Svend Bidevind

av Bernt Lie

Fusk!

9/4. Svend har «glemt» at regne sine matematikstykker til idag.
Lange.

16/4. Heller ikke til idag har Svend indlevert de matematiske hjemmeopgaver.
Lange.

23/4. Svends mat. opgaver til idag vidner om høi grad av uorden og forsømmelighet.
L.

30/4. Svend sitter idag igjen 2–3 for at regne omigjen sine matematikstykker.
L.

Det var den brede marg i Svend Bidevinds karakterbok som slik var blit brodert i den sidste maaned.

36Hver gang hadde far maattet «forevise», og for hver gang hadde det været ulykkeligere derhjemme. Sidst var det 4 i orden ogsaa!

Nu sat han der i den tomme klasse. Klokken slog halv tre nede i gangen; det gav en bedrøvelig dump gjenklang gjennem den øde, dødsstille skolebygning, hvor Svend Bidevind var den eneste levende.

Han sat igjen.

Han regnet og regnet. Kandidat Lange havde gjennemgaat alle tre stykkerne for ham, punkt for punkt, med al forklaring og utredning baade om potens og rottegn.

Han syntes nok han skulde huske det ogsaa. Men …

Der lød pludselig skridt ute paa den tomme gang, og rektor Holst kom ind.

Han kom over fra rektorboligen i bygningens anden fløi. Han hadde en husfrakke paa sig, som Svend Bidevind aldrig hadde set ham i; den var noksaa flekket og styg. Ellers pleide rektor altid paa skolen at være rent ekstra pent og pertentlig klædd.

Det lugtet faarikaal av rektor, og han pirket sig i tænderne.

– Nu Svend, er du færdig med regningen din?

– Nei.

37Er du ikke kommet længer? Halvparten av første opgave! Sitter du og dovner dig her?

– Nei, sa Svend Bidevind og bøide sig over sine kladder. – Jeg har regnet hele tiden.

– Og er ikke længer kommet!

– Ne–i.

– Kjære, forstaar du ikke stykket da?

– Nei! svarte Svend Bidevind og saa hjælpeløs op.

– Saa begynd paa det næste da!

– Jeg forstaar ikke det heller! sa Svend Bidevind, og taarerne kom ham i øinene.

– Saa ta bare fat paa det tredje da, gutten min!

Svend Bidevind kunde ikke svare.

– Skjønner du ikke det heller, kanske?

– N–e–i, hikstet Svend Bidevind.

Rektor gjorde et par slag op og ned over gulvet.

– Men dette er jo rent ilde! mumlet han frem for sig. Han stod litt og saa paa Svend Bidevind.

– Ja, du faar prøve en stund endnu!

Saa gik rektor.

Svend Bidevind pudset næsen og tørret øinene. Han stirret i kladdene med alle de fortviledefortvilede] rettet fra: ortvilede (trykkfeil) tal, alle de lange, umulige regninger 38han hadde faat sammen, og som bare var galt, – saa galt, saa galt! Naar han var kommet til et resultat i stykket, saa det saa ganske anderledes ut end da kandidat Lange regnet det paa tavlen.

Han saa sig om. Der stod de nedover gulvet og gapte alle de forlatte bænkene; væggene var saa underlig kolde og nøkne, og henne i katederkroken hang vægtavlen over hjørnet. Den var daarlig vasket, og endnu skimtedes streker og antydninger av kandidat Langes regning.

Men den var jo udstrøket!

Der var overhodet ikke hjælp at finde nogensteds, hvor han saa hen. Hverken i klassen eller utenfor.

Utenfor – der var far og mor derhjemme, som atter skulde forevise! Nu sat de og spiste middag allesammen, saa koselig. Skjønt – noget videre koselig hadde de det vel ikke nu, de jo forstod at han sat igjen!

Nei, det var dette med de skriftlige opgaver! Dem nyttet det ikke med, hverken gjetning eller med undskyldninger. Det var fra dem det maatte komme engang, opgjøret, regnskapet med hele skolegangen hans. Og først og fremst i matematikken. Naturligvis. Stilene, baade de tyske og de latinske, dem kunde man jo til nød 39greie; der var jo baade leksikon og grammatik, og saa var det jo til syvende og sidst menneskelige ord at skrive!

Men matematikken var ganske fremmed. Den hang i luften for sig selv uten sammenhæng med nogen verdens anden ting.

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

Skulde man til at tænke paa a og paa b og a2 og b2, – saa var det ingenting. Noget uvirkelig noget, som intet billede hadde!

Fra første begyndelse hadde det været saa fot–i–hose–let, saa rent barnagtig; men efterhaanden var det vokst likesom rent i løndom; han hadde ikke agtet paa det, ikke lært lekser, ikke hørt efter – og nu stod det der midt imot ham som en stenhaard, uangripelig fiende, en verden han absolut ikke kjendte til.

Jojo! Der hadde han i al stilhet, litt efter litt latt den store fiendemagt vokse over sig; fra matematikstykkerne kom det engang!

Kanske snart! Kanske alt nu med denne gjensitningen som skulde forevises. Nu begyndte de kanske at spørre efter – snuse om hvordan det egentlig hang sammen …

Han vak op. Rektor Holst kom ind igjen.

40– Se her, Svend, ta dette brev med hjem til din far. Hører du klokken hitop?

– Ja da.

– Naar den slaar tre, kan du altsaa gaa. Svend Bidevind sat atter alene. Men han hadde faat et yderst uhyggelig selskap i det blanke, hvite brev som laa foran ham paa pulten med rektors fine, regelmæssige utenpaaskrift til hans far.

Svend Bidevind sat selv saa blek som det blanke papir. Det var der altsaa: Opgjøret.

Her i brevet stod det naturligvis altsammen, klart og ubønhørlig sat frem for far – om at han, Svend Bidevind, gik her paa skolen dag ut og dag ind som den der intet hadde med det hele at gjøre; som, mens de andre guttene læste og strævet, bare gjettet og snek sig unna; og naar far hver maaned betalte skolepengene, var det som at kaste pengene ut av vinduet. Og det var ikke mangel paa evner, som med Søren Manddraber, stakkar; nei, det var idel dovenskap, elendig, jammerlig …!

Han la hodet ned i hænderne; det gjorde ondt dypt nede i maven. Kanske stod der ogsaa om at han skrev vers i timen istedenfor at følge med og høre efter!

Far vilde faa det hele at vite. Han vilde 41gaa op paa skolen og tale med rektor; saa fik han endnu mere at vite!

Svend Bidevind saa for sig fars ansigt. Saa rent sørgmodig!

– Hvad skal vi gjøre med dig, Svend? vilde far si. Og saa vilde han tale med mor. Mest om aftenen, naar de var gaat og lagt sig. Og dagen efter vilde vel beslutningen komme.

– Vi faar opgi skolen for dig, Svend. Du faar gaa en anden vei!

Og det vimret for Svend Bidevinds tanke: Tilsjøs – eller paa mekanisk verksted, bli ingeniør kanske. Snekkerlære –? Eller i en butik, bli handelsmand …

Hvad stod der i Rektors brev?

Han holdt det op mot lyset; men konvolutten var uigjennemtrængelig. Han la brevet flatt og klemte paa konvolutten; –endnu mindre gjennemtrængelig! Han kikket ind gjennem det ulukkede øverste hjørne af konvolutklaffen. Aapningen for liten. Indenfor saa han brevet sammenlagt – –

Kanske var gummien løs – hvis han fik klaffen aapnet langs gummiranden, kunde han lime det sammen igjen med ny gummi!

Forsigtig prøvde han med pennekniven, lettet og løste. Men gummien var fast, klæbet tørt og godt, han vilde bare komme til at rive papiret med …

42Han hadde alt revet i papiret!

Det saa stygt ut. Konvolutklaffen var buklet ut oppe i hjørnet; der hadde desuten været noget stygt paa pennekniven, for papiret var blit skiddent. Og saa en rift opover, sletikke ganske liten heller!

Dette vilde jo far straks merke!

En–to–tre, der røk hele konvolutten! I febrilsk hast trak han brevet ut, aapnet det –

«Hvis Svend skal komme efter i matematik, hvori han staar meget tilbake, maa han uomgjængelig faa nogen timers privatundervisning utenfor skolen.»

Det var hvad der stod. Med rektor Holsts fine smaa bokstaver.

I første øieblik pustet Svend Bidevind lettere. Værre var det altsaa dog ikke – dennegang!

Men saa stivnet det igjennem ham: Han havde brutt rektors brev til far! Det nyttet jo ikke at lægge det ind igjen i den fillete konvolutten! Han tænkte paa at gaa indom papirhandleren og kjøbe sig en ny konvolut. Men saa utenpaaskriften –»

Med koldsveden i panden gik Svend Bidevind bort til ovnen. Paa bunden laa der glør under asken. Han grov rektors blanke, stive brevpapir ned i den, rotet rundt – endelig 43fattet det, og en klar flamme blusset op. Saa var rektors brev kul.

I det samme slog klokken tre slag nede i gangen; Svend Bidevind pakket sammen og gik ut gjennem de tomme ganger.

Hjemover gik han langsomt. Han tænkte og grublet. Det var jo nemlig en maate dette – rent totalt at bli kvit det hele ved bare at brænde dokumentene op!

Nu skulde altsaa far forevise anmerkningen. Saa hadde han iforgaars faat 4 i norsk mundtlig, hvilket var en skam; igaar blev to karakterer indført for latinsk stil – hjemmestilen og skolestilen. Det var 3.5 og 4.

Alt dette sammen med anmerkningen og gjensitningen – – –!

Men det da at ha mistet karakterboken var vel omtrent det værste som kunde meldes paa skolen! Karakterboken! Den var jo som den helligste blandt bøkerne den.

Svend Bidevind gik og regnet: Det var den sidste i maaneden. Fik han ny karakterbok nu, vilde den begynde med Iste mai. Den forløpne maaned vilde naturligvis ikke bli indført; den vilde i det hele være som strøket bort, rent ikke til; Ja, hvad der saa blev gjort ham, om han hadde mistet karakterboken, – det veiet dog ikke op den umaadelige fordel ved at bli den kvit just nu.

44Tænk at bli kvit hele den blytunge hjertebyrde – slippe at forevise for far …!

Bare ved at putte den tynde, uhyggelige boken i ovnen!

Svend Bidevind var hjemme. Han gik op gangtrappen. Der var stille i huset. Fra kjøkkenet hørte han klir og klang av opvasken.

Det var jo længe efter middagen.

Inde i entréen kom søster Johanne imot ham – hun var yngre end Svend Bidevind – og saa paa ham med et knusende foragtelig blik.

– Du som har sittet igjen; Aa gid!

– Det skjeller ikke dig! Har vi spist?

– For længe siden.

– Hvor er far?

– Han sover middag.

– Og mor?

– Mor ogsaa, naturligvis. Jo, du faar av far!

– Mat vil jeg ha!

– Du! Gjensitteren! Far sa du skulde ingen mat ha!

Svend Bidevind saa skarpt, tvilende paa søsteren – om hun løi eller –?

– Hyss–s–ss–da!

Det var søster Andrea, den ældre, som kom fra stuen.

– Vet dere ikke far og mor sover! End du, Svend!

45– Jeg, ja! Pyt, det er ogsaa noget at bry sig om! Vi har sittet igjen hele klassen altsaa, fordi vi havde lagt over at negte at regne stykkerne til Lange – umulige, ser du! Jeg kunde da ikke sætte mig til at regne, naar alle de andre var enige altsaa! Hø!

– Forfærdelig uskikkelig gjort av hele klassen! sa Andrea strengt – men øiensynlig lettet.

– Du Drea, – er far fælt vond?

– Han trodde vel det var dig alene som sat igjen.

– Er det sandt at jeg ingen mat faar?

– Aanei, jeg har sat av til dig. Kom da. Svend Bidevind og Drea gik sammen ut i kjøkkenet. Her brummet Janna kokkepike om

– Denne gutungen, som en skal ha ekstra opvartning til!

– Hyssch! sa Drea og aapnet for stekeovnen, hvor lokkefatene stod.

Det er vel bare fisk? spurte Svend Bidevind og saa ind i den svarte ovn. Han kunde ha ætt baade fater og lok, saa sulten var han.

Søster Drea svarte ikke, tok fatene og gik med dem ind i spisestuen. Svend efter. Paa bordet var der dækket til ham – svært koselig forresten! Saa kom lokket av det store fatet.

46– Kjøtkaker!

Livretten altsaa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Morgenen efter gik Svend Bidevind til skolen med bøkerne under armen; iblandt dem manglet én: karakterboken. Den var den tyndeste av alle bøkerne, og dog var det som bokpakken den morgen var svundet ind til næsten ingenting under armen hans!

Han havde ligget vaaken en hel time inat og grublet.

Det gjaldt at finde paa noget absolut ekstra. Noget hvorom der simpelthen ikke kunde tales.

Og han havde fundet det ut tilslut.

Men han koldsvedet der han gik nedefter gaten, og stemmen skalv, mens han gik og mumlet halvhøit frem for sig hvad han hadde bestemt sig til at si.

Det heldige var at de ikke hadde matematik før iovermorgen, saa blev der ingen snak med Lange.

Det vanskelige var at faa fat i Svenningsen, som var klasseforstander, paa forhaand og for sig selv, saa der ikke blev nogen forhørelse av de andre, nogen gjentagelse.

Inde i skolegangen saa han efter paa den store timetabel, og fandt ut at Svenningsen læste første time i 3dje middel.

47Guttene kom stimende, flokkevis og enkeltvis. Svend Bidevind hadde tat post ved hjørnet av gangen indover til smaaklasserne, hvor 3dje middel var længst inde. Guttene gik forbi ham, smaa og store, nogen gik videre trappen op, andre ind smaaklassegangen, atter andre gangen likeoverfor; hver forsvandt bak sin dør. Svend Bidevind maatte tænke paa ifjor sommer, da de laa paa landet, – naar bølingen kom hjem om kveldene, og alle kjørene seg ind i fjøset, hver fandt av sig selv frem til sin baas.

Nogen spurte hvorfor han stod her? Han svarte et eller andet. Klasseværelserne blev fuldere, larmen indenfor dørene steg, der var en forskjellig slags larm i hver klasse.

Svend Bidevind var træt av at staa, og eftersom han tænkte paa hvad han hadde at melde til Svenningsen, blev han avvekslende ræd og blek og atter modig.

Endelig ringte det ind, og Svenningsen kom fra lærerværelset. Han gik sammen med overlæreroverlærer] rettet fra: over lærer (trykkfeil) Sømme. Paa hjørnet mellem gangene stanset de og talte sammen. Det varte en stund; Svend Bidevind stod like ved og grudde sig, saa det suget og skrek inde i maven paa ham.

Endelig skiltes de to med en latter, og Svenningsen svinget ind mot 3dje middel.

– Undskyld, hr. Svenningsen …

48– Nu, hr. Svend, hvad er det paa morgenkvisten?

– Jeg vilde bare – bare melde at jeg har været saa uheld – uheldig at – miste karakterboken.

– Miste karakterboken? Hvad er det for sludder! Du maa da kunne finde den igjen!

– J–a, jeg kunde nok det ogsaa – men ….

– Hvor har du mistet den? Her eller hjemme?

– Det var nok hjemme, men ….

– Saa let om igjen hjemme! sa Svenningsen og vilde gaa videre.

– Nei – det – det gaar nok ikke an heller ….

– Hvor har du gjort av den da gut?

– Det er saa generlig at si det ….

– Hvad er dette for snak! Hvor har du gjort av karakterboken?

– Den – jeg var saa uheldig at miste den – undskyld – men – i do.

– I – –

Svend Bidevind stod med nedslagne øine. Svenningsen slog op en latter:

– Ja, da har du ret – da er det vist ikke værdt vi søker videre efter den! Du faar kjøpe dig en ny en da.

49– Ja, om jeg kunde faa lov til at løpe straks ned til bokhandleren?

– Hvorfor straks? Vent til frikvarteret.

– Det er bare – saa leit, om jeg skulde bli nødt til at fortælle det – oppe i klassen.

– Naa – ja, saa løp da!

Svend Bidevind sprang.

Og nedover gaten var det som verden var blit lysere, luften lettere – hurra! det var overstaat.

Med den blanke, nye karakterboken sprang han saa tilbake – en verden av tyngsel laa bak ham, og i sit stille sind besluttet han sig til at med denne nye karakterboken skulde han begynde et nyt liv paa skolen!

Det var jo ikke værre end bare at læse litt hjemme.

I et av frikvarterene stanset rektor Holst ham:

– Nu, Svend, hvad sa din far om mit brev?

Svend Bidevind blev rød.

– Jo, svarte han, – jeg skal begynde at ta privatundervisning i matematik.

– Godt. La mig saa se du lærer dine ting grundig.

Solglansen han havde gaat i fra om morgenen, blev pludselig borte. Rektor klappet ham paa skulderen idet hanhan] rettet fra: har (trykkfeil) gik.

50Han skulde bare visst at brevet var brændt, – at far aldrig hadde set det.

Om han fik det at vite!

Om han bare f. eks. møtte far paa gaten en dag, og der blev snak om brevet?

Umulig!

Det gjaldt altsaa bare at klemme paa og puge matematik, saa de trodde han fik undervisning!

Eller om han gik til far og sa at rektor hadde sagt –? Nei, det var ikke raadelig. Saa kunde far finde paa at ville tale med rektor om det, og da kom det naturligvis op, det med brevet.

Nei, bare klemme paa og arbeide!

Det lysnet litt igjen inde i Svend Bidevind;Bidevind] rettet fra: Bide vind (trykkfeil) ja, han følte det som nogenslags tilskikkelse at han paa denne maate blev nødt til at lære matematik.

Hel solglans – som imorges – blev det nu ikke. Han gik og følte rektors haand paa skulderen hele dagen. Han hadde klappet ham saa rent venlig.

Mens han stod og løi!

*

51– Du kan naar bare du vil du, Svend far!

Det forlød pludselig fra alle kanter, baade paa skolen fra lærerne og hjemme, naar han kom hjem til middagene og kunde berette om enere baade i historie, geografi, tysk, latin, religion.

Det var det nye liv med den nye karakterboken.

– Tar du privatundervisning altsaa? spurte kandidat Lange, han stod med Svend Bidevinds hjemmeopgaver, fire ligninger, hver med sit «R» med blaablyant og under det sidste en lang 1′ er.

– J–a, svarte Svend Bidevind med nedslagne øine.

– Med hvem da?

– Med – kandidat Winther.

– Det er godt. Ja, la ham bare fremdeles gjennemgaa opgaverne med dig.

– Ja.

Det var ingen sak med det nye liv paa den nye karakterboken. Alt ondt med karakterboken var forbi med den gamle boks fordærvelse og forsvinden. Han havde løiet den ene gangen, og saa var det ikke mere. Desuten – det var jo bare for Svenningsen!

Med «privatundervisningen» i mathematik var det helt anderledes, meget værre. Han blev aldrig kvit det; fra den stund han hadde brændt 52rektors brev, hadde han bundet sig fast til noget ondt som aldrig slap; som vokste! Det ene drog det andet med sig – løgn og evig angst, ny løgn, større og mangfoldigere angst! Fastere og fastere sat han i det, længere og længere bort kom han fra nogen utvei.

Det nyttet ikke at læse matematikken for sig selv. Alt det han strævet – bare umuligere blev det at forstaa. Og allikevel maatte han være flink, bli flinkere og flinkere for Lange. Han tok jo privatundervisning! Og hver dag kunde far og rektor møtes og komme til at tale om brevet. Nu var jo det fjernere likesom. Værre var det med kandidat Winther. Hvis nu Lange snakket til Winther! Bare spurte f. eks. om fremgangen! Det kunde let nok hænde. Han hadde møtt Lange og Winther sammen paa gaten en dag; livsens ræd fór han ind i et portrum for ikke at bli set av dem. Hadde de set ham, var selvfølgelig talen straks faldt paa hans privatundervisning! Siden gik han i skjælvende angst for hvert gatehjørne …..

Alt fordi han hadde brændt brevet.

Saa gjerne han kunde latt det være ogsaa!

Men det var jo rædselen dengang: Han visste jo ikke hvad der stod i det!

Værst av alt var at hjemmeopgaverne maatte være rigtige hvergang. Dem skulde 53jo kandidat Winther ha gjennemgaat! Det fik staa hen og se at klare sig paa sætt og vis med skoleopgaverne og med hver dags lekser.

De matematiske hjemmeopgaver blev indlevert fredag i sidste time, 1–2. Nu hadde kandidat Lange for fast skik at la alle bøkerne bli liggende i katederskapet og først ta dem dagen efter, lørdag kl. 12, da han hadde en fritime; saa rettet han opgaverne i den timen inde paa lærerværelset. Paa den maaten slap han at dra den digre bokbunken med sig hjem hver fredag middag.

Svend Bidevind kom hver lørdag morgen paa skolen 20 minutter før 8. Han hadde med sig en liten blækflaske med hjemmeblæk. Katederskapet var aldrig laast, og i bunken fandt han frem Anton Bechs bok; i lynende hast skrev han saa Antons opgaver av i sin egen bok – til kl. 8 var han færdig, og begge bøkerne inde i Langes bunke.

Slik greide han altsaa hjemmeopgaverne.

Men det var en støit at ta dette – hver lørdag morgen med angst for at nogen skulde komme!

Dette var ogsaa som han skammet sig for at fortælle det til Anton Bech. En lørdags morgen kom Anton saa tidlig paa skolen at han saa Svend Bidevind sitte med hans regnebok.

54– Jeg trodde Winther forklarte det for dig altsammen?

– Ja, ser du, men jeg skjønner det aldrig ganske allikevel.

– Ja – min bok kan du saa gjerne faa bruke!

Igrunden kunde han jo gjerne sagt det hele til Anton. Han hadde lyst til det ogsaa, hadde en følelse av at Anton Bech kanske kunde hjælpe ham ut av al denne lumre luft! Ja, bare det at fortælle det til en syntes han vilde hjulpet!

Men han kom sig ikke til. Der var noget over Anton Bech, saa klar, saa grei, bentfrem en kar som han var, – det passet ikke at komme til ham med et brændt brev, løgn og elendighet!

Overhodet gik han alene med alt dette. Der var noget eget ondt i at far derhjemme paa en maate ogsaa var blandet ind i hans affærer; han skulde jo hat brevet fra rektor. Hver aften, naar far og mor kom hjem fra sin tur før aftensmaten, gik Svend Bidevind med ondt i maven og lurte og keg efter fars ansigt – om han mulig hadde truffet rektor og talt om brevet.

Og hver morgen, ja hver time paa skolen var den evige angst. Kom rektor ind i timens løp, gik rædselen gjennem Svend Bidevind som 55is og ild – for om det skulde gjælde ham – brevet, kandidat Winther, Anton Bechs bok ….

Ellers klemte han paa med at lære leksene. Hvad der drev ham mest her, var en følelse av at han maatte se til paa al vis at stemme dem vel mot sig alle lærerne, skaffe sig velvilje hos dem – til den dag da det kanske brøt løs!

– Jeg synes Svend blir mager og blek om dagen, mor, sa far en dag ved middagsbordet.

– Han– Han] rettet fra: Han (trykkfeil) stræver rigtig meget, ser du, svarte mor, – med leksene. Især er det matematikken som er slem, ikke sandt, Svend?

– Jo svarte Svend – det er især matematikken.

– Jaja, gutten min, sa far, – klem bare paa til du er ovenpaa, saa gaar det lettere!

Far nikket til ham. De var i det hele saa søte og snille mot ham i den senere tiden, saa glade for ham!

– Bare komme ovenpaa ja! nikket far!

Taarerne satte sig pludselig op i øinene paa Svend Bidevind – og hele elendigheten, disse ukers nød og angst slog som en svær bølge igjennem ham – – aa, om han kunde faa lagt sig ind til far nu og faa sagt ham alt, alsammen baade om brevet og alt!

56– Kjære gutten min da! Du maa ikke graate da!

– Ne–hei da!

*

Fire uker var gaat paa dette vis, og det var fredag. Da Anton Bech og Svend Bidevind som sedvanlig i den senere tid gik hjemover sammen fra skolen, sa Anton Bech:

– Hvis du skulde ha bruk for at skrive stykkerne mine av imorgen, saa har jeg bare ført selve opgaverne ind i boken. Utregningen staar paa løs kladd, som jeg har lagt indi. Jeg har fri sangtimen kl. 10 imorgen, og da fører jeg regningen ind, skjønner du, – fik ikke tid igaar. For sikkerhets skyld, om Lange skulde set efter, vilde jeg allikevel ha kladden liggende der, saa han ikke skulde komme og si at jeg ikke hadde regnet! Men husk at passe paa, saa du ikke mister den kladdlappen da du!

– Javel. Naturligvis.

Morgenen efter sat Svend Bidevind alene i klassen og skrev av efter Antons kladd. Det var bare to stykker, og det gik fort. Da han var færdig, klapped han boken sin sammen og la den midt inde i Langes bunke i skapet.

57I det samme han saa skulde lægge den løse kladd ind igjen i Antons bok, veltet han blækhuset sit – og saa svinagtig uheldig at blækket flød utover kladden og smurte den til ganske ulæselig. Den var skrevet med blyant ogsaa ….

Han stod et øieblik raadløs. Der hadde han ødelagt Anton Bechs kladd, som han hadde bedt ham passe paa!

Naa, der var ikke andet at gjøre end at faa skrevet en ny kladdlap og lægge ind i Antons bok i den ødelagtes sted. Og han fandt frem et løst papir og en blyant, og rotet i katederskapet efter sin regnebok.

Da han satte sig til at skrive av, saa han at det var Simon Selmers regnebok, han i farten hadde faat fat i istedenfor sin egen.

Naa, det gjorde jo det samme, naturligvis! Og det hastet, han hadde ikke tid til at rote omigjen efter sin egen bok!

Saa fort blyanten kunde fare over papiret skrev han løs, og endnu før klokken blev 8 var han færdig, den nye kladd lagt ind i Antons bok, og baade Antons og Simon Selmers regnebøker vel forvaret i bunken i skapet.

Klokken 10 var det sangtime. Svend Bidevind saa Anton Bech ta sin regnebok i skapet. Klokken 11 var de igjen sammen i norsktimen. Svend Bidevind var litt spændt. Men Anton 58Bech sa ingenting; han hadde vist ikke engang merket at kladden var en anden end hans egen!

*

Det var onsdag, klokken 9. Fra 9–10 var det matematik, og kandidat Lange kom.

De skulde ha igjen hjemmeopgaverne; det var først i timen. Og Svend Bidevind var altid let om hjertet, naar det var over uten videre snak.

Kandidat Lange var idag svært alvorlig. Guttene var glade i ham, han var saa vakker, saa ung og svært likefrem og hyggelig. Men idag var han som sagt sjelden alvorlig.

Han stod en stund med den høie bunke regnebøker foran sig paa katederet.

– Hvem var ordensmand her i forrige uke? spurte han pludselig.

Søren manddraber reiste sig op nederst nede.

– Det var mig.

– Kom her frem, Søren.

Søren kom – skjælvende. Der var altid noget galt med Søren manddraber, det var man vant til.

– Du Søren – har nogen været og rotet i regnebøkerne her i skapet i lørdags?

59Dette vakte opmerksomhet. De fleste av guttene hadde jo sin samvittighet her – av regnebøkerne som laa saa bekvemt i det ulaaste skap om lørdagene.

Midt i klassen lød der et støn som ingen forresten agtet paa. Det var Svend Bidevind som var blit blodrød i ansigtet, og som nu skyndte sig at dukke hodet under pulten.

– Svar nu, Søren!

– N–nei, ikke det jeg vet, stammet Søren Manddraber.

– Du forstaar, Søren far, jeg spør fordi jeg vil ha det at vite. Jeg spør ogsaa fordi du er ansvarlig som ordensmand.

Idet kandidat Lange sa dette, saa han visst og længe ned paa Anton Bech paa første bænk.

Søren Manddraber stod og saa i gulvet uten at svare. Langsomt vendte han paa hodet og saa – ogsaa han mot Anton Bech, stjaalent.

Pludselig reiste Anton Bech sig raskt. Han gjorde et kast med hodet som han pleiet – halv trodsig:

– Jeg var i skapet hr. kandidat, lørdag kl. 10.

Kandidat Lange bet sig i læben.

– Jeg frygtet for det, Anton Bech, sa han. – Du kan gaa paa plads, Søren.

Søren Manddraber gik bænkeradene nedover. 60Ingen saa længer paa ham. Alle stirret paa Anton Bech som stod deroppe.

– Hvad hadde du der at gjøre?

– Jeg hadde ikke faat tid i fredags til at skrive ind i boken mere end bare opgaverne. Utregningen hadde jeg lagt indi paa kladd. Saa førte jeg den ind i sangtimen som jeg hadde fri for vondt i halsen.

Kandidat Lange stod og saa næsten mørkt alvorlig paa Anton Bech. Det varte en stund. Saa sa han:

– At du for en gangs skyld har nedlatt dig til at fuske, Anton Bech, kunde jeg tilgi dig, saa flink en gut du er. Men saapas ærlig kar har jeg holdt dig for at jeg ikke trodde du siden vilde lyve dig fra det.

– Det var ikke fusk! sa Anton Bech – han gjorde et ryk ut av sin bænk.

Kandidat Lange saa foragtelig paa ham – samtidig ogsaa næsten bedrøvet. Han tok frem to regnebøker.

– Se her finder jeg to besvarelser. Den ene er Simon Selmers, den anden Anton Bechs. Simon Selmer ser jeg har skrevet den ene opgave galt ind. Han har skrevet 3 x istedenfor 5x. Utregningen er rigtig, men resultatet er galt, eftersom opgaven har 5x og ikke 3x. Den samme opgave har du, Anton Bech, skrevet 61rigtig op. Men din utregning og dit resultat er akkurat Simon Selmers. Du har hele regningen igjennem regnet, du ogsaa, med 3x, uagtet du i opgaven ganske rigtig har skrevet 5x. Hvordan skal jeg forstaa dette?

Anton Bech svarte ikke. Guttene sad bak ham i klassen saa stille saa en knappenaal kunde høres falde. De saa Anton Bechs nakke bli rød under krølhaaret.

Kandidat Lange fortsatte:

– Du sier selv at du har skrevet din regning ind her i lørdags – efter indleveringen i fredags. Du har skrevet regningen av efter Simon Selmers bok. Du har fusket. Og det nytter dig ikke at ville lyve dig fra det. Hvad du helst ikke skulde ha indlatt dig paa. Værsaagod, her er din bok. Jeg har git dig 6 for fusk. Forøvrig vil jeg tale med rektor om hvad videre skal gjøres. Hadde du ikke staat her og løiet, hadde jeg latt dig slippe med 6’eren.

Kandidat Lange rakte boken frem over katederet. Anton Bech tok den ikke.

– Jeg tar ikke mot Deres 6′ er. Jeg har ikke fusket. Jeg – jeg maa ha skrevet feil i regningen – 3x.

– Sludder, gut! sa Lange og slængte boken ned til ham. – Sæt dig ned.

62– Jeg lyver ikke! ropte Anton Bech. RegnebokenRegneboken] rettet fra: Regnebokens (trykkfeil) hans faldt paa gulvet.

Kandidat Lange tok alle regnebøkerne, reiste sig og gik rolig ned av katederet. Han stanset foran Anton Bech og sa alvorlig:

– Jeg har længe vægret mig for at tro det. Det gjorde mig ondt, Anton Bech, at se at du fusket efter Simon Selmer, – at du nu lyver, gjør mig meget, meget mere ondt. Sæt dig, gutten min!

Hvorpaa Lange gik nedover klassen og delte ut bøkerne til hver av guttene. For hver gut viste han feilene, hvis der var feil, pekte og forklarte. Han saa ikke mere efter Anton Bech, som litt efter tok sin bok op fra gulvet og satte sig, mens han undersøkte den og sin regning.

Kandidat Langes rolige stemme lød fra plads til plads nedover klassen. Men det var som guttene sad forfjetret, og alt i et lød Langes:

– Du maa høre efter, gut!

Nede i midten av klassen forlød det:

– Der er jo, min kjære Svend, fremdeles en svær forskjel mellem dine hjemmeopgaver og dine skoleopgaver. Disse er jo altsaa ganske rigtige. Ja, – nei, du behøver ikke se saa – saa skamfuld ut for det! Jeg har sagt dig, at du skal la hr. kandidat Winther gjennemgaa dine hjemmeopgaver for dig. Jeg mener bare 63at du faar se at huske litt med dig, naar du sitter paa skolen og regner! Det er jo som oftest samme slags opgaver!

Svend Bidevind saa ikke op; han tok imot boken sin med hænder som skalv. Han var het i tindingene.

– Nei, kjære dig da gut, jeg mener det ikke saa farlig! Det kommer nok, ser du! Bare du er rigtig opmerksom og flittig ogsaa hos herr Winther. Forresten maa du hilse hr. Winther fra mig og si ham at du særlig trænger at gaa igjennem begyndelsesgrundene. Der er du altfor vaklende! Naa – ved leilighet kan jeg si det selv til Winther! – Ja, jeg har altsaa git dig 1 dennegang ogsaa; jeg gaar ut fra at du virkelig selv ogsaa har arbeidet med opgaverne!

Kandidat Lange gik videre.

Svend Bidevind sat igjen. Hans ansigt var nu blit blekt, meget blekt. Han sat og stirret opover mot første bænk, hvor Anton Bech sat foroverbøiet over sin regnebok.

Da kandidat Lange var færdig med alle bøkerne, begyndte han at høre. Og den første var Simon Selmer.

Der var – det merket alle guttene – noget eget triumferende i Simon Selmers stemme og hele væsen. Og under høringen fremme ved 64tavlen saa han av og til bort paa Anton Bech med en litt haanlig mine.

Anton Bech sat som før, foroverbøiet. Regneboken hadde han lukket sammen.

Nede i midten av klassen sat Svend Bidevind og stirret ufravendt opover – mot Anton Bechs ryg.

Timen gik forunderlig dødsstille.

Da det ringte, gik guttene ganske stilfærdig ut ogsaa.

Anton Bech gik midt iblandt dem; men der gjordes likesom plads for ham.

Nede i skolegaarden likesaa. Han forsøkte at late som ingenting, snakket og lo. Men de andre trak sig bort.

Det var ikke fordi de i nogen maate vilde vise ham foragt eller slikt. Nei, – det var bare saa absolut ubegripelig det hele, saa rent vanskelig at tro. De generte sig for dette, – kunde ikke finde ord for sig.

Anton Bech blev staaende alene.

Saa mange desto flere samlet de sig om Simon Selmer, som holdt sig i en anden ende av skolegaarden. Han snakket meget ivrig; guttene stod omkring ham og hørte.

Der var to partier i klassen, ett om Anton Bech og ett om Simon Selmer; fra gammel tid hadde det været slik. Naturligvis, mange i 65klassen hørte ikke til noget parti ogsaa. Men de to hadde hver sin flok.

Antons var den mindste. Han var igrunden hoven, Anton Bech nemlig. lalfald noksaa vanskelig at faa med paa fusking og slikt.

Endda Simon Selmer, pughesten, «Zeloten», var meget mindre likt, var hans «parti» dog større. Han hjalp meget med fuskelapper og med stilene og opgaverne, Simon Selmer; men han tok sig altid betalt for det. Søren Manddraber f. eks. holdt Simon Selmer med svisker, rosiner og slikt; Søren Manddrabers far hadde kolonialbutik. Otar Ingebrigtsen stjal epler i sin fars have og bragte med paa skolen; han betalte to glasepler for en latinsk stil av Simon Selmer. O. s. v. Der gik ellers en gammel historie om at Vilhelm Gabrielsen engang hadde git Simon Selmer 10 øre for regnestykker.

Saa skiftedes Anton Bech og Simon Selmer altsaa om nummer-én-pladsen i klassen. Oftest holdt Simon den. Paa mange vis var der fiendskap mellem dem.

Nu stod altsaa Simon Selmer med flokken om sig og bredte sig med at Anton Bech hadde fusket efter ham.

Anton Bech saa sig om i skolegaarden. Langt nede ved gymnastiksalen saa han endelig

66Svend Bidevind, som ogsaa stod ganske alene. Han gik nedover til ham.

– Du Svend!

– Ja?

– Kjære, se ikke saa forfærdet ut! Du kan da vite jeg har ikke fusket – efter Zeloten!

– Nei, det tror da ingen!

– Aa, de tror det nok. Men nu skal jeg snakke med rektor. Du, hvad jeg vilde spurt om: Brukte du kladden min i lørdags?

– Nei.

– Naa, det er godt at vite det.

Næste time var norsk og overlærer Sømme. Saa var det latin med overlærer Bugge. Og baade Sømme og Bugge var underlig høitidelige. Ingen av dem hørte Anton Bech, men de saa tit ned paa ham.

Der bredte sig en pinagtig høitidelighet over hele klassen ved dette. Det var som noget laa under og ulmet – bare rektor vilde komme, saa fik det luft, blev nogen endskap og avgjørelse.

Tredje timen var Svenningsen i tysk.

Han satte sig tilrette paa katederet og saa straks foragtelig ned paa Anton Bech. Saa kikket han igjennem protokollen.

– Kandidat Lange har git dig 6 for fusk 67idag, hører jeg, Anton Bech. Den er ikke indført.

– Den skal ikke bli indført heller! svarte Anton Bech rolig.

– Jasaa?

– For jeg har ikke fusket.

– Jeg gjør dig opmerksom paa at du er dristig, min kjære Anton Bech. Du mener altsaa, at kandidat Lange lyver paa dig?

– Jeg mener at det er en feiltagelse.

– Ah – saa! En liten feiltagelse! Naar du fusker, saa heter det «feiltagelse», mener du: jaja – kjært barn har mange navn! Slike feiltagelser honoreres dog uten persons anseelse her paa skolen med et 6-tal.

Adjunkt Svenningsen begyndte at høre Simon Selmer i oversættelsen. Han var ekstra blid mod Simon Selmer.

Pludselig midt i stilheten banket det kort paa døren, og rektor kom ind; han var betænkt og endnu alvorligere end han pleiet. Han gik langsomt op til katederet, hvor Svenningsen gjorde plads for ham. Først hvisket han etpar ord til Svenningsen, som svarte hviskende, ivrig; de saa begge under dette ned paa Anton Bech.

– Anton Bech! sa rektor høit.

Anton reiste sig.

– Kandidat Lange har ønsket at jeg skulde 68meddele dig hans og min beslutning i dine kameraters paahør. Du har fusket. Den sangtime du i lørdags hadde fri, har du benyttet til meget frækt at gaa ind i katederets skap, hvor du har uttat en av dine kameraters regnebøker; for at spare dig selv møien har du avskrevet dennes regning. For denne forseelse har du erholdt din velfortjente sekser – som enhver anden gut i klassen vilde faat for det samme. Naar du imidlertid derefter søker at undgaa din straf, idet du serverer en historie om en kladd eller lignende, da er kandidat Lange og jeg enige om ikke at straffe dig videre derfor. Samtlige dine lærere er med mig blit pinlig berørt av at høre disse ting om dig. Du er en gut, for hvem vi alle har megen agtelse og sympati. Jeg tror ogsaa at ha bemerket at dine kamerater deler disse følelser for dig. Vi har derfor forstaat at du maaske mere end andre har hat vanskelig for at tilstaa en slik forgaaelse som lumpen fusk. Naar du saa vil forsøke at lyve dig fra den, er dette en misforstaat opfatning av dig av at du var bedre hjulpet med en løgn end med en ærlig og aapen tilstaaelse. Vi har besluttet at tilgi dig denne misforstaaelse. Vi haaber at du sætter den rette pris herpaa. Forstaar at vort gode omdømme om dig paalægger dig ansvar.

Anton Bech stod og stred med sig selv 69under rektors rolige tale. Da den var forbi,forbi] rettet fra: forbt (trykkfeil) svelget han graaten voldsomt og sa:

– Men jeg har ikke fusket.

Rektors ransakende øine saa paa ham:

– Har du ikke selv tilstaat at du tok din bok ut av skapet her lørdag – førte dine regninger ind i sangtimen?

– Jo–o men …

– Vims! sa rektor, bukket kort for Svenningsen og gik.

Anton Bech mere faldt end satte sig ned paa bænken; han la hodet paa armene over pulten og stønnet.

Svenningsen stod med ryggen til klassen og saa ut av vinduet. Etpar ganger vendte han sig ind mot Anton, som stønnet høit. Guttene sat stille.

Endelig sa Svenningsen:

– Kan du ikke beherske dig, Anton Bech, faar du være saa god at gaa utenfor saalænge.

Anton Bech reiste sig og gik.

Endnu en stund varte det før Svenningsen gjenoptok oversættelsen.

Anton Bech kom ikke ind igjen; i næste time var han heller ikke paa plads.

Han var gaat hjem.

*

70Svend Bidevind gik hjemover. Han syntes ikke benene kunde bære ham; han segnet og svigtet i knærne.

Ved middagsbordet berettet han om 1 i matematiske hjemmeopgaver. Maten sat fast i halsen paa ham; han svelget og svelget.

Efter bordet gik han op paa gutteværelset. Her la han sig paa sengen sin – paa maven, med hodet dypt i puten. Han hadde en forfærdelig trang til at graate, men fik det ikke til. Opunder brystet suget det av smerte – en hul, snikende smerte.

Han laa slik urørlig i mere end en time. Endelig reiste han sig langsomt op. Han saa sig om i værelset, sat paa sengekanten med benene slapt ned. Atter gik en lang, lang stund.

Saa stod han op, gik langsomt nedad trappen, tok luen i gangen. Han stanset utenfor kontordøren og lyttet. Far var derinde. Han tok i dørklinken – stod litt, slap den saa og gik ut paa gaten.

Langsomt gik han nedover. Vogner ramlet og raslet, mennesker gik forbi ham; han syntes ikke han saa eller hørte. Han syntes han gik i en klædning av fugtig is.

Han gik helt frem til skoledøren. Her stanset han og tørret sig med lommetørklædet over panden. Det blev drivvaatt av den kolde sved.

71Da han holdt i det tunge dørgrep, vilde han til at stanse og betænke sig; men han skyndte sig at lukke op. Gjennem alle de øde ganger gik han, til han stanset ved rektors kontor. Han banket svakt.

Ingen svarte.

Saa banket han sterkt. Ingen svarte fremdeles.

Ved siden av kontoret var rektors private entrédør. Han grep efter klokkestrengen; men nu betænkte han sig. Meget længe.

Da hørtes der skridt indenfor i entréen, og med et hugg slet han i klokkestrengen.

Fru rektorinden kom ut.

– Om jeg kunde faa tale litt med rektor?

– Ja, straks!

Og fru rektorinden førte ham gjennem entréen og ad en indre dør derfra ind paa kontoret.

– Værsaagod sit ned, saa kommer han straks.

Hun satte en høirygget skindstol bort til ham og gik.

Svend Bidevind satte sig paa den haarde stol.

Rektors kontor var avlangt, smalt, med vindu for den ene smalvæg. Langs væggene var bare hylder, ja væggene var hylder, hvor bøkerne stod stramt og tæt fra gulv til tak.

72Svend Bidevind sat paa den høie stol ret op og ned, fordi ryggen var saa brat. Han kunde saavidt naa gulvet med tærne. Han sat og stirret op efter bøkerne; og litt efter litt syntes han væggene i det smale rum nærmet sig til hinanden, nærmere, nærmere – vilde klemme ham tæt imellem sig, knuge de stive, stramme bokrygger ind i ham – – –

Han lot sig glide ned fra stolen – han kunde knapt staa av angst, snek sig hen til utgangsdøren, grep i klinken – døren var laast.

Og den andre døren – den førte jo ut i entréen!

Han gav et skrik fra sig, da med ett døren til entréen aapnet sig. Det var rektor.

HanHan] rettet fra: Haa (trykkfeil) var i den samme husfrakke Svend Bidevind hadde set, da han sat igjen.

– Nu, min gode Svend, du vilde tale med mig?

– Ja.

Rektor stod foran ham og saa paa ham og ventet. Men der kom ikke mere end «ja».

Svend Bidevind stod med spilte øine og stirret paa rektor. Stirret, stirret. Uten et ord.

Endelig sa rektor:

– Ja, hvad var det saa? Hvorpaa han gik hen til det store arbeidsbord ved vinduet; her 73satte rektor sig og bød Svend Bidevind stolen foran.

– Det var – det er – at det er mig som har fusket.

– Har du fusket, Svend?

– Ja. Og ikke Anton Bech.

– Forklar dig, gutten min!

Svend fortalte om lørdags morgen. At regnekladden laa løs i Anton Bechs bok; at han hadde slaat blæk over den og saa erstattet den med en avskrift av Simon Selmers regning, som han jo hadde trodd var ganske rigtig, som den pleiet at være.

– Anton Bech hadde altsaa regnet stykkerne?

– Ja, paa kladden sin. Han sa dagen før at han bare ikke hadde faat tid til at føre dem ind, – bare selve opgaverne hadde han indført.

Rektor Holst sat og saa ut av vinduet en lang stund. Endelig sa han:

– Og saa har han ikke lagt merke til at den kladd han førte ind efter, var en anden end hans egen?

– Nei. Jeg prøvde at gjøre den saa lik hans egen som jeg kunde.

Rektor tidde længe og saa ut. Saa vendte han sig langsomt mot Svend Bidevind:

74– Du fusket altsaa?

– Ja.

– Men – men, kjære Svend, du har jo kandidat Winther ….

Svend Bidevind saa med to stive øine paa rektor Holst og rystet paa hodet.

– Hjælper han dig ikke? Naar du tar timer hos ham?

– Jeg tar ikke timer hos Winther.

– Med hvem da? Du sa, synes jeg …

– Jeg tar ikke timer hos nogen.

– Men jeg skrev jo til din far ….

– Jeg gav ikke far brevet.

– Gav du ikke din far mit brev!

Svend Bidevind sat som før med de stive øine – – og rystet paa hodet. Rektor Holst saa ransakende paa ham. Saa ut av vinduet igjen. Endelig tilbake til Svend:

– Men hvordan kunde du saa fortælle at du tok privatundervisning i matematik, som jeg hadde skrevet om?

Svend Bidevinds læber bevæget sig, skalv sterkere og sterkere – de stive øine blev vaatere og vaatere – han skrapet i pusten, og endelig kom det:

– Jeg brøt brevet og læste det.

Retkor Holst reiste sig og begyndte at gaa frem og tilbake paa gulvet. Længe. Saa stanset 75han foran Svend Bidevind og saa dypt ransakende paa ham og sa:

– Er du slik du?

– Ne–nei, aa nei! Jeg er – er ikke slik! ropte Svend Bidevind – og saa kom hele, fulde graaten, som hadde sittet og presset paa siden i formiddag.

Rektor Holst lot ham graate en lang stund.stund.] rettet fra: stund, (trykkfeil) Da den svære hulking bedaget sig, spurte han:

– Si mig, Svend, vet Anton Bech dette?

– Nei – men – jeg – gaar og sier ham – ham det nu.

– Nu. Ja. Det er vist bedst du gaar straks med det!

Svend Bidevind tok luen og gik. Da han var kommet næsten ut av døren, vendte han om, gik indenfor og bukket for rektor. Han hadde glemt det.

Saa gik hans vei opover til byfoged Bechs.

Naar han nu bare hadde faat sagt altsammen til Anton Bech – saa fik det være da. Hele elendigheten.

Vist ut av skolen blev han vel rimeligvis. Og hjemme hos far blev det saa spørsmaalet om mekanisk verksted eller tilsjøs eller i butik.

Bare ikke tænke paa dette endnu – der var tid nok, naar han hadde været hos Anton Bech først. Han skyndte sig. Veien gik forbi 76hjemmet; han løp forbi vinduene.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En halv times tid efter var alt sagt og gjort inde paa gutteværelset hos Anton Bech. Svend Bidevind sat paa Antons sengekant og saa ufravendt ned i gulvet. Anton Bech sat paa bordet sit og dinglet med benene, mens han saa ut i luften.

– Og alt dette sa du bent ut til rektor?

– Ja. Det var likesaa godt at faa det sagt med én gang.

– Du Svend, du – du faar juling imorgen.

– Slap jeg med juling, saa –!

En lang stilhet. Endelig sa Svend Bidevind uten at se op:

– Er du svinagtig vond paa mig, Anton?

– Tosken! svarte Anton Bech.

Svend Bidevind begyndte at rokke frem og tilbake der han sat.

– Ja ser du, naar du bare ikke er vond længer – –

– Jeg synes du har været storartet real – gaat like til rektor …..

– Ja, saa er jeg noksaa glad likevel da. Og saa faar det gaa som det kan forresten. Bare du ikke vil tænke paa mig saa’ n vondt – naar jeg er borte.

– Skal du bort?

77– Der er ikke andet for mig nu, ser du. Jeg maa se at rømme.

– Røm ..? Rømme?

– Ja, jeg rømmer hjemmefra jeg. Inat, tænker jeg.

– Er du gal!

– Jeg orker ikke alt dette. Blir jeg vist ut av skolen nu, saa blir far saa fortvilet, skammen da, ser du. Baade for ham og mor. De maa saa finde paa noget med mig allikevel. Sende mig bort nogensteds. Saa er det likesaa godt at løpe selv. Paa forhaand. For jeg orker det ikke, jeg.

– Men – hvordan vil du rømme da, gut?

– Aa skidt. En kommer sig da vel altid bort nogensteds, hvor en kan gjemme sig til de har glemt en. Jeg kan gaa saa langt til jeg kommer til en av byene sørpaa. Derfra gaar Amerikabaatene.

– Du blir bare knepet!

– Ikke om jeg holder mig langt oppe i landet. Fra gaard til gaard – til jeg naar frem.

– Men penger?

– Jeg har 20 kroner som er mine egne.

– Med det kommer du ikke langt, gut! Du kommer bare til at svelte.

– Aaja. Kanske det ogsaa. Svelter en 78ihjel paa fjeldet, – ja saa – saa er en da vel væk da ialfald. Fra alt dette.dette.] rettet fra: dette (trykkfeil)

Det begyndte at bævre av graat i Svend Bidevinds stemme, og han stod op paa gulvet.

– Skulde jeg være væk imorgen, saa vet du ingenting naturligvis!

– Nei, naturligvis, men …..

– Og kanske kunde du skrive til mig. Naar jeg engang faar sendt dig adressen. Du – du er den eneste vennen jeg har, Anton, vet du. Ja, farvel da du!

Anton Bech hoppet ned fra bordet.

– Er det alvoret dit – virkelig – saa’ n at rømme?

– Jeg har jo ikke andet at gjøre jeg, kan du vite. Slik en – utvist en som jeg blir!

– Nei, jeg faar ikke dette til jeg? sa Anton Bech. – Ikke for det, svinagtig kjækt om du rømmer, naturligvis. Men – end om du sa det altsammen til din far først! For at prøve hvordan han tok det?

– Jeg – jeg tør ikke. Nei – jeg tør ikke det!

Graaten tok Svend Bidevind. Han bet tænderne sammen og vilde ikke.

– Farvel da, Anton! sa han og gik fort ut av døren.

Han gik hjemover.

79Dette med at rømme – det hadde ligget for ham som en mulighet fra for længe, længe siden. Og nu, under samtalen med Anton Bech var det pludselig kommet saa visst og fast …….

End om du sa det altsammen til din far først! For at se hvordan han tok det!

Ja, den der bare, bare hadde modet!

At gaa til rektor – det hadde han altsaa turdet …..!

Men far.

Nei, han følte det paa sig: Han var ikke istand til en slik gang til – og saa far! Og mor vilde komme, – søstrene faa vite det!

Nu var han fremme i gaten, saa huset.

Pludselig braastanset han:

Foran sig saa han en mand gaa rolig, med et eget søkk i knærne –: Rektor Holst! Man kunde fra ryggen av likesom slutte sig til det mørke, alvorlige ansigt fortil!

Svend Bidevind stod naglet til gaten i en rædselsfuld angst.

– Ja – ja sandelig? Aa Gud, Gud! Rektor gik ind av gangdøren hjemme!

Han gik for at melde det til far!

– Aa – aa! Aa – aa! Svend Bidevind klynket uvilkaarlig halvhøit frem for sig. Han 80snudde om og gik den motsatte vei gjennem gaterne.

Han gik og gik. Blodet sprængte ham til hodet, hele kroppen næsten sjanglet.

Han naadde ut paa landeveien. Da han var kommet helt ut rigtig paa landet et stykke, orket han ikke mere og satte sig ved veikanten.

Det hjalp litt at faa sitte. Men bare et øieblik. Saa kom det over ham igjen – – den forfærdelige angst og fortvilelse. Han sat og stirret frem for sig og tænkte paa én ting alene:

At han var en slik en som man hørte tale om, en søn av bra forældre, som gjorde skam paa dem og sit hjem og sig selv; som det «gik galt med» – maatte reise til Amerika. En av dem som ofte endte paa tugthuset.

Svend Bidevind foldet hænderne og bad til Gud.

Men Gud kunde ikke bry sig om det – om at han bad til ham nu! Det var ingen sak at be til Gud nu, i nøden og elendigheten. Han kunde ha tænkt paa Gud, dengang han brændte brevet. Gud maatte bare synes han var lumpen og dum, som trodde Gud ikke visste at det bare var rædselen som drev ham nu – til at be!

81Han saa sig omkring. Der var saa stille omkring ham, – langt borte var han alt.

Han var paa veien ut, var han. Han var alt rømt! Han vilde gaa, gaa – aldrig vende tilbake!

Men han hadde intet faat med sig. Hverken de 20 kronerne i æsken hjemme eller mellemmaten som nu stod smurt paa gutteværelset, og som han hadde tænkt at ta med til niste. Han kom til at sulte og lide nød!

Men det var just rigtig. Han skulde lide nød. Det nyttet ikke bare at komme her og be til Gud. Nei, noget ordentlig maatte der til først, noget alvorlig. Sult og nød, uten penger, – holdt han det ut en god stund, i nogen dage mindst, saa kunde kanske Gud faa litt respekt for ham …!

Ja, han vilde bare gaa! Og inat vilde han gjemme sig i skogen. Det var ingen sak at gjemme sig. De skulde ikke finde ham. Og fra første by han kom til, vilde han skrive like til far, og si ham at han bare skulde la ham reise for sig selv, ikke lete efter ham. At han bare ønsket at faa slite og stride sig igjennem. Han vilde nok komme hjem den dag han syntes han hadde gjort bod for sig, var blit til noget paa egen haand. Han skulde nok skrive saa alvorlig og forstandig at far forstod det, og lot ham faa sin vilje.

82Saa om nogen aar vilde han vende tilbake til far og mor og til Johanne og Drea – som en agtet mand.

Ja – han vilde straks gaa videre!

Han saa op til himlen; den var klar og blaa. Solen begyndte at nærme sig fjeldet. Han syntes han var blit et bedre menneske alt, siden han hadde tat sin beslutning. Han tænkte igjen paa Gud. Han vilde sletikke be Gud om nogen hjælp eller slikt – for det var bare lumpent. Men Fadervor vilde han be allikevel. Det forstod Gud nok hvad han mente med.

Svend Bidevind læste Fadervor helt ut. Saa reiste han sig og gik videre.

*

Klokken halv ni om aftenen kom Svend Bidevinds far ind til byfoged Bechs.

– Om de hadde set noget til Svend der i huset idag?

– Ja, jo. Ved femtiden i eftermiddag var han her en halv times tid. Siden har vi ikke set ham. Er han ikke kommet hjem?

– Nei, gutten har været hjemmefra i hele dag.

83Svend Bidevinds far gik.

Da han var kommet et stykke nedover gaten, blev han indhentet av en der løp:

– Undskyld, hr. amtmand!

– Er det dig, Anton?

– Ja – jeg – jeg vilde bare, jeg synes, jeg maa si Dem at – at Svend var oppe hos mig idag …

– Ja, gutten min, jeg vet det, jeg vet ogsaa hvorfor. Rektor Holst har været hos mig og fortalt mig det hele.

– Ja – men Svend – han sa – han var saa ræd …

– Var han ræd du?

– Ja saa forfærdelig. Og saa sa han at han ikke turde komme hjem. Eller rettere sagt at han vilde – vilde …

– Hvad vilde han? I Herrens navn …

– Rømme hjemmefra.

Det saa ut som Svend Bidevinds far hadde trodd noget værre; han saa næsten lettet ut. Men bare et øieblik. Saa spurte han:

– Vet du hvorhen? Du skjønner jo, min kjære Anton, at jeg maa ha det at vite!

– Nei. Han sa bare at han vilde gaa til han naadde en av byene sørpaa. Der vilde han ta Amerikabaaten. Fra gaard til gaard, sa han, vilde han gaa.

84Det var lyse mai-aftenen. Svend Bidevinds far stod litt og betænkte sig.

– Hør, kjære Anton, vil du gjøre mig en stor tjeneste?

– Aa ja da!

– Spring hen til Ole vognmand og bestil for mig snarest mulig to gode hester med karjol. Be ham komme straks utenfor hos mig!

– Ja!

Anton Bech løp. Svend Bidevinds far gik hjem.

Kort efter stod der to karjoler utenfor amtmandens dør. I den ene satte han sig selv, i den anden hans første kontorist.

– Ja, Molstad, sa Svend Bidevinds far til kontoristen, – saa kjører De veien nordover til kl. 12 og spør indom paa alle gaarder, og hvem De træffer. Har De ingen besked til kl. 12, saa vender De tilbake.

Molstad kjørte. Saa sa Svend Bidevinds far farvel til sin kone og begge smaapikerne som stod i gangdøren og graat.

Karjolhjulene hvirvlet hen over brostenene.

En times tid utpaa landeveien sørover møtte han endelig en som «trodde» han hadde set en gut i veien. Senere en kjærring. Jo, hun hadde møtt gutten for ikke saa længe siden.

85Karjolen fór videre.

Langt om længe kom der et høilas. Bonden gik ved siden.

– Du har vel ikke møtt en bygut i veien her vel? En liten fyr …

– Jo, hr. amtmand! Gutten ligg her paa lasset han. Han søv saa vakkert. Æg tok han op herborte, han sat og graat saa ynkelig i landeveien og sa han var saa trøit. Er det dokkers sin gut kanske?

– Ja, det er det.

– Han meinte ellers paa at han hadde hverken hus eller hjem, stakkaren.

Oppe i høilasset laa Svend Bidevind og sov.

– Bad han saa om at faa kjøre med dig?

– Nei, var det likt sig. Han skulde videre han, sa han. Det var bare mens æg var oppe paa gaarden hos han Smedstad, at han bad om at faa sitte i høiet og hvile sig. Han bød sig til at holde hesten imens – til gjengjæld, sa han. Da æg kom tilbake, laa han slik dokker ser han – søvendes. Og saa lot æg han ligge!

*

86Næste dag i matematiktimen kom rektor ind. Kandidat Lange hilste og smilte. Rektor smilte igjen og gik op paa katederet.

– Jeg har at si dig, Anton Bech, at vi igaar gjorde dig uret. Dine kamerater skal vite at du ikke, som vi trodde, hadde fusket. Jeg tilføier at jeg er særdeles glad over paa denne maate at ha faat igjen min tidligere sikre tro paa at du ikke indlot dig paa slike kleine streker. Værsaagod kom frem, Anton Bech!

Anton Bech stod foran katederet.

– Jeg ber dig om tilgivelse for at ha gjort dig uret. Gi mig din haand til tegn paa at jeg faar den!

Anton rakte haanden frem. Rektor tok den i sin, og klappet ham med den anden haand over krølhodet.

– Jaja, gutter, sa rektor, da Anton Bech igjen var paa plads, – la mig se at dere alle følger Anton Bechs eksempel – og holder deres skjold blankt.

Idet rektor gik mot døren, sa han:

– Du Svend, vil du komme med mig litt!

Svend Bidevind reiste sig og fulgte efter rektor, ut av døren, ned gangene og ind paa kontoret.

Han stod litt i det smale, høie værelse 87med bokryggene stramme til begge sider. Rektor Holst hadde sat sig og saa paa ham.

Svend Bidevind saa mager og blek ut.

– Du Svend! sa rektor, – du har vel saa omtrent hver lørdag skrevet matematikstykkerne av?

– Ja. Hver lørdag.

– Kan tænke det. Jeg har nu bedt kandidat Lange gi dig to privattimer i matematik om uken. Dem maa du benytte godt. Vi har eksamen om en maaneds tid.

– Ja.

– Skal vi saa bli enige, du og jeg, Svend, om ikke at fare med nogenslags fusking mere?

– Ja.

– Saa slipper du for fremtiden en slik en dag som den du oplevde igaar. Ikke sandt – den var ikke hyggelig at faa igjen?

– Nei.

– Jeg har talt med din far, gutten min. Vi er enige om at tro at du nok blir en bra kar! Farvel, gutten min.

Svend Bidevind stridgraat. Rektor reiste sig, gik ned til døren hvor han stod, og strøk Svend Bidevind over haaret.

Svend Bidevind hikstet, rektor ventet at han skulde gaa, men der var noget gutten stred med at faa sagt gjennem hikstingen. Endelig 88bukket han meget dypt, rakte haanden frem til rektor og sa:

– Ma-mahange tak!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hjemme ved middagsbordet var det oksestek, stor, rød, med saus og poteter og tyttebærsyltetøi, – endda det var torsdag, som ellers var fiskedag.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Svend Bidevind

Svend har fått tilnavnet «bidevind» fordi han ofte sitter med hodet på skakke i timene på skolen. Han er middels i det meste, sitter midt i klassen og får karakterer omtrent midt i skalaen. De eneste fagene han virkelig behersker er geografi og historie.

Bernt Lies fortelling om Svend «Bidevind» kom ut første gang i 1897 og er blant hans mest kjente verk i dag.

Se faksimiler av 5. opplag fra 1911 (nb.no), med omslagstegning av Severin Vincent Heiberg Segelcke og vignetter av Jacob Kielland Sømme.

Les mer..

Om Bernt Lie

Bernt Lie var en populær og produktiv forfatter som utga en rekke bøker i årene 1892–1915. I dag er han nok mest kjent for sine skole- og guttefortellinger, med skildringer av moro, konflikter og skoledager i Tromsø: Sorte Ørn (1893), Svend Bidevind (1897), Peter Napoleon (1900) og Guttedage (1905).

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.