Reise i Norge 1856

av Fritz von Dardel

Illustratøren Fritz von Dardel

Caroline Serck-Hanssen (kunsthistoriker ph.d., førstekonservator NMF)


En sentral skikkelse i svensk kunstliv

I Sverige huskes offiseren, embetsmannen og kunstneren Fritz von Dardel først og fremst for sine tallrike tegninger og akvareller, hvor han gir en levende, presis og humoristisk skildring av sin samtid. Dardel viste tidlig en sterk interesse for tegning og maling, og ønsket å bli kunstner. Faren hadde imidlertid ingen tro på et slikt yrkesvalg, og bestemte at Fritz skulle følge i hans militære fotspor. Sønnen fikk likevel utløp for sine ferdigheter, ettersom tegneundervisning inngikk som en obligatorisk del av datidens offisersutdanning. I militær sammenheng var det avgjørende å kunne tegne situasjonskart og gjengi fortifikasjoner og tekniske installasjoner på en presis måte. Dardels veltrente blikk for bygningsdetaljer, fremkomstmidler og påkledning skulle senere prege hans kunst.

To vintre i begynnelsen av 1840-årene tok Dardel en pause fra offisersutdanningen for å studere akvarellmaling i Paris. Først gikk han hos den kjente historie- og portrettmaleren Léon Cogniet, siden hos den dyktige akvarellkunstneren Eugène Lami. Han lærte dessuten å utføre grafiske trykk i form av tresnitt og litografi. Den franske satirekunsten, som hadde blomstret i egne magasiner siden begynnelsen av 1830-årene, må ha gjort inntrykk på den reseptive Dardel, selv om noen direkte innflytelse fra mestere som Honoré Damierer er vanskelig å spore.

Dardel publiserte en rekke album med karikaturer og tidsaktuelle bilder. Blant disse er fem hefter i serien Minnen från Stockholm (1840–44) og serien Teckningar ur dagens händelser (1848–52). Ettersom mange av hans humoristiske tegninger opptrer i billedsekvenser ledsaget av korte tekster, har Dardel blitt karakterisert som Sveriges første tegneserieskaper. Det påkostede, delvis håndkolorerte plansjeverket Svenska och norska arméerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering ble utført under vennen Karl IVs høye beskyttelse i 1861–63. Foruten sitt eget produktive virke som tegner og illustratør, hadde Dardel dessuten stor innflytelse på samtidens svenske kunstliv gjennom sine tallrike verv. Blant annet var han preses for kunstakademiet i perioden 1864–85, og leder av Nasjonalmuseets innkjøpskomité.


Manuskriptets illustrasjoner

Dardels franskspråklige reiseskildring fra Norge anno 1856 er spekket med illustrasjoner av stor kulturhistorisk verdi. Manuskriptet inneholder 120 bilder utført med tusj, blyant og vannfarger. De fleste er ukolorerte pennetegninger, men innimellom finner vi mer forseggjorte akvareller. Mange steder i teksten opplyser Dardel at han satte av tid til å utføre landskapsskisser, eller tegnet folk han traff underveis. Det hendte også at han arbeidet side om side med kronprins Karl, som var en habil amatørmaler. Manuskriptet inneholder flere selvportretter av Dardel i arbeid, blant annet på dekket av dampbåten «Vidar», og under kveldspromenaden i Stavangers illuminerte gater. Kunstneren bar nesten bestandig med seg skissebok og tegneredskap, og var i besittelse av en særskilt evne til å fange en interessant situasjon eller personlighet raskt og treffende. Dersom ikke skisseboken var for hånden, kunne baksiden av menykort og andre papirlapper gjøre nytte som underlag.

De fleste illustrasjonene i Nasjonalbibliotekets manuskript er tegnet direkte på sidene, mens nærmere 40 er limt inn. Deres antall har opprinnelig vært høyere – flere steder vises nemlig spor etter papirlapper som har blitt fjernet. I et par tilfeller har den opprinnelige, innklistrede illustrasjonen blitt erstattet av en tegning som fyller dens tomrom. Vi kan bare gjette oss til årsaken. Kanskje har Dardel selv eller en senere eier av manuskriptet satt spesielt stor pris på nettopp disse motivene og villet ramme dem inn, eller gi dem bort? Ved flere av de eksisterende tegningene, og enkelte av dem som mangler, er det satt et rødt kryss. Sannsynligvis skulle dette vise at den aktuelle illustrasjonen var valgt ut for publisering. Faktum er at størstedelen av de markerte motivene går igjen som xylografier i den delvis oppdiktete reiseskildringen fra Norge som Dardel, alias Monsieur De Saint-Blaise, fikk på trykk i det franske globetrottermagasinet Le tour de monde i 1861.


Kulturhistorisk billedskatt

Gjennom illustrasjonene utdyper og forklarer Dardel de hendelsene og synsinntrykkene han beskriver i reiseskildringen. Teksten og bildene henger nøye sammen og gir samlet sett et godt innblikk i norske forhold på midten av 1800-tallet. Illustrasjonene har derfor høy dokumentarisk verdi. Over alt registrerer Dardel sine opplevelser med et skarpt blikk for detaljer og særegenheter ved nabolandets natur, befolkning og levemåte. Størstedelen av motivene fordeler seg nokså jevnt på henholdsvis topografiske bilder og portretter – inkludert karikaturer og studier av «typer» i lokale folkedrakter. Stedgjengivelsene veksler mellom idylliske utsikter, dramatiske fjellandskaper med fossefall og folkerike byscener. Et annet sentralt tema i motivkretsen er selve reisen og de ulike transportmidlene som ble tatt i bruk – alt fra dampskip til hest og karjol. Som offiser var Dardel naturlig nok særskilt interessert i det norske militærvesenet, og hans inngående kjennskap til uniformer og annen utrustning gjenspeiles tydelig i mange av bildene.

Komiske situasjoner finner vi også mange gjengivelser av, for Dardel var en stor humorist. Kostelig er scenen der visekongens seng har glidd fra hverandre i to deler, slik at kronprins Karl så å si er blitt sittende fast i saksen, mens en forferdet tjenestepike styrter til med et lys i hånden. Man fristes til å spekulere på hva som var den egentlige årsaken til denne sengekollapsen; den sjarmerende tronarvingen hadde nemlig et rykte som levemann og kvinnebedårer av rang.

De innlimte illustrasjonene i manuskriptet kan ha blitt til på selve reisen, mens de øvrige trolig er gjentakelser av raske skisser som enten ble utført på stedet, eller mens minnene fortsatt var ferske. Disse enkle tegningene var sannsynligvis ment som visuelle hukommelsesredskaper. I neste omgang skulle de blant annet tjene som forlegg for grafiske reproduksjoner, slik de xylograferte illustrasjonene i Le tour de monde er eksempler på. Dardel hadde for vane å repetere sine motiver. En rekke av bildene i manuskriptet foreligger også som større, mer detaljrike akvareller. Disse befinner seg i dag dels i svenske offentlige samlinger, dels hos Dardels etterkommere. Så sent som i 1879 tegnet han en stor pastell basert på motiver som også finnes i Nasjonalbibliotekets manuskript.


Fotografi i forkledning

Blant de innlimte illustrasjonene er det én som skiller seg markant ut fra de øvrige. Formatet er større, papiret tykkere, og hjørnene er klippet vekk. Det dreier seg om et presist utpenslet akvarellportrett av visekong Karl i reisedrakt, med rød strikkelue og kniv i beltet. Ytterst bevisst på sin fremtoning som han var, iførte kronprinsen seg den karakteristiske norske toppluen og slirekniven før han red innover i landet fra Lustrafjorden mot Sognefjellet. Slik markerte han sin tilhørighet til bondebefolkningen, en gest som ble godt mottatt, i følge Dardel.

Dersom man studerer akvarellen mer inngående, vil man legge merke til en underlig, buet skygge øverst i høyre hjørne. Bak modellen skimtes dessuten noen svake skygger som ikke passer naturlig inn i det landskapsutsnittet som er gjengitt – konturene av en oppspent duk. Fotografene i denne epoken benyttet ofte slike baktepper. Også papirkvaliteten, de avklippete hjørnene og formatet (16,4 x 21,5 cm) indikerer at akvarellen er utført på et blekt fotografi i såkalt helplateformat. Avanserte tekniske undersøkelser foretatt av fotokonservator Wlodek Witek ved Nasjonalbiblioteket bekrefter at penselstrøkene skjuler en fotografisk saltpapirkopi, et underlag som egner seg ypperlig til overmaling med vannfarger. Dermed kan vi med stor sannsynlighet gå ut fra at manuskriptet inneholder Norges tidligste fotografiske portrett av et av kongehusets medlemmer.

Opphavsmannen er lett å identifisere: Den norske fotografen Mathias Hansen (1823–1905) ble hyret inn for å dokumentere kronprinsens reise fra Christiania. To steder i manuskriptet har Dardel gjengitt ham i aksjon med helplatekameraet. Ved flere anledninger bisto den svenske kunstneren Hansen med å finne velegnete motiver og utsiktspunkter. Teksten røper dessuten når og hvor fotografiet av kronprins Karl etter alt å dømme ble til. Om oppholdet hos sogneprest Parelius på Meldal prestegård i Sør-Trøndelag, der det kongelige følget tilbrakte natten mellom 1. og 2. august, skriver Dardel: «Tidlig neste morgen poserte kronprinsen i reiseantrekk for fotografen vår, som også tok portretter av to av husets døtre (…).»

Til tross for det tilsynelatende gode samarbeidet, er den svenske hoffmannen temmelig nedlatende i sin omtale av reisefellen: «Herr Hanssen, ekspedisjonens fotograf, en liten, mager og skjør mann med svak helse, klarer sjelden å lage tilfredsstillende kopier fra sitt camera obscura, som det koster følget svært mye å frakte med seg.» Med sitt moderne utstyr og revolusjonerende teknikk ble han muligens oppfattet som en truende konkurrent.

Ikke desto mindre må Dardel ha innsett hvilke nye muligheter som lå i fotomediet. I hvert fall så han sitt snitt til å benytte en blek – trolig forkastet – kopi som kompositorisk utgangspunkt for sin akvarell av visekong Karl. I motsetning til hva Dardels negative utsagn om nordmannen gir inntrykk av, ble forøvrig reisen en stor suksess for Mathias Hansen. I 1859 ble han nemlig utnevnt til broderlandenes første hoffotograf, med eget atelier i Stockholm fra samme år.


Litteratur

Dardel, Fritz von: ««»Voyage en Norvège 1856». Ms.fol. 4200. Nasjonalbiblioteket, Oslo.

Dardel, Fritz von: Svenska och norska arméerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering. Stockholm 1863.

Dardel, Fritz von: «Norske resan 1856». Minnen, bd. 1 1833–1861 [1911]. Stockholm 1912.

«Dardel, Fritz Ludvig von», Svenskt konstnärslexikon bd. 2. Malmö 1953, s. 34–37.

De Saint-Blaise [Fritz von Dardel]: «Voyages dans les états Scandinaves». Le Tour du Monde. Paris 1861.

Roger Erlandsen: «Mathias Hansens Norgesbilde frå sommaren 1856», Norsk fotohistorisk årbok 1985 / 86 s. 9–15.

Roger Erlandsen: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! Om fotografiens første hundre år i Norge – 1839–1940. Forlaget Inter-View / Norges Fotografforbund, Våle 2000.

Garnert, Jan og Angela Rundquist: «Efterskrift. Fritz von Dardel. Serietecknare och reseskildrare». Herrar Black & Smith på väg till Skandinavien [av Fritz von Dardel]. Stockholm 1991.

Peter Larsen og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie. Frå daguerreotypi til digitalisering. Det norske samlaget, Oslo 2007.

Rundquist, Angela: Fritz von Dardel. Han tecknade sitt liv. Stockholm 2015.

Schiötz, Eiler H. «Carl XV og Fritz von Dardel i Norge i 1856». Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Årg. 56, 1969, s. 252–264.

Schiötz, Eiler H: Utlendingers reiser i Norge. Oslo 1970.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Reise i Norge 1856

Fritz von Dardel ledsaget kronprins Karl på en reise i Norge fra mai til august 1856. Ferden ble behørig dekket i dags- og ukeavisene, og fortellinger fra ferden ble trykt i flere versjoner.

Det manuskriptet vi her gjør lettere tilgjengelig ved å innlemme og utgi det i serien NB kilder, er en versjon av Fritz von Dardels skildring av reisen. Teksten er dagbokaktig og manuskriptet inneholder også over 100 pennetegninger og akvareller.

Utgaven i NB kilder inneholder en transkripsjon av den franske originalteksten, alle Dardels illustrasjoner og en norsk oversettelse. Den er også utstyrt med to innledninger.

Les mer..

Om Fritz von Dardel

Fritz von Dardel var offiser, embetsmann og kunster. Han huskes i dag først og fremst for sine tallrike tegninger og akvareller, hvor han gir en levende, presis og humoristisk skildring av sin samtid.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.