Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[dedikasjon til Christian V] 1Den Stormægtigste og Højbaarne
MONARCH
CHRISTIAN Den Femte,

Arve-Konge til Danmark, Norge, De Venders og Gothers,
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.

Allerunderdanigst offereret
Af Hans Majest:
Dyb-ydmyge og tro
Forbederinde
Dorothe Engelberts Daatter,
Sl. Ambrosii Hardenbecks.

Livs Førsten opfylde Kong Christians Aar
Med Alle Velsignelser Lykken formaar!

Som den Taarefuld Jød-Jnde
Hos sin Frelsers Fødder stood,
Og den Sunamitisk Qvinde
Holt om Elisæi Food,
Jeg i underdanigst Maade
Bøjed ned ad Jorden til,
Søger GUds og Kongens Naade,
Og hen under Fooden vil,
Konning CHRISTIAN den Femte,
Ah! Stormægtigste Monark,
Tilsted da hin Hierte-Klemte,
Der var til før Noe Ark,
At hun med sin ydmyg Bøjen,
Det bekymret Norske Kree,
Potentatens naadig Øjen
Som et Engle-Syn maa see,
Jkke ville Morlands Dronning,
Heller see Kong Salomon,
End Jeg voris Arve-Konning,
Ført i Dydens Klædebon,
Men hvis Rart hun kunde skienke
J sin Dronninglige Stand,
Fattis hos een nedrig Enkke
Der Graa-Seien far i Land,
Om Vaar-Torske blant de største,
Heller Sild og Berge-Fisk,
Som Kong CHRISTIAN den Første
Førte med til Pavens Disk,
J Guld-Zentner kunde skabis,
Bød jeg og min Gave frem,
Skulle skønt der Over tabis
Mit forlatte Huus og Hiem,
Naade ved Prophetens Tale
Enkken i Sarepta Nød,
Mig aflegger de med Vale,
Fordi Min Prophet er Død,
Vel og Christelig hand tiente
GUd, og Kongens Meenighed,
Guldenleuve hannem kiente,
Og om hands Forrettning ved,
Strax mand ham i Graven satte,
O! Højbaarne Majesteet,
Venner som Sanct Mortens Katte
Uden Sværdslag blev adspreet,
Josephs Skade faa beklager,
Mange har Jobs Trøsters-Sind
Jld hver til sin Kage rager,
Medynk er alt frøssen ind,
Jkke har jeg mange Penge,
Jkke gaar Forraadet højt,
Jngen Agre heller Enge,
Jngen Jndkomst for en Døyt:
Qvæltis Jeg med Livet lenge,
Og mig lagdis Byrder paa,
Fik Jeg til Mund-Biden trenge,
Som var vandskelig at faa,
Aarlig Nøed Pastorens Enkke
Een Snees Daler eller toe,
Der paa vil jeg ikke tænke,
Maa jeg nyde mit i Roe,
Engel-søde Landsens Fader
Gif mig der paa Bref og Seil,
Jeg til ham i Haabet vader
Lad det ikke da sla feil,
Eller putt mig i et Closter,
Naadigste Kong CHRISTIAN
Hvor mit Luthersk Pater noster,
Kand i Rolighed gaa an,
Verket ville jeg forfremme
Efter Evnen i min Kram,
Og al Buxe-Folket glemme
Blant hin aflagt Gimmer-Lam,
Jeg, naar Angsten dominerer
J mit Hovet som een Elf,
Er saa red for exeqverer,
Som for Busse-Manden self,
Skaf din gammel Hampe-Hegle,
Lyder deris Almanak,
Vil mand end for dennem fegle
Agter de dog ingen Snak:
For Barmhiertighed udraabtis
Konger udi Jsrael,
Her har alle sagt, de haabtis,
Arve-Kongen og giør vel,
Lad derfor Poete-Ungen
Jkke trøste-løs gaa bort,
Medens jeg kand røre Tungen,
Jndtil Aanden bliver kort,
Skal min Bøn i Højden skralde
Hos den Himmelske Regent,
Og paa DANER KONGEN falde
Om et saligt Regiment,
Naadsens Fedme paa ham drybe,
Saa hver avinds Mand med Harm,
Hen i Muse-Hul maa krybe
For Hands Himmel-Væbned Arm,
Sejers Krone her i Verden
Pryde Ham til Land og Vand,
Og naar Hand er da paa Ferden
At indtage Sions Land,
Smykke HErren Ham med Kronen
Som ævindelig bestaar,
Oven til for Ære-Thronen,
Naar hand her er mæt af Aar.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.