Historiske balladar

Norske mellomalderballadar

TSB C 27 Dronning Margrete


Innleiing

Den svenske kongen Albrekt planlegg eit krigstog i Skåne. Han skriv eit fornærmande brev til dronning Margrete der han utfordrar henne til krig, kallar henne munkedeie [tenestekvinne i munkekloster] og lovar ikkje å ta noka hette på hovudet før han har lagt Danmark under seg. Dronning Margrete ber på si side ein av riddarane sine om å føre hæren hennar, men denne – tyske – riddaren nektar. I Vedels versjon av balladen heiter det då også at «hand vaar en mand saa falsk» (DgF III: 588). Deretter vender dronninga seg til den danske riddaren Iffuer Lycke, og det viser seg at han er trufast og utan svik og lovar å slåst for dronninga. Slaget endar med siger for dronning Margrete. Kong Albrekt blir teken til fange:

Saa bleff hand fangen, det vaar vden skemt,
de spente hannem Boien om Foed:
Saa førde de hannem til Helsingborg,
den Danske Droning imod
(DgF II: 590).

Kong Albrekt blir førd fram for dronninga og ber om nåde, men må ta si straff. Han blir sett i fengsel og får den vanærande tilleggsstraffa å bli kledd i blykåpe. Dessutan set dei på han ei diger, degraderande struthette (hette som smalnar i ein spiss).

Bakgrunnen for denne balladen er slaget ved Falköping i Västergötland (1389) mellom Albrekt av Mecklenburg, svensk konge frå 1364, og Margrete (1353–1412), dotter til Valdemar Atterdag. Margrete var norsk, dansk og svensk dronning under Kalmarunionen. Etter at Albrekts tyske leigehær tapte slaget ved Falköping, sat den tidlegare svenske kongen innesperra i fengsel til 1395.

Grundtvig meinte at balladen er så historisk «som det vel er muligt» og at «den maa være bleven til strax efter Begivenhederne» (DgF III: 567). Men andre forskarar, først og fremst den danske historikaren Kristian Erslev, har påvist ei rekkje feil og misforståingar i visetekstane, noko som «gjør det utroligt, at Folkevisen er digtet før ved Midten af det femtende Aarhundrede» (Hildeman 1950: 59–60). I nyare tid har både Karl-Ivar Hildeman og Bengt Jonsson arbeidd med dateringsproblematikken, utan å kome til sikre resultat (Hildeman 1950: 72–73. Jonsson 1990–1991: 246–250).

Det finst berre nokre brotstykke av den opphavleg danske balladen «Dronning Margrete» på norsk grunn. Etter alt å døme er Peder Syv kjelda for dei norske variantane, som er oppskrivne av Sophus Bugge og Hans Ross. L. M. Lindeman skreiv opp to melodiar til visa, ein frå Tuddal og ein frå Valdres. Ei av dei strofene som Bugge skreiv opp, etter to songarar frå Fyresdal og Vrådal, er trykt i Danmarks gamle Folkeviser:

Dei kaddar meg Magret Munkedeigja,
dæ monne dei paa meg ljúge:
eg hev ‘kje legji mæ Munkjen eg,
bære fíre Nettar å tjúge
(DgF III: 566).

Ho som kunne mest av «Dronning Margrete», jamvel om det ikkje var så mykje, bar sjølv det same namnet og heitte Margrete Knutsdotter Borgji (1800–1888). Margrete Knutsdotter var frå Fyresdal og song nokre fleire balladar i tillegg til denne (Jonsson & Solberg 2011: 576–577).

Utsyn 194
DgF 159
Oppskrift A

TSB C 27: Dronning Margrete

Oppskrift: Kjempeviseboka (Peder Syv), II, nr LXIV (trykkfeil for XLIV), s. 282–286.

Oppgjeven tittel: Dronning Margrete Valdemars Daatter, overvinder og fanger Konning Albret af Sverrige.

*

1. En standende Strid i Sverrige,
ogsaa i Vester Gytland:
Konning Albret og hans gode Hovmænd,
da agte sig ud af Land.
– Fordi da ligger Svenden udi Bojen. –

2. Og det springer nu saa vide,
saa vide om Sverrigs Krone:
Konning Albret med Rytter og Knegte,
Og de ville ind tiil Skaane.

3. De sparede ikke Kirker, de sparede ikke Kloster,
og intet hvad GUd tilhørde:
Der maatte undgielde saa mangen Mand,
som aldrig ilde giorde.

4. Konning Albret sidder paa Axelvold,
han lader de Lønbreve skrive:
Sender han dem til Helsingborg,
Dronning Margrete at overgive.

5. Det svarede hun Dronning Magrete,
der hun de Feyde-Breve saae:
Nu raade GUd Fader i Himmerig,
mig haabes det bedre skal gaae.

6. Og det forbiude den øverste GUd,
den Sorrig skulde mig hænde:
Men vil GUD og de Danske Mænd,
paa Veyen vi hannem vende.

7. Og hun skrev hannem et andet igien,
som GUd gav hende tilraade:
Udi Medelby i Vester Gytheland,
der skulle I finde vor Naade.

8. Han skrev hende et andet igien,
som han fik i Hu og Sinde:
Det skal aldrig mine Landsmænd spørge,
jeg redes for nogen Qvinde.

9. Det var Dronning Margrete saa brad,
hun heder paa Svenne to:
I tale til Tydske Herr Paro,
bede hannem for mig indgaa.

10. Og høre I kiære Herr Paro
ville I hielpe mig af Vaande:
Og ville I drage i Striden for mig,
udi min Sted at stande.

11. Det svarede han Herr Paro,
han var en Mand saa falsk:
Ikke drager jeg til Sverrig udi Strid,
for tredive tusinde Mark.

12. Det var hin ædle Dronning Magrete,
hun lod det Lønbrev skrive:
Sende hun det til Skanderborg,
herr Iver Lykke at give.

13. Saa silde om en Aftens Stund,
da bleve de Breve udsende:
Saa aarle om anden Morgen Tid,
de komme den Herre til Hænde.

14. Ind kom han Herr Iver Lykke,
og steddes han for Bord:
Ville I mig noget min naadigste Frue,
hvorfore sende I mig Ord.

15. Og høre du det Herr Iver Lykke,
saa venlige beder jeg dig:
Og vil du fare til Sverriges Land,
at stande i Strid for mig.

16. Svarede der til herr Iver Lykke,
han var en Mand uden Falsk:
Og jeg vil drage til Sverrige i Aar,
skulle det end koste min Hals.

17. Saa skrev hun Kong Albret igien,
og hverken bedre eller verre:
For Axelvold i Gytheland,
der møde vi med vor Hær.

18. Det svarede han Konning Albret,
han agtede den Seyer at vinde:
Vilde hun ikkun den gode Frue,
sidde hos sin Rok at spinde.

19. Og han taler til sine gode Hovmænd,
alt over sit breede Bord:
Dronning Magrete og de Danske Mænd,
saa mangt et spottefuldt Ord.

20.Vi ville forlove vor Klæde-Sæd,
og Hetten ville vi ey bære,
Førre vi saa vunden all Danmark,
til Sverrig med stor Ære.

21. Vi ville forlove vor Klæde-Sæd,
aldrig med Sverd udride;
Førre vi saa vunden all Danmark,
og sove hos Dronningens Side.

22. Og de rede ud af Axelvold,
med fire tusinde Heste;
De havde saa skadelig i Hu og Sind,
de Danske vilde de gieste.

23. Og de rede over de grønne Enge,
vel atten tusinde i Skare:
De hørde ey Messe den signet Søndag,
saa ilde monne de fare.

24. De Danske sig og ey sømme lode,
de mødtes al paa den Hede:
At stride og sigte mod Kong Albret,
det var deres største Glæde.

25. Det skeede om en hellig Søndag,
der de monne Messen høre:
Siden fore de til Øresund,
og lode sig over føre.

26. Og de rede over de Skaanske Bierge,
og over de grønne Enge:
Det var stor Lyst at see der paa,
hvorledes deres Heste monne springe.

27. Og de rede ind over Sverriges Grentze,
de vare i Modet saa trøst:
Og der stod Folk og undrede paa,
Jorden ey under dem bryste.

28. Meldte det Herr Fikke Olufsøn
han saae de Danske Mænd komme:
Ikke ville vi stride mod dem i Dag,
det gaaer os lidet til fromme.

29. Det meldte Herre Konning Albret,
han reed under grønnen Leide:
Est du redder for Dansk Mands Sværd,
da rid hen til en Side.

30. Aldrig saae I mig være saa red,
jeg torde jo fuld vel skelve;
Konning Albret I see vel til i Dag,
I kunde forvare eder selve.

31. Ikke skal det nogen Tid spørres om mig,
jeg torde jo yppe den Kiv;
Den fremmeste Mand jeg være vil,
der først skal vogte sit Liv.

32. Da meldte han det Herr Iver Lykke,
Han saae de Svenske komme:
I holde fast sammen I Danske Hovmænd,
de Svenske skulle for os rømme.

33. Det var Herr Fikke Olufsøn,
sin Hest kunde han vel ride;
Saa dristelig reed han de Danske imod,
sit Glavende først at bryde.

34. De Pile stunke saa høyt i Sky,
de Glavende ginge i stykke;
I træde nu frem I Danske Krigsmænd,
saa raabte herr Iver Lykke.

35. Det første Rid de sammen reed,
de Heldte vare alle saa sterke;
De Svendske maatte vige og give sig tabt,
de miste der Kongens Merke.

36. Meldte det Herr Konning Albret,
jeg maa paa Steden blive;
Den første Mand udi all denne Hær,
jeg vil mig fangen give.

37. Saa blev han fangen, det var uden Skemt,
de spente hannem Bojen om Foed;
Saa førde de hannem til Helsingborg,
den Danske Dronning imod.

38. Det var Herr Konning Albret,
han ind ad Dørren træn:
Det var hans Frenke Dronning Margrete,
hun stoed hannem op igien.

39. I være velkommen Konning Albret,
mig haver fast efter eder langet:
I skulle være Fadder ad det Barn,
jeg haver ved Munken fanget.

40. I Fior vi eder til Barsel bade,
og da vilde I ikke komme;
Nu ere I kommen til Kirkegang,
eder selv til liden fromme.

41. I kalde mig Margrete Munke-Deje,
den vil jeg ikke være:
Det sømmer fuld ilde en fattig Qvinde,
end siden en Dronning monne være.

42. I kallede mig Margrete Munke-Deje,
det monne I paa mig lyve;
Saa sandelig hielpe mig GUd af Nød,
det kom mig aldrig i Hue.

43. I have forsoren eders Klæde-Sæde,
at Hetten skulde I ey bære:
Førre I fik vundet all Danmark til Sverrige,
med stor Ære.

44. Den Kongelig Eed som I have soret,
den skulle I ikke bryde:
I skulle os gieste paa alle vore Slotte,
og Taarnet skulle I nyde.

45. Svarede han hende Konning Albert,
I ere en Velbyrdig Frue:
Beviser mig Naade, I ere vor Byrd,
saa liden er min Formue.

46. Min kiære Hertug I sige nu saa,
det skulde I have sagt os førre:
Der I skrev ud den Spot og Spee,
som I uden Sag lod høre.

47. I hente mig ind femten Alne Vadmel,
lader skære denne Herre en Hette:
Saa føre vi hannem til Mekelborg,
og lade der Striden tilsætte.

48. Kong Albret gaaer ad Kiøbenhavns Gade,
hannem sømmer baade Pris og Ære:
Og femten af de Svenske Riddere,
den Skrud monne efter hannem bære.

49. Hun lagde over hannem en Kaabe saa tung,
og den var støbt af Bly:
Hun bad hannem sidde der under saa længe,
til han spurde de Tidende ny.

50. Og der sad han udi Vinter siu,
hun lod sig da miskunde:
Saa drog han hiem baade fro og glad,
og døde paa Mekelborgske Grunde.

*

Strofene er nummererte i oppskrifta.
Oppskrift B

TSB C 27: Dronning Margrete

Oppskrift: 1860 av Ludvig Mathias Lindeman etter Lars Haraldsson Lofthus/Kåsa, Tudal, Telemark.

Orig. ms.: NB Mus ms 2456/1860:203, nr. 31, Lindemans manuskriptsamling, her gjengitt etter Ressem 2011.

Oppgjeven tittel: Kong Albret.

*

1. I være velkommen Kong Albret
mig haver fast efter eder længes,
I skulde være Fadder ad dette Barn
jeg haver med Munken fanget.
– For Idag ligger Svenden udi Boien. –

*

Strofa er unummerert i manuskriptet.
Oppskrift C

TSB C 27: Dronning Margrete

Oppskrift: 1865 av Ludvig Mathias Lindeman etter Halvor Nilsson Bråten, Høllldalseige, Nordre-Aurdal, Valdres, Oppland.

Orig. ms.: NB Mus ms 6862a:578, nr. 37, Lindemans manuskriptsamling (kladd), her gjengitt etter Ressem 2011.

Utan oppgjeven tittel.

*

1. Ifjor jeg dig til Barsøl ba
da vilde du ikke komme,
og nu er du kommen til Kirkegang
dig selv til liden Fromme
– Fordi da saa ligger den Svennen udi Bøjen.Under ordet står det: Vuggen

*

Strofa er unummerert i manuskriptet.
Oppskrift D

TSB C 27: Dronning Margrete

Oppskrift: Udatert av Hans Ross etter Margrete Knutsdotter Borgji, Moland, Fyresdal, Telemark.

Orig. ms.: NFS Hans Ross II, 17

Oppgitt tittel: Margret Munkedeigja

*

1. De du kadder meg Munkedeigja
de mone du paa meg ljuge
for eg hev’ inki mæ Munkanne sovi
kon Nætanne fir ‘aa tjuge.

2. I hente mig fimten Alnir Vallmaal
jeg vil skjere den Herre en Hette
so fylgjer vi ham til Skaane By
aa laterAlternativ lesemåte: leter Strula(r)Alternativ lesemåte: Struten paasette.

*

Strofene er unummererte i manuskriptet.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Historiske balladar

Dei norske mellomalderballadane er forteljande viser med opphav i mellomalderen. Denne boka inneheld dei historiske balladane (TSB C-gruppa).

Dei historiske balladane handlar om historiske personar, eller dei har tilknyting til historiske hendingar, som eit brurerov, eit bryllaup, eit drap, ei krigshandling. Men historiske i eigentleg forstand er desse balladane likevel ikkje. Derimot har dei i emneval og tematikk mykje til felles med riddarballadane.

Dei fleste av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Sjå prinsipp for innskriving og utval

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.