EKSEMPEL P XML-KODING:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE TEI PUBLIC "-// TEI P5 //EN" "http://www.tei-c.org/release/xml/tei/custom/schema/dtd/tei_all.dtd">
<TEI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:id="UTGIVER_FORFATTER_VERK">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>bokselskap.no, 20XX
<lb></lb>FORFATTER: <hi rend="italic">VERK</hi>
<lb></lb><lb></lb>Teksten flger <hi rend="italic">VERK</hi> (RSTALL, FORLAG, STED) og er basert p skannet og ocr-lest fil fra Nasjonalbiblioteket/nb.no.</title>
</titleStmt>
<publicationStmt><p>Publiseres som digital tekst av bokselskap.no.</p></publicationStmt>
<sourceDesc>
<p>digibok_XXXXXX (fra Nasjonalbiblioteket/nb.no 20XX).</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<revisionDesc>
<change who="ENW" when="2022-01-21">Oppdaterte kodingen noe, endret DTD-referanse. Validert.</change>
<change xml:id="ENW" who="ENW" when="2015-02-11">Kodet testfil i TEI P5 XML. Validert.</change>
</revisionDesc>
</teiHeader>
<text xml:id="UTGIVER_FORFATTER_VERK_tekst" type="XXXX">
<front>
<titlePage type="main">
<byline><docAuthor>FORFATTER</docAuthor></byline>
<docTitle>
<titlePart type="main">VERKTITTEL</titlePart>
</docTitle>
<docDate>bokselskap.no<lb/>2015</docDate>
</titlePage>
</front>
<body>
<div type="chapter" n="1">
<head>OVERSKRIFT</head>
<p>AVSNITT 1: blablablablabla <hi rend="italic">UTHEVET TEKST (kursivert eller sperret i originalen)</hi> bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla <note type="footnote">NOTE</note></p>
<p>AVSNITT 2: blablablablabla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla </p>
<p>AVSNITT 3: blablablablabla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla </p>
<p>AVSNITT 4: blablablablabla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla </p>
<p>AVSNITT 5: blablablablabla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla </p>
<lg>
<l>VERSLINJE</l>
<l>VERSLINJE</l>
<l>VERSLINJE</l>
<l>VERSLINJE</l>
</lg>
<p>AVSNITT 6: blablablablabla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla </p>
</div>

</body>
</text>
</TEI>