Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

av Just Qvigstad

[Nr. 61–70]

61. NJOAMMEL AIGÂ / HARENS FORSETT
62. VUOR’CA JÂ KARÂNÂS SAVÂLDÂK / KRÅKENS OG RAVNENS ØNSKE
63. KARÂNÂS VUORNES / RAVNENS ED
64. MENNE BUOGGO LÆ UC’CE / HVORFOR JERPEN ER LITEN
65. MENNE GAK’KUREST LÆ JUOLGEK NU MÂNNEN / HVORFOR LOMMEN HAR FØTTENE SÅ LANGT BAK
66. SIEÐ’GÂ JÂ LÆI’BE / VIDJEN OG OLDEREN
67. ÆPPARŠ DAT’TO GAST / UTBOREN VIL HA DÅB
68. BORÂ-NOAIDE HAW’DADET / EN ETER-NOAIDE SKAL BEGRAVES
69. RAIMUTÂD’DÂT / Å BLI MAKTSTJÅLEN
70. RIEK’KÂSID GO GAW’NA JÂ GO DÂID OAI’NA / NÅR EN FINNER SJØLIK OG SER DEM 61. NJOAMMEL AIGÂ.

Njoammel dal’veg muottâ-goađe sist čok’ka jâ goallo nu âtte –. De halla of’tu: «Muttu go dal vel gæse rajjai elišâm, de goađe muon gâl rakkâdâm âlcėm dal’vai.» Gæsse go boatta, de njoammel i bârgâ æra go bæi’vai câlmi njav’va gæđ’geguorâst jâ dâjja: «I hân dal’ve dalve gârrâsâb læk.» De goatte i šâddâ goas’sege.

(Saba 1918: «hørt av mor».)


61. HARENS FORSETT.

Haren sitter om vinteren i et snehull og fryser så at –. Da snakker den med sig selv: «Hvis jeg nu enda lever til sommeren, skal jeg nok lage mig hus til vinteren.» Når sommeren kommer, gjør haren ingenting, men sitter med øinene mot solen og soler sig ved siden av en sten og sier: «Den ene vinter er jo ikke strengere enn den annen.» Så blir det aldri noe hus. 62. VUOR’ČA JÂ KARÂNÂS SAVÂLDÂK.

Go niso læ famotæmmen, de læ vuor’čast jâ karânâsâst goabbastge savâldâk. Go vuorčes gir’da dam nissun bâjjel, de krakko: «Niei’dâ-manaš! Kra, kra! Luonne-tuwnaš! Kra, kra!»

Go fâst karânâs oai’na dam nissun, de kluŋkest: «Bar’ne-manaš! Kluŋk, kluŋk! Šloakko-faccâš! Kluŋk, kluŋk!»

Valdâtus. Vuorčes savva niei’dâmana. Go niei’dâmanna šâd’da stuores, de dât guod’da lunid luonne-tuw’nai. De vuorčes dâid bæssa moi’vėt. De višša. – Karânâs savva bar’nemana. Go bar’nemanna stuorro, de buf’ta gulid jâ skap’po karânâssi šloaǥoid, moaloid jâ æra, mâidi karânâs læ vai’mel.

(Saba 1918: «hørt av bestemor i min barndom.»)


62. KRÅKENS OG RAVNENS ØNSKE.

Når en kvinne går med barn, har kråken og ravnen hver sitt ønske. Når kråken flyver over den kvinnen, skriker den: «Pikebarn! Kra, kra! Søppeldunge! Kra, kra!»

Men når ravnen ser kvinnen, skriker den: «Guttebarn! Klunk, klunk! Slovott! Klunk, klunk!»

Anm. Kråken ønsker et pikebarn. Når pikebarnet blir stort, bærer det søppel ut på dungen. Da får kråken rote i den. Det liker den. – Men ravnen ønsker et guttebarn. Når gutten blir stor, kommer han med fisk og skaffer ravnen slo, fiskemoll og annet som ravnen er glad i. 63. KARÂNÂS VUORNES.

Karânâs go cub’bu gær’ga borrâmest, de vuor’no: «Kra, kra, im šât aigo cub’bu borrât. Bâččâ læ.»

Læ, læ – de borra jo fâst.

Dât læ šâd’dâm sannevajâsen samidi. Jos guttege lopped mâi’dege jâ go ol’muk æppedek, âtte i daide doallât loves, de dâddjėk: «Karânâs vuornes dai’da læt sustge dât loppe.

(Saba 1918: «hørt av mor som barn.»)


63. RAVNENS ED.

Når ravnen er ferdig med å ete op frosken, sverger den: «Kra, kra, jeg vil ikke mer ete frosk. Den er besk.»

Best som det er, så eter den igjen.

Det er blitt et ordsprog hos lappene. Hvis en lover noe, og folk tviler på at han vil holde sitt løfte, sier de: «En ravne-ed kan vel det løftet hans være.» 64. MENNE BUOGGO LÆ UC’CE.

Buok loddin læ buoggo dât, mi roappâgoatta sâggâmusât go gir’del. Algost go Immel siw’nedi dâm, de læi dâtge stuores deǥo čuf’ča. Deǥo gærgâi Immel gieđâst, de goččoi Immel dâm gir’delet. Deǥo de gir’deli, de roappâgođi jâ šuvvâgođi nu, âtte æŋ’gelâk buok suor’gânejjė, jâ vela Immelestge vai’mo râwgâi. «Dat i hei’ve,» celki Immel ač’če. De rawkâl son bug’gu ruof’tot, jâ de valdi stuorrâ oase dam oažžest jâ jugi dâm buok æra loddidi, uccanâš gæsâge. Dâmditti læ dal juokke loddest uccanâš vil’gis bier’go (bug’gu bier’go) bif’sâsoppâs goab’bâg bæld.

De šâddâi buoggo sâggâ ucceb go læi, ɛi’du nu stuores go dal læ. Muttu âin dalge suor’gân matkalâš, go buoggo gir’del sæw’njâden.

(Saba 1918: «hørt av mor,» fra Enare.)


64. HVORFOR JERPEN ER LITEN.

Av alle fugler er jerpen den som larmer mest når den flyver op. I begynnelsen, da Gud skapte den, var den så stor som tiuren. Da den blev ferdig fra Guds hånd, bød Gud den flyve op. Da den fløi, larmet og suste det, så alle englene blev redde, og endog på Gud selv hoppet hjertet. «Dette passer sig ikke,» sa Gud Fader. Så kalte han jerpen tilbake og tok en stor del av kjøttet dens og delte det ut til de andre fuglene, litt til hver. Derfor har enhver fugl litt hvitt kjøtt (jerpekjøtt) på hver side av brystbenkammen.

Så blev jerpen meget mindre enn den var, nettop så stor som den nu er. Men ennu blir vandringsmannen redd, når jerpen flyver op i mørket. 65. MENNE GAK’KUREST LÆ JUOLGEK NU MÂNNEN.

Gak’kur læi hirmos ram’mai, go Immel siw’nedi algost. Immel læi buok jo siw’nedâm gak’kuri; dušše juolgek vel vai’lu. De ram’musti gak’kur: «Hɛi, must čabbâ soajak!» jâ de gir’deli. De fer’ti Immel čug’gėt julgid bâtti; il’la vel olâti. Dâmditti læ dal gak’kurest juolgek bâđâst.

*

Gak’kurest læ guof’te mâne. Muttu gol’mâ dât guod’dâ. Goalmad jaw’rai gur’gâl, vai buof’čâg oaž’žo.

(Saba 1918: «hørt nr. 1 av mor, nr. 2 av bestemor.»)


65. HVORFOR LOMMEN HAR FØTTENE SÅ LANGT BAK.

Lommen var svært hovmodig, da Gud først skapte den. Gud hadde allerede skapt alt på lommen, bare føttene manglet enda. Da brisket den sig: «Nei, hvor pene vinger jeg har!» og så fløi den avsted. Da måtte Gud stikke føttene fast i enden på den; det var så vidt han nådde til. Derfor har lommen nu føttene så langt bak.

*

Lommen har to egg. Men den legger tre. Det tredje slipper den i vannet forat den skal kunne dykke. 66. SIEĐ’GÂ JÂ LÆI’BE.

Læi’be jærra sieđgâst: «Gosâ sieđ’ga spânjot?»

Sieđ’gâ: «Guoc’câg buttestet. Na don jieš, dâin oaw’re-fardâinâd?»

Læi’be: «Čuorbe dujid čab’bodet.»

(Saba 1918: hørt i min barndom av gamle Mikkel Henriksen, Reppen; han var fra Tanadalen.)


66. VIDJEN OG OLDEREN.

Olderen spør vidjen: «Hvor skal vidjen hen med sine smukke grener?»

Vidjen: «For å rense det råtne. Nå du selv med ditt knudrede utseende?»

Olderen: «For å gjøre en klosset persons arbeide pent.»

Anm. Vidjelaug brukes til å rense råtne komager o. 1., olderbark til å farve rødt, f. eks. skinntøi. 67. ÆPPARŠ DAT’TO GASTÂ.

Muttem âlmai læi čuop’pâmen muorâid mæccest, jâ su nâmmâ læi Hans. De gulla son, go æpparâš čierro; de jur’deli son jâ celki of’tu âlcės: «Muttem fuoras bær’gâlâk læ čiekkâm luovos mana; or’rus dal dobbe, gost leš!» Muttu æpparâš riemâi âin buorebut čierrot, nu âtte Han’sâ i bæssâm æm’bu gosâge jottet; dâstgo æpparâš bođi gid’dâ julgi vuollai čierrot, jâ son i bæssâm æm’bu gosâge vaz’zet, i owdus jâ ige mâŋas. De fer’ti Han’sâ čokkanet jâ jærrâli gârrâset: «Mâid don dattok must, go don ik luoite mu æm’bu jottet?» De fas’tedi æpparâš: «Mon dattom gastâ, jâ ik bæsâ vuol’get gosâge, ow’dâlgo don mu gastâšâk. Mon fer’tėm čierrot gastâ; dâstgo mu æn’ne læ bal’kestâm mu dei’kė gastâškæt’ta.» Jâ de riemâi Han’sâ gastâšet dâm æpparâš, jâ son algi lokkât ruovto ač’če-min jâ ruovto Hærra buristsiw’nadus. Amenest algi jâ al’gui loappâti, jâ de bæsâi æs’kâ vuol’get Han’sâ mađkes jottet.

Na, de bođi Han’sâ ruof’tot jâ mainâsti, mov sunnjė læi gævvâm, jâ celki na: «Vuoi, vuoi, mân læi âkked gullât, go æpparâš čieroi, jâ imge læm bæssât æra muđoi erė, muttu fer’tijėm gastâšet, jâ dât læi buok vad’dasâmus, âtte ruovto âč’če-min lokkât; dâstgo dâm i matte gɛlles æreb go mon,» celki Han’sâ. Dâs gâl’ga guovte-guolmâg, gutte æpparâs gastâš. Dâstgo dât læ varâlâš rai’mot, jos i buvte bâddjelistes erė bæs’tet; dâstgo æpparâš læ dâggar, âtte jos fâl owdâbællai mânna, de dât læ visses, âtte rai’mo gâlle; muttu nu guk’ka i raimo, go mâŋabæl’de læ čierrom-jiennâ. Muttu farot fâl dâm, âtte i bæsâ æpparâš čierrom-jiennâ owdâbællai, dâstgo jos owdâbællai vig’gagoatta, de gâl’ga olmuš čuožžâstet daihe čokkanet jâ jærrât: «Mâid dattok?» âi’du nu go Han’sâ jærâi; dâstgo Han’sâ diđi sâggâ æm’bu go ærak; son i læm vuostâs have gullâm æpparâš čierrom-jienâ; de dâmditti Han’sâ diđi âi’du burist, mov æpparâš gâlgâi gastâ oaž’žot.

(Reppen 1903.)


67. UTBOREN VIL HA DÅB.

En mann hugget ved i skogen, og han hette Hans. Da hører han at en utbor gråter; da tenkte han og sa ved sig selv: «En hordjevel har skjult en løsunge; la den være der hvor den er!» Men utboren begynte å gråte alltid mer, så Hans ikke mer fikk gå noensteds; utboren kom like mellem føttene på ham og gråt, og han fikk ikke mer gå noensteds, hverken frem eller tilbake. Da måtte Hans sette sig og spurte strengt: «Hvad vil du mig, siden du ikke mer lar mig få gå?» Da svarte utboren: «Jeg vil ha dåb, og du får ikke gå noensteds, før du døper mig. Jeg må gråte efter dåb, for mor mi har kastet mig hit uten å døpe mig.» Da gav Hans sig til å døpe utboren, og han begynte å lese fadervår bakvendt og Herrens velsignelse bakvendt. Han begynte med amen og sluttet med begynnelsen, og da først fikk han gå sin vei.

Så kom Hans hjem og fortalte hvordan det var gått ham, og sa således: «Voi voi, hvor leit det var å høre da utboren gråt, og jeg hadde ellers ikke sluppet vekk, men jeg måtte døpe den, og det var det allerverste: å lese fadervår bakvendt, for det kan ikke mange andre enn jeg,» sa Hans. Den skal kunne litt trollkunster som døper en utbor. For den er farlig til å maktstjele, hvis en ikke kan skaffe sig av med den. Utboren er sådan, at hvis den bare kommer foran, da er det sikkert at den maktstjeler; men så lenge som gråtmålet er bak en, maktstjeler den ikke. Men vokt dig bare for at utborens gråtmål ikke kommer foran dig; for hvis den søker å komme foran, skal en stanse eller sette sig og spørre: «Hvad vil du?» nettop således som Hans spurte; for Hans visste meget mer enn andre; det var ikke første gang han hadde hørt en utbors gråtmål; derfor visste han just godt hvordan en utbor skulde få dåb. 68. BORÂ-NOAIDE HAW’DADET.

De læi borâ-noai’de Njuot’tejawrest. Dat orudi bâjagæččen Njuot’tejawre. Dât læi bâr’gâm ollo bâhaid ællem-aigestes. De jami dât noai’de. Bijjė gisto sisâ; muttu go guovso čas’ka ækkedest, de âin čuož’žel dât jam’me gistost bâjas jâ mânna mæc’cai jâ bar’go dobbe jâ viekka iddjâ-boddâ, gid’dâ dâs’sa go guovso šâd’da; de mânna fâst gisto sisâ. Læs’kâ dat’to ol’muid doal’vot dâm ris’tâ-mul’di, vâi bissan haw’dai. Muđoi nuor’tâlâžžâk gâl haw’dadek jam’meidæsek vâiku gosâ, goggu vuokkâsâmus læš. Na, i of’tâge duostâ vuol’get. De læi liika of’tâ, gutte loppedi. Muttu dât valdi noai’dai dâggar hærge, mi læi godde-sokkâ; ač’če læi god’de-sarves, ige læm vud’djum (dam’mum). Âlcesâs valdi davalâš vuojjem-hærge, jâ de vulgi.

Lâǥâmuš ris’tâ-muol’dâ læi Duollamgieddest, jâ dokku læi dâm værde guk’ke, âtte i ol’le ovtâ bæivest. Vuji mâid læš vuojjam; de časkâi guovso, ja de ruottâi gieđâlâk-hær’ge vuojan bal’di; jam’me čokkot jo gisto sist. Vuoj’je dâjja âtte: «I hân jam’me lave čok’kat.» De vællani gâl fâst gisto sisâ. Vuji oppet oanekâssi; oppet girdi gieđâlâkhær’ge vuojan bal’di. «Vællan erit; æi jam’mek lave čok’kat!» bargadi vuoj’je. De fâst vællani dâdde gâl. Muttu go goalmadâšši čokkani dât jam’me gerrėsi jâ hær’ge bâlaski, de âlmai čâski gol’lus râs’ta. De dât god’de-hær’ge, de ruottâsti of’tân dâin jam’min. Âlmai čânâi hærges gid’dâ nânnuset, jâ jieš goarŋoi stuorrâ bæccai; nub’be stuorrâ bæcce vel læ lâk’kâ; goalmad læi gukkebust. Dât god’de-hærge gul’lu ruot’tâmen muorâi čâđâ; gerrės bæš’ka bæsest bæccai; ruottâi, dâs’sago vai’bâgođi; de hær’ge diet’tâlâs fâst bođi guoimes lusâ. De njui’ki dât jam’me gerrėsest erit jâ riemâi gas’ket dâm bæse, gosâ dât olmuš læi gor’ŋum; gaski jâ gaski, dâs’sa go dât bæcce algi suǥâdet. Deǥo gâč’čâgođi bæcce, de âlmai njui’ki nubbe bæccai. De dât noai’de algi nubbe bæsege gas’ket. Gas’ka jâ gas’ka; smakkoid čollo birâs. Jurdâš âlmai, âtte deǥo de gærgâš gas’ket dâmge muorâ râs’ta, ow’dâlgo guovso šâd’da, de i læk buorre, go goalmad bæcce i læk ola-muddost. Suǥâdešgođi jo dâtge bæcce; de iđi guovso. Âlmai čur’vi âtte: «de algi iđed; guovso jo iđi.» De dât jam’me de čaŋâi gistos sisâ.

De bæsâi dât olmuš fâst vuojjet. Bođi Duollam-gied’dai; de buol’lati gud’duin dolâ, vâi ænâ lieg’gân, jâ de goai’voli dâsâ hawde jâ bijâi dâm noaide gommot (juol’ge-gâzzâid vel boldi), jâ de govčâi muoldâin. De læi gær’gâm dâm doaimâtusâstes.

(Saba 1918 Neiden.)


68. EN ETER-NOAIDE SKAL BEGRAVES.

Det var en eter-noaide i Notozero. Han bodde ved øvre enden av Notozero. Han hadde gjort meget ondt i sin levetid. Så døde denne noaide. De la ham i likkiste; men når det siste dagslys sluknet om kvelden, stod den døde op av kisten og gikk ut i skogen og skrek der og sprang natten igjennem til det begynte å dages; da gikk han inn i likkisten igjen. Enken vilde ha folk til å føre ham i kristen jord, så han kunde bli i graven. Ellers begraver skoltene sine døde hvorsomhelst, hvor det er bekvemmest for dem. Nå, ingen torde reise med ham. Så var det allikevel en som lovte å gjøre det. Men han tok til noaiden en sådan ren som var av villrenslekt; dens far var en villrenokse, og den var ikke temmet. Til sig selv tok han en almindelig kjøreren, og så reiste han.

Den nærmeste kristenjord var på Duollamgiedde (Tulomengen), og dit var det såpass langt at en kunde ikke nå dit på én dag. Han kjørte det han kjørte; så sluknet det siste dagslys, og da sprang den ren som kom efter, frem ved siden av kjørerenen; den døde satt alt opreist i kisten. Kjørekaren sier: «En død pleier ikke å sitte oppe.» Så la den døde sig ned i kisten igjen. Han kjørte atter en stund; atter fløi den ren som kom efter, frem ved siden av kjørerenen. «Legg dig ned! De døde pleier ikke å sitte oppe,» skrek kjørekaren. Så la den døde sig dog ned igjen. Men da han for tredje gang satte sig op i pulken og da renen blev redd, kuttet mannen festebåndet av. Så sprang villrenoksen sin vei med den døde. Mannen bandt sin ren godt fast, og selv kløv han op i en stor furu; der var enda en annen stor furu i nærheten; en tredje var litt lenger borte. Han hører at villrenen springer mellem trærne; pulken kastes med smell fra furu til furu. Renen sprang til den begynte å bli trett; så kom den naturligvis tilbake til kameraten sin. Så hoppet den døde ut av pulken og begynte å gnage på den furuen som mannen hadde kløvet op i; han gnog og gnog til furuen tok til å svaie hit og dit. I det samme den falt, hoppet mannen over i den annen furu. Noaiden begynte da å gnage på den også. Han gnager og gnager; flisene spytter han ut rundt omkring. Mannen tenker at hvis han får tid til å gnage også dette tre over før det dages, så er det ikke bra, da han ikke kan nå i den tredje furuen. Også denne furuen begynte å svaie; da brøt dagskjæret frem. Mannen ropte at nu begynte morgenen; dagskjæret brøt alt frem. Da krøp den døde ned i kisten sin.

Så fikk mannen igjen kjøre. Han kom til Duollamgiedde; så tendte han et bål av fururøtter, forat jorden skulde tine, og gravet der en grav og la noaiden i den med ansiktet ned (han brente også neglene på føttene hans) og dekket ham til med muld. Så var han ferdig med det han skulde utføre.

Anm. Notozero er en skoltelappby i russisk Lappland. Fra innsjøen av samme navn renner Tulom-elven som faller i havet like ved byen Kola. 69. RAIMUTÂD’DÂT.

Jak Ondrei Njaw’damest mui’tâli, âtte son læi muttomen giđâ Kramviikâst biwdost. De læi muttom ruoššâ-njuorjoid gæč’čâmen Kramviik-njar’gâgæšest. Dâggu læ vel dâggar deǥo kæilolaǥan. Læi son čok’kamen; de rot’tėjejje nâkkarâk. Ja de orro su mielâst, âtte haw’ka son; deǥo mi livči, mi râdde dæd’da. Gæč’čâl son lik’kât bâjas, muttu i væje. Râsâi jâ râsâi; mân guk’ka læš râssâm, de viimâg bæsâi âlmâidi fâstâin; muttu son læi buok bivâstâǥâst, nu âtte bai’de jâ æra sis-bif’tâsâk lejje buok čaccen.

Son go ruof’tot bođi biw’dovis’tai, de son mui’tâli, âtte movt sunnjė læi gævvâm. Jerrek sust dâm baike, âtte goggu læ. Rawna Pier Mar’te dâjja âtte: ik gâlgâ mui’tâlet; son læ mâid læmaš sæmma bartest âi’du dâmmânâgâ sâjest. Son ar’ved âtte goggu dât læ. Ja de âi’du son i mui’tâlâmge: «ânâ goalmadge gæč’čâl, âtte mo dat smakkid, go olmuš raimutâd’dâ.»

Dâm bai’kai læmaš varrâ hævvânâm ol’muk riew’dâm jâ de šâd’dâm čiewrâi sisâ dâggu, goggu son læi čokkanâm.

(Saba 1918 Neiden.)


69. Å BLI MAKTSTJÅLEN.

Jak Ondrei i Neiden fortalte at han en vår rodde fiske i Kramvik.Kramvik er et fiskevær i Vardø herred. Engang satt han på odden av Kramvikneset og så på russekobbene. Det er enda som en slags kjeile der. Mens han satt der, sovnet han av. Og så forekommer det ham at han kveles; det er som om noe trykker ham på brystet. Han prøver å komme sig op, men klarer det ikke. Han strevet og strevet, og så lenge strevet han at han til slutt kom til sig selv igjen. Men han var svett overalt, så skjorten og de andre innerklærne var som dyppet i vann.

Da han kom tilbake til rorboden, fortalte han hvordan det var gått ham. De spør ham om stedet hvor det er. Ravna-Pers Martin sier: «Du skal ikke fortelle det. Jeg har også vært i samme knipe nettop på det stedet. Jeg skjønner hvor det er.» Og så fortalte Ondrei det ikke; «la en tredje også prøve, hvordan det smaker å bli maktstjålen!»

På det sted hadde sikkert lik av forliste folk reket iland og var kommet under grus og småsten der hvor han hadde satt sig. 70. RIEK’KÂSID GO GAW’NA JÂ GO DÂID OAI’NA.


1.

Nil’la viel’ljâm læi muttomen vaz’zemen gæsseg Duommâbavte væstâ-gæččen bâjabæle ol’leraja. De dâsâ bođi dow’dui, ɛtte vuolas gâl’ga vuol’get. Jurdâš son, ɛtte i son vuolge fier’vai; mâid son fiervast bâr’ga? Muttu i – dat’to ette dat’to vuolas, i oažžo rafe. Na, de vulgi fier’vai, go jo dat’to nu sâggâ. De gawnâi dobbe skin’nâmuodd-gap’palâǥ; guddi son dâm bâjabællai ol’leraja; de bæsâi vuol’get; i šât gai’bedâm fier’vai.

De oai’na olmuš ɛtte mân uccan gâl’ga, go raimutâd’dâ, jos fæl’lai gul’le tiŋ’gâ læ gad’dai riew’dam. Dâm bai’kai lejjė, oainak, moad’de vɛkko ow’dâl sor’manâm fællak gad’dai boattam.

Fæl’la gės læ hirmos bâha gomutâd’dât. I dât darbâš læt æm’bu go mi nu læ gad’dai riew’dâm, mi fællaidi læ gullâm, de dat gomutâd’dâ. Na, gɛrrus, skievtâtes ol’muk dâk jo læǥe, fællak. Muttu hævvânâm ruoš’šâlâš gɛl i gomutâddâ goas’sege; dâm baldâst gɛl oaž’žo vɛiku oađđet; dât gɛl læ loaw’de. Mâst dât bođiš, dâm im dieđe. Muttomâk lokkek ɛtte dât ris’tâ, mi ruoš’šâlâžžâst læ čæppatest, dât dât dæd’da, jâ dɛnnė i gomutâddâ.


2.

Go hævvânâm ol’mu gaw’na fiervast, de gâl’ga dâm bâjabællai ol’leraja gæsset; muđoi i bæsâ vuol’get erė, muttu raimutâd’dâ.

Of’ti læi muttom olmuš vaz’zemen Bier’ge-njarga duokken; de gawnâi gâs’kâfiervast hirmos stuorrâ hævvânâm fælla. Dal’ke vel læi oalle gârâs; čacce gærra hir’mâdet. Go gæsset gâl’ga goi’kasi dâm rummâš, de čacce âin rot’te erė gieđâi gâskâst. Dâs’sa râsâi go viimâg oažžoi goi’kasi. Dâst lejjė vela ol’jo-buvsâk juolgest jâ ol’jotræj’jo bɛjjelėst. Muttu de diet’tâlâs i væjjam dâm stuorrâ fælla gæsset bâjabællai ol’leraja, go læi of’tu; fer’ti râs’ta čuop’pât jâ fiewredet dâm guof’ten stuk’kân bâjas, jâ de lowdi dâm bâjabællai ol’leraja roag’gagap’palâǥâiguim; geđgiguim vel deddi jâ dâjâi ɛtte son boatta du viž’žât ol’muiguim. De bæsâi mânnât rafest dokku, gos leš lâm jottemen.

Dâm gâl’ga juokkehâš diettet dâjjât, gi hævvânâm ol’mu gaw’na. Go Gabbe Rappânjoaskest gawnâi Abrâm Jownâ rummâš Soavvelriddost, de dât guđi faccâides âlâ, vâi dât hævvânâm olmuš jak’ka, âtte ol’muiguim dât boatta viež’žât.


3.

Šluw’gar-Uw’la læi muttomen Kavrig-njar'(gâ)-gæšest gaw’nâm mâid nu, varrâ læmaš riek’kâs gaw’nâm. Mi læimek dɛlle Kavregėst biw’demen. Dât i ož’žum rafe; dattoi muge ɛlcės væk’ken; gammâgid falâi balkast. Muttu muon lokkim ɛtte: «Muon gɛl im višâ vuol’get.» Muttu i ož’žum rafe. Nubbe bæive fer’ti mânnât of’tu; nii’be-boakkan vel čânâi birâs.

Âmâl oai’nam læmaš riek’kâs. Jos i oaine, de dɛlle i gai’bed; muttu go oai’na, de gɛl i oažžo rafe, ow’dâlgo bâjabællai ol’leraja læ gæssam dâm riek’kâs.


4.

Uccâ Pierâš læi čoag’gemen rikkid Bier’ge-njargâ duokken. De gawnâi fiervast hattâ; ođâs vel dât hat’tâ. De valdi dam hattâ giettâses; muttu de gulâi čur’vėmen ɛtte: «Ele, bær’gâlâk, valde su hattâ!» De dât olmuš bal’kesti dâm hattâ dâsa fier’vai jâ dâjâi ɛtte: «Ene, bær’gâlâk, hattâd!»

Dât dât gɛl i læm æra go hævvânâm olmuš, gi čur’vemen gul’lui fiervast.

(Saba 1918)


70. NÅR EN FINNER SJØLIK OG SER DEM.


1.

Min bror Nils gikk engang en sommer ved vestenden av berget DomenDomen er et fjell på fastlandet syd for Vardø. ovenfor flomålet. Da fikk han den innskytelse at han skulde gå nedover. Han tenker at han ikke vil gå ned i fjæren; hvad skal han gjøre i fjæren? Men nei – det drar og drar ham nedover; han får ikke fred. Nå, så gikk han nedover til fjæren, da det drog ham så sterkt. Der fant han et stykke av en skinnstakk; han bar den ovenfor flomålet; så fikk han gå videre; det drog ham ikke mer til fjæren.

Der ser en hvor lite det skal til, før en blir maktstjålen, dersom det er reket iland noe som har tilhørt en nordfar.Nordfar er en fisker fra egnene sønnenfor Finnmark, der deltar i Finnmarksfisket som sesongfisker. På det sted var, ser du, noen uker før noen nordfarer som var druknet, drevet iland.

En nordfar er fælt slem til å spøke. Det behøver ikke å være mer enn noe som har tilhørt en nordfar, som er reket iland, så spøker det. Nå, de er jo fulle av bannskap og uvørne folk, nordfarene. Men en russ som er druknet, spøker aldri; ved siden av en sådan kan en, om en vil, sove; han er rolig. Hvad det kommer av, det vet jeg ikke. Noen sier at det kors som russen har om halsen, er det som tynger, og derfor spøker han ikke.


2.

Når en finner i fjæren et menneske som er druknet, skal en trekke det ovenfor flomålet; ellers får en ikke gå derfrå, men blir maktstjålen.

Engang gikk en mann på yttersiden av Kibergneset; så fant han midt i fjæren en overmåte stor nordfar som var druknet. Det var riktig hårdt vær og sterk dragsug. Når han skulde trekke liket på det tørre, rev sjøen det ut av hendene på ham. Så lenge strevet han, at han til slut fikk det på det tørre. Liket hadde enda oljebukser på benene og oljetrøie på. Men naturligvis klarte han ikke å trekke den store nordfaren ovenfor flomålet, da han var alene. Han måtte skjære liket over og føre det op i to deler, og så dekket han det til med mattefillerRusserne førte i gamle dager sitt mel til Norge i bastmatter. ovenfor flomålet, la enda stener oppå til tyngsel og sa: «Jeg kommer med folk for å hente dig.» Så fikk han gå i fred dit han skulde.

Det skal enhver vite å si som finner et druknet menneske. Da Gabriel fra Rapnjask fant Jon Abrahamsens lik på Soavvelstranden,Jon Abrahamsen og tre andre druknet i 1895 i stille vær, da de skulde ro fra Bigganjarg til Sirdagoppe. Disse og de ovennevnte steder ligger i Nesseby på sydsiden av Varangerfjorden. la han vottene sine igjen oppå det, forat den som var druknet, skulde tro at han kom igjen med folk for å hente ham.


3.

Sluvgar-OlaHan kaltes så, fordi han alltid helte hodet til den ene eller annen side. hadde engang funnet noe ved odden av Kavringneset; han hadde sikkert funnet et sjølik. Vi rodde da fiske i Kavringen.Kavringen er et lite fiskevær nord for Vardø. Han fikk ikke fred; han vilde ha mig også til å hjelpe sig; han bød mig komager til lønn. Men jeg sa: «Jeg gider ikke gå.» Man han fikk ikke fred. Næste dag måtte han gå alene; et belte med kniv bandt han om sig.

Han hadde vel sett et sjølik. Hvis en ikke ser det, så drar det ikke; men hvis en ser det, får en ikke fred, før en har trukket liket op ovenfor flomålet.


4.

Lille-Per gikk og sanket rekved på yttersiden av Kibergneset. Så fant han en hatt i fjæren; den hatten var enda ny. Han tok hatten op i hånden; men da hørte han at det ropte: «Ta, djevel, ikke hatten min!» Da kastet mannen hatten der i fjæren og sa: «Behold, djevel, hatten din!»

Det var nok ingen annen enn et druknet menneske som hørtes rope i fjæren.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Lappiske eventyr og sagn fra Varanger

Boken inneholder 197 eventyr og sagn fra Varanger, i samisk og norsk språkform.

Samlingen ble først utgitt som bind 1 i Qvigstads verk Lappiske eventyr og sagn, som kom ut 1927–29.

Les mer om innsamling og kilder i forordet.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1927 (nb.no).

Les mer..

Om Just Qvigstad

Just Qvigstad var språkforsker, filolog, etnograf, kulturhistoriker, skolemann og politiker. I flere tiår arbeidet han med samisk språk og kultur.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.