Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

av Henrik Angell

John og Atle paa krigsstien.

6Det var en vakker høstkveld i aaret 4 efter 1900 eller 1 før 1905. Oppe paa Granliaasen saaes to krigere snike sig frem fra busk til busk, fra træ til træ, uavladelig stansende, uavladelig lyttende. De bar begge spyd i haanden og sverd ved belte. Det var vikinger. Lydløst var de komne frem til en lysning, hvorfra man kunde se utover det speilblanke Ginnungagap. Da gjør den første et tegn, og begge lægger sig flate ned, med øret mot jorden, lyttende, om noget skulde høres.

De visste, at ikveld var skrællingerne paa krigsstien, og nu hadde de set luskende skikkelser nede ved Pytten.

Pludselig hører de en lyd derfra. Det var som om en bøffelko trak sit høire bakben op av det sumpige morads – og saa hørte de flere raske lyd som om en gut hurtig i for store sko gik nede paa den vaate brede vei langs Pytten.

Krigere maa lære alle skogens og vandenes lyd, forstaa fuglenes skrik, kunne efterligne dem, kunne forstaa og tale naturens hemmelige sprog. Derfor sa den ældste kriger til sin kamerat:

7«Atle! – Hvad tror du, du nu hørte?»

«Kjærestefolk som kysser hinanden.»

«Ung kriger, unge tanker,» svarte den ældste misbilligende, men dog venlig, «Det var en skrælling, du hørte.»

«En skrælling? Var det ikke kan hænde nattens hendøende sukke?»

«Dem skal jeg vise dig en anden gang. Dette var en skrælling, sier jeg. Imorgen naar sol staar op, skal du faa se sporene. Jeg er gammel her, jeg kjender alle nattens og dagens toner her fra Granliaasens top. En skrælling er i mørket traadt utenfor stien dernede, er sunket i. Jeg kan si dig mere. Det er en ung og uerfaren skrælling eller en som er veik av sind. Tankeløst eller ubehersket trak han foten hurtig op, saa det hørtes, og forfærdet over denne lyd er han sprunget nedover mot sine kamerater. De maa da være ret nedfor her, maaske ikke 40 skridt fra os. Jeg har hørt fottrin i nedfaldent løv.»

«Du er i sandhed en stor høvding, John,» sa den yngre og med den varmeste beundring i sin stemme.

«Saadant lærer man ikke paa en sommer og kun i et par krige,» svarte den ældre velvillig smilende.

«Bare det nu maa bli meget krig herefter,» sa Atle.

«Faar du ikke for haarde hugg og træffer skrællingernes pile dig ikke altfor dypt, vil du nok kunne faa opleve mange krige, du som er saa ung,» svarte John uhørlig sukkende, tænkende paa hvor 8ungdommen hurtig svinder og dermed krigens vilde men glade lek.

«Hvor mange er der?» spurte Atle.

«Det kan jeg endnu ikke si. Men der er flere end 3, det vet jeg. To hvisket sammen og den tredje var han med den vaate fot. Hvis vi visste, der ikke var mere end 3–4 av dem, gik vi pludselig paa dem og jog dem fra vore enemerker. De har intet her at gjøre. Kanske kunde vi ogsaa faa fanget en, saa vi kunde faa vite hans stamme.»

«Vikinger tæller aldrig fiendernes skarer,» svarte Atle. «Det var aldrig normanna vis.»

«Det er sandt. Og hør unge kriger. Angrep og pludselig i nattens mørke eller i skog jager selv talrigste fiende paa flugt. Husk paa det.»

«Hys – stille!»

De kunde med øret mot jorden og med tilbakeholdt aandedræt tydelig høre, at der krøp op over aaskanten ret mot dem flere skrællinger. Der maatte være mange.

«Under hyllebusken,» hvisket John – «men stille, de er for mange allikevel.»

Neppe var de to vikinger komne godt i skjul bak hyllen førend der kunde skimtes skrælling paa skrælling, 6 i tallet. De samlet sig borte ved Johns store hytte, «Johnsborg» kaldet, den som han og Frithjov hadde laget av nedhugne furu- og grangrene fra de store kongens skoge.

Der reiste skrællingerne sig og holdt raad.

En av dem blev sendt frem paa speiding mot Granlihusene. Han kom snart tilbake, hadde intet fiendtlig set. En anden, tydeligvis en ældre og 9modigere gik saa frem; han gik helt ind paa gaardspladsen og gjennem haven, kom tilbake med huen fuld av frugt. Man kunde tydelig høre smaskingen, naar de spiste, slik som skik er hos skrællingerne.

«Der er ikke en eneste idiot paa Granli ikveld,» hørte John tydelig speideren si. Han maatte opby al sin beherskelse for ikke at bryte frem og la skrællingerne faa føle hans gode sverd.

Men han betvang sig.

Mørket var faldt paa. Man skimtet kun de luskende skikkelser, man hørte kun hviskende skrællingernes lumske tale, men man kunde ikke sikkert kjende den enkelte. Om det var mænd fra Auster- eller Vesterbygd var ikke godt at si. John og Atle maatte vite dette, thi det var farlig og uretfærdig senere at beskylde den ene stamme for det som den anden hadde gjort. Ingen haan var værre end over den som hadde kastet ut falsk beskyldning.

«Kunde jeg bare faa nappet en skalp,» sa John, «saa jeg hadde sikkert kjendemerke og bevis senere. Intet er skrællingen kjærere end skalpen. Jeg har set dem kjæmpe med skalpen mellem tænderne.»

Atle drømte bare om at erobre skalper.

«Vi vikinger bryr os ellers ikke om skalper, lat skrællingerne beholde sine skitne, fedtete skalper. – – Men lat os nu se, hvad de mere vil gjøre, saa har vi kanske ikke ligget her i kveld forgjæves og blit vaat paa knæ og kold om mave.»

De fik snart se, hvad skrællingerne vilde.

Det gjaldt «Johnsborg». Den skulde ned. Thi den var en torn i øiet paa alle skrællinger. Det var noget nyt som disse elendige snobber og spradebasser 10«vikinger» hadde fundet paa oppe i deres gamle skoge og jagtmarker. Skrællingerne er hevngjerrige og blodtørstige, færdige til alskens ondt hærverk.

Og nu maatte John, den gamle viking, la sin nye unge ven Atle Herbrandsson se paa, at hans hænders møisommelige arbeide blev revet ned, trampet paa, kastet nedover aasen. Og intet kunde de gjøre. – Borgen var snart nede. Og saa tok med en gang, som paa kommando, alle seks i hver sin av de store grene, som dannet husribberne, og saa bar det med hele greia ned over skrænten.

Da kunde ikke en av skrællingerne bare sig for at rope høit: «Nu sank Idiotenborg igrus!»

Da lo og kniset det ut av mange munde.

Men da kunde heller ikke John længer styre sig. Rødt flammet for hans øine, hat, hevn og det djerveste kampmot luet i hans barm. Han grep Atle i armen. «Frem! gaa paa!» hvisket han. De grep fast om sine sverd og med et vældigt hærskrik, som gjaldet i den stille skog, styrtet de begge frem.

«Hug ned! Slaa ned!» skrek John – ute av sig av raseri. Og skrællingerne kjendte hans røst; de skalv for hans kjendte kamprop og for hans kvasse sverd. Mange braadne pander, blaa øine, røde næser og avrevne skalper hadde John viking paa sin samvittighet.

Men én mot seks, – to mot seks!

Da viste Atle sin snarraadighet. Han sprang ikke like frem, men lidt utover mot Pytten og ropte: «Reidar! Tommen! hitover, ta dem! Frithjov!» Og 11saa skrek han værre end en ulykke, næsten som en hel hær. Uhyggelig lød hans rop, thi han var netop begyndt med stemmeskiftningen tiltrods for sine unge aar.

Skrællingerne hadde straks sluppet sit bytte, de styrtet ned over den bratte skrænt. Men med den medfødte sprækhet og letvinte maate hvorpaa disse urskogens vilde sønner færdes selv i det vanskeligste lænde, kom de vel fra det. De tænkte vel ogsaa paa at samle sig og ta imot de dristige vikinger, men saa hørte de: «Reidar! Tommen! o–hoi!» Og ganske rigtig: der kom nogen farende gjennem buskerne og de hørte: «Ja–vel! o–hoi –oi–i! i–y–oh!» – Det var vikingernes kjendingssignal. Det skar i fistel, det var Frithjovs stemme, trodde de.

Da satte skrællingerne ogsaa i med sit krigsskrik, et hyl, frygtelig at høre ved nattetide, et hyl som kan bringe selv en tapper viking til at skjælve; men det efterfulgtes av et hyl til. Det var signalet til flugt. De flygtet ad sjøen til.

«Vov-vov!» gneldret det efter dem.

Frithjov hadde en blodhund av spansk race, som var vel kjendt over hele øen. Den var ikke saa farlig som den saa ut til, men i mørke kunde selv «Bruno» være glubsk som helhunden «Garm». Nu efterlignet Atle dens bjæffen.

Da Atle atter mødte John, var det første som John sa: «Saa du om det var austerbygds eller vesterbygds gutter? Fik du tak i noen skalp?»

«Jeg trodde ikke, vikinger tok skalpe!» svarte Atle.

12«Sandt nok, men jeg vilde gjerne ha set stammen, vet du.»

«Det var sikkert vesterbygds skrællinger,» mente Atle.

«Hvorav vet du det, Atle Herbrandson?»

«Hørte du ikke den skrælling som gik nede ved Pytten, hvor han kom fra?»

«Det glæder mig, Atle, at du øver dig i krigens vanskelige kunst og prøver at lægge sammen og stave. Men hadde du den samme erfaring som jeg, da vilde du ikke ha været saa sikker i dine slutninger. Austerbygds skrællingerne kan vel ha latt en av sine mænd gaa over aasen paa en bakvei; med vilje har han traadt utenfor stien, med vilje har han røbet sig. En slik ugjerning som at rive Johnsborg ned, det skulde saa føres over paa en anden stamme. Saa skulde de selv rigtig more sig over vore kampe og al den bitterhet som dermed følger. Derfor deres forsigtige færd, forsigtigere end ellers, derfor viste de sig paa denne side av borgen, den side som vender mot Granli, derfor deres voldsomme flugt. Din krigslist med at rope paa kamerater var god; men neppe narrer vi skrællinger. Men neppe narrer de mig heller. Jeg tror nu det var austerbygds skrællinger.»

Om lidt sa John videre: «Atle, hørte du om skrællingernes hyl gik mot Ro eller Herbern?»

«Tydelig mot Ro.»

«Hm. – De kan ha sprunget langs stranden til Ro, men det kan ogsaa ha været krigslist. – Lat os gaa gjennem Roskogen og høre om det er stilt i skrællingernes wigvammer.»

13Javel. De to gik forbi Pytten, over aasen, gjennem et par haver, hvor der ingen blodhunder var, og kom ned til skrællingernes leir. Men stilhet hersket overalt. Kun en hund hørtes gjø langt borte mot Kongeskogen, en anden svarte ved Folkemuseet.

Saa satte de sig ned paa en mistbænk, og John fortalte om kampe og krigspus som han og skrællingerne hadde været ute for, da de bodde paa Granli og ingen hjælp hadde av Hukavendes vikinger.

Det var da ofte slemt nok. «Ikke fordi jeg jo liker kampen,» sa John, «kampen for kampens skyld. Thi fred er ei det bedste,» sier en gammel skald, «men at man vil dygtig slaas.»

Det var sent paa kveld, da de to gik hjemover til Hukavende. Noget overfald frygtet de ikke netop, men de gik dog forsigtigere end de pleiet, thi skrællingerne har lov til at færdes ute til langt senere paa kveld end vikingerne.

«Det er skammelig,» sa John, «thi natten er bedst til alskens krig og til at hærde vikingernes sjæl. Da prøves de unge krigere.»

*

Næste dag da sol stod op av hav, da det var ved det 11te hanegal, stod allerede John og Atle ved Pytten paa Granli for at speide. De gik til stien, fandt hullet hvor skrællingen var plumpet i, og saa fotsporene videre.

Da tok begge vikingerne til at le storligen. Skrællingen hadde hat jernbeslag under saalerne, 14saadanne smaa stykker, som man sætter under for at spare paa læret.

«Det er nok flere som har slike,» sa Atle, «men det er bare Petter Tosjællingen som har saa spidse snuter.»

«Det er altsaa en austerbygds da,» sa John fornøiet. «Det var nok det jeg tænkte.»

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Vikinger og Skrællinger paa Bygdø

Fortellingen Vikinger og Skrællinger paa Bygdø har undertittelen «skrevet med blod og tegnet med blæk av vikingen Leiv Hugleikson Litle (da han var tretten somre gammel)» og er en underholdende «guttefortelling» om gutter som tilbringer all sin fritid ute i naturen, gjerne «i strid» med andre gutter. Gjengene «Vikingene» og «Skrællingene» har hver sine områder som må forsvares, og det yppes stadig til strid. I boken beskrives de viktigste «slagene».

Fortellingen er skrevet i sagastil og inneholder både skaldekvad og illustrasjoner.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1908 (nb.no)

Les mer..

Om Henrik Angell

Titlene til Henrik Angells bøker viser hvordan krigsvesenet, nasjonalismen og skiidretten går igjen som hovedtemaer i hans forfatterskap. Karakteristiske eksempler er Tegnebog for folkeskolen og nybegyndere, med forklarende text og nationale forbilleder (1893), Gjennem Montenegro paa Ski (1895), Fortellinger fra Grænsevagten 1905 (1905), Norges krigshistorie (1906) og Norsk skilauparsoga (1908), for å nevne noen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.