Udmeldt af Klubben

av Jonas Lie

1. akt

6
(:Et hyggeligt møbleret Værelse, som ved forskjellige Kunstsager røber, at det tilhører en Mand, der interesserer sig for Kunsten. Sidedør og en Udgangsdør i Baggrunden. Ved den ene Sidevæg et Skrivebord, hvorpaa Bøger og Skrivesager, og ved den modsatte et Pianoforte. Midt paa Gulvet staar et festlig dækket Bord med Vin og Krandsekage. Omkring det er placeret Stole:)
(:Fredrik Howitz og Theodora ere netop komne ind i Stuen. Fredrik Howitz holder sin Søster Anna i begge Hænder og mønstrer hendes Udseende. Henrik Hjort og Lauritz Hysing staa sammen lidt tilvenstre i Forgrunden:)
    FREDRIK HOWITZ 

Du ser saa kjernefrisk ud Anna! Nu, den Fjeldrejse i Hvedebrødsmaaneden var sandelig en fornuftigere Idé, end jeg tænkte . . . Og paa Tilbagetouren rejste I atter indom dem derhjemme . . .

    ANNA 

Vi har været der i halvanden Uge Broder! Du kan tro, vi har hygget os.

    FREDRIK HOWITZ 

Det vil sige, Du spillede Frue, . . . kom ned Klokken ti til Frokosten, og saa ventede Jakobine med Theen, ligesom hun gjør paa Far.

    ANNA 

Men Fredrik da!

    FREDRIK 

Aa, nægt det ikke, – jeg ved det . . . for akurat saa gjorde Theodora, og hun var ikke lidet nydelig med det.

7
    THEODORA 

Fredrik! – – Det er ikke sandt!

    FREDRIK 

Vil Du benægte, at Du var nydelig?

    ANNA 

Aa, hør ikke paa den Ordkløver . . . En faar aldrig Ret mod ham.

    THEODORA 

Der hører Du Fredrik! Akurat, hvad jeg siger bestandig!

    LAURITZ HYSING (:afsides til Hjort:)

Isandhed en husvarm, hyggelig Passiar! . . . En kan med et halvt Øje se gjennem Ruden lige ind i de To’s inderste Hjertekrog. Er det din Svoger?

    HJORT (:med et Nik hen mod Fredrik Howitz:)

Der Spiessbürger da, – mener Du? Ja, saamæn er han det, . . . på sin Vis en Perle.

    ANNA (:til sin Broder:)

Og hvordan staar til hjemme hos Eder . . . med Børnene?

    FREDRIK HOWITZ 

Tak, der er Alt vel.

    LAURITZ HYSING (:for sig selv:)

Retnu tror jeg, vi faa høre Vuggen gaa!

    FREDRIK HOWITZ 

Men, hvordan havde de Gamle det, Anna!

    ANNA 

Ypperligt! – Alt i sin vante Gjænge, . . . Fader . . .

8
    HENRIK HJORT 

Ja, jeg stillede tilslut mit Ur efter ham. Naar han gik ned til Beddingen for anden Gang, var Klokken fem Minutter over elleve; naar han kom op igjen og tog i Stuedøren, begyndte det at ringe tolv; naar han om Aftenen kom fra Kontoret, var den syv, og Klokken ti paa Slaget stod han i Sloprok og Nathue med Lyset i den ene Haand og med den anden paa Klinken til Sovekammerdøren . . . Vægteren raabte da akurat udenfor.

    ANNA (:lidt stødt:)

Jeg kan ikke like den Slags letsindig Snak, Henrik, – Du sagde ham dog altid et hjerteligt Godnat lige før.

    HENRIK HJORT 

Javist, javist Anna – Du forstaar da en Smule Spøg!

    FREDRIK HOWITZ (:afsides til Theodora:)

Nødig dog just over Ens egen Far, synes jeg.

    HYSING (:med komisk Pathos til Hjort:)

Vid Du Daare! – de forstaa den ikke!

(:Demonstrerende:)

Spøgen hviler paa en fra Virkeligheden afløst Forudsætning; den hører under Digtningens Kategori; – men en Sats ud fra det Reale faar man kun vanskelig en Spidsborger til at gjøre . . .

    HJORT 

Ti, – siger jeg Dig! – her er ikke Stedet for dine Definitioner!

(:i en anden Tone:)

Ja, vær nu ikke vred!

(:Til Fredrik Howitz og Frue:)

Maa jeg forestille Eder vor berømte Litterat og Kritiker Lauritz Hysing.

    FREDRIK HOWITZ 

Ah, Hr. Hysing! Jeg kjendte Deres Far, afdøde Malermester Hysing; han har malet vort Hus engang. Det var en brav9 Mand, ofrede meget for at faa Dem frem. Og Deres Mor, – har hun det godt? Ja, De er naturligvis nu hendes Støtte. Apropos! – Vær saa snil at sige mig hendes Adresse.

(:Bogtrykker Schjørn kommer imidlertid ind, hilser paa Hjort og Frue, som byder ham Plads:)
    LAURITZ HYSING 

Jeg . . . ja – jeg . . . skal levere Dem et Kort en anden Gang . . . jeg finder det virkelig ikke.

    HOWITZ 

Snak! Jeg behøver intet Kort for at finde gamle Madam Hysing . . . Sig blot hvor hun bor.

    HYSING 

Jeg . . . jeg – husker det sandelig ikke, . . . det vil sige Husnummeret – det er ude i Oslo. Jeg bor selv inde i Byen.

    HOWITZ 

Oslo Strandgade, som før, hvad? – Dog vel ikke det gamle . . . hm! hm! Nu saa!

    HYSING 

Hvad behager?

    HOWITZ 

Nej, det var Intet . . . Jeg beder Dem hilse hende fra mig . . . mulig træffer jeg hende ved Lejlighed selv derude.

    HYSING (:afsides:)

En højst nærgaaende og ubehagelig Fyr!

(:Døren aabner sig. Morten Busk og Carsten Bomhof træde ind; – den Første utoiletmæssigt klædt med graa Hat, Stok og Jakke; rund, tyk og skjægget. Morten Busk vender endnu Ryggen til Døren:)
10
    CARSTEN BOMHOF 

Jovist, jo vist er det her!

    MORTEN BUSK (:vender sig og ser sig forbløffet om i Stuen, forlegen ved at se den festlig; idet han faar Øje paa Lauritz Hysing, læner han sig raskt overlegen paa sin Stok, sætter Næsebrillerne paa og udbryder med en vis Air:)

Tillad mig at spørge det ærede Selskab? – Befinder man sig her hos Studiosus philologiæ, Amanuensis ved Bibliotheket, den æsthetiske Recensent i Bladet «Dagslyset», Hr. Henrik Hjorts Stue? Man skulde gratulere ham, – skue ham ved den hjemlige Arne, . . . ved Husgudernes Altar ofrende til Larerne og Penaterne, det vil sige: han brænder sine Idealer, dem til en sød Lugt, hans tidligere Venner til Begrædelse.

    HENRIK HJORT 

Det ligner ham!

    CARSTEN BOMHOF (:rettende sig op bag Busk:)

Altsaa; Hic Rhodus?

    HENRIK HJORT 

Javist er det her! – Træd ind!

    HOWITZ (:afsides til Theodora:)

Her regjerer nok en vis højere Folkeskik, . . . som gaar over Hovedet paa os Smaafolk, forstaar Du!

    HJORT 

Maa jeg forestille Selskabet Hr. Literatus Morten Busk, noksom kjendt af Navn, Studiosus perpetuus, omvandrende ironisk Filosof à la Socrates, ellers Arrangeur af Feulletonen i Bladet «Borgeren», – en hans Evner uværdig, kun af det materielle Livs Krav paatvunget Beskjæftigelse . . .

    HYSING 

. . . Hans Aand svæver daglig usynlig blandt denne Byes Familjer, særlig ved Eftermiddags og Aftentide . . .

11
    HOWITZ 

Jeg forstaar – – den Del af den, som han maa brænde til Ære for sine Husguder.

    MORTEN BUSK (:ser lidt overrasket paa ham:)

Indrømmet! – truffet! Og dog, – saa inconseqvent er Mennesket – jeg holder af at sysle med disse hjemmebagte, borgerlige Sympathier og Meninger. Jeg har styret den Feulleton nu i tyve Aar. Ja, jeg har endog drevet Svagheden saa vidt, at jeg selv har sat mig til i Sloprok og Nathue ved et Glas varm Toddy og læst den. Man mager Ryggen tilbage i Fars Stol og sin Fars Tid og indbilder sig . . .

    THEODORA 

Jeg læser altid de Feulletoner. Fra jeg var ung Pige har jeg dem at takke for mangen dejlig Stund – saa interessante . . . og altid med Meninger, som En maa elske.

    ANNA 

Ja vi hjemme syntes det samme; vi læste dem altid højt. Jeg blev saa glad, da jeg hørte, De var en af Henriks Venner . . .

(:Morten Busk ser op i Taget:)
    HYSING 

Hm! Du staar for den populære æsthetiske Domstol, forstaar Du min kjære Busk! Din Virksomhed i Bladet Borgeren, det vil sige din borgerlige Virksomhed sætter Dig ind i den moralske Skikkeligheds Kategori . . . jeg hører Dig staa og stampe tilfreds der inde i Stalden ved Krybben paa dine ældre Dage.

    CARSTEN BOMHOF 

Ja, hvad siger ikke Bayle i sin berømte, vittige Ordbog . . .

    HJORT 

Om Forladelse, jeg glemte at præsentere min Ven Candidatus philosofiæ Carsten Bomhof!

(:til Anna:)

Hr. Carsten Bomhof – min Hustru!

12
    BOMHOF 

. . . han siger . . .

    HJORT (:overhørende:)

Som Du ser ham der, har han intet mindre end en hel Bog i Hovedet, –

    BOMHOF 

Ja, nu er jeg da endelig enig med mig selv om Titelen . . . Titelen er, som Chateaubriand har sagt, hverken mere eller mindre end selve Bogen . . . Bogen in nuce. Den skal hede «Tiden, seet æsthetisk, ethisk og praktisk» med et Anhang om dens vigende Mystik – Religionen.

    HOWITZ (:afsides:)

Nu! – jeg anede ikke, det var en slig Fyr!

(:højt:)

Tør jeg spørge, tager De ind i Værket noget om det Merkantile?

    HYSING (:med Skadefryd:)

– noget om Vareprøver – hvad?

    HJORT (:skyndsomt:)

Vil Damerne og Herrerne ikke drikke et Glas Vin? – Du glemmer at byde Anna!

(:Medens man drikker viser Frøken Magda Howitz sig i Døren:)
    ANNA 

Nej, – Tante Magda!

    TANTE MAGDA (:hilsende og kyssende Anna:)

Ja, her har Du Tante, kjære Anna!

(:seende sig mønstrende om i Værelset:)

Saa, Krandsekage! Gratulationsvisitter! Presenter! – Jeg vidste, din Far ikke vilde spare, naar det kom til Stykket, skjønt det jo ikke netop var efter hans Hoved,13 at . . .

(:hilsende paa Henrik Hjort og henvendt til ham:)

ja, jeg kommer med friske Hilsener hjemmefra . . . og saa faar Du jo nu en stor Post, Henrik! – Saa er man mere selvstændig!

    LAURITZ HYSING (:afsides:)

Ah, saa, – det hænger altsaa dog i Svigerfar Howitz!

    HJORT (:stivt:)

Velkommen i Huset Tante! Med eller uden den Post haaber jeg nok, De skal se mig staa paa egne Ben! . . .

(:Anna forlegen:)
    HOWITZ (:bemægtiger sig skyndsomt Tanten:)

God Dag, kjære Tante!

(:afsides med Vægt til hende:)

Husk da paa, – det er ikke noget at basunere ud for Alverden, at Far var imod Partiet!

    TANTE MAGDA (:lidt fornærmet:)

Saa, – saa! – Nu ja, jeg skal vist ikke bringe det ud!

(:Hun gaar efter lidt Betænkning hen til Anna og ser hende ind i Ansigtet:)

– Og Du er lykkelig nu?

    ANNA 

Om jeg er lykkelig! – – Ja, jeg véd nok, Tante Magda, at Far ikke var videre for, at Henrik og jeg skulde gifte os, – at han skulde havt Embedsexamen; – men Du skal tro, det varer ikke længe, før han skal erkjende ham for, hvad han er!

(:Sér paa sin Mand med Stolthed:)
    TANTE MAGDA 

Det var den Stilling sammen med din Broder Fredrik, som stod din Far for Hovedet, ser Du; – han mente, en Mand skulde vide, hvor han tog Brødet fra, før han giftede sig – Nu ja, nu har han jo Udsigt til at blive en stor Redaktør, og . . .

14
    ANNA 

Far eller Fredrik forstaa endnu ikke, hvad de har villet standse . . . Og Theodora, hun . . . kan nu ikke tænke sig noget højere end hendes Mands velsignede Fabriker!

(:De gaa hen mellem de Andre ved Bordet:)
(:Døren aabnes og ind kommer den smukke, genialt klædte, Richard Schnelle:)
    MORTEN BUSK 

Der har vi ham, – vor unge Sol!

    RICHARD SCHNELLE 

Ja, her er jeg!

    HJORT 

Maa jeg forestille Hr. Richard Schnelle – Student, Poet! . . . Sig med engang Schnelle er Du i fjerde eller femte Akt?

    SCHNELLE (:hastigt afværgende:)

Jeg har opgivet det. Jeg er begyndt paa et Epos – ja, et større forstaar Du; . . . jeg har en saadan herlig Udgang! . . . Tænk Dig . . .

(:han tager ham raskt tilside henimod Fredrik Howitz:)
    HJORT 

Maa jeg forestille, – det er min Svoger Howitz!

    SCHNELLE 

Din Svoger! Ja saa kan han jo gjerne høre!

(:Demonstrerende ivrigt:)

Tænk Eder engang Helten og Heltinden! Netop som det skummende Bæger sættes til Læben – tager jeg det bort! Det er en Udgang, som man skal lede efter Magen til – hvad? – rent ud rystende!

    HJORT (:halvt overhørende:)

Nu, nu – kom nu, skal Du faa se min Hustru!

15
    HOWITZ (:ser forbauset paa ham; med et Skuldertræk:)

Netop som det skummende Bæger sættes til Læben, – tager De det bort! – Min ringe Forstand siger mig, at de To da maa staa med saa temmelig lange Ansigter . . .

    SCHNELLE (:maalende ham med Øjnene:)

Hvad behager min Herre! –

    HJORT (:idet han fører ham hen til sin Hustru:)

Aa, bryd Dig ikke om Svoger Howitz, han er et godt Hoved, men Poesi er just ikke det, han skjønner sig paa

(:spøgende til Anna:)

Vil Du vel sige, at din Broder gjør det Anna? . . . Maa jeg forestille Dig Richard Schnelle. R.S. Det lille Digt af «R.S.», Du læste, er af ham.

    MORTEN BUSK (:der staar halvt med Ryggen til, idet han tømmer et Glas:)

Ser han ikke genial ud? – Han udstraaler Poesi og indtager Damerne.

(:halvt til disse halvt for sig selv:)

. . . han læser sine Vers, saa han blir hvid i Ansigtet af Begejstring!

    TANTE MAGDA (:til Anna:)

Saa, det er en Digter! Jeg har bestandig længtes efter at se en saadan Mand.

(:betragtende ham:)
    ANNA (:til Schnelle:)

Jeg glæder mig til at lære Dem at kjende, Hr. Schnelle! Min Mand har fortalt mig saameget om Dem.

    TANTE MAGDA 

Det maa dog være underligt saadan at føle Muligheden af en stor Fremtid hos sig . . .

16
    RICHARD SCHNELLE 

Der laa en Kvindes hele fine Sind i den Bemærkning! . . . Javist! . . . man er som frugtbetynget – som ventende paa sig selv . . . som . . som

    TANTE MAGDA 

– en Morgen vaagner man og ser Træet staa snevidt, dryssende af Blomster udenfor sit Vindu. En Anledning er Vinden, der ryster det, og saa . . .

    MORTEN BUSK (:uden at vende sig, ironisk for sig selv:)

. . . sner der Digte udover Landet, saa højt, at man maa bane sig Vejen gjennem dem med en Sneplaug.

    FREDRIK HOWITZ (:som staar ved Siden af ham, leende:)

Skaal! Vi De tillade mig at drikke et Glas med Dem, – det om Sneplaugen . . .

    MORTEN BUSK (:først stødt, siden med Overgang i Humøret:)

Hvad behager! – Det var en Bemærkning for mig selv – en afsides beskeden Replik . . . Nu, den slog ned! . . . Højst smigrende!

(:drikker med ham:)

. . . Deres Svogers Velgaa– ende!

    HOWITZ (:leende:)

Ja, – og saa paa det om Sneplaugen!

    HYSING (:til Carsten Bomhof, pegende med Tommelfingeren over Skuldren mod de to Foregaaende der staa i Samtale:)

Spidsborgerne sætte sig paa den Morten Busk som Fluer paa et Stykke Sukker; – de ane ikke, at han harcellerer dem ud og ind . . . til de falde af ham aandelig dræbte. Hørte Du – de staa og drikke paa Svogerens Velgaaende; den næste Skaal blir for Svigerfars Næring, – han ejer et Skibsværft den Howitz.17 Apropos om Næringen! – saa blir det naturligvis Svigerfar, som kommer til at staa for Underholdningen i Længden. Med en Ammanuensisgage og den Smule Avisskriveri ved Siden af kommer han nok ikke langt. – Ja, Du véd, det heder, han har faaet et Slags Udsigt til at blive Redaktør af det nye Tidsskrift «Samtiden». Tror Du, han blir det?

    HYSING 

. . . at han har den Personlighedens Mægtighed? . . . den Staalvilje, det snare Blik for det afgjørende i Tiden, som skal til for at staa som den centrale Mand i en virkelig Culturbevægelse? – Han skriver med et Vist Talent, og under en Chef, som kunde lede hans Pen . . . Men lad det blive mellem os – de otte hundrede Daler om Aaret . . .

    BOMHOF 

Og jeg vil sige, at enten Du eller Morten Busk er Manden for Posten –

    HYSING 

Ja, – om Morten Busk kan der nu ikke være Tale . . . Han er egentlig kun en pikant Vanskabning, . . . et Indfaldsmenneske, der er leddeløs i Viljen. Han føler selv, at han er aandelig afmægtig; derfor drikker han og er ironisk. Se, det er nu hans Definition, – den hænger som Sværdet over hans Hoved, forstaar Du! . . det er han, som har anbefalet Henrik Hjort til Forlæggerne!

    HJORT (:idet han med et Glas gaar hen til Anna:)

Min Hustru og jeg ønsker Eder, kjære Slægtninge og Venner, velkommen i vort Hjem!

(:Man drikker:)
    BUSK 

Maa jeg ønske tilbage dit og din Hustrues Velgaaende! – Og hør et Raad, inden det fordunster i en anden Stemning, Du nu

(:han bukker for Fruen:)

til en saa skjøn og elskværdig Virkelighed knyttede Mand! Bliv ankerfast hos dine18 Slægtninge og vogt Dig vel for dine Venner! Lad os være Dig som Røg, som Halm, som daarlige Ungkarletanker, som en forgangen Dag, Du angrer! – Gode Venner har det tilfælles med gode Forsætter, at de brolægge Vejen til – Hm! – Det skulde da være, om Du kom op i Fredagsklubben, – ellers vilde jeg savne Dig! De slipper ham vel didop Frue!

    ANNA 

De taler, saa jeg blir halvt bange for Dem – som om Ægteskabet var det samme som en aandelig Lyseslukker!

    BUSK 

Tvertimod Frue! – Tvertimod! Jeg vil endog indrømme den store Ting, at der netop brænder Lyset; – man skal bare ikke gaa ud i Vinden med det – og faa det blæst ud . . .

    ANNA (:leende:)

. . . af sine gode Venner, mener De . . . Nej, nu blir De mig altfor aandrig.

    BUSK 

Ser De Frue! Saadanne som jeg, – for ikke at tale om dem, der

(:bukker til Lauritz Hysing:)

ere mig uendelig overlegne, – kan fylde det hele Land med Lys uden i Virkeligheden, at tænde saameget som en Fyrstikke. Solen lyser og varmer – Hjernemennesket kun lyser! – Hjernefosfor! – lutter Fosfor! . . . De faar ikke tændt saameget som en Træpinde i Deres Ovn dermed Frue! Thermometret vil ikke stige en Miliontedél af en Varmegrad i deres Stue! Tvertimod! – – Og De vil endnu sende Deres Mand i Klubben?

(:komisk højtidelig:)

Ja, nu har jeg advaret Dem!

    ANNA 

Sandt at sige, er jeg altfor stolt af min Mands Venner, til at ville skille ham af med deres Omgang.

19
    HYSING (:til Carsten Bomhof:)

Det er virkelig en aandfuld Kone!

(:afsides:)

Ved Lejlighed skal jeg Overantvorde hende min Definition af den Morten Busk; – det var Uforskammetheder han opvartede med. Han har heller ingen Forstaaelse af mig . . . vil standse min Vej til Tidsskriftet. Nu vel! – han skal blive taget rationelt – koldt!

    HJORT (:førende Bogtrykker Schjørn hen til Bordet og, gribende et Glas:)

Lad mig nu drikke et Glas med Dem Hr. Schjørn! og takke for de tre Aar, hvori De har været min Vært. – De har isandhed været en taalmodig Mand . . .

(:De drikke:)

– Maa jeg forestille Dem min Svoger Howitz . . . Hr. Bogtrykker Schjørn!

(:Han gaar:)
    HOWITZ 

Saa, min Svoger har boet hos Dem?

    SCHJØRN 

I tre Aar, hverken mere eller mindre.

(:Med Vigtighed:)

Jeg har den Ære at kjende alle hans Venner

(:Fortroligt, idet han peger didhen, hvor Hysing og Bomhof staa:)

De skal vide, det er lutter mærkelige Mænd, som kommer her; det er dem, man snakker saameget om, . . . som har Klub i det inderste Værelse af Brøgers Caffé.

    MORTEN BUSK (:kommer slentrende til:)

Højst mærkelige Personer, Hr. Schjørn! – det kan jeg forsikkre Dem; jeg har studeret dem nu i flere Aar og endnu ikke fundet nogen Bund i dem! Maa jeg drikke et Glas med Dem – paa Gammelt!

    HOWITZ (:leende:)

Nu, De gir sandelig det glatte Lag, hvor De kommer, Hr. Busk!

20
(:Morten Busk løfter Glasset og ser ind i det:)
    HOWITZ 

. . . kun vilde jeg sige, – fyrer De ikke med det samme indover Deres eget Dæk?

    MORTEN BUSK 

Selvmord, mener De? – Selvmord! – Det er nu min Maade at leve paa! –

(:nikker spøgende til ham idet han gaar:)
    HOWITZ 

Det er virkelig en morsom Fyr! – Klart at han er begavet; – – – Jeg gad forresten nok vide, hvem det er, som speculerer i alle disse Mennesker? – Det maa naturligvis være Forlæggerne!

    RICHARD SCHNELLE (:kommer ivrigt gesticulerende i en Samtale med Theodora Howitz:)

Tro mig! Der er noget i alle disse Raab, – der kommer en ny Tid, en ny Sol dragende op, . . . de nuværende Religioner, Ægteskabet, Ejendommen, Familjelivet – Alt vil fortæres i dens Glød!

(:De komme i nærheden af Bomhof og Morten Busk:)

Ikke sandt Carsten Bomhof?

    BOMHOF 

Ejendom er Tyveri, siger Proudhomme, og Familjeinstitutionen, – – ja i min Bog skal De faa læse henved tre hundrede Sider bare om dette Spørgsmaal.

    THEODORA 

Men De selv? – De mener dog ikke sligt!

    BOMHOF 

Jeg selv? – Jeg har blot at opstille objectivt, hvad Videnskaben siger, hvad Tidens første Aander mene om Sagen, og –

(:til Schnelle:)

hvad dens Digtere ane! –

21
    MORTEN BUSK 

Det er jo simpelt at forstaa det, Frue! at den, som skriver om en Sag, ikke selv kan have nogen Mening om den . . .

    BOMHOF (:stivt:)

Jeg maa frabede mig deslige Forsøg paa at ironisere over min Person!

    HYSING (:der har fulgt Samtalen, til Hjort:)

Du skulde virkelig have et Øje med Morten Busk, . . . at han ikke drikker formeget her. Han gaar omkring og er uforskammet; . . . jeg forsikkrer Dig, det kan have sine Grændser!

    HJORT 

Naa, naa, – – Du kjender ham jo. Fortæl heller min Tante Frøken Howitz her, hvad Slags Digter Richard Schnelle er; hun vil absolut have Besked paa den Sag.

    HYSING (:til Tante Magda med et Anstrøg af lærd Foredrag:)

Hm! – Richard Schnelle, Frøken! – Ja, det er egentlig et vidløftigt Kapitel; men jeg skal fatte mig i korte Slagsatser: Han er ingen Digter, men han vil blive en . . . jeg har forud construeret hans hele Digterbane, det sphæriske Snit, der begrændser alle hans Genies Muligheder. Gaar han den Vej, jeg har stukket ud for ham, vil han naa op i det Betydelige; – gaar han sin egen Vej, vil han kun blive en uklar Taagefigur, en Umulighed, der ikke kan anerkjendes . . .

    MORTEN BUSK (:til Theodora Howitz:)

Forstaar De? Noch eine Sterne unbestimten Ranges! – men, gaar den Stakkel ikke Hr. Hysings Vej, saa slukker han ham bare ud!

22
    HYSING (:spydigt:)

Skal vi ikke resikere, at Busks eget Lys snart gaar ud, er det nok nu paatide, at trække os tilbage.

    FREDRIK HOWITZ 

Jeg tænker, det er paatide for os Alle nu at bryde op.

(:Theodora rejser sig; han gaar med sin Hustru hen til Hjort og Anna:)

Farvel Svoger! Farvel Anna! I komme dog snart og besøge os?

    HJORT (:undvigende:)

Min Tid blir saa optaget, . . . saa udenfor Kredsen af gamle Venner vil jeg vel mindre hyppig række, men . . .

    THEODORA (:spydig til Fredrik Howitz:)

Ja, Du kan jo ikke love din Søsters Mand nogen Stue fuld af Aandrighed, som han er vant til . . .

    FREDRIK HOWITZ (:med Alvor og irettesættende:)

. . . men altid fuld Hjertelighed, Theodora!

    ANNA (:hastigt:)

Det véd vi jo, – og vi vil visselig lige saa gjerne komme, som I vil have os. Henrik mener bare, at han vil faa saa meget at gjøre i den første Tid, at . . .

    HENRIK 

Javist, – og, kan ikke jeg, kan jo Anna alene komme, . . .

    TANTE MAGDA 

Farvel, kjære Anna! Det var rigtig en nydelig Formiddag, – alle disse Mennesker, som bare leve og aande i højere Interesser! En blir tilmode blandt dem, som En var paa Komedie, og hele Verden bare gik paa Rim eller Vers eller saadant Noget.

23
    HYSING (:tager Afsked:)

Min særlige Respekt, Frue!

(:De Andre tage ogsaa Afsked:)
    MORTEN BUSK (:tager Hat og Stok, som han har sat hen i Krogen, griber Carsten Bomhof ved Armen og vil gaa, men erindrer i det samme, at han har glemt at sige Farvel. – I en lidt opstyltet Tone:)

Det er sandt! – Maa jeg anbefale mig i Din og Hustrues Bevaagenhed, – – bede Dem undskylde en Mand, som holdt paa at gaa ud af Huset uden at sige Farvel – sørgelige Følger af Caffélivet, Frue! – – – Hm! – ja – maatte I nu leve som to Turtelduer!

    HENRIK HJORT (:følger de Sidste ud og klapper Morten Busk paa Skulderen:)

Jeg haaber, Du ikke vil forsømme af og til at se ind i Reden!

(:Anna staar og ser efter dem hilsende; hun faar derunder et fortænkt, lidt nedslaaet, Udtryk, som dog opklares, idet Henrik træder ind:)
    HENRIK 

Nu Anna! Hvordan syntes Du om dem? Den Morten Busk er egentlig ubetalelig. Skade, at; – men en aandelig Aristokrat er han . . . hver Tomme af ham. Ja, der saa Du nogle af mine Venner! – Men Anna! – Du ser jo . . . næsten nedslaaet ud?

    ANNA (:iler hen og skjuler med Heftighed sit Hoved ved hans Bryst:)

Aa, bryd Dig ikke om det, – det er bare saadan . . . en Følelse . . . Jeg er vist dum, Henrik! De vare jo saa aandrige Allesammen, men . . .

    HENRIK 

Nu da, Anna! . . . men, – nu, sig det kun ud Kjære! – men?

24
    ANNA 

Jeg syntes, det var, som om de igrunden saa ned paa og spottede, . . . som om det var saadan liden Ting, at . . .

    HENRIK 

. . . at vi To ere gifte, mener Du . . . Ser Du, det er nu engang deres Manér, – der staar Intet i Verden for dem!

    ANNA 

Ja nu, jeg har Dig, véd jeg jo, det var Ingenting. –

(:Efter en liden Pause:)

Jeg kunde aldrig holdt af Dig, om Du ikke havde havt Hjertelag, Henrik! – Og Morten Busk! – jeg syntes, det var, som han hele Tiden sang saadan mistrøstig Sang . . . enda han virkelig saae saa god ud. Jeg véd ikke hvorfor, men jeg fik mest Tiltro til ham.

    HENRIK (:leende:)

Du véd ikke hvorfor? . . . men Du syntes bare, at de gode Venner, som Du har længtet saa efter at se, – plukkede Reden for Fjær. Ja, de ere ikke sentimentale!

    ANNA 

Tro bare ikke, at jeg har tænkt mig dem saadan, – ellers tør jeg ikke snakke mere til Dig. Jeg er saa uvant endnu, ser Du – til disse overlegne, frie, Meninger. Ak ja, det er nok en liden Spidsborgerkone, Du har faaet, Henrik!

    HENRIK (:med Varme:)

Du, – en Spidsborgerkone! Jeg staar netop og undrer mig over dit fine Instinct. – Jeg nød ordentlig, hvorledes de blev sat i Respekt af Dig. – Min gode Ven Lauritz Hysing hilsede Dig sandelig en Smule anderledes, da han tog Farvel, end han værdigedes, da han kom!

    ANNA 

Jeg skal sige Dig Noget, Henrik! – Jeg var hele Tiden lidt bange for ham.

25
    HENRIK 

Og saa imponerede Du ham? . . . Og Du kalder Dig en Spidsborgerkone! . . . Du maa tro, En kunde lede længe, før En fandt det, der kunde bringe en Mand som Lauritz Hysing til at tage til Hatten!

    ANNA 

– Jeg forsikkrer Dig, det var noget vist stivt, hovmodigt i hans Øje, der stødte mig fra ham – han saa ligesom ned paa os Alle.

    HENRIK 

Anna! – det er en borgerlig Alen, Du der lægger paa en Aandens Mand!

    ANNA 

Tilgiv mig, Henrik! –

(:standser lidt og udbryder:)

Ja, maatte jeg blot ikke blive den, som trækker Alt ned for Dig!

(:angst:)

Det var maaske det, de tænkte, naar de troede, Ægteskabet skulde gjøre Dig til en saadan Prosaist! Men Henrik! Du skal se, Du skal ikke tabe Noget ved mig! Jeg skal arbejde paa at danne mig og forstaa Dig, og, naar Du bliver Redaktør, –

    HENRIK (:leende:)

. . . Saa skal de nok faa se baade hjemme og hos din Broder! . . . Sig oprigtig, – – er det ikke det, Du mener, Anna?

    ANNA 

Nej Henrik! . . . ikke just det; men . . .

(:raskt, som om hun vil over i noget Andet:)

Du stødte virkelig min Broder en Smule idag, . . . jeg saa det. Du kunde jo nok have vist Dig lidt mere imødekommende, da han indbød os. Han mener det saa vel.

    HENRIK 

Hvad? – vi skulde begynde med at gaa ud Søndag Middag til Familjen? – Søndag og Thorsdag – hvad? Og saa de igjen Tirsdag og Fredag hos os – regelmæssigt – indtil26 alle Parter blir gamle og graa; – man ved udenad, hvad man faar baade af Passiar og Mad. – Er det ikke saa, det gaar til? Vi skal lade os bergtage af den saakaldte Familje-Omgang?

(:Elskværdigt:)

Nej, min Kjære! – dette er nok af den Slags Sager, som vi faar offre, om vi ikke vil blive, hvad vi selv saa vittigt kalder, en Spidsborgerkone! – Vi kan nok derfor sees; – det staar Dig jo frit for at besøge din Broder hver Dag, saa ofte Du bare vil . . .

    ANNA 

. . . Uden Dig? . . . Vise ham, at Du overser ham – mere end alt skeet. Han fortjener sandelig ikke det af mig.

    HENRIK 

Jeg har Intet imod ham . . . Hvergang jeg ser ham, har jeg bare en Følelse af, at han vil mane min Aand ind i sin Mølle og male min literære Fremtid mellem Hjulene. – Han har nu to Gange sat mig ind i sin Papirforretning – der er noget irriterende ved det, – – jeg tror, han skal finde, at jeg kan staa paa egne Ben uden at behøve at ty til ham!

    ANNA 

Kjære Henrik! Du maa holde af ham; han er min Broder, og, – han ser nu engang ikke højere!

(:Tæppet falder:)
27

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Udmeldt af Klubben

Jonas Lies skuespill Udmeldt af Klubben ble utgitt i 1983 etter å ha blitt funnet i Gyldendal Norsk Forlags arkiver. Sannsynligvis er skuespillet skrevet i 1876, men det ble verken antatt ved teatrene i Danmark eller Norge.

Det er vanlig å se dramaet i et selvbiografisk lys. Hovedpersonen må av økonomiske grunner legge drømmen om å bli journalist til side og heller ty til en mer praktisk løsning, noe man kan gjenkjenne fra Jonas Lies egen ungdom. Grunnen til at stykket ikke ble vurdert som godt nok til en teateroppsetning, var at man mente at det manglet handlingsdrivende konflikter, og ble for novellepreget i formen. Deler av manuskriptet er ført i pennen av hans kone Thomasine Lie, som han hadde et nært samarbeid med.

Les Hans Midbøes etterskrift

Les mer..

Om Jonas Lie

Jonas Lie regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie og den moderne romanens far i Norge. Han har dessuten hatt stor betydning for utviklingen av romansjangeren i Norden.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.