Undine

av Alvilde Prydz

[Akt 2]


34Den samme Salon. Kun mere festlig dekoreret. Gjennem de aabne Verandadøre ser man ud i Haven, hvor kulørte Lamper hænger i Trær og Lysthuse.
Lyd af Dansemusik og glade, overgivne Stemmer.


    Tante Cara  (gaar omkring og ordner lidt. Blir staaende foran Konsul Herwells Billede.)


    Sophie Hess  (kommer ind).


    Tante Cara  (vender sig hastig om og gir sig noget at stelle med).

Er det dig, Sophie, jeg syntes, det var Bodil.    Sophie Hess 

Nej, Bodil danser!    Tante Cara  (livfuldt).

Ja, hvor hun danser! Morer sig, alle morer sig. Det gaar udmerket! Men hvor du er nydelig iaften    35Sophie Hess. 

Det siger Einar ogsaa! Men sig mig – det undrer mig, at Kammerherre Lindendal er her iaften! Jeg saa Bodil bli overrasket ved det!    Tante Cara. 

Ja, kjære! Han havde nok truffet Tante Dora inde hos Admiralens og havde sagt – ja, Tante Dora blev rent indtat i ham – og vilde overraske Bodil, kan jeg tænke.    Sophie Hess  (langsomt).

Ja, det er morsomt med saadanne Overraskelser    Tante Cara  (livlig).

Ja, er det ikke? Tænk, og det var ligedan med Odners. De ligger her paa Gjennemrejse, han er blet Distriktslæge oppe hos Carl, ved du. Saa traf Tante Dora dem ogsaa og bad dem, mest for Carls Skyld tænker jeg – – Ja, og saa blev hun saa indtat i Fruen!    Sophie Hess.  (forbauset).

Fruen? Er der en Fru Odner?    Tante Cara  (ler).

Ja, du kan tænke dig, hvor Bodil blev forbauset! For det ene tænkte hun, Doktoren allerede var rejst. 36For det andet ante hun ikke, han var gift. Og for det tredie vidste hun slet ikke, de var budne!    Sophie Hess  (i Spænding).

Hvad siger du?? Og Bodil?    Tante Cara. 

Bodil, kjære, – hun har saadan Takt! Det gik rigtig nydeligt! Og det kan være morsomt med saadanne Overraskelser!

(Der kommer flere tilsyne i Døraabningerne og ude paa Verandaen.)


    Sophie Hess. 

Ja, det skal være vist! Det synes Einar ogsaa, han har bedt mig om en Dans. Der kommer han!

(Gaar.)


    Professor Herluf Ørn  (kommer ind. Ser sig om. Der er noget energisk hastigt over hele hans Person. Livfulde, sterke Øjne, mørkt Haar og Skjæg. Han bukker ærbødig for Tante Cara).

Undskyld! Jeg ser efter Frøken Herwell. Jeg er lovet en Dans!    Tante Cara. 

Er det Bodil? Er hun ikke derude? Jeg skal hjelpe Dem!

(De gaar.)


    Bodil  (kommer ind et Øjeblik efter. Hun er i et elegant Baltoilette i blegblaat. Hun blir staaende, som om hun tænker sig om, lytter, udbryder sagte):

Musik er skrækkelig!

37(gaar hen, slipper Portiererne ned. Som hun staar for den siste Dør, kommer Sophie Hess lige mod hende.)


    Bodil  (kort).

Jeg vil være alene – to Minutter    Sophie Hess 

Et Ord bare! Hvorfor har du ikke sagt mig, at Dr. Odner var gift? Naturligvis vidste du det!    Bodil  (ler).

Simpelthen vidste jeg det ikke! Han sagde næsten aldrig noget.    Sophie Hess. 

Han laa deroppe og botaniserte, mens hans Frue var ved Bad, fortalte han mig nu derinde –

(hastig.)

Ja ja, jeg skal gaa. Men et maa jeg bede dig om – kanske vi ses ikke mer alene, jeg drager jo inat! Rejs ikke op til Carl isommer! Leg ikke med Ild!    Bodil  (mod hende i en spøgende Trods).

– Det elsked jeg som Barn! Jeg gjør saa endnu!    Sophie Hess. 

Kom heller til os! Lov mig det, nu!    38Bodil. 

Haster det saa?

(henkastet.)

Du ved, Carl venter paa mig! Men jeg kan godt la’ være!

(blidt)

Bare gaa, saa lover jeg, at jeg ikke skal gjøre det.

(efter hende.)

Skjønt jeg gjør det vist alligevel!

(Hun sætter sig ned, stirrer frem for sig.)
(En liden kort Banken paa en lukket Dør tilhøjre.)


    Kammerherre Lindendahl  (kommer ind. Det er en statelig, elegant, vakker Mand omkring 36 Aar. Hans Væsen er smilende, sikkert. Han hilser og ser sig om.)

Jo, dette er Undines Rige!

(bedende mod Bodil, der vil gaa.)

Bare et Øjeblik!    Bodil  (afvisende).

Hvor elskværdigt af Dem – men der er virkelig ingen Tid. Vi danser her iaften!    Kammerherre Lindendahl. 

Hvor jeg skulde ønske Alverden vilde danse væk, og jeg var alene med Dem paa hele den vide Jord! Faar jeg Lov at minde Dem om, at De loved mig Menuetten?    Bodil  (koldt).

De tar Feil!    39Kammerherre Lindendal  (gaaer hen til Bodil, bøjer et Knæ, ser hende op i Øjnene, siger dæmpet).

Om jeg var Konge til Jorden, jeg vilde alligevel være paa Knæ for Dem! – –    Bodil  (med vrede Øjne).

Rejs Dem! Det plager mig!    Kammerherre Lindendahl  (rejser sig).

Saa faar jeg vel Lov?

(Han tar Plads. Hun tar en Bog, blader i den.)

Frøken Bodil! Vend Dem ikke bort! Nu skal De gi mig Lov at tale med Dem! Det er nødvendigt, at vi taler sammen!    Bodil  (som før).

Det finder jeg ikke!    Kammerherre Lindendahl. 

Jo! Om min store Oplevelse – at jeg kom ned her og fandt Dem forvandlet til den vidunderligste Undine, Vorherre har skabt! – Da jeg saa Dem paa Ballet hos Bratts –, saa anderledes end før, saa souverain i Deres højrejste Ynde – da gjemte jeg mig, som man i fordums Tid gjemte sig for at betragte de dejlige Najader. Illusionen greb mig. For 40De er anderledes end alle! Der er Mystik i Luften om Dem!    Bodil  (gjør en Bevægelse for at rejse sig).


    Kammerherre Lindendahl  (nøder hende til at bli siddende. Han vedblir).

Vær mere mild end De var det sist!

(dæmpet.)

For De har ingenting glemt i disse tre Aar, det ser jeg!    Bodil  (betragter ham stivt, taus).


    Kammerherre Lindendahl. 

Hvem er det, som siger, at af de himmelske Skabninger er Kvinderne de, hvis Baner er mest usikre? Det er ikke sandt! – For alt, hvad De sidder og tænker nu, det har jeg netop selv tænkt paa. Frøken Bodil, jeg forstaar Dem bedre, end De forstaar Dem selv! Lad os tales ved og faa klaret alting!    Bodil  (rejser sig. Gaar hen og sætter sig ned ved et Bord længer hen, siger ironisk).

Ja, denne Trofasthed for Eksempel, som saa pludselig er staat op fra de Døde!

(med en pludselig Beslutning.)

Hvad vil De? Jeg vil ikke Dem nogenting!    41Kammerherre Lindendahl 

Vil? Vær ikke saa haardhændt! Og vær ikke noget Barn? – – – Bodil, jeg elsker Dem!

(gaar hen til hende, dæmpet overtalende.)

Bodil, De maa høre paa mig –    Bodil  (afbryder).

Det skulde jeg aldrig ha gjort. Jeg har ikke havt godt af det Bekjendtskab med Dem. For siden – har jeg faat Lyst til at gjøre Mænd ondt!    Kammerherre Lindendahl  (uden at ænse hendes Ord, tar Plads nær hende. Siger indtrængende)

Bodil! Hvad gjorde det, om vor Lykke dengang gik – der er blet Plads for en større!    Bodil  (gjentar som drømmende).

– en større?    Kammerherre Lindendahl. 

Nu er De i Stemning! Faar jeg Lov at fortælle Dem noget – som i gamle Dage?    Bodil  (tier. Sidder som fortabt i noget).


    Kammerherre Lindendahl  (flytter en Stol, sætter sig ganske nær hen).

Der var engang en liden ung Pige. Alt havde de gode Feer git hende. Naar hun kom, strakte 42Blomsterne sig frem og bad: træd paa os, lad os leve og dø for dig! Og der kom et Menneske. Han lagde sig for hendes Fod og bad som Blomsterne! Og hun? – Hvad siger De?    Bodil  (ser paa ham, siger rolig).

Sansynligvis var hun tosset den unge Pigen!    Kammerherre Lindendahl  (ivrig).

Ja, synes De ikke? Manden er nu engang som han er, har en fornuftig Dame engang sagt. Og det bør en vidunderlig Undine ogsaa indse! – Det bør huskes, at for ham er der – Episoder, der fører ham lutret og modnet tilbage, hvor hun sidder ren og skjær og venter –    Bodil  (ser paa ham taus).


    Kammerherre Lindendahl  (vedblir).

Husk de gamle Sagn! Altid kom Helten tilbage, sterkere end han drog ud. Brandt der en Ild, vandt sig en Orm om Fruerburet – saa red han sig gjennem Ilden, saa vog han Ormen –    Bodil. 

Er De saa sikker paa, hun sad der – og vented?    43Kammerherre Lindendahl  (griber hendes Haand).

Hvorfor vil De, jeg skal tvile? Min var hver Tanke i Deres Sind. Hvordan vil De faa tat alt det tilbage? Det lader sig ikke gjøre –    Bodil  (har stødt ham fra sig. Siger koldt).

De gjorde det selv! – Netop idag for tre Aar – – siden – –

(haardt.)

Der er lukket og stængt – den unge Pigen hun –    Kammerherre Lindendahl  (har rejst sig og blir staaende foran hende. Afbryder hende varmt og heftig).

Hun har ventet – og Vejen er ikke stængt! En Kvinde er trofast. Hun kaster ikke bort saadan sit bedste selv!

(bønlig.)

De maa finde hende igjen, den unge Pigen, De maa sige hende –    Bodil  (hvid i sit Ansigt).

Den Vej, som gik fra hende over til mig – den gaar ikke et Menneske to Gange i sit Liv.

(rejser sig, siger stolt)

Ja, jeg tilstaar! Der var en Tid, da jeg havde ingen Tid at se paa Himmel eller Jord. Paa Knæ laa jeg for et Alter.Alter] rettet fra: Altar (trykkfeil) Der brændte en hellig Ild. Alle 44mine Blomster ofred jeg der! – – Der er intet Alter mer, Ilden er slukt!

(gaar, stanser foran ham.)

Det var heller ikke Dem, jeg tænkte paa dengang, jeg indbildte mig, at De var en anden end den, De er! Dem – har jeg aldrig villet nogenting!    Kammerherre Lindendahl. 

Tro ikke, hvad De selv siger! Kvindekjærlighed forgaaer ikke paa den Maade. De kjender ikke Deres eget Væsen!    Bodil  (ler).

Jo! Vi Modedamer indlader os ikke paa nogenslags Sentimentalitet. Vi nyder Livet. Og saa – hevner vi den unge Pige.    Kammerherre Lindendahl  (spøgende, uden at forstaa).

– Og saa – naar man er ferdig med det – tilgir man!

(nærmere, i en anden Tone.)

Husker De den unge Pigen, den Kveld hun gik med mig over Stenten? – Sligt glemmes ikke!    Bodil. 

Jo! – For siden kom den Dag, da hun blev forraadt! De kunde ikke gjemme det for hende, hvor Deres Hjerte var blet koldt. Hun kunde se det paa Deres Øjne!    45Kammerherre Lindendahl. 

Hør, Bodil, og De vil bedre forstaa det – – Hvad tænker De paa?    Bodil  (langsomt).

Paa det, De fortalte Tante Dora derinde: at Høken sidder og vogter paa trætte Fugle – tror De ikke, at undertiden tar den Fejl?    Kammerherre Lindendahl. 

Lad os haabe det – og holde os til Sagen.

(dæmpet, bestemt.)

Frøken Bodil! Ikke skulde De agte saa ringe, at jeg nu kommer og ber Dem bli min Hustru. Jeg blir nødt til at sige Dem noget. Det har været nævnt her i Byen som noget almindelig kjendt, at dengang De var Lærerinde deroppe paa Nabogaarden til Lindendal – Deres Navn blev allerede dengang sat i Forbindelse med en andens paa en Maade, som ikke var bra for Dem!    Bodil  (tvinger sig til at tale rolig).

Og denne anden – lad os kalde ham Herren til Lindendal – har han ikke følt sig opfordret til at modsige den for mig saa ubehagelige Historie?    Kammerherre Lindendahl  (undvigende).

Ganske vist fandt jeg Dem ogsaa – yderst uforsigtig dengang – – Men Bodil, som min 46Hustru – hvor vil De kunne finde en Oprejsning som den?    Bodil  (dirrer lidt i Stemmen).

Jeg begynder at forstaa – endelig begynder jeg at faa fat paa dette, som sniger sig saa klamt omkring mig.

(rolig, om mod ham.)

Ja, for det kunde jo saa let været sandt, mener De? Dengang var jeg en fattig, ubetydelig ung Pige. Det vilde daarligt passet for Herren til Lindendal, at – –

(lige hen til ham, trodsig.)

Sæt om det nu var, som Folk mener –, det kunde det jo saa let, ikke sandt?    Kammerherre Lindendahl  (bebrejdende).

Bodil!    Bodil  (staar for ham, højrejst, rolig).

Lad os bare gaa ud fra, at det er sandt – ikke saa sikker er jeg, at den unge Pigen vilde sat Æren til, som jeg er viss paa, at den Riddersmand til Lindendal vilde ha mistet sin! –    Kammerherre Lindendahl  (stirrer paa hende taus. Betaget af hende som hun staar der).


    47Bodil 

De talte om gamle Dage – i gamle Dage, den Ridder der havde fornærmet en Kvinde, – hans Sporer blev knust paa hans Hæle!

(gaar igjen hen foran ham.)

Hvor er den saa kommet fra, den Historie, som De ikke har modsagt – fordi nu havde De Brug for den.

(da han ikke svarer, tilføjer hun langsomt.)

De vilde tvinge mig med dette! – De har Deres Grunde, nu som jeg ikke længer er den unge Pige, som var saa lidet værd!

(synker ned over en Stol.)


    Kammerherre Lindendahl  (heftig).

Giv mig Lov at vinde Dem tilbage! Bodil, De maa ikke sørge over dette!    Bodil. 

Ikke over dette – men over, at det kommer til at være saa længe til – at der ikke findes mer paa Jorden – Mænd som Dem!    Fru Hess  (kommer ind fra Verandaen).

Er du her endda, Bodil? Du har vist glemt, hvad du loved Professor Ørn? Har ikke Doktor Odner været herinde? Han søger dig nemlig ogsaa!    48Kammerherre Lindendahl  (studsende).

Dr. Odner?    Fru Hess  (smiler).

Ja, har ikke Kammerherren set ham her iaften? Husker ikke Kammerherren ham? – den tause Manden, som var ivejen allesteder deroppe, dengang –

(Hun gaar ud igjen paa Verandaen.)


    Kammerherre Lindendahl  (hen mod Bodil).

Har De ikke et Ord for mig? Lad ikke dette stille sig mellem os!    Bodil  (rejser sig langsomt, gaar hen og tar ned fra Væggen over Pianoet det floromvundne Billede, der forestiller hende selv som 17-aara Pige. Hun ser paa det, viser ham det, siger stille).

Det, som har stillet sig mellem os, er Døden! Den unge Pige her, som De kommer for at søge – jeg bærer Sorg for hende. – Hun døde dengang!    Kammerherre Lindendahl  (gaar med en taus Hilsen).


    Fru Hess  (kommer ind igjen, gaar hen til Bodil, der sidder sammensunken. Lægger Haanden over hendes Hode).


    Bodil  (farer sammen, vender sig om mod hende, siger svagt).

Hvem sagde du? Hvem kommer?    49Fru Hess. 

Jeg vilde bare ha den Mand paa Dør.

(bøjer sig ned over hende.)

Du blir saa bleg! Hvad vilde du, om du kunde ønske dig noget?    Bodil  (med Hodet hvilende mod Armen. Ser op langt).

Det Liv her blir Plads til at leve, – – naar jeg længesiden er død!    Fru Hess 

Se paa mig, Bodil, og tro hvad jeg siger. Den unge Pigen, hun er ikke død, hun bare sover. Nøkken har sagt mig det.

(henter ind en Kurv fra Verandaen.)

Der staar nogle Roser herude. Jeg ved, de er til dig! Du undgaar dem ikke! Og jeg skulde tro, her trænges en Rosenskur over alt dette blege blaa.

(Holder Kurven op og lader Roserne falde som en Regn. Bøjer sig nedover hende, siger hemmelighedsfuldt.)

De kommer allesammen med Bud! Hvorfor har du ikke lagt Merke til den sorte Ørn, som er kommet over Havet hid? Der ser jeg Tante Cara! Jeg ber hende gaa ind til dig!

(gaar.)


    Tante Cara  (kommer ind, mild, munter. Gaar hen og lægger sin Haand paa Bodils Skulder).

Du har faat hvilt dig lidt, mit Barn? Nu kommer du vel ind? – Tante Dora er en udmerket Værtinde. 50Og Sophie vikarierer med Talent, men du savnes alligevel. Og du holder jo saa af at danse! Men, kjære Barn, hvad er dette – (samler op nogle af Roserne.)    Bodil  (hvisker).

Tante Cara – jeg er angst for Menneskene!    Tante Cara  (stirrer paa hende i Forundring).

Men, Barn –    Bodil  (rejser sig, gaar hen i den aabne Verandadør).

Se Spurvene – at de kan sætte sig saa trygt tilro!

(ler pludselig.)

Aa, jeg bare siger saadant! Du husker da det fra før, at jeg bruger at tøve og sludre.    Tante Cara  (ler, tar hendes Hænder).

Javist tøver du, Barn. Men kom nu med ind! For hvad tar du dig vel til her alene?    Bodil. 

Tante Cara, den lange, lange Længsel, som længes forbi alting – kjender du den?

Har du grædt længe nogengang?    Tante Cara  (svarer ikke, men ser mildt paa hende i uvis Forundring).


    51Bodil  (ler igjen, tar og svinger hende rundt).

Aa, du dejlige Guldmor! Du skjønner da, jeg spørger bare saadan, fordi det morer mig!    Tante Cara  (som før).

Du gjør vel det, mit Barn! Men jeg kan ikke følge med.    Bodil  (i stigende Uro).

Tror du, jeg har kjendt Lykken nogengang? Og at jeg alt har mistet den? – Eller har jeg aldrig vidst noget om den? Kommer den – eller kommer den aldrig? –    Tante Cara. 

Lykkelige Barn, for alt du har at spørge om! Det gaar altsammen iorden, skal du faa se. Men nu maa vi gaa ind. Det er jo dig, som holder af at danse!    Bodil  (der kommer en jagende Livlighed over hende)

Javist! Spil, saa vil jeg danse. Jo, jo, Dansen min! Vilddansen, forstaar du vel – den, som altid hjalp saa godt. Jo, nu skal du bare se!

(ler, trækker hende med sig til Pianoet, lukker Verandadørene.)


    Tante Cara  (modstræbende).

Kjære dig, – kunde vi ikke vente til imorgen?    52Bodil. 

Kjære Guldmor! Det kan jeg virkelig ikke!

(Tar det hvide Silkesjal af hende.)

Husker du, naar du var rigtig forfærdelig snil, laante du mig altid det!    Tante Cara  (smiler, gir efter).

Hvor kan du huske alting?

(sætter sig til, spiller Cachuchaen.)
(Bodil danser. Langsomt. Siden mer og mer heftig. Dørene aabnes sagte. Der kommer efterhaanden flere af Gjesterne. De staar og ser paa.)
(Bodil stanser forpustet. Alle klapper i Hænderne med Udraab.)
(Bodil staar taus, som om hun ikke lægger Merke til det.)
(Under den paafølgende Scene begynder Musiken indenfor igjen.)
(Døraabningerne blir lidt efter lidt tomme. Man gaar igjen ind mod Dansesalen.)


    Tante Cara  (rejser sig livlig).

Naa, der er jo Professor Ørn! Ja, nu maa De selv gjøre Deres Krav gjeldende, Hr. Professor! – Men lov os nu, at De ikke rejser tilbage til Amerika! Her er da ogsaa Mennesker!    Professor Ørn  (smiler, bukker. Nærmer sig)

Ja, nogle!

(hen mod Bodil.)

De har lovet mig en Menuet – helt siden den Aften hos Bratts!    53Bodil  (lystig.)

Og det husker man endda!    Herluf Ørn 

Kan det glemmes, naar man har set Dem danse den? Men De ser træt ud. Skal vi heller tale lidt sammen?    Bodil 

Aa, den Musik!

(gaar hen og lukker Døren, der fører ind mod Dansesalen.)


    Herluf Ørn 

De holder ikke af Musik? Nej, den kan være slem!    Bodil. 

Nej, jeg mener egentlig, at jeg elsker den! Jeg har hørt, den skal være opfundet for at overdøve de menneskelige Lidelser – især Tromme! Hvorfor har man ikke Tromme her iaften?

(ler.)

De staar vist og tænker paa noget rent andet?    Herluf Ørn  (livfuldt, hastig).

Ja, for jeg har saameget at sige Dem. De ved jo, jeg rejser tilbage igjen? – – –

Jeg ved et Land for Dem! Det er vor nye Koloni derover – Eventyret, som skal bli Virkelighed! Faar jeg Lov at fortælle Dem lidt om det?    54Bodil  (spøgefuldt bedende).

Kan det ikke være til en anden Gang?    Herluf Ørn. 

Jeg rejser jo imorgen tidlig. Træffer jeg Dem kanske hos Deres Bror?    Bodil. 

Min Bror??    Herluf Ørn. 

Ja, Deres Bror Carl! Det er ham, jeg vil besøge. Ham og Dr. Odner, som er blet Distriktslæge deroppe nu. Vi er alle tre Studenter sammen. Jeg blir deroppe nogle Uger paa Sanatoriet.    Bodil  (ser paa ham aandsfraværende, fatter sig. Smiler).

Skal vi ikke heller danse Menuetten?

(Hun tar hans Arm. De gaar.)

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Undine

Skuespillet Undine ble utgitt i 1904.

Stykket handler om den 21 år gamle Bodil Herwell. Hun mistet tidlig sine foreldre, men ble adoptert av onkelen, Konsul Herwell. Hun lever tilsynelatende et perfekt, fritt og lykkelig liv, men etter at hun ble sviktet som 18-åring har hun mistet troen på lykken og kjærligheten.

Les mer..

Om Alvilde Prydz

Alvilde Prydz er i dag et ganske ukjent forfatternavn, men hun etterlot seg en stor litterær produksjon: først og fremst romaner, men også skuespill, noveller, dikt og essays.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.