sterkere blitt lest som uttrykk for en mer generell storbyerfaring. Som Peter Sjølyst-Jackson har poengteret var imidlertid Kristiania langt mer å betrakte som «little more than a ougeois province of around 135,000 inhabitants, situated in one of Europe’s least developed countries» (Sjølyst-Jackson 2010, 20). Mark Sandberg tok tak i dette i en sentral artikkel allerede i 1999, der han undersøkte hvordan samtidens reklame og reklamespråk påvirket Sult. Ved å sammenligne reklamens historie i Norge og USA, gjorde Sandberg et poeng av hvordan Kristiania i 1880-årene ennå ikke hadde blitt den moderne storbyen Hamsun møtte i Amerika og da særlig i Chicago, der Hamsun arbeidet som trikkekonduktør, men at mange av elementene fra den likevel var nedfelt i romanen. I stedet for å forklare dette ut fra det historiske Kristiania, pekte Sandberg dermed heller på kontrasten mellom det Hamsun hadde vært vant til og det som møtte ham i Chicago:

The city that Hamsun experienced in September of 1886 was already a dynamic American metropolis approaching a million inhabitans, thus, roughly the size of Berlin. It already had heavy traffic and an expanding economy, […] The contrast with Christiania must have been striking (Sandberg 199, 280).

Ifølge Sandberg må møtet med Chicago ha medført et «storbysjokk» Hamsun tok med seg inn i skrivingen av Sult. Med andre ord forklarer dermed Sandberg ikke Sults modernitetserfaring som et resultat av det historiske Kristiania, men som et uttrykk for en storbyerfaring Hamsun tok med seg fra et helt annet sted, nemlig Amerika. Eller med Sandbergs ord: «What I am, thus, suggesting is that when we read ‘Christiania,’ we think of both Norway’s capital city and Chicago» (Sandberg 1999, 284).

Den langt mer globale fornemmelsen av stedet Kristiania Sult-jeget beskriver, har stått stadig sterkere i forskningen på 2000-tallet. For eksempel bygger både Sjølyst-Jackson og Timothy Wientzen videre på Sandbergs poenger når de trekker inn et bredere emigrasjonsperspektiv i sine lesninger. I denne forbindelse gjør Wientzen også et poeng av det paradoksale faktum at Norge på slutten av 1800-tallet både var en økonomisk og kulturell periferi som fra og med Ibsen og Bjørnson, likevel begynte å stå i spissen for en moderne litterær utvikling. Med andre ord løfter Wientzen frem hvordan «a growing body of scholarship has established Norway’s status on the periphery of European modernity and seen this liminal position as paradoxically central in catalyzing aesthetic innovation (Wientzen 2015, 210). I dette perspektivet kommer, ifølge Wientzen, også den sosiale rammen tydeligere til uttrykk fordi det synliggjør hvordan romanens hovedperson hele tiden kommer i kontakt med nye sosiale institusjoner som først så dagens lys i forbindelse med «Norway’s late entry into the global economy and the people who populate this new economy» (Wientzen 2015, 210–211). Møtet med den globale økonomien medførte store politiske og økonomiske endringer i Norge som, ifølge Wientzen, kommer til uttrykk i Sult ved at den ikke bare fremstiller et individ og hans omstendigheter, men også gjennom ham viser frem «masses of people displaced by the collapse of indigenous economic networks» (Wientzen 2015, 210–211). Eller som Erik Østerud konsist formulerer det: Selv om byen er Kristiania, inneholder den «alle de amerikana vi støtte på i Fra det moderne Amerikas Aandsliv og kunne derfor karakteriseres som Hamsuns Amerika-roman» (Østerud 2002, 49).


Sultekunstneren

I forbindelse med den modernistiske byskildringen i Sult blir hovedpersonen ofte forstått som en sulten «flanør». En flanør er en vandrende betrakter av storbyen, tradisjonelt sett en herre som tilsynelatende slentrer rundt i storbyen uten mål og mening. Begrepet er særlig preget av forfattere som Charles Baudelaire og Walter Benjamin, men stammer egentlig fra det norrøne verbet «flana», «å vandre målløst». Og Sult-helten gjør nettopp det: vandrer tilsynelatende målløst rundt i byen Kristiania. Vandrerfiguren skulle bli en gjenganger i Hamsuns forfatterskap, den ledsager alle hans sentrale karakterer opp gjennom forfatterskapet, selv om byen som scene for vandringen i stor grad forsvinner ut til fordel for mer rurale områder. Selv om vandrerfiguren dermed mer eller mindre er en konstant, er Sult-helten forfatterskapets eneste virkelige flanør. Det ser ut som om Peter Kirkegaard var den første som tok i bruk begrepet i sin analyse fra 1975 og med det innførte et virksomt perspektiv på forståelsen av både hovedpersonen og geografien han vandrer rundt i (Kirkegaard 1975). Siden har flere andre både tatt i bruk og forstått jeg-personen i forbindelse med begrepet. Tone Selboe skriver:

Hvis vi sammenligner Sult-helten med den klassiske byfiguren par excellence, 1800-tallets flanør-poet som i overlegen distanse med Walter Benjamins ord «botaniserer på asfalten» uten annen hensikt enn å observere omgivelsene, så finnes det åpenbare likheter, men like åpenbare forskjeller med ham. Flanøren dyrker dagdriveriet; han er ideelt sett lediggjengeren som i og med sin langsomme og unyttige vandring blir en utfordring både til varesamfunnets arbeidsdeling og til den fremvoksende storbyens krav til hurtighet og effektivitet. Samtidig er flanøren som skriver avhengig av markedet for å selge sine produkter […]. Denne dobbeltheten konstituerer også vår helt: Han er i en viss forstand dagdriver og han observerer nok omgivelsene, men han er i en evig oppsplittende situasjon i forholdet til markedet som bare unntaksvis belønner hans skriverier (Selboe 2002, 103).

For Selboe er det like mange åpenbare likheter som forskjeller mellom Sult-helten og flanøren. Både Selboe og forskningen som har løftet frem dette perspektivet, er imidlertid mest opptatt av likhetene. Selv om perspektivet dermed får et godt grep om hvem Sult-helten er og hva han gjør, er det også en del elementer ved ham som ikke passer inn. Den mest fremtredende av dem er selve sulten. For selv om Sult-helten er en flanerende skikkelse, så er han hverken dandy, elegant eller en særlig karismatisk person, slik vi kjenner flanøren fra for eksempel Baudelaire. Byen han går rundt i er – som vi kommer til i neste kapittel – heller ikke en egentlig storby og langt mindre en modernitetens metropol slik for eksempel Paris var i samme periode. Og da kommer vi også frem til et av de mest sentrale spørsmålene i forskningen overhodet: Hvorfor sulter egentlig Sult-helten?

Sult-helten får flere ganger anledning til å spise. Han får både penger og mat uten faktisk å gjøre det. Ifølge McFarlane gjør dette Sult-jegets sulting ikke bare til et redskap for sansene, for fantasien, for viljen til å skrive, men for å leve:

It is precisely by virtue of this painful sensitiveness that the hero «lives»; he has no fictive life when his belly is filled or his pockets lined. Each of the four sections of the novel deals with a separate crisis of hunger; in the first three he is saved by getting his hands on a little money: payment for an article in the first, help from a fried in the second, charity from his editor in the third. When on the fourth occasion he rejects monetary help, the novel is at an end – he signs on as an deck hand and sails out of the novel. Between whiles, in those weeks when he eats, there is no novel; the hero has ceased to be fictionally significant, has ceased to «exist» (McFarlane 1956, 575).

For McFarlane blir hovedpersonens sult ikke bare et uttrykk for hans vilje til å skrive, men et uttrykk for hele hans eksistens og måte å være i verden på. Med andre ord går McFarlane langt i å si: uten sult, ingen skriving og dermed heller ingen roman. Eggen videreutviklet dette poenget i sin analyse ved å peke på at sultingen ikke bare er uttrykk for en skrivestrategi, men også for en overlevelsesstrategi. Det er sulten som muliggjør skrivingen og dermed det eneste som muliggjør mening for Sult-jeget i en ellers tom, kjølig og fremmed verden. Dermed blir det også først når skrivingen gis opp at hovedpersonens egentlige fall virkelig inntreffer:

Fattigdommen gjør ham til en paria for seg selv og andre, utleverer ham til byens ensomhet, nekter ham den ekstase han drømmer om at kjærligheten kan bringe ham. Dikteren i ham mislykkes – det betyr kanskje mer enn alt annet, gjør følelsen av avmakt og kontaktløshet fundamental. For fantasien, diktningen, er tilsyvende og sist det eneste han har å stille opp mot den ytre virkelighet. Gjennom diktningen opplever han sammenheng, tetthet, fylde, ekstase. Når han lykkes i sin diktning, faller han på kne og takker Gud, mens han ellers føler seg forstått. […] Stadig søker han ekstasen, derfor blir fremmedhetsfølelsen så intens når ekstasen uteblir. Sult er en ekstase i negativ (Eggen 1966, 106).

For Eggen blir sulten ikke en konkret sult, en sult etter mat, men en eksistensiell sult etter alt det helten mangler. Selv om Sult-helten for Eggen langt fra er et gjennomsnittsmenneske, er han likevel et symbol på hvordan mennesket opplever seg selv og verden i modernitetens tidsalder:

Jeg-personen i Sult er et meget egenartet menneske, i en situasjon de færreste mennesker i vår tid og vår kulturkrets har opplevd. Men gjennom denne skildringen av et unntaksmenneske i en unntakssituasjon stiger det frem en visjon av betydelig allmennmenneskelig rekkevidde, en virkelighet som mange moderne diktere har identifisert med menneskets fundamentale situasjon: den gapende avstand mellom jeg og omverden, opplevelsen av tilværelsens fremmedhet (Eggen 1966, 105–106).

Atle Kittang tok opp igjen dette perspektivet og videreutviklet sulten med utgangspunkt i romanens tittel:

Tittelmotivet er eit signal om kva som er sentralt i dette mønsteret, men det er altså ikkje tilstrekkeleg å lese svolten berre som ein naturalistisk interessant patologi. Vel er den ein slik «realitet» i forteljinga, men den er òg ei biletgjering av meir fundamentale forhold. Svolten er utgangspunktet for alle dei freistingane av erotisk, moralsk og sosial karakter som hovudpersonen møter. Og endeleg er den ein metafor for den grunnleggande mangelen eg-figuren er bygd opp kring, og som kjem til uttrykk på ulike nivå og gjennom ulike motiv i teksten (Kittang 1984, 284, 36).

Som disse tre sitatene viser, var det lenge en sterk tendens til å abstrahere sulten fra dens kroppslige og rent fysiologiske til en langt mer abstrakt, eksistensiell og metaforisk betydning. Da Knut Stene-Johansen og Knut Ove Eliassen skulle posisjonere seg i et kapittel om Sult i en større bok om ulike utgivelser, oppsummerte de tendensen slik:

Hos Atle Kittang, som hos de fleste Sult-kommentatorer, tolkes altså Sult-heltens sult som en metafor, som en «mangel», som «eksistensielt behov» for å fylle en «eksistensiell tomhet». Men spørsmålet vi stiller er om romanens «sult» først og fremst eller i det hele tatt forteller om noe annet enn konkret sult. Ville det være like korrekt å hevde at det intet sted finnes en eneste markør som tilsier at «sult» i Sult handler om «noe annet» eller noe mer «billedlig» og «metaforisk» enn rett og slett sult? (Eliassen og Stene-Johansen 2007, 181).

Dette sitatet signaliserer ikke bare Kittangs betydning for Hamsun-resepsjonen, men markerer også en klar og tydelig opposisjon mot tendensen til å løfte både tittelmotivet og romanen Sult ut av en konkret situasjon og inn i et mer abstrakt landskap. Den samme impulsen ser vi også i mye internasjonal forskning, der det å løfte sulten fra den daglige konkrete betydningen til et mer abstrakt nivå også står i forbindelse med et par andre elementer enn bare forskning. I debatten om Sult-heltens sulting, finner vi nemlig også noen innflytelsesrike tekster som ikke selv er forskningstekster. Blant dem er essayet «The art of Hunger» (1970) av Paul Auster og fortellingen «En sultekunstner» av Franz Kafka.

Timothy Wientzen har løftet frem påvirkningen på Sult-forskningen fra disse to tekstene ved å skrive følgende:

In his influential essay «The Art of Hunger» (1970), Paul Auster likens Hamsun’s narrator to the protagonist of Franz Kafka’s «A Hunger Artist» (1922) on the grounds that in both texts, hunger metaphorizes the plight of the modern artist. The actions of Hamsun’s narrator are «inspired by nothing but whim and ungovernable urge, the weary frustration of anarchic discontent,» and the atomizing experience of urban life (Auster 14). For Auster and a host of later critics, Hamsun’s novel employs hunger as literary trope in order to figure this distinctly modern anomie. Devoid of any «redeeming social value» or concern with «problems of class injustice» (10–11), Hunger becomes a novel about the universal experience of urban modernity and its attendant assault on the psyche, a novel in the mold of Mrs. Dallaway or Ullysses (Wienzen 2015, 210).

Ifølge Wientzen er ikke bare Kafkas tekst om sultekunstneren som sulter fordi han ikke kan annet, et mindre treffende utgangspunkt for å forstå Sult. Hamsuns bok ble heller ikke til i den samme konteksten som «En sultekunstner» eller de andre modernistiske tekstene den ofte sammenlignes med, faktisk ble skrevet i. Selv om det er fristende å løfte frem sulten i forbindelse med fremmedgjøringen hovedpersonen opplever, fremholder dermed Wientzen at vi heller bør fokusere på den historiske konteksten romanen selv viser frem. Ifølge Wientzen er det nemlig ikke det modernistiske storbypreget i romanen som er det sentrale, men hvordan Hamsun hele tiden situerer «the narrator’s actions within the contexts of emigration, starvation, and modernization unique to the periphery» (Wientzen 2015, 216). Ved å fastholde Kristianias rolle som en perifer, men likevel globalt sammensatt småby fremhever Wientzen at sulten hverken er en «metaphor for universal experience of modern anomie nor a proto-existential investigation into human nature» (Wientzen 2015, 216). Tvert imot fremhever Hamsun hovedpersonens kroppslige erfaringer med å sulte i en bestemt situasjon på et bestemt sted som gjør det mulig å tillate å gå ut over den tradisjonelle modernistiske fortolkningen og heller «begin to understand the political stakes involved in modernist engagements with hunger and the body (Wientzen 2015, 215–216).

Wientzen retter søkelyset mot at Sult-helten ikke bare sulter, men velger å sulte og når han trekker frem det han kaller «the political stakes» er det særlig i forbindelse med at sultestreiker for første gang dukket opp i Sults historiske kontekst, først i Russland som protest mot Tsaren, så i Storbritannia, Irland og India. Og slik løfter også Wientzen frem en politisk brodd i romanen som sjelden ellers har blitt påpekt, nemlig at «in fashioning himself as a visible sign of the costs of economic development, Hamsun’s protagonist exercises authority over the one domain still available to him: his body» (Wientzen 2015, 218). I siste instans får han dermed frem at Hamsuns fremstilling av sultens virkning på kropp og nerver «offers a deeply politicized portrayl of embodied life on the margins of capitalist development» (Wientzen 2015, 219).

I opposisjon til den metaforiske lesningen har det dermed vært flere i den senere tid som har zoomet inn på den konkrete sulten og den fysiske utarmelsen den medfører, slik det fremstilles i romanen. Ifølge Dolores Buttry (1988) er sulten koblet til «a touch of erotic sadism» og et forsøk på å komme i kontakt med det motsatte kjønn. Zeynep Harputlu Shah bygger videre på denne lesningen, som han samtidig utvider:

Although Hamsun’s hero seems to fast because he has nothing to eat, not for a political/social reason or because he is anorexic, his relationship with food gradually changes and takes on a new form for passive resistance against economic and socio-cultural problems of his era, allowing him to exercise authority over his body (Shah 2019, 114).

Med andre ord løfter Shah frem hvordan Sult tilbyr en versjon av «a masculinized perspective to the starving body of the intellectual and an unconventional outlook on sexuality as a way of coping with the imposed poverty and lack of communication with society» (Shah 2019, 114). Eller som Shah skriver i sammenligning med en britisk roman fra samme tid, New Grub Street, ved å løfte frem skribentens finansielle usikkerhet, redselen for fattigdom, degenerering og sult, løfter romanen frem «a wider context of a changing literary world» (Shah 2019, 117).


Kritikken av Sult som modernistisk roman – kontekstualiserende linjer

Eivind Tjønneland skrev i 2005 et bokkapittel i skarp opposisjon til den modernistiske fremskrivingen av Sult som en eksemplarisk modernistisk roman, der han vektla samtidens litterære og psykologiske strømninger:

Enkelte går fortsatt rundt med den oppfatning at det skjedde noe plutselig og nytt i norsk litteratur da Hamsun publiserte romanen Sult og programmet «Fra det ubevisste Sjeleliv» i 1890. Den svenske forfatteren Ola Hansson (1860–1925) trådte imidlertid frem med et lignende program allerede i 1887, da han utga skandaleboken Sensitiva amorosa. Spørsmålet reiser seg da om det finnes noen påvirkning fra Hansson til Hamsun. Hadde Hamsun lest Hansson? Såvidt vi kan se, er det ingen som hittil har stilt dette spørsmålet.

Kanskje skyldes slike unnlatelser at man har vært for lite interessert i det litterære miljøet rundt Hamsun (Tjønneland 2005, 144).

Når Tjønneland ser Sult i forlengelsen av Hansson er det særlig karakteristikken av Sult-jeget som «mærket» han fokuserer på. For Hansson betydde ikke dette å være merket av byen eller moderniteten i en abstrakt forstand, men helt konkret å være merket av å utføre en forbrytelse. Ved å vise hvordan også Sult-jegets merker også kan forstås på en slik konkret måte, viste Tjønneland en mer empirisk, kontekstualiserende og konkret vilje til å historisere og kontekstualisere Sult i forlengelsen av sin egen tid, som kan forstås i sammenheng med den såkalt «nyhistoristiske» impulsen i litteraturvitenskapen fra og med 1990-tallet. Gry Hedin fulgte opp det idéhistoriske sporet i artikkelen «Forfatteren som eksperimentator» (2011) der hun analyserte Sult-fragmentet i lys av dets publikasjonskontekst. Fragmentet ble publisert i tidsskriftet Ny Jord (1888), og Hedin løfter her frem parallellene mellom Sult-fragmentet og den biologiske diskursen som preget Ny Jord i månedene før Sult ble trykket. Først og fremst gjelder dette «det motiviske fællesskab mellem Hamsuns tematisering af det sultende individs kamp for tilværlesen og Ny Jords relancering af Charles Darwin i en filosofisk og eksistensiel kontekst». Men hun går også overbevisende inn i hvordan Hamsun arbeider med «et naturvitenskapeligt tema og en naturvitenskapelig metode i en tematisering av individets begrænsede perspektiv» (Hedin 2011, 332, 343).

Det var imidlertid ikke bare Tjønneland og Hedin som etterlyste og arbeidet med en mer historisk inngang til Sult på begynnelsen av 2000-tallet. I dette perspektivet ble også samtidens medieteknologiske utvikling betydningsfull, og da fremfor alt avisene og den fremvoksende kommersialiseringen av skriftkulturen som Hamsun var kjent med fra Amerika. Det var i den anledning Sandberg rettet oppmerksomheten mot reklamens betydning i romanen, og da fremfor alt hvordan den kommer til uttrykk i åpningen av romanen. Det første leseren møter i forbindelse med Sult-jeget er et rom tapetsert med aviser. I forlengelse og opposisjon til Kittang, skriver Sandberg:

In this attic room, wallpapered with words and images from old newspapers, the novel’s protagonist comes into beeing and enter into language. As Atle Kittang has put it, «Sult-heltens medvit konsituerer seg med andre ord som eit medvit om språk, i denne overgangen frå ikkje-være til være» (38) […] I would revise Kittang’s important insight slightly: this is not simply entry into language in the abstract – since that is never the case – but into a specific language system, with historical dimensions and social horizons: here, the discourse of advertising (Sandberg 1999, 266).

Sandberg står ikke bare i forlengelse og dialog med Kittang, han gjør også det abstrakte argumentet om å bli født inn i språket konkret. Det er ikke språket som system Sult-jeget blir til i, men i forbindelse med et bestemt språksystem: Reklamen. Og derfra går Sandberg raskt over til å undersøke nettopp reklamens betydning i romanen og hvilket lys det kaster over både Sult-helten og romanen som helhet:

The subject that enters into this particular language system is in important ways not the same as every other subject that enters into language, precisely because he is called into being by a late-nineteenth century advertisement. Although his «hunger» has important literary and linguistic dimensions, the opening scene of Sult begins not with a literary reader, but a newspaper reader, and the model of writing, reading, and consumption developed throughout the novel should take that into account. This famously subjective novel, this novel about the inner world, the whisper of the blood, and small psychic tremors begins with a prominently placed description of a newspaper, where the private world of the reader intersects with the public world of news, economy, and advertising (Sandberg 1999, 266)

Ifølge Sandberg er reklamespråket av betydning på flere måter, og da særlig slik vi har sett i forbindelse med forståelsen av storby- og modernitetserfaringen boken uttrykker. Andre har imidlertid også gått videre i undersøkelsen av det mediespesifikke ved Sult-jegets forhold til sin omverden. Inspirert av den tyske mediefilosofen Friedrich Kittler, utvidet for eksempel Erik Østerud forståelsen av modernitetserfaringen i romanen til et uttrykk for hele den omkalfatrende medieteknologiske revolusjonen mot slutten av 1800-tallet, der både telegraf, presse, grammofon, film og kino ble stadig mer aktuelle. Ifølge Østerud var dermed Sult like mye uttrykk for et medialt og kommunikativt paradigmeskifte, som et idéhistorisk brudd (Østerud 2002, 44). I nettbrettets tidsalder er det her også verdt å påpeke at Østerud gjør et poeng ut av den medieteknologiske visjonen Sult-jeget kommer med i skrønen om Happolatis elektriske salmebok. Mens det som for samtidens lesere i 1890 kunne høres ut som en av mange eventyrlige fabuleringer, var den for Østerud «et bilde på den medieteknologiske revolusjon som skjuler seg i romanen», nemlig et uttrykk for at «den gutenbergske æra» gled «over i den edisonske», der moderne industriteknologi hadde «besatt salmebokens sakrale språk (Østerud 2002, 50). Mens Gutenberg er den som har fått æren av å oppfinne trykkpressen, eksperimenterte og oppfant Edison glødelampen, lyspæren. I dag kan imidlertid Sult-heltens visjon tas et steg videre: Det er ikke bare revolusjonen fra mekanisk trykk til moderne elektronikk, som kan skimtes i Sult-heltens skrøne, men også den vi står midt oppi i vår egen tid: Den fra analoge til digitale medier.


Kritikken av Sult som modernistisk roman – kjønn og politikk

I den første ideologikritiske lesningen av Hamsun fra 1937 daterte frankfurteren Leo Löwenthal nazismens inntog i litteraturen med utgivelsen av Sult (Löwenthal 1980, 71). Löwenthal leste ikke Sult isolert, men som startpunktet for et forfatterskap der de samme elementene gjentok seg igjen og igjen, med stadig tydeligere politisk brodd. Dermed ble heller ikke Sult forstått som en utypisk Hamsun-roman, men som kimen til alt forfatterskapet siden kom til å romme. I omtalen av Sult skriver Löwenthal:

På den veien som helten tilbakelegger fra bokas begynnelse og til dens slutt, introduseres disse momentene: helten gir avkall på aktivt å delta i livskampen, han stiller seg motvillig til intellektet; han viser forakt for det ideale; han lar seg passivt drive med i det ufatteliges og uberegneliges strøm; han flykter fra byen og søker tilflukt i naturen. Alt dette er innfanget i denne romanen, og alle de seinere verkene til Hamsun kan betraktes som en enhet i den utstrekning de presenterer som grunntema en uendelighet av variasjoner over og forgreininger av den småborgerlige ideologi hvor avmaktsfølelse sammenkoblet med begeistring for overmakten er de viktigste komponenter (Löwenthal 1980, 72).

Med base i Tyskland på 1930-tallet var Löwenthal tidlig ute med å se den gjennomgående politikken i forfatterskapet. Denne ideologikritiske forståelsen av forfatterskapet slo ikke gjennom i Hamsun-forskningen før i de politiske 1970-årene, da for eksempel den danske utgivelsen Det reaktionære oprør (1975) hadde sterk innflytelse. Et trekk ved Sult-lesningen er her imidlertid, som Vassenden har påpekt, at den postulerer ideologien fra Markens grøde tilbake til Sult (Vassenden 2010). Sult-helten søker jo ikke tilflukt i naturen. Han mønstrer på et skip ut i den store moderne verden, mens naturen er nokså fraværende i romanen. Dermed har ikke denne lesningen fått helt taket på Sult. Tvert imot har den i det modernistiske perspektivet blitt anklaget for å være en for grovmasket fortolkningsramme uten forståelse for romanens ironi, flertydighet og Hamsuns særegne måte å skrive på. Den modernistiske lesningens sterke devaluering av politikk og ideologi, har imidlertid blitt stadig tydeligere kritisert de siste 20 årene, og da kanskje særlig fra et kjønnsperspektiv.

Når det gjelder forståelseshorisonten som møter en i Sults forskningshistorie, er det i en oversikt av denne typen viktig å påpeke at forskningen i all hovedsak er skrevet av menn. Som med de idéhistoriske forløperne Hamsun står i forlengelsen av, er det menn – og da særlig unge menn – som utviser en forkjærlighet for Hamsun. Nokså forsinket slo imidlertid også de feministiske perspektivene inn i Hamsun-forskningen ut over på 2000-tallet, og da særlig i kjølvannet av den amerikanske litteraturviteren Rita Felskis tonengivende The Gender of Modernity (1995). Da Britt Andersen i 2013 rettet søkelyset mot Sult og den modernistiske lesningen av forfatterskapet, påpekte hun at når man i de seneste årene endelig var begynt å trekke inn den samfunnsmessige konteksten i lesningen av Sult, var det påfallende at man fortsatt hadde «unnlatt å kommentere betydningen av kjønn» (Andersen 2013, 233–234).

Ved å løfte frem hvordan alt alltid perspektiveres og sanses gjennom Sult-helten og hvordan hans flanør-blikk alltid representerer et maskulint perspektiv, synliggjør Andersen ikke bare hvordan romanens kvinner så å si alltid anses som prostituerte på en eller annen måte, men også at kjønnsperspektivet var oversett i fortolkningen:

Det store nettverket av uttalelser og skrifter som sikrer mot å gi Sult og forfatteren av Sult verdi som genuint moderne, bør imidlertid nyanseres. Det er noe som forties og som ikke blir tatt med i betraktningen: I realiteten spiller Sult på den rådende diskursen i norsk kulturhistorie i perioden, når romanen beskriver den negative virkningen som kvinnen og byen hadde på menns nerver. Når dessuten den nye kvinnen, en av de fremste representantene for det moderne, ikke nevnes, skjønner vi at både Sult og resepsjonen som hyller den som genuint moderne, har enkelte blinde flekker (Andersen 2013, 248).

Ifølge Hamsun skulle Sult og alt han stod for, representere et brudd med den foregående generasjonens diktning og idéer. Ifølge Andersen gjelder dette også synet på kvinnen. Mens Ibsen og Bjørnson hadde vært opptatt av sosial kritikk, kvinnens stilling i familien og ekteskapet og var påvirket av John Stuart Mill og emansipasjonsbevegelsen, så minner Andersen om at det var det reaksjonære kvinnesynet til Strindberg Hamsun selv identifiserte seg med. Andersen trekker dermed opp både flanørens beskrivelser av byen og dens kvinner som et forsøk på å posisjonere seg selv som maskulin. Ifølge Andersen er det denne selvposisjoneringen som slår sprekker og klapper sammen i møtet med Ylajali:

Når det allerede ved hovedpersonens førstemøte med en annen person avsløres at han nettopp ikke er distansert, men at han snarere overveldes av omgivelsene og føler at alt går inn på ham, mislykkes den maskuline selvposisjoneringen. Så til tross for at Sult-jeget inntar rollen som flanør, fremstilles han, som så mange andre av Hamsuns helter, også som et offer for omgivelsene (Andersen 2013, 235).

Unni Langås hadde allerede i 2004 levert en analyse av kroppens betydning i Sult der kjønn var tematisert. I 2018 fulgte hun opp med å hevde at Sult «is a text that foregrounds the performativity of a male body and its negotiations with masculine conventions, economic resources and femininity» (Langås 2018, 3). Særlig i forbindelse med det motsatte kjønn fremhever Langås at det kan være fristende å tolke relasjonen psykologisk, «as fear, reluctance, impotence, etc., but his own understanding emphasises that his problems are due to the lack of material resources» (Langås 2018, 6). Hun kommer også med en temmelig streng konklusjon:

Hamsun’s man experiences humiliation when lacking economic means, the correct attire, food, lodgings, masculine attraction, sex appeal, and success as an author. All these weaknesses threaten to feminise him, thus revealing that femininity is a norm that is constructed as inferior and therefore something against which he must fight. Concurrently, these norms help him construct an enemy–a female other–who is even more inferior than him. The feminized imagery of the novel–femme fatale, monster, prostitute, etc.–discloses how these misogynist myths look, and the man’s struggle in the modern city truly explains why they continue to work (Langås 2018, 20).

Med andre ord kan vi i forskningshistorien se en utvikling i fortolkningsrommet fra et abstrakt fokus på modernismens virkelighetsoppfatning og fremmedgjøring i en upolitisk sammenheng til stadig mer konkrete, politiske og ideologikritiske lesninger som legger vekt på både kontekst, kjønn og politikk.


Sult – hva nå?

Da den tysk-jødiske litteraturkritikeren Marcel Reich-Ranicki oppsummerte mot slutten av 1980-tallet den nærmest monstrøst omfattende forskningen på den tyske forfatteren Thomas Mann, fremhevet han at det er lite eller ingenting som er så drepende for en forfatter og et forfatterskap som konsensus og enighet i fortolkningen. Uten konflikt og produktiv uenighet forvandles litteraturen til en død og stivnet museumsgjenstand (Reich-Ranicki 1989, 5). Selv om mye av forskningen på Sult etter år 2000 i stor grad kan sies å ha utfordret den dominerende modernistiske lesningen, er det fortsatt den som er den mest gjeldende. På denne måten kan vi si at det har blitt blåst nytt liv inn i diskusjonene om romanen. I avslutningen av en oppsummering som dette er det likevel på sin plass å spørre: Hvordan skal Sult leses i dag? Og hvor aktuell er den egentlig? Å svare at den er en modernistisk klassiker, og det er det, vil nok lede til at Sult nokså raskt faller ut av pensumlistene, enda så sentral vi mener den er både i norsk og internasjonal litteraturhistorie. Kanskje er dette også den største trusselen mot romanens videre resepsjon: Å anta at dens posisjon er gitt, klar og gjeldende for alltid. I denne innledningen har vi forsøkt å vise de mest sentrale elementene ved Sult, tiden den ble til i og hvorfor og hvordan den har blitt viktig, aktuell og sentral frem til i dag. Det gjenstår å se om nye lesere kan vise hvordan og hvorfor Sult også kan være aktuell og viktig i tiden fremover.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Sult

Med Sult (1890) fikk Knut Hamsun sitt gjennombrudd som forfatter, og med tiden er boken blitt en moderne klassiker i europeisk litteratur og et hovedverk i norsk litteraturhistorie.

Ståle Dingstad og Frode Lerum Boasson har skrevet en innledning som gjør rede for blant annet utgivelsen og mottagelsen av Sult, den litteraturhistoriske behandlingen, verkets forskningshistorie, samt den viktigste variasjonen mellom utgavene av Sult.

For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for nye lesere er det lagt til noen ordforklaringer og realkommentarer.

Les mer..

Om Knut Hamsun

Knut Hamsun regnes som en av 1900-tallets mest innflytelsesrike litterære stilister, og står for mange som opphavet til den moderne roman. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1920.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.