Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

[Sidste Ære-Mindis]Sidste Ære-Mindis smertelig Dict
Over min allerkiæriste salig Hoßbond
Den Guds Mand
Ambrosius Hardenbeck,
Skreved med en
angst-bevrende Haand af
Dorothe Engelbretz-Daatter.


Som en Mißdæder gaar med Dødsens Fryct omgiven,
Gaar jeg med Hiertens Angst til denne Jammer-skriven,
Men for det er min Plict mod ham, jeg svage Lem,
Meer elsked end mig self, faar Taare-Dicten frem.
Bedrøved uden Skrømt jeg sørgelig maa føre
Den Tale Qvinden før aff Thekoa lod høre,
Da hun til David kom oc klagede sin Nød:
Jeg er en Encke og min Æcte-Fæll er Død.
Død er mit halfve Lif, Død er min Jordisk Glæde,
J Graven med min Mand all Verdens Vellyst træde.
Ach min Ambrosius! Min Skat, min halve Siæll,
Min søde Hardenbek, min Dydig Æcte-Fæll,
Du med mig Trediff Aar mens Aanden i dig sveved,
Fredsommelig oc mild, som en Guds Engel leved:
Bar Fromhed Dyd og Got, aff dine Øyen keeg;
Du tycte Jorden var, for haard hvor paa jeg steeg.
Mit Hierte er din Grav, der skal du aldrig raadne.
Før Døden Dræbe-bidsk ad mig udsnoor det laadne.
En Christen Sorg jeg bær alt mens jeg har Forstand
Fordi du varst det værdt, o salig HErrens Mand.
Da du gikst Kiødsens Vey, falt Kronen aff mit Hofved,
Gid jeg var død for dig, oc havde først hensoved!
J mig var liden Savn, som inted Got har giort,
Din Siæl behaged GUD, og derfor fick du fort.
Hand viste nok du i Vingaarden tiente trolig,
Saa lenge Fødderne bar dig i Kedars Bolig,
For Gabet stodst du trygt, i too oc tredeff Aar
Ja skinte som it Lius for dine sanked Faar.
Det sømmer icke mig din Rooß at lade prente,
Hvad Levned du har ført ved GUD, og hvem dig kiente,
Du for hans Ære skyld, lang Tjd i pjnlig Skik,
Ad Templed til og fra fast meere krøb end gik,
Og Krafft-løs, Træle-træt, arbeidsom, var udvaaged,
Da Vjngaards HErren kom og spente dig fra Aaged,
Hand handled med din Siæl som med sin Øye-Steen;
Og om hin sorte Muld end skiuler Hud oc Been,
Skal dog dit ærlig Navn igiennem Jorden sticke,
Det efterlatte Skin formørcker Døden icke,
Min allerkiæriste, din Hvile har du naad,
Jeg vagler her igien i Sorrig, Suk oc Graad,
U-rolig oc forlat som DUEN uden Mage,
O bitter Encke-Skaal! Saa Malurt streng at smage!
Du tepper Halsen til og lager ald min Mad,
Kom speiler Eder kun J Qvinder Hierte-glad;
Seer naar den blege Død, blaa-spetter Mandens Farve,
Hvor snart Naomi kand, en Mara Tittel arve.
Med Peder, Encken tit saa slet i Sagen staar,
Hun raaber Reddisløs: Hielp, HErre jeg forgaar.
Har GUD i Giærdet først, self giort it Brudd omstunder,
Tør andre hielpe till at rive det hen under.
All Lyst tog Vinger paa oc er bort fra mig rømt,
Før Kilden lod sig see, blev Agars Vand-Kar tømt,
Og hun ald tom for Trøst i Ørcken gik bedrøved,
Men Frelse-Timen kom, da hendis Tro var prøved:
Saa ved jeg Trøstens GUD, øm over svage Rør,
Og vederqvæger mig, som er en Trøste-tør.
J Haabed jeg med Job vil legge Haand paa Munden:
Og taallig oven fra, forvente Hielpe-Stunden.
J stadig Velstand er, Taalmodighed omsonst,
Naar Vinden føyer sig, hvad er Styr-Mandens Konst?
Nu min Ambrosius i Himmelen vi findis,
Der skal mit saared Bryst, først uden Anck forbindis.
Der skal du komme mig med større Fryd imod,
End jeg dig Jammer-fuld i dette Lif forlod,
Der skal vi begge staa med Lifsens Krone prydet,
Naar jeg saa vel, som du Naturens Gield har ydet.
Kom Himmel-Brudgom kom, forløs din fangen Brud,
Før mig til Mand og Børn, Jeg lengis efter Bud.
All Herlighed og Stads, mand her veed aff at sige,
Jeg stempler med Foract og vil til Himmerige,
MJN ENGEL og FAR da vel, far vel Evindelig,
Og Tak for hver Minut du levede hos mig.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.