Synnøve Solbakken

av Bjørnstjerne Bjørnson

Forord

I år er det 150 år sidan Bjørnstjerne Bjørnsons Synnøve Solbakken kom ut, som føljetong i Illustreret Folkeblad sommaren 1857 og i bokform på Johan Dahls forlag i Christiania litt seinare same året. Det norske språk- og litteraturselskap markerer 150-årsjubileet ved å gi ut Synnøve Solbakken i sin klassikarserie, i ei tekstkritisk utgåve ved Sigurd Aa. Aarnes.

Den vesle føljetong-forteljinga skulle bli ein av dei store boksuksessane i norsk litteraturhistorie, med eit opplagstal som nærmar seg 600 000 og med omsetjingar til bortimot 20 språk. I ei fyldig innleiing til denne nye utgåva gjer Aarnes greie for verkhistoria, boka si utbreiing og resepsjonshistorie og etablerer, i brot med tradisjonen, førstetrykket i Illustreret Folkeblad som grunnlag for si tekstkritiske utgåve. Aarnes sitt argument for dette valet er at «vi her har å gjøre med en nasjonal klassiker i sin første utformning, selve SSs «originaltekst» med all den prestisje en slik er omspunnet med i vår vestlige litterære tradisjon».

Bjørnson var i heile si levetid opptatt av språkforma i dei trykte utgåvene av Synnøve Solbakken og han gjorde stadige rettingar i teksten. Den viktigaste tekstrevisjonen skjer truleg i samband med 5. utgåva i 1866, som vart lagt til grunn for fleire seinare utgåver, heilt til Francis Bull gjekk tilbake til førstetrykket i bokform frå 1857, som tekstgrunnlag for si Standardutgåve 1919–1920. Aarnes går altså tilbake til den første trykte versjonen i Illustreret Folkeblad.

Rettingane i dei første utgåvene mellom 1857 og 1872, då den første samla utgåva av Bjørnsons bondeforteljingar kom ut i København, er først og fremst uttrykk for ei fornorsking av uttrykk, ordforråd og ortografi. Synnøve Solbakken har ikkje berre ein viktig plass i norsk litteraturhistorie, men også i norsk språkhistorie.

Synnøve Solbakken har også si danske tekst- og resepsjonshistorie. Bjørnsons litterære gjennombrot skjer innanfor ein felles dansk-norsk
[8]litterær institusjon. Med bondeforteljingane slo Bjørnson også gjennom hos danske lesarar – i den grad at Jørgen Bukdahl hevdar Synnøve Solbakken «blev en dansk folkebog som ingen før eller siden». Språkleg sett skapte dette problem. Aarnes ser den store variasjonsbreidda i språkforma i Synnøve Solbakken i perioden fram til Standardutgåva 1919–1920 i lys av den språklege tautrekkinga mellom Bjørnson og den danske utgivaren hans, Hegel. Men med ‘heimkjøpet’ av danske Gyldendals norske avdeling i 1925, oppsto ein heilt ny situasjon; fornorskingsprosessen skaut fart og fekk autoritet gjennom Didrik Arup Seips Hundreårsutgave av Bjørnsons samla skrifter i 1932.

I den nyare teksthistoria spelar skoleutgåvene av Synnøve Solbakken ei viktig rolle både i det danske og norske miljøet. Etter siste verdskrig går bondeforteljingane i stadig større grad over til å bli institusjonell lesnad for større barn og ungdom og for morsmålsstudentar.

Synnøve Solbakken (og dei andre bondeforteljingane) er forteljeteknisk epokegjerande i norsk litteratur med si sceniske framstilling og sin kommentarfrie forteljemåte. Mange har lesi dei som nasjonsbyggjande danningsromanar, der den rå styrken og krafta til den norske bonden går gjennom ein foredlingsprosess på eit kristent, moralsk grunnlag. Men Synnøve Solbakkens resepsjonshistorie kan ikkje samlast under ein horisont; ho er både omfattande og mangfaldig. Sigurd Aa. Aarnes følgjer denne historia kronologisk gjennom utvalde kritikk-tekstar, artiklar, bøker, avhandlingar og litteraturhistorier, med innfallsvinklar som omfattar både sjangermessige, forteljetekniske, sosiologiske og tematiske forhold.

Arbeidet med denne tekstkritiske utgåva av Synnøve Solbakken skulle bli Sigurd Aa. Aarnes sitt siste litteraturvitskaplege prosjekt. Han rakk å fullføre det, men fekk dessverre ikkje sjå den ferdige boka. Sigurd Aa. Aarnes døydde den 17. januar 2007.

Steinar Gimnes


FORORD

Når jeg nå legger siste hånd på denne utgaven av Bjørnstjerne Bjørnsons Synnøve Solbakken, skylder jeg en rekke personer og institusjoner en takk for hjelp underveis. Først tenker jeg da på Det norske språk- og litteraturselskap ved dets leder, professor Olav Solberg, som gav meg dette interessante oppdraget. Det har vært med på å gjøre noen av mine pensjonistår meningsfylte og stimulerende. En spesiell takk går til Selskapets sekretær, Ingrid Falkenberg, som med stor nøyaktighet har gjengitt originalteksten til Synnøve Solbakken i Illustreret Folkeblad 1857. Videre går takken til min tilsynsfører, professor Steinar Gimnes ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, for hjelp og oppmuntring underveis. Jeg takker også førstesekretær Einar Thomassen ved Universitetsbiblioteket i Bergen og universitetsbibliotekar Liv Heggen ved Nasjonalbiblioteket som begge har hjulpet meg med kopieringen av originalteksten til Synnøve Solbakken i Illustreret Folkeblad, mens forlagssekretær Mette Børja ved Gyldendal norsk forlag har skaffet meg nyttige opplysninger om opplagstall.

Sigurd Aa. Aarnes

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Synnøve Solbakken

Bondefortellingen Synnøve Solbakken ble Bjørnsons store gjennombrudd som forfatter. Den utkom som føljetong i Illustreret Folkeblad i 1857 før den kom ut som egen bok.

Selv om historier fra bondekulturen ikke var noe helt nytt, var Bjørnson den som ga denne undersjangeren form i Norge. Bondefortellingene har en impresjonistisk stil med mange replikker, gir et idealisert bilde av bøndene og tar opp Bjørnsons viktigste problemstilling: hvordan mennesket kjemper for å overvinne sin egen natur. I Synnøve Solbakken møter vi Torbjørn Granlien som både kjemper mot mørke krefter i seg selv og for å få den vakre og gode Synnøve. Man kan si at det er en histore om hvordan man tar seg fra skyggesiden til solsiden både i konkret og overført betydning. Boken ble tidlig oversatt til andre språk.

Les Sigurd Aa. Aarnes' innledning og kommentarer

Se faksimiler av utgaven fra 1857 (NB digital)

Les mer..

Om Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson var Norges store nasjonaldikter i siste del av 1800-tallet og regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie. Han fikk stor betydning mens han levde, både som forfatter og i samfunnsdebatten. Han skrev dikt, noveller og skuespill ved siden av arbeidet som journalist, teater- og litteraturkritiker. I tillegg skrev han mange tusen brev der han i klartekst ga uttrykk for sine meninger. Mange av disse brevene er utgitt senere.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.