Taare-Offer

av Dorothe Engelbretsdatter

Forrige Neste

Ved et ulyckelig Skibbrud under Lister Lehn.

Et Kaars det icke kand bestaa
J to eller tre Ender,
Men det maa fire haffve paa
Hvordan mand Brettet vender.
Thi dette det er Guds Model,
Naar hand sit Barn vil tegne:
At hand hans Søn kand kiendis vel,
Maa Kaarsset allevegne
Ham møde, hvor hand vender sig
J Ost, Vest, Synden, Norden,
Som Gud ham vilde haardelig
Straffe med Liunild, Torden.
Exempel stiller Job os for,
Med David, andre mange,
Som haffde ickun slette Kaar
Aff Kaarsset giort heel bange,
Det samme vi for Øyne seer
J GARMANDS Blods-Forvante,
Hvor sørgelig de dem beteer
Med Venner oc Bekante,
Thi der nu HERMANDS Kieriste
For sin Søn var aarsaget
At redde ham, som snariste
For Kongen bleff anklaget,
Da Moderen oc Sønnen med,
WILHELLEM bleff tillige,
Thi de ved Lister ingen Sted
Fra Døden kunde vige,
Hans Fader hand bleff Enckemand,
Hans Kieriste bleff Encke,
Hvad Sorrig den Død føre kand,
Kand hver hos sig betæncke,
De sunde drog fra deris Hiem
Oc kom tilbage døde,
Det klager HERMAND, WILLEMS Lem
Som maa den Sorrig møde,
Hans Brødre de gaar sørgelig
Med Hoffvedet nedheldet,
For Moder-Broder ynckelig
Aff Stormen saa nedfeldet,
Men hører GARMAND, hører lit,
Oc tager det til minde,
At søge giffver ey profit,
Hvor intet er at finde,
Om J vil sørge mange Aar!
Ja blodig Taare græde,
Det gaffner icke for et Haar
Oc er ey Vey til Glæde,
Men Vider, at den hastig Død,
Som dennem har henreffvet,
Er dennem kun som Søffnen Sød,
Oc største Vinding bleffvet.
Hans Moder har en anden Ven,
Oc hand en anden Broder
Gud Trøste dem tilbag’ igen
Uden Mand, Broder, Moder,
For Sorrig, Glæde Gud dem gaff
Paa Reysen som var taget
De faar vel ocsaa deris Straff
Den Sorrig har Aarsaget.
Jmedler maa saa alting staa
Gud haffve maa sin ville
Jndtil vi alle maa fremgaa
Os for hans Ansict stille.

Giort aff deris gode Ven DORO.

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Taare-Offer

Taare-Offer fra 1685 er Dorothe Engelbretsdatters andre og siste salmesamling.

Etter at den utkom første gang, har den stort sett blitt utgitt sammen med Siælens Sang-Offer. Samlingen ble gjenopptrykt så sent som i 1868. I motsetning til den første salmesamlingen, som er original, er Taare-Offer stort sett en gjendikting av en tysk tekst som tar utgangspunkt i en fortelling fra Lukas-evangeliet. Også i Taare-Offer er det kjærligheten til Kristus som er kjernen i salmene.

Les Kristen Valkners forord om forfatteren og verket.

Variantapparat og opplysninger om tekstgrunnlag vil bli tilgjengelige snart.

Les mer..

Om Dorothe Engelbretsdatter

Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.