Dagbøker 25/7-31/12 1810

av Christiane Koren

Forord

Nasjonalbibliotekets samling av Christiane Korens dagbøker for perioden 1808–1813 ble gitt som gave fra stiftamtmannen i Kristiansand, Daniel Bremer Juell Koren, i 1947. De er bundet inn i syv bind (katalogsignatur Ms.8° 1464). Foran i det første bindet er det satt inn noen få dagers opptegnelse fra 1805. I samlingen finnes også et hefte fra 29. juli til 12. august 1814 (Ms.8° 346). I tillegg har Christiane og Johan Koren skrevet gjensidige dagbøker i 1784 og 1793: «Dagbog for min Johan [Koren] fra den sørgelige 29de Maij til den usigelig glædelige 6te-7de Octbr. 1784» (Ms.8° 345) og «Dagbog for min Christiane. Beg. den 22. Januarij, sluttet den 27. Juni 1793» (Ms.8° 347).

Deler av dagbøkene har tidligere blitt publisert. Sofie Aubert Lindbæk ga i 1915 ut «Moer Korens» dagbøger i to bind. Bind 1 dekker utdrag fra dagbøkene fra februar 1808 til juli 1810, mens bind 2 dekker utdrag fra januar 1813 til Christiane Korens død i januar 1815. I 1945 ga Gudrun Johnson Høibo ut Dagbog for Kristiane Koren: paa en Reyse fra Norge til Dannemark begyndt den 6. September 1802.

Nasjonalbiblioteket ønsker nå å utgi dette materialet i sin helhet som nedlastbare e-bøker. Korens dagbøker er en viktig kilde til kulturelle, sosiale, litterære og nasjonale forhold i en avgjørende fase i norsk historie. I første omgang utgis dagbøkene for perioden mellom de to bindene i Lindbæks utgivelse. Det dreier seg om ca. 925 manuskriptsider. Denne første kildeutgaven dekker tiden 25. juli til 31. desember 1810 og er på 130 manuskriptsider. Dagbøkene fra 1811 og 1812 vil bli publisert i løpet av 2016/17. Deretter publiseres fullstendige utgivelser av dagbøkene Lindbæk utga utdrag fra. Manuskriptet fra 1814 – med unntak av heftet fra krigsperioden juli/august 1814 – er dessverre ikke i Nasjonalbibliotekets samling, og det er ikke kjent hvor det befinner seg.

De digitaliserte dagbøkene er transkribert og korrekturlest av medarbeidere i Nasjonalbiblioteket. I denne utgaven har Jana Sverdljuk Bentze, Siv Frøydis Berg, Elisabeth Eide, Johan Henden, Ylva Høsøien, Kristian Nymark, Elisabet Parmeggiani, Asborg Stenstad og Mette Refslund Witting bidratt med transkribering og korrekturlesning sammen med utgiverne Yngvil Beyer, Bente Lavold og Karen Arup Seip. Det er gjort fire runder med korrektur, den siste har utgiverne og Kristian Nymark gjort opp mot originalmanuskriptet. I tillegg har Tone Modalsli lest korrektur på hele teksten mot originalen. Bente Lavold har skrevet innledningen om Christiane Koren, Hovin-kretsen og dagbøkene.

Utgiverne vil særlig takke Tone Modalsli, Bjørg Dale Spørck og Mette Refslund Witting for råd i edisjonsfilologiske spørsmål. En stor takk til redaktør Ellen Nessheim Wiger som har kodet teksten og bistått med gode råd og stor tålmodighet.

Transkripsjonen av Christiane Korens dagbøker har budt på noen problemstillinger. Dagbøkene var opprinnelig skrevet i små hefter som ble sendt på sirkulasjon i Christiane Korens nære vennekrets. Heftene er senere bundet inn, og paginering er påført i etterkant. Noen steder har det skjedd feil ved pagineringen, og andre steder mangler den helt. I denne utgaven har vi valgt å sette inne sidetallene slik de står, og ved manglende paginering er det brukt #. Stram innbinding har ført til at noen ord forsvinner inn i margen, her er spisse klammer ‹ › tatt i bruk for å markere at lesningen er usikker. Prinsippene for utgivelsen av dagbøkene er beskrevet nøyere her: «Prinsipper for transkripsjon».

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbøker 25/7-31/12 1810

Christiane Korens dagbøker fra årene rundt 1814 er blant våre viktigste tidsbilder fra denne perioden. Dagbøkene sirkulerte i vennekretsen, der Christiane Koren ble omtalt som «Moer».

Christiane Korens dagbøker utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.