Udmeldt af Klubben

av Jonas Lie

2. akt

(:Anna sidder i Morgendragt ved Frokostbordet; Henrik ivrigt skrivende ved Skrivebordet:)
    ANNA 

Hør Henrik, – jeg har bedet Dig en halv Time, – nu er Kaffeen kold.

    HENRIK (:distrait uden at se op:)

Ja, ja strax.

    ANNA 

Strax, siger Du? – Jeg faar ud og varme den igjen for Dig.

    HENRIK (:ryster paa Hovedet:)

Ja, ja!

(:Anna gaar ud:)
    HENRIK (:ser sig om og sukker, . . . begynder igjen at skrive og yttrer derunder:)

. . . Man lægger sig til den Kunst at skrive om alt Muligt . . . egentlig om Alt, hvad der gives paa Jorden og under Himmelen – for den Smule Maanedsgage . . . For Exempel nu dette! – det er egentlig ikke Noget at byde Folk, men saa bærer det sig vel paa den Smule Brander tilslutt, – Morten Busk vil kjende den igjen, men det faar nu være.

(:Lægger Ansigtet ned i Hænderne. Idet han atter ser op, har han et Udtryk af Træthed og Mismod:)

Ideer – Ideer ja! Før Komplimenterede man, men betalte ikke videre, nu, man skal betale, høres mindre til Komplementerne. Det fal28 der mig virkelig undertiden ind, at jeg kan staa nogen ivejen dernede i Redaktionen . . . der er ialfald kommet ind en Maade at vurdere det, jeg skriver, som . . . hm ja, det maa taales . . . indtil videre . . . Og saa ovenikjøbet at maatte affektere, at dette evige Penneslid morer!

(:bittert:)

. . . ellers har En naturligvis ikke litterært Fond nok! – Ja, det gjælder virkelig i mere end en Henseende nu, at jeg faar Tidsskriftet . . .

(:han fortsætter med at skrive:)
    ANNA (:kommer ind med Kaffeen:)

Du skriver og Du skriver . . .

    HENRIK 

Se, nu er det færdigt! – Du har nok ventet længe paa mig, Anna!

(:Han sætter sig ved Frokostbordet medens hun skjænker Kaffeen:)
    ANNA (:nysgjerrigt:)

Er det da noget . . . Vigtigt?

    HENRIK 

Aa, nej . . .

    ANNA 

Aa nej . . . aa nej! – til en Afvexling – aa ja! – det er virkelig Alt, hvad jeg faar ud af Dig i den sidste Tid, – naar Du ikke er distrait, for da svarer Du slet ikke . . . . . Jeg véd nok jeg ikke kan forstaa netop Alt, men . . .

    HENRIK 

Du har det med «Menner», det er dit Postscriptum, hvori Du altid gjemmer Hovedsagen, . . . nu men . . .

    ANNA 

Jeg mener bare, at lidt maatte det vel engang imellem gaa an at fortælle mig ogsaa. – Du kan da tænke, at jeg, som sidder herhjemme alene, nok kan trænge at faa Noget af Dit at interessere mig for!

29
    HENRIK (:modtagende Flødemuggen, som hun rækker ham:)

Tak! – – Ja, det blev rigtignok diverse – saameget som i et Conversationslexikon fra A til Ø at pløje sammen i ægteskabelig Fortrolighed.

    ANNA 

Du spøger det bestandig bort, men jeg mener virkelig ikke saa lidt med det.

    HENRIK (:drikker af sin Kaffekop:)

Hm! – – Forresten . . . Fruen sov nok ind iforgaarsaftes, da jeg læste min Afhandling om Wessel og Ewald.

    ANNA 

Den var saa grundig . . . saa lærd . . . ogsaa var der saameget, jeg ikke skjønnede mig paa . . . saa

    HENRIK 

saa Du sov ind! – Ja, nu har Hysing og Busk lovet mig at læse den igjennem – Busk er ogsaa en stræng Kritiker . . .

    ANNA 

mod os –

(:retter sig:)

mod Dig? Det tror jeg nu igrunden ikke – heller det Modsatte.

    HENRIK 

Slig er I Fruentimmer! – bestandig skal det komme an paa mig eller paa Dig . . . paa Personen – Sagen selv, den forsvinder i Baggrunden.

    ANNA 

Jeg mener bare, at, finder Busk, at han kan sige Dig noget Behageligt om den, saa gjør han det.

    HENRIK 

Aa ja, kanske, – i den mest uforskammede Form, han kan udfinde.

30
    ANNA 

Han er saa interessant – og kjeder sig slet ikke ved at sætte mig ind i Noget. Jeg har nu siddet og seet Dig skrive i hele Morges, og tænkt paa, hvad det kunde være . . .

    HENRIK 

Hvad det kunde være? – Det er da ingen Statshemmelighed, – Noget, jeg har lovet færdig til Klokken ni . . . Det presserer for Trykkeriet.

    ANNA (:mut:)

Du gjør mig ikke synderlig klogere ved det Svar, Henrik!

    HENRIK 

Aa – Du vil se det i Avisen.

    ANNA 

Ja bagefter, naar hele Byen har læst det, faar din Hustru se det. Du vil jo ikke engang have Aviserne i Huset.

    HENRIK 

Jeg vil have Fred for Aviser hjemme, siger jeg!

    ANNA 

Er det da Ting, som jeg ikke skal læse? – Hør Henrik, En kunde næsten blive mistænkelig – spørge, hvorfor Du har en Kone?

    HENRIK (:utaalmodigt:)

Hvorfor – hvorfor jeg har en Kone? Kanske forat jeg skal skrive Avisartikler, Notitser, Bynyt – og, hvad det Altsammen er, for hende ogsaa?

    ANNA 

Du er saa utaalmodig, min Ven; men har Du Arbejde, saa har Du ogsaa din Glæde af disse aandelige Ting – og lidt kunde Du da lade mig være med paa det.

31
    HENRIK (:bitter:)

. . . paa Glæden mener Du . . . saa Du misunder mig den? . . . Du forstaar da vel, at jeg for Maanedsgagen maa skrive en hel Del, som ikke netop er noget at underholde Dig med!

    ANNA (:halvt i Tanker:)

Underholde mig, siger Du, – – det kan jeg gjøre med en Morskabsbog . . .

    HENRIK 

Du falder nok i Tanker, Anna?

    ANNA 

Jeg undrer mig bare over, hvor haardnakket Du nu den hele Tid har holdt fast ved ikke at fortælle mig, hvad Du har skrevet. Var det en saadan liden Ting, saa . . . maatte den vel kunne siges – –

    HENRIK 

Se saa, det har vi det; . . .

(:han ser med pludselig Hast paa Uret og rejser sig fra Bordet:)

Ja, nu Anna, maa jeg i Trykkeriet –

(:han tager sin Hat og kaster en Frakke over Armen:)
    ANNA 

Og saa tænkte jeg paa, hvad jeg vel kunde blive for Dig, naar jeg aldrig faar være med paa Dit. Hvorfor lukker Du mig ude fra det? Var det dét, Du lovede mig? – Staar jeg da saa langt under Dig, at – –

    HENRIK 

Kommer Du nu med dette igjen!

(:kysser hende:)

Farvel!

    ANNA 

Og det gaar da sletikke an at faa vide, hvad Du skriver?

    HENRIK 

Kjære Anna! – synes Du, jeg nu har Tid? – jeg har fem Minuter . . .

(:idet han gaar henimod Døren:)

– – Det er32 desuden ikke hvad Du tænker . . . det er kjedsommelige Ting!

    ANNA (:koldt:)

Adieu, Henrik! – naar kommer Du tilbage?

    HENRIK 

Klokken tre, – Klokken tre, mit Barn! –

(:han skynder seg ud:)
    ANNA (:begynder mekanisk at sætte nogle af de Sager, der staa paa Frokostbordet paa et lidet Bræt, for at bære det ud; idet hun tager Sukkerskaalen, falder hun i Grublerier:)

Nej, dette kan ikke gaa længer, – skal ikke gaa! – Han skjuler Noget for mig, det er klart! Hvorfor tier han? Hvorfor stænges jeg ude? – Jeg vil gaa til Tante Magda . . . hun skal skaffe mig alle Aviserne, . . . jeg vil læse dem selv der hos hende, jeg vil . . .

(:sætter Brættet igjen ned paa Bordet:)

Ja, hvorfor skulde han vel ellers forholde mig dem? – – –

(:angst:)

Kanske er han angrebet og vil ikke bedrøve mig . . . de rive ham ned i Bladene, . . . han er Gjenstand for haarde Avisangreb . . . han staar midt i en stor Kamp! . . . Og saa gjør jeg Mit for at lamme hans Arm! Han sidder oppe om Natten og bliver bleg . . . o, jeg blinde! . . . Det er derfor, man saa paafaldende undgaar at tale om min Mands Skribentvirksomhed . . . min Broder og hans Hustru undgaa det aabenbart med Vilje; . . . de ere kanske endog mod ham! – og Busk ogsaa! –

(:Sætter sig ned:)

Og jeg, som har gjort Dig slig Uret, Henrik! – – som kunde gjøre det! – – Men se Tingen i Øjnene, vil jeg . . . jeg vil hen til Tante Magda!

(:Pigen kommer ind med et Papir i Haanden:)
    ANNA 

Hva er det?

    PIGEN 

Det er – – vær saa god, Frue! – Værten har sendt det op.

33
    ANNA 

Vil Du bære ud fra Frokostbordet og saa komme ind – og faa Besked om Indkjøbene – – Jeg gaar ud.

(:Pigen sætter paa Brættet og bærer ud:)
    ANNA (:aabner Papiret:)

– Det er Regningen for Huslejen!

(:læser:)

«om det kunde være belejligt – allerede en Maaned over Kvartalet» – – Henrik har jo ikke Penge endnu! – Han maa gaa ned og tale med ham i Eftermiddag – Hvor sligt dog er pinligt! – – Lad mig se, – om jeg samlede Alt, hvad jeg kan undvære . . .

(:med Overvindelse:)

mine tre Guldpenge og – men jeg tør ikke blotte mig aldeles for hvad jeg behøver til Huset, og jeg har jo næsten Intet – – Saa maatte Henrik desuden strax skaffe Andre tilveje igjen, Stakkel! Det blir dog ialt henved tyve Daler, som han kan tage med sig didned – altid et lidet Afdrag. – Resten faar han bede om at faa Udsættelse med. – Ja, det er pinligt.

    PIGEN (:der imidlertid har taget bort Frokostanretningen:)

– Saa var det, hvad jeg skulde kjøbe, Frue!

    ANNA 

Ja, lidt Grønt – Salat – et Stykke Kjød, som vanligt . . . Æg, Melk, Brød – som iforgaars. Er det mere?

    PIGEN 

Saa var det Lys.

    ANNA 

Nu –

    PIGEN 

Og saa er Sukkeret sluppet op, som Fruen véd . . . Hvedemel maa vi have og The. Det er sant . . . Olje og Fyrstikker maa kjøbes og et Lampeglas . . .

34
    ANNA 

Er det mere? – saa sig det med engang!

    PIGEN 

Nej, ikke det jeg husker . . . uden Sagogryn og – – –

    ANNA 

og? – –

    PIGEN 

Kul – maa bestilles!

    ANNA 

Kul? – Alt Kul igjen! – Er det mere? – Her er Penge! – saa gjør Du Regnskab i Eftermiddag –.

    PIGEN 

End Cathrineblommer til Sagosuppen –

    ANNA 

Ikke idag.

    PIGEN 

Fruen plejer altid at have Blommer i den Suppe, – vi pleje det bestandig – –

    ANNA 

Vi skal ikke have det idag, siger jeg Dig, . . . og skynd Dig nu . . . Er jeg ikke hjemme, sætter Du Middagen paa til vanlig Tid. Tag en Kurv med Dig!

(:Pigen gaar:)
    ANNA 

Det er næsten, som hun skulde være ondskabsfuld den Pige, – hun er ialfald forunderlig til at finde paa Noget, som mangler i Huset . . . bestandig . . . Igaar var det Olje og Ved! . . . Jeg staar hvergang rent nervøs for, hvad hun kan finde paa. Det er en Pine, som maa overstaaes hver Dag nu, vi har saa ondt for Penge – – og det vil blive ondt for dem, ligetil Henrik faar Redaktørposten.

(:Efter et Ophold:)35

– Ja, det vil blive ved, saalænge den Strid staar! – – Jeg tænker saa paa, om jeg ikke kan gjøre Noget, som kan give lidt Penge, saa Henrik kan faa mere Luft for disse Krav, der sætte ham i slet Humør og hindrer ham i at bruge sin Kraft paa noget Større. – – Naar jeg blot havde lidt mere Mod . . . saa maatte jeg kunde undervise Begyndere; men jeg er saa ængstelig for, hvordan jeg skulde gribe det an, . . . og saa fremmed i alt dette! Med nogen Overlegenhed kan jeg jo Intet; men Pianoforte, det har jeg da spilt hele mit Liv . . .

(:Nikker bestemt:)

Ja vel, Henrik! Er Du hemmelighedsfuld paa din Kant, saa kan din Hustru kanske ogsaa være det paa sin; – det tør hænde, hun er med paa Dit, enten Du vil eller ej!

(:Det banker paa:)
    TANTE MAGDA (:iført en vid Kaabe kiger forsigtigt ind ad Døren[,] hvisker:)

Er Du alene? – Her er da Ingen.

(:Hun træder ind:)

Aah! – jeg maa puste ud! – Jeg var saa bange for at træffe nogen af Henriks Venner i Trappen; – de forstaa sig saa lidt paa det Materielle.

(:Idet Kaaben aabner sig, sees hun at holde en Syltekrukke i Armen:)

Det er Syltetøj, som er kommet hjemmefra – til Dig Anna!

    ANNA 

Og saa kommer Du selv op med det!

(:Hun tager Krukken fra hende, sætter den bort og iler derpaa igjen hen til hende:)

Tak, kjære Tante Magda! Af alle Mine er Du nu den Eneste, som jeg har rigtig Trøst af at se.

    TANTE MAGDA 

Trøst, Barn! – – Du lever jo endnu saagodtsom i Hvedebrødsdagene? – aander i en Sphære, hvor Luften er, saa at sige, fuld af Aandrighed . . . og saa . . .

    ANNA (:tager sig igjen:)

Aa, jeg mente jo heller Intet med det Andet end, at jeg er glad ved at se Dig; – – men tag nu af Dig Tante! – saa . . . sæt Dig ned . . . Ja, det var godt, at Du kom, – jeg36 har saa mange Ting at tale med Dig om . . . Du læser jo Aviserne?

    TANTE MAGDA (:idet hun sætter sig:)

Aviserne! – Jo dem læser jeg rigtignok hver Dag. – Fredrik holder alle de store. Man maa følge med, ser Du, naar man er i Byen.

    ANNA 

Sig mig nu oprigtigt, – angriber man Henrik? – selv vil han aldrig nævne Noget om sligt.

    TANTE MAGDA 

Ikke i nogen af de store Aviser ialfald, det kan jeg forsikkre Dig – ellers havde da nok ogsaa Fredrik vidst af det. – Der er dem, som – ja, du véd nok, hvem jeg mener . . .

    ANNA 

Fredrik?

    TANTE MAGDA 

Ja, og idag har vi tilmed disputeret alvorligt. Tænk Dig bare Anna! han paastod, at din Mand er altfor begavet, – jeg byder Dig bare det Nonsens, – for begavet! – til at «slide sine Kræfter op paa disse Skriverier», som han behagede at udtrykke sig. – Du forstaar, – fordi det ikke netop fører til Penge!

    ANNA (:i en skuffet Tone:)

Saa – aah – Henrik er ikke indviklet i nogen Aviskamp – der er Ingen, slet Ingen, som river ned paa ham!

(:ser paa hende:)

Og det er Du vis paa – – ganske vis paa? – Henrik er da ikke en saadan Ubetydelighed! – – – Men jeg skal sige Dig, hvoraf det kommer, Tante Magda!

    TANTE MAGDA 

– at han ikke blir angrebet?

37
    ANNA 

ja, – at han ikke blir angrebet! Jeg véd, at Fredrik har Ret, – . . . han slider sig ud, – slider sig ud for Penges Skyld, forstaar Du! – med alskens mindre Sager . . . sligt, som Avisen kræver hver Dag, – saa der ikke bliver Tid for ham til at føre frem nogen af de Store! . . . Det er Synd, Tante! – blodig Synd i Henrik!

    TANTE MAGDA 

Du gjør mig rent forskrækket, Barn! – Du tager saa paa Vej. – – Javist er det tungt; – – men Talentets Bane, véd Du, gaar altid over Hindringer . . . Hvor smukt siger ikke Young i sine Nattetanker, at «de ere som Skyerne, der drive foran Maanens Klarhed»!

    ANNA 

Hør, Tante Magda! . . . Om jeg kunde rydde endel af Hindringerne bort, – vilde Du saa ikke synes, det var rigtigt gjort af mig?

    TANTE MAGDA 

Naturligvis.

    ANNA 

Du skal vide, jeg har tænkt paa Noget . . . jeg vil undervise i Pianofortespil, . . . begynde at lære smaa Børn . . . Jeg har jo Ingenting at gjøre. – Her er saa ensomt om Formiddagene, . . . det vilde bare være Fornøjelse, naar jeg havde Elever. – Og Du, Tante! som kjender saa Mange, og som læser Avertissementerne, – Du maa hjelpe mig, skaffe mig Elever – riktig mange

(:smigrende:)

Der er Ingen som Du, naar Du vil Noget, Tante Magda!

    TANTE MAGDA 

Som Du snakker! Og desuden – vilde det være passende? Hvad tror Du Fredriks vilde sige, naar Du pludselig optraadte i Byen som En, der gav sig af med at informere for – for . . . jeg havde nær sagt, for Penge –

38
    ANNA 

Aa, Fredrik og Theodora maa tænke, hvad de ville, – vi ere nu engang vante til at de misforstaa alt Vort. – En Dag vil de nok faa se, at vi havde Ret.

    TANTE MAGDA 

Men, – hvormeget tror Du vel, der lader sig tjene paa den Maade!

    ANNA 

Henriks Fremtid, Tante Magda! – Og jeg vil undervise hele Formiddagen til Klokken tre, saa skal der nok blive Noget af det ogsaa med Pengene.

    TANTE MAGDA 

Jeg siger Dig rentud, – dette er Overdrivelse, Barn! Tænk Dig bare nøgternt og praktisk om.

    ANNA 

Det er netop det, jeg har gjort. Her vil blive Arbejde, Liv og Frejdighed hos os, og det tør, naar Alt kommer til Alt, være den bedste Kapital for Henrik. Du fatter, Tante Magda! – det er Livsmod, der nærmest trænges til fuld aandelig Virksomhed.

    TANTE MAGDA (:reciterer:)

«Som Falkens Vinge mættes i lave Taagers Hjem!»

    ANNA 

Ja vist – netop! Og saa rykke vi ind Avertissementer, mærkede «Expeditionen anviser», og Expeditionen anviser paa Dig, Tante! Du maa give Besked.

    TANTE MAGDA 

Jeg?

    ANNA 

Ja, Du! . . . Det maa forties for Henrik, til vi har Sagen i rigtig Gang. Fik han den Tanke, at det var for Penges Skyld, kunde han falde paa at sætte sig imod den.

39
    TANTE MAGDA 

Jeg er bange for, at Du indvikler mig i noget højst Urigtigt, Barn! – slig Hemmelighedsfuldhed –

(:for sig selv, idet hun regner paa Fingrene:)

Lerches har fire!

(:højt:)

– tilmed for Ens egen Mand –

(:igjen for sig selv:)

. . . Engdals kanske to – Assessor Bergs ialfald een.

    ANNA 

Du indser, hvad det gjælder, Tante! . . . netop i denne Tid, medens Henrik arbejder for at naa en Stilling.

    TANTE MAGDA (:ryster betænksomt paa Hovedet:)

Det maa overvejes nøje, yderst nøje! . . .

(:for sig selv:)

. . . og jeg gad vide, naar jeg talte med – gik i Caffe–Visit til begge Buckene? – der er i den Familje mindst fem Børn i den Alder . . .

(:højt, idet hun rejser sig og tager sin Kaabe paa:)

Ja, jo mere jeg tænker paa det, desmere finder jeg det kan forsvares. Jeg maa afsted, Anna, – jeg vil i Visit til Buckene, begge To, og det i denne Formiddag!

(:Hun standser ved Døren og ser sig grundende om i Stuen:)

Det er noget højst poetisk at se Talentets Kamp, – dets Liv, saa at sige, forsvaret af Kvindens Haand gjennem Pianoets Toner!

(: Idet hun ser hen paa Syltetøjkrukken :)

Krukken skal sendes hjem igjen, Anna!

(:Hun gaar ud i Entréen, men kommer strax efter ind igjen, fulgt af Busk:)
    BUSK 

God Dag, Frue! – Jeg hører af Frøkenen, at Hjort ikke er hjemme?

    ANNA 

God Dag Busk – Nej han er ude.

    MORTEN BUSK 

Skade! – Ja ikke saa at forstaa, at Damerne ikke skulde være elskværdige nok; men – Hysing og Theodosius Bjerk komme om lidt, vi ventede at træffe ham . . .

(:han sætter Hat og Stok hen i Krogen:)
40
    TANTE MAGDA 

Theodosius Bjerk? Jeg maa tage Kaaben af mig nok engang, – jeg maa se den Mand. Er han meget mærkelig?

    MORTEN BUSK 

Mærkelig, . . . Theodosius Bjerk? . . . Aa, ja igrunden ikke saa lidt – jeg forsikkrer Dem! – Han repræsenterer en af Tidens mærkeligste Opfindelser i Litteraturen – den artificielle Personlighed! Man har ingen Personlighed, nuvel saa laver man sig en . . . Det er med det akurat som med de mineralske Vande . . .

(:Det ringer:)

Ja, der har vi dem!

    ANNA 

Kjære Busk! De vil nok tage imod dem, medens jeg gaar ind et Øjeblik og klæder mig lidt om

(:Hun gaar:)
    TANTE MAGDA (:afsides:)

Syltekrukken! – den maa ud!

(:hun tager den højt og nejende:)

Kun et Øjeblik, Hr. Busk.

(:Det banker, Hysing og Bjerk træde ind:)
    HYSING 

Er her Ingen hjemme?

    BUSK 

Kun Damerne. De har bedet mig repræsentere sig, til de komme.

    HYSING 

Nu, hvad er saa din Mening?

    BUSK 

Om Afhandlingen? Aa – der er ialfald adskillige træffende Bemærkninger . . .

    HYSING 

Saa, Du synes det. – – Jeg er nu med den bedste Flid ikke istand til at finde en eneste . . . Jeg vil dele Indholdet i to:41 det, jeg vidste før, og saa endel litterære Skipperskjøn, som ikke holder stik. –

(:Han bukker let for Tante Magda, som kommer ind og sætter sig i Nærheden af Busk. Bjerk staar vendt mod Hysing, saa han ikke ser hende før senere, da ogsaa han hilser:)
    THEODOSIUS BJERK (:læspende:)

Jeg forstaar ikke hvordan Du kan sige Andet, Busk! Saa Du Spor af Personlighed i den? Og, hvad peger den henimod, – ja, jeg mener, hvilket Udsyn giver den over

(:famlende:)

for Exempel . . . ja for Exempel – nu Tidens . . . Tidens . . .

    MORTEN BUSK (:raillerende:)

Tidens ja, . . . saalangt kom vi! – (:afsides til Tante Magda:) Ser De Frøken, Kulsyren i Theodosius Bjerk, dannes af de Idéer, som den Mand der (:han peger paa Hysing:) trykker ind i ham, Spændingen er af den stærke ideale Sort, Korken springer og Stilen mousserer ligesaa godt, som det var ægte – et sandt perlende Vandspring!

    HYSING (:gaaende hen til Spejlet:)

– Jeg skal indrømme – en glimrende Stil, der endog kan virke betagende – men nogen aandelig Rækkevidde . . . Evnen til at bestraale Fænomenet . . . at føre Sagen op i sin Kattegori . . . til det virkelig Betydelige! Ja, havde han enda, som Du Busk, Stumperne af en knust Himmel at forevise i en eller anden Witz.

    BJERK 

Bravo! – Der fik Du det Busk!

    HYSING 

Kort og godt – hans Styrke ligger i en vis Evne for det Livlige – den Side af Hjort har jeg ogsaa altid beundret, som I véd.

42
    TANTE MAGDA (:afsides:)

Han beundrer dog Henrik!

    HYSING (:stivt overseende – til Tante Magda:)

Saa – Hjort er ikke hjemme, Frøken! – Hvad der har ført os hid idag, hører forresten ikke ind under Selskabeligheden. – Her maa Idealet holdes frem uden Hensyn til det Behagelige – – Tillad da, at jeg lægger hans Afhandling her og skriver nogle faa Linjer til ham.

(:Anna kommer ind og hilser; Bjerk hilser og trækker sig kejtet hen til Hysing:)
    HYSING 

Jeg beder tusende Gange om Undskyldning Frue! – En Dame af Deres Aand vil vide, at det ofte er lettere at sige sin Mening – det er om Deres Mands Afhandling – skriftlig end mundtlig, og at jo strengere man udtaler den – desmere vurderes Personens Kjerne

(:pegende paa Afhandlingen, hovmodigt:)

I dette kan jeg ikke finde Spor til Løsning af de Opgaver, som Titelen antyder.

    ANNA (:stivt:)

Hvor Sandheden siges af et virkelig venskabeligt Sindelag – mister man aldrig sine Venner.

    HYSING 

Tillad, at jeg anbefaler mig Frue! – jeg beder Dem bringe Deres Mand min venskabelige Hilsen – jeg beklager at han ikke var hjemme.

    BJERK 

Jeg ligesaa, – jeg forsikkrer Dem . . .

(:afsides:)

Dette er gruelig lejt.

(:Han hilser og gaar ud lige efter Hysing:)
    ANNA (:til Busk:)

Hvad skal dette betyde, Busk?

43
    BUSK (:ærgerlig:)

Aa, paa den ene Side skal det betyde, at Deres Mand ikke længer passer i Hysings Kategorier, det vil sige, i hans Kramkiste, og paa den anden Side saa – maa jeg jo give ham Ret i, at – at – De endelig maa raade Deres Mand til ikke at give ud den Afhandling, før den er omarbejdet i væsentlige Stykker; – – det er Noget, som kan hænde enhver Litterat.

    ANNA (:skuffet, afsides til Tante Magda:)

De forstaa ikke, at det kommer af, at han er saa optaget af alt Andet – – at det er Tid, der mangler ham, –

(:for sig selv:)

Stakkels Henrik! – Gid jeg kunde brænde Hysings Brev!

(:Højt:)

Hør Busk! Jeg forstaar mig ikke paa dette; – men paa Dem vil Henrik høre, fordi han tror Dem. – Kom hid iaften, og sig De ham Deres Mening. – Vil De?

    BUSK (:ser lidt ulykkelig ud:)

Naar De vil det saa . . .

    TANTE MAGDA (:tager Kaaben om sig; – ivrig:)

– Det gjælder om at faa gjort Visiten hos Buckene af endnu i denne Formiddag!

(:Tæppet falder:)
44

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Udmeldt af Klubben

Jonas Lies skuespill Udmeldt af Klubben ble utgitt i 1983 etter å ha blitt funnet i Gyldendal Norsk Forlags arkiver. Sannsynligvis er skuespillet skrevet i 1876, men det ble verken antatt ved teatrene i Danmark eller Norge.

Det er vanlig å se dramaet i et selvbiografisk lys. Hovedpersonen må av økonomiske grunner legge drømmen om å bli journalist til side og heller ty til en mer praktisk løsning, noe man kan gjenkjenne fra Jonas Lies egen ungdom. Grunnen til at stykket ikke ble vurdert som godt nok til en teateroppsetning, var at man mente at det manglet handlingsdrivende konflikter, og ble for novellepreget i formen. Deler av manuskriptet er ført i pennen av hans kone Thomasine Lie, som han hadde et nært samarbeid med.

Les Hans Midbøes etterskrift

Les mer..

Om Jonas Lie

Jonas Lie regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie og den moderne romanens far i Norge. Han har dessuten hatt stor betydning for utviklingen av romansjangeren i Norden.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.