Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Aerbødigst Hilsen med Gud.

Velædele Højtæstimered Madame Povlsøns. Jeg annammed hendis yndelig skrivelse med Tusind tak som it kaastelig klenod: Fattis end evnen at vederlegge de mange Moderlig velgjerninger hun som een Gudelig Sjel beviser min Søn, skal Villien dog aldrig sla fejl; Enkers Dommer de Faderløsis Taalsmand i Himmelen gyde Hendis Hjerte saa fuld af trøst som Micheas var af Herrens Aands Kraft, og ophøje Velædele Madames Noble Sønner fra een Ære Charge til anden, midler tid er Hardenbek forbunden at vere Deris og Hendis Lydige tjener saa lenge hand lever. Frelseren satte mig i dend pinlig Enkestand bar for hver bekymrings piil, Hosbonden med Syv børn hviler i graven, mine tvende overblevne Sønner er adspred, dend Eldste af stille Humeur i Italien, dend yngste lit for meged Couragie sin vej: Eenlig sidder jeg igen som uglen i forstyrrede Steder: Men efterdi forløsningen stunder til, giver jeg mig Gud i vold. Jeg ynsker indtet heller end at Sønnerne bestandig i Troen ved dyd og it kristeligt Levned motte gjøris værdig til Guds og Majestetens tjeneste, inden og uden Lands, at enten de lever eller døer, de da maa høre Giveren til. Der paa befaler jeg i Jesu Navn min Søn Lucas trøstens gud og hans Velædelhed Majoren i fudkommen haab at dend priselig Helt som selv efterlader een Sørgende Moder skal nest faderlig tilsjun og formaning skjule ungdoms brøst under kjerligheds kaabe for Hardenbeks Saarede Moder skyld der balsamerer ham i taare. Nødhjelperen sende sin Engel for dem som kand bereede Vejen, ledsage Hoben og afverge ulykkelig Hendelser; saa blive deris ud- og indgang velsigned. Allerdydigste, paa taare sæd følger fryde neeg, Vi ere de Helgenis børn og venter it bedre Liv efter dette, vil derfor fatte voris Sjele med taalmodighed dend stund angstens heede luer. Naar Herrens gjenløste kommer til Zion med glæde, skal suk og graad vere langt borte; det kand stille urolige hjerter til freds. Hilsingen med kys og alt, fra Velædele Madame og hendis umistelig Øjesteen til Bispinden og Thale Susane bar jeg frem, og fører af samme Vahre dobbelt Tilbage fra dend stue, saa vel som fra Herr Cammer Raad Hjort og hans frue.

Men mine Hilsen, kys og tak,
Til Hende og Majoren,
Gaar efter pliktens Almanak,
Saa højt som Vand i fjoren.
Gud lønne dig min Søde Mor
For breved du har skreved,
Hen til Herr General Major
Af Aandens indskud dreved.
Jeg veed Guds Engle glæder sig
Naar en bedrøved Enke,
Med trøst og raad berømmelig
Vil paa dend anden tenkke.
Hin Kristne Skare Gud med Kraft
Selv af det høje styrker
Saa dend skal kjøre spjud og skaft
Jnd i de grumme Tyrker:
Og stride frisk mod Ulve Røst
Med troens skiold omgived,
Og som it bytte os til Trøst
Der fra maa føre lived,
Ja gjøre deris Mødre glad,
Hvis bøn og taare rønner,
Da Monica for Sønnen bad,
Frugt skaffed hendis bønner.
Nok vanked Israels børn omkring
Med frygtsam tørre munde
Og gjorde mange farlig spring
Førend de Elim funde.
Adieu udvalde Sjæl og hør:
For got for gunst og ære,
Taknemmelig som det sig bør,
Til Døden skal jeg være.
Hviil under Herrens varetegt,
Og viid at hand dig selver
Min Søn til beste har opvegt,
Jeg slutter, Haanden skelver.

Velædele Madames
Tjenstærbødigste

Dorothe Salig
Ambrosii Hardenbeks.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.