Dagbøker 25/7-31/12 1810

av Christiane Koren

Prinsipper for transkripsjon

Transkripsjonen er nøyaktig og bokstavrett, det vil si at Christiane Korens rettskrivning er beholdt.

Tekst som er understreket er gjengitt med kursiv.

Nasalstrek (liten strek) over m/n er gjengitt med mm/nn.

Sideskiftene og paginering i originalen er markert. Der det mangler paginering er det brukt #.

Ord som er delt ved linjeslutt uten bindestrek, er gjengitt stilltiende som ett ord.

Manglende punktum ved setningsslutt er satt inn slik: [.]

Transkripsjonen tar som utgangspunkt at teksten gir mening, og utydelige bokstaver og ord er derfor transkribert velvillig ut fra sammenhengen. Det har i noen tilfeller, enten fordi det har vært vanskelig å tyde bokstavene, eller fordi de er forsvunnet i margen ved innbindingen, vært nødvendig å markere usikker lesning med spisse klammer ‹  ›, og helt uleselig tekst er markert slik: ‹…›. Samme markering er brukt ved tap av tekst på grunn av skade i papiret, men da er det i tillegg satt inn en note.

Christiane Koren har en del rettelser i teksten. Vi har forsøkt å gjøre det slik at det som er tydeliggjøring av bokstaver, og rettelser av det som vi tenker på som rene glipp med pennen, ikke er markert i teksten, men er skrevet slik hun har tenkt. Overgangen mellom hva som bare er utflytende blekk og hva som er rettelser, er flytende og blir fort et spørsmål om skjønn. Rettelser der hun endrer meningsinnhold, er markert med gjennomstrekning, enten slik: ‹og› eller der teksten er uleselig: ‹›. Tilføyde ord over teksten står med hevet skrift. Ved steder der hun har rettet rekkefølgen på ordene med tall over teksten, er det satt inn en note der teksten er gjengitt slik hun først skrev den.

I noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om en bokstav er stor eller liten. Det gjelder spesielt a/A, g/G og k/K. Her har vi valgt den form som følger normen; stor bokstav ved ny setning, i substantiv og i egennavn.

Christiane Koren har utnyttet dagboksidene godt, og innrykk ved avsnitt er som oftest ganske små. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre hvor det er avsnitt i teksten, og vi har her vurdert det ut fra både utseendet og innholdet. Enkelte steder har hun også lange mellomrom midt på en linje, i slike tilfeller er det ikke satt inn avsnitt når teksten fortsetter på samme linje.

Christiane Koren følger tidens konvensjon ved å sette inn anførselstegn i begynnelsen av hver linje i sitater. Ettersom vi ikke har markert linjeskiftene i teksten, ville det blitt uforståelig om anførselstegnene skulle være med i løpende tekst. De er derfor ikke tatt med i transkripsjonen. Samme prinsipp er fulgt i dikt, selv om vi her har beholdt linjeskiftene.

Det finnes en del påskrifter gjort av andre i manuskriptet, i form av parenteser og understrekninger. Disse er trolig er gjort i forbindelse med Sofie Aubert Lindbæks arbeid med utgivelse av dagbøkene. Påskriftene er ikke markert i teksten her, men i grunnlagsfilene for denne utgaven. Filene kan fås ved henvendelse til Nasjonalbiblioteket.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Dagbøker 25/7-31/12 1810

Christiane Korens dagbøker fra årene rundt 1814 er blant våre viktigste tidsbilder fra denne perioden. Dagbøkene sirkulerte i vennekretsen, der Christiane Koren ble omtalt som «Moer».

Christiane Korens dagbøker utgis i Nasjonalbibliotekets kildeskriftserie NB kilder.

Les mer..

Om Christiane Koren

Christiane Koren var født i Danmark. Hun kom til Norge i 1788, nygift med sorenskriver Johan Koren. Koren døde på Hovind i januar 1815, 51 år gammel.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.