I amtmandsgaarden

av Nini Roll Anker

[VII]

En av de siste dager i januar ventet en del av sorenskriver Braachs omgangsfæller ham paa kaien for at si farvel til ham. Tinget skulde aapnes 1ste februar – i fjorten dager hadde alt riksretten sittet sammen efter juleferien.

Og i al denne tid hadde Adam saa at si daglig hat samkvem med vennen, drøftet de forskjellige muligheter med ham og tolket betydningen av ryktene som stadig fandt frem til byen sydfra, snart pr. post, snart gjennem reisende folk.

Da riksrettens aktor i november offentliggjorde sin paastand i Morgenbladet: at anklagede, statsministeren, skulde dømmes til at ha sit embede forbrutt og kjendes uværdig til fremtidig at beklæde noget embede, ombud eller bestilling, følte Adam det i første øieblik som var alt haab ute. Men nye tidender var kommet til, ryktet om kongens abdikations-trussel, om svenske riksdagsmænds hensikt in corpore at opfordre hans majestæt til ikke at gi efter … Og da hele januar maaned gik til ende uten domsavsigelse, hadde vennene saa smaat begyndt at diskutere om høieste mulkt tross i alt vilde bli resultatet 211av den skandaløse rets arbeide. En anden mulighet: borgerkrig, var ogsaa stadig blit talt om i sorenskriverhjemmet og amtmandsgaarden. Da det blev vidnefast at rifler og ammunition aapenlyst blev solgt i et par smaa byer sydpaa, hadde Adam ikke skjult for bekymrede borgere, at han selv var i besiddelse av en revolver og ikke vilde finde det urimelig om andre sikret sig … Regjeringen skulde efter forlydende være forberedt.

Spændingen som følger aldrig saa svake haab hadde paanyt faat makt i ham; men den var blit næret av de daglige samvær med Nicolay Braach. Nu avskeden nærmet sig, kjendte han en uro han ikke kunde faa bukt med – forlatt skulde han om en liten stund staa igjen her paa bryggen og se Braach og hans hustru forsvinde med skibet …

Det var en stille, vaat dag, men uten nedbør. Den salte fuktighet fra sjøen slog sig sammen med det raa i luft og jord; over de sneklædde fjeld laa himlen lav med frynset skodderand, øraden svømmet svartklæd paa den blygraa fjord.

Han gik alene frem og tilbake ytterst paa kaien; ved pakhusvæggen længer inde hadde de andre samlet sig: meridianen og nogen av byens officerer og embedsmænd. Stinas hode med skindkysen synte sig over dameklyngen. Nedenfor bakken fra gaten sat proprietær Grunk urørlig i sin kaleschevogn – uldskjærfet, han hadde om halsen, gik i ett med det magre, farveløse ansikt.

Og midtfjords kom storbaaten fra Bergen – i den lange, spake dønning duvet den, nu og da løftet en 212strime mønjerødt sig over vandlinjen, dagens eneste glimt av farve.

Adam snudde sig og speidet indover mot byen efter dem, som skulde reise; fortroppen viste sig oppe i bakken, Braachs ældste gutter og Lucie – barnene Stina hadde lovet at ta haand om de ukene, Magda Braach blev sydpaa hos manden. –

Borte ved vognen fra Nordgaard stanset sorenskriveren – proprietæren hadde podagra og kunde ikke stige ut. De øvrige damer og herrer flokket sig om ham – bare Stina fulgte fru Magda og barnene ned paa kaien. Midt i den urolige skare stod Braach, rolig, litt lut, i sin blaa kappe med skulderslag; han hadde den samme stilhet over sig, som Adam saa ofte hadde mærket hos ham, naar han var som mest bevæget … Med et lite smil tok han imot proprietærens avskedsønsker og trykket haand efter haand.

Sakfører Valentinus var den siste, som drog av sig votten for at hilse ham – han rensket halsen og knep igjen venstre øie: «Jeg ønsker Dem helbred og lykke til at fremme vor sak – tross ulykker.» Og han beholdt sorenskriverens haand og trykket den fastere: «Jeg har ved diverse anledninger staat Dem imot, høistærede! Jeg er ikke komplimentøs av natur. Men – commune naufragium dulce! Jeg har som alle Deres vælgere respekt for vor repræsentants ædle personlighet. Det er hvad jeg ved denne leilighet ønsker at uttale.»

En liten rødme viste sig under Braachs helskjæg og drog sig op over kindene.

213«Jeg kunde være tilbøielig til at svare Dem paa Deres yndlingssprog, beste sakfører: Timeo Danaos dona ferentes. Jeg frykter danerne naar de kommer med gaver –» oversatte han, vendt mot kvindene. Men det ironiske smil blev borte igjen fra de fintformede læber og han gjengjældte sakførerens haandtryk – «Tak! Ogsaa De mener det godt med mig i denne stund, jeg vet det.»

Adam Stampe, som stod like bak Valentinus, lettet paa hatten og tørket sig over panden med sit store, skinnende hvite lommetørklæ.

«Vi er vel nu kommet saa vidt, saa vidt langt ned Valentinus, at det ikke længer bør være skille mellem mænd av ære i Norge.»

Det rykket til i proprietær Grunks rynker; og Braach la haanden paa den nedslaatte kalesche.

«Vi vet lite. Kun dette vet vi, mine herrer: det ser mørkt ut! Aldrig har det siden 1814 set saa mørkt ut i vort fædreland som nu.»

«Nei!» ordet kom med militær præcision fra officererne.

«Du skulde talt til os før du drog – du skulde talt offentlig til dine vælgere, Braach!»

«Det var ogsaa min hensikt, Slette. Men min helbred har ikke tillatt det.»

«Foran i vor grundlov staar der at læse, mine herrer …» proprietærens brede maalføre, byens eget, sang ut over bakken – «Der staar at læse at Norges grundlov, saaledes som den ord for ord skrevet staar, e’ bleven avhandlet og besluttet mellem vor allernaadigste konge ved hans kommisærer og Norges 214storting. Tror vi mændene i 1814 handlet med den baktanke, at vi om en periode eller to kunde gjøre dette om intet? Tror vi, at mændene fra 1814 var kjeltringer eller splint?»Forfatternote: Fant.

«Det er dem som mener at hædre vort folk ved den tro, Grunk! Vor politik skal være bygget paa skrømt, paa knep og skrømt!» Adams ansikt blev mørkerødt – ord fra siste samtale med Ingar mindet sig i ham.

«Ja det er visselig blit sagt av vore motstandere, Adam –» Braach saa bort paa vennen – «det er blit sagt, at den adresse, stortinget i 1814 for hele Europas øine tilstillet Carl Johan og hvor det uttales at det tilkommer kongen absolut veto i grundlovsforandringer, at denne adresse underfundigen blev avfattet paa liksom. Fordi stortinget var ræd. Men det er at skjænde gjæve mænds minde! Rædde var de ikke. Det viste de i gjerning. Nei rædde var de ikke – de stod bak sit ja som bak sit nei, de mænd.»

Braach blev ved at tale – han kom ind paa sit yndlingstema, venstres krav om parlamentarisme; røsten dirret, men hvert ord gik distinkt og rolig ut mot de lyttende –. Vilde det være i frihetens, i folkets interesse, at fraser og partiintriger skulde komme til at florere, som i Grækenland? At ingen minister kunde fungere længe nok til at sætte sig ind i sin gjerning og fuldføre sine planer? Maatte man ikke være et barn for ikke at se hvor det vilde bære hen? «Og personlig vil jeg ogsaa være med saa 215langt min røst og evne rækker for at hindre, at landets styre gives folk uten dannelse i vold! Den hele riksretshistorie er mig væmmelig til det ytterste, det vet I!»

«Vor regjering vilde ikke late det komme til riksræt, skriver, i fald den ikke var bestemt paa at sætte sig ut over dommen!»

Reisende folk, mænd med dragkjærre, barn og unge gutter drog i ett nedover bakken forbi kaleschevognen og den lille forsamling. Saa dagligdags var det at se mænd flokkevis diskutere politik paa gaten, at faa ænset skaren, som stod og hørte paa sorenskriveren.

Da rørte doktor Weyberg Braachs arm.

«Postmesteren,» varslet han.

Braach, som atter talte, holdt inde. Og Weyberg sa at nu hadde dampen fortøiet ute ved tønden, saa kanske var det tid at begi sig ned paa kaien til fru Braach og amtmandinden …

Postmester Frivold hadde passert. Han gik ved siden av sin kone og bar hendes plæd og haandkuffert. Fruen skulde til Christiania. «Hvor aadslet er samles gribbene», ordene var doktorens, han hvisket dem ind i sakførerens øre.

Sorenskriveren tok avsked med den gamle hædersmand fra Nordgaard og vandret efter sakføreren og Weyberg ut paa kaien. Han talte fremdeles – det brune blik var opglød av sindsbevægelse. Han og hans ven amtmanden – han saa sig om, saa Adam bakerst i flokken, ventet med at fortsætte til han hadde ham ved siden av sig … Stampe og han hadde stivet 216hinanden op i denne tid, hadde probert at indgi hinanden haab –. Men her paa faldrebet vilde han si hvad han inderst var forvisset om: det drev mot dom! Det drev mot dom, som det for et aar siden hadde drevet mot sak! Og det sandsynlige var at dommen blev fældende. Men dermed var ikke striden løst! «La os alle gjøre os det klart, venner. Og ta stilling derefter. Og lad os bede Ham, som styrer folkenes skjæbne, at han gir os visdom og kraft!»

Midt paa kaien hadde det lille følge stanset op. Politimester, foged, doktor, byfoged, amtmand blottet hodene, officerene førte haanden til kepien.

«Farvel sorenskriver» lød det samstemmig. Og pludselig løftet en liten bristefærdig kvinderøst sig.

«Gud bevare vort kjære, dyrebare fædreland.»

Som under vækten av sit mod bikket den halvgamle frøken Slette over og gjemte øinene i lommetørklæet.

Adam saa ut over de bøiede hoder foran sig. Da møtte han et blik – et nu av et sekund traf et blankt og spottende blik hans. Saa gled postmester Frivolds tunge skikkelse mellem ham og et blondt ansikt.

Forundret saa Nicolay Braach op paa vennen – han stod med haanden rakt frem til farvel. Adam mærket det ikke, de hvite drag var fordreiet som i styrløs harme. –

Skodden seg nedover og naadde fjeldfoten; byen blev lukket inde med sig selv.

Sammen med konen, Tinne og Braachs barn gik Adam hjemover. Han saa paa Stina: hun hadde et 217barn ved hver haand – hun var rød og varm, bøiet sig og snakket med de smaa. Det var noget klodset, men lykkelig over hendes bratte bøininger. Han maatte mindes hvor heftig hun hadde ønsket sig barn de første aar de var gift. Og hendes ordløse fryd da smaapiken kom. Dengang hadde han ikke kunnet dele den …

«Tinne!» ropte han.

Han vilde ha armen hendes i sin. Men hun hørte ham ikke – hun var langt foran med veninden, de snakket og lo og dunket mot hverandre mens de sjabbet avsted i sølen …

Inde paa kontoret luktet det frisk lak. Han kom ind med frakken paa for at laase sin pult og ønske folkene god middag. Men da var det som hjemmefølelsen herinde lindret en svie … han vrængte av sig ytterplagget og blev gaaende op og ned i det rummelige, bokklædde rum – forhørte sig om formiddagens forretninger, fortalte om fremmøtet paa kaien og sorenskriverens alvorsord til dem alle.

Oppe paa dobbeltpulten brandt enda stearinlyset, det speilte sig i stakens messingplate og i lakstangen – den lille gule flamme stod varm og vakker mot rutens graa dagslys. Og fuldmæktigens utstaaende øine fulgte opmærksomt alt hvad chefen sa. Ogsaa Kaarbø lyttet – Adam saa paa den rene, regelmæssige profil og trygheten i ham øket, godhet for disse to mænd fyldte ham. I de fem aar, han hadde været her vest, hadde de delt gode og onde dager med ham, lagt arbeidet til rette for ham, lettet ham besværet paa tingreiser og befaringer … 218Han la armen om fuldmæktigens skuldre; hvordan det saa gik, hvad saa enden blev paa den politiske kamp, arbeidet herinde kunde tyrannene ikke lægge øde! «Vi tre tar hvad der maa komme og fortsætter! Og fortsætter paa vor post, min kjære fuldmæktig, min kjære Kaarbø!»

Amtmandens impulsive ord og bevægelse forvirret den lille fete mand – han løftet armen som for at gjengjælde omfavnelsen, tok sig i det, rakte forfjamset efter lyset og slukket det med en hørlig prust. Kontoristen bøiet hodet et grand dypere over papiret paa pulten – den smalle senete nakke blev mørkerød, –

*

Utover februar maaned blev kontoret mer og mer husets fredlyste sted for Adam.

I stue og soverum ovenpaa var der en stadig færdsel. Som vanlig hadde Stina tat sit løfte om at være fru Magdas barn i mors sted bokstavelig; og heller end forlate sit eget hjem lot hun smaa og store holde til i amtmandsgaarden.

Men det hadde alle dager været Adam, som hadde lag med barn og ungdom. Ham var det som satte leken i gang da smaapiken og guttene var smaa, han fandt op gaater og rebus til dem om vinterkvelden, fortalte eventyr og læste høit; han lærte dem stille tableau og «spille teater» da de blev større …

Nu var rollene byttet. Med en svak rødme i kindene, litt anstrengt, litt rusket paa haaret, med den sirlige halsstrimmel krøllet av barnehænder, men 219med glade øine var Stina paa færde fra morgen til aften.

En eftermiddag fandt han hende midt i barneflokken, sittende paa en av gulvskamlene inde i stuen – selv de store guttene var intresserte tilskuere. Et helt gaardsbruk av papirdyr, folk og hus, hun selv hadde klippet og stelt til, stod paa det gamle ternede teppe som paa en grøn vold.

Adam tok op hest og sau og saa paa dem. Aldrig hadde han visst hun hadde talent for silhouetklipping?

Talent? Hun rødmet. Han skulde ikke gjøre nar. Men noget maatte hun hitte paa. Og barnene her var ikke forvænt med bedre underholdning … Hun lekte videre med de smaa – flyttet paa dyrene, satte hestene i stald og kuene i baas, – de store hænderne tok vart og sikkert i det skjøre papir – det kom sparsomt med ord fra hende, men barnene jublet til dem.

Tilovers og avsat gik han ned igjen til sit arbeide. –

Med sikker tæft hadde sakføreren opdaget, at byens amtmand ikke længer dyrket sine husguder saa devot som før. Da han paa sin tur i mørkningen et par ganger hadde skimtet lys bak rullegardinet i det inderste kontor, besluttet han sig til at se indom. Han fik en saa god mottagelse at han siden daglig gjentok besøket. Stampe bød paa cigarer og madeira, hans yndlingsvin.

Uforstyrret diskuterte de to mænd dagens begivenheter. Og atter følte Adam, at det eneste sted, han 220fik en slags likevækt i sindet, var her inde i arbeidsværelset, hvor de to trofaste i forrummet beskyttet ham mot utenverdnen, og hvor Valentinus og han trygt kunde gi sine følelser luft og tale om det, som fyldte dem begge: etterretningene sydfra. Gjensidig læste de brev høit for hverandre; tidligere meningsforskjel tinte væk i heten av harmen, begge følte og som hver ny post nørte under.

Sorenskriveren skrev hjem om rettens holdning under proceduren; det hadde hændt, at defensor maatte holde inde i sit fordrag for at faa enkelte av dommerne til at tie … Ugenert talte de med hinanden under defensoratet, mange læste sine aviser, skrev brev, ja det var til og med dem som tok sig en tur ut i byen under retsforhandlingen, det var dem som sov eller lot som de sov! Al sans for sømmelighet syntes forsvundet hos disse personer, som sat til doms over rikets første mænd …

Nicolay Braachs skrift bar mærke av hans eget sindsoprør og papiret dirret i Adams haand. Paa et amtsting vilde en opførsel som denne være utænkelig – i retssalen skyldte man selv sin argeste motstander en værdig optræden! –

En dag halte sakføreren et trykt dokument frem av inderlommen, et flyveblad hans korrespondent hadde sendt ham. Det bar overskriften: Giv Agt!

«De kan selv læse det, høistærede! Men jeg skal tillate mig straks at gjøre Dem bekjendt med slutningstiraden: «Soldater! Skyttere! Alle vaabenføre Nordmænd! Giv Agt! Riflene er i Halvspænd! Begaaes Statskup, slaa Kreds om Storthinget! Og 221giv Fyr paa Fædrelandsforræderne! –» med baksiden av sin svære haand dasket Valentinus til det morkne papir saa det kløvnet – «Fædrelandsforrædere! Det er Dem og mig det, Stampe!»

Han reiste sig og vadet frem og tilbake gjennem tobaksrøken i det smalle rum, lik en indespærret. –

Men de to mænd hadde ogsaa lysere stunder sammen – et og andet naadde frem, som satte dem i aktivitet, som stundevis fik dem til at fornemme det som var de med i fektningen. Midt i februar kom der i Vestlandsposten forslag om dannelse av et forsoningsministerium – en regjering av landets besindigste mænd, til utjevning av den fordærvelige strid, som ødet og lammet Norge. Tanken satte Adam i den største bevægelse – staaende foran sakføreren utviklet han alle de fordele, et ministerium av den art vilde ha, slog ned paa navne, fremhævet de enkelte personers fortrin og mangler … Hans tilhører bekjendte sig ikke til de besindiges menighet, han visste det! Men selv han maatte vel nu indrømme, at en regjering, som i aand og sandhet vilde følge dette mærke, den vilde kunne frelse landet! Blank i øinene av sin stemning løftet han den gamle embedskaarde ned fra væggen over pulten, strøk klædeshylsen av den og rakte det korsformede fæste frem mot sakføreren – paa fæstets knap Norges gyldne løve med hævet øks, paa haandtaket Minervas skjønne billed.

Valentinus tok vaabnet og veiet det et øieblik i haanden.

222«Let. Men uplettet» – han knurret litt og faldt i tanker.

«Ja. Gud være lovet.»

En halv times tid senere hadde de sammen formet en artikkel, som i stedets avis skulde gi Vestlandsposten tilslutning. –

Saa meldtes det fra hovedstaden at Sverdrup fik pengegaver fra nordmænd i Amerika. Da satte amtmand og sakfører op en liste over hæderlige utvandrere, de kjendte fra distriktet, fordelte navnene mellem sig og blev enig om at skrive til hver enkelt. –

Næste middag like før kontortidens slut gik Adam ut til sine underordnede med navnefortegnelsen i haanden. Han la listen paa pulten foran kontoristen og forklarte om dens hensikt: at aapne en pengeindsamling for høires sak. Kaarbø hadde selv brødre i Dakota, vilde han føie deres navne til? Konceptet til de likelydende henvendelser laa i det indre kontor – Kaarbø kunde sitte derinde i aften og skrive ut brevene, saa skulde han komme ned og signere dem. Det hastet.

Kontorist Kaarbø saa ikke op og svarte ikke.

«Det er en selvfølge at De faar godtgjørelse for ekstraarbeide, Kaarbø.»

«Amtmand faar ha mig undskyldt. Det er et arbeide, jeg ikke kan laane mig til.»

«Hvadbehager?» Adam saa over paa fuldmæktigen som efter forklaring – «De kan ikke? Hvad skal det bety?»

«Jeg gaar ikke imot mit eget folk.»

223«Men det er vel ingen hemmelighet at De har brødre i Dakota?»

«Amtmand misforstaar mig. Det er arbeidet jeg ikke kan ta paa mig. Det er ikke kontorarbeide. Jeg er ikke pliktig at utføre det.»

«Er De venstremand kanske!» – ordene røk ut av ham, men han strøk straks over dem med en liten latter – «En kan jo aldrig vite.»

«Nei det er saa …»

Han stusset. Han saa kvast paa profilen, som tegnet sin kjendte smukke linje mot vinduets halmskjærm.

«Jeg forstaar Dem ikke helt, kontorist?

«Aa nei. Det var vel ikke at vente.»

«Godmiddag!» – fuldmæktigen hadde faat paa sig frakken, han satte fart paa mot døren.

«Stop litt fuldmæktig! Hvad er dette for noget? Svar da mand!»

«Er Kaarbø venstremand raker det ikke mig, amtmand! Han faar svare for sig. Jeg har aldrig lagt skjul paa, at jeg holder Morgenbladet og stemte paa skriveren.»

Kaarbø stak haanden i bukselommen – en tollekniv i skindslire gled frem under trøien.

«Mig har ingen spurt. Og jeg mente paa det var riktig at tie. For mig.»

«Her inde!»

Det varte litt før Adam fik frem fler ord. Rummet med de gulmalte reoler, bokryggene, messingstaken, dobbeltpulten – billedet av A. M. Schweigaard over pengeskapet …

224«Og – og De Kaarbø, som … Vi to, som har været i dødsfare sammen!»

Et lite smil drog til i Kaarbøs brune kind.

Amtmanden skulde ikke tvile paa hans hengivenhet!

«Hengivenhet! De har stemt paa Seljestad?»

Ja, han hadde stemt paa Seljestad.

Et nu stirret Adam paa ham – saa dreiet han sig om paa hælen, saavidt fik fuldmæktigen dokumentpakken, han bar, unna den høie skikkelse, som stormet ut av døren. –

Stina stod og ordnet ind rent tøi i linnetskapet paa det store soveværelse, da manden kom op. Hun vendte sig og fik se ansiktet hans og hun satte sig paa stolen, hun hadde ved siden av sig. Bunken med haandklær blev hun ved at holde i fanget. Nu var vel telegrammet om dommen kommet …

Adam sa ingenting. Med hænderne dypt i lommene drev han hit og dit i værelset.

Slaget, han hadde faat, syntes ham de første minutter det haardeste, som hadde rammet ham. Følelsen av nederlag overvældet ham slik at graaten vilde op i ham … Aldrig hadde det faldt ham ind at Kaarbø ikke var hans dicipel. I fire aar hadde han git ham av sine kunskaper, sin erfaring; ung og ulært var han kommet til amtmandskontoret, som en kjær plikt hadde han tat det at oplyse og danne ham – paa reiser i baat og kjærre, i de lange kvelder paa skiftene hadde han rundhaandet øst av sin egen aarelange universitetsutdannelse. Og det hele hadde ikke været saa meget værdt, at en gut fra 225fjordene kunde godta det, kunde ta hans livssyn som garanti for sit sit eget umodne –.

Men hans opdragelse, men hans utdannelse, men hans embedsvirke – det var ham selv, det var nerven i hans jeg, det stod og faldt han med …

«Er det en fallit, Adam?» hun hørte han mumlet ordet.

«Jeg selv … Og jeg har ikke et sted, nei ikke et sted … Jeg ønsker mig væk. Jeg – jeg ønsker mig ut av min egen ham. Og jeg er nødt til at bli i den …»

Som det hadde hændt før slog hans egne ord tilbake i ham som med ny sandhet. Han kulset. Litt efter sa han:

«Kaarbø har sveket mig.»

«Kaarbø? Er det mulig?»

Han fortalte hende det som var sked. Da blev det stramme om mund og øine borte paa hende, lettet reiste hun sig og begyndte lægge tøiet paa plas i skapet.

«Jeg trodde han hadde tat av kassen.»

«Tat av kassen! Hvad hadde det været mot dette!»

«Men Adam!»

Han prøvde forklare hende det, han følte. Hun ristet paa hodet.

«Ingen skal sværge til en andens tro. Om den andre er aldrig saa oplyst, Adam.»

«Du forsvarer ham, Stina! Jeg har talt til ham som til en meningsfælle. Og han har forraadt mig!»

«Han har aldrig sluppet fra sig et ord om det du har betrod ham. Det kan du se paa ham. Han har ikke forraadt dig. Tro ikke det.»

226«Du forsvarer ham!»

«Han er av god æt. Men han er bonde. Han tier. Men han gaar sine egne veier. Det kan ingen bebreide ham. Det gjør han ret i.»

Han stanset op bak hende. Det siste ordet, hun sa, jagde først blodet op i hodet paa ham, øieblikket efter fulgte en blekhet som syntes naa selve blikket.

«Ret. Det ordet kan du faa over læben. I denne forbindelse?»

Hun hadde snud sig.

«Men Adam, vi maa da kunne snakke sammen!»

«Men vi kan ikke! Det mislykkes …» han drog de lange hvite fingre gjennem hverandre, han knyttet hænderne – «Alt mislykkes …»

Hun saa paa ham; hun fik ham til at se paa sig. Og samtidig, voldsomt og samtidig, kjendte han trang til at gjemme sig hos hende og flykte fra hende …

Da sa hun:

«Hvor ondt du har det, kjære.»

«Du synes jeg trænger medlidenhet? Jeg gjør ikke det! Jeg trænger at bli forstaat. Eller at faa være alene.»

«Jeg skal gaa.»

Han nikket.

*

Samme eftermiddag gjorde Stina sig erend til Slettes. Da hun hadde set sakføreren og Adam passere lyktestolpen ved brobakken paa tur ut gjennem byen i mørkningen, kastet hun paa sig et sjal og gik de skridtene fra amtmandsgaarden til fogdens hus.

227Hovedindgangen imot haven var nu midtvinters altid stængt; gjennem en port i plankegjærdet kom folk fra bakken bak huset ind paa gaardsrummet og siden gjennem et stort utskot ind i en lys gang med dører til kontor og kjøkken. Stina løftet klinken paa den blaamalte kjøkkendøren – hun visste det var tomt derinde paa denne tid av dagen. Som hun ventet fandt hun far og datter ved bretspillet i den lavloftede spisestuen, der lukten av frøken Slettes kokekunst hang igjen som i en gammel krydderdaase.

Den lille skjæve dame saa op, uvillig; men da hun opdaget den fremmede, smilte hun. Timen her inde med faren var dagens eneste gode for hende og Stina visste det.

Hun kom for det snare, for at laane et par stryketesser – nei tak, hun skulde ikke sitte ned. Men med det samme hun var her hadde hun en tjeneste at be fogden om ogsaa. Hun visste, han snart skulde avsted med byens jaktkompani – om han kunde be med sig amtmanden denne gang?

«Med fornøielse!» foged Slettes fortørkede ansikt lyste op – de skulde avgaarde paa lørdag, de skulde bli borte fem, seks dager, det var siste harejakt iaar. Men hadde vor kjære amtmand gevær? Og kunde han haandtere det?

Nei, Adam var nok ikke skytter. Og børse eiet de ikke i huset. Men bare han kom sig ut av byen, – han var nedfor om dagen; bare han fik sig en liten ferie og kom væk en stund, fra Valentinus og al politiseringen …

«Aa det er nok ikke amtmanden bare, som trænger 228komme sig væk fra ham …» frøken Slettes mund drog et net av rynker sammen om ordet; hustyrannens blotte navn var nok til at drive hatet frem i de trætte øinene.

«Saa sakte jenta mi!» fogden hostet bryd – Valentinus hadde nu været deres pensionær i ti aar til høsten, i ti aar. Og han var stadig betænkt paa at flytte til sin søster sørpaa, de fik gi taal … Han var en lausgamp som det het. Etsteds skulde han holde til saa længe. Det var ikke saa liketil. Og han hadde det minsan ikke for godt om dagen – de kunde høre ham gaa inde paa rummet og kumre sig høit om kveldene – enten det nu var hjertekrampen eller politikken.

«Ja det er en ond tid for mange. Men vi maa jo igjennem!» Stina Stampe smilte, og far og datters ansikt fik som gjenskin av modet i de dype, graa øinene. –

Lørdag eftermiddag drog jaktfølget avsted. Det hadde ikke kostet overtalelse at faa Adam med – straks hans ven fogden kom med forslaget slog han til. Han trængte reise bort nogen døgn, han følte det – tross i Weybergs midler hadde nattesøvnen nu forlatt ham helt.

Da de tre sluffer, fuldlastet med folk og hunder, stanset utenfor amtmandsgaarden, fulgte hele familien med ut paa trappen.

Høflige røster hilste amtmanden velkommen – byens oberst, lagets chef, steg ut og brettet til side saueskindsfelden: Stampe skulde ha hædersplassen i slædefærden, det var en selvfølge, skjønt han var 229novice i faget! Læg sig Freia! Tubaa, Sang! Nei da, hundene bet ikke! Den svære mørkskjæggede skikkelse i gamle vadmelsklær satte i og lo – Adam hadde drøiet litt før han fandt sig plas i sluffen sammen med de firbente.

Det kom noget vâktsomt i Stina Stampes blik. Obersten buldret unødig høit, de andre herrer var temmelig tause … Kanhænde var det dette gemytlige selskap og ikke Adam, som den snille foged hadde maattet overtale …

Nu steg obersten op; nu manglet de bare fogden, saa bar det østover langs fjorden. Hatter av alle façoner blev løftet for amtmandinden, det lyste i bøssepiper, jakthorn og i skreppenes grønne, frynsede net – en av hundene satte hodet tilveirs og glammet av fryd. Tubaa, tubaa! Saa stemte bjeldeklangen i – forrest i flokken av sakførere, konsul og officerer ranket Adams ryg sig i den blaa kavai …

Tinne gjorde et lite hop paa trappens stenhelle –

«No va far gla, mor! Jeg saa det!»

«Han skulde hat sig børse», sa Edvard.

«Far skal staa paa post med Slette –» Stina strøk sig hastig over øinene – «Slette er den beste skytteren, de har, Slette vil ta sig av far. Far faar nok se jasen.»

Dag fulgte dag. De fremmede smaa staaket omkring hende som før; men best hørte hun tomheten i huset. Lys og lyd fik en anden tone naar han var borte; saa hadde det altid været.

Om kvelden sat hun oftest alene. Edvard var ute med den nye kjelken han hadde faat til jul fra morfaren. 230«Jeg har lovet Randi en sjotForfatternote: en liten aketur. med rundjernskjelken, saa jeg faar vel gaa …» han sa det straks de hadde spist aftensmaalet – det samme hver kveld med samme likesæle røst. – Marthine og Lucie Braach hadde store ting fore: borte paa Dybdal-salen gjorde de i stand til den aarlige forestilling: dennegang skulde det være circus efter mønster fra teltet paa raadstu-marken i sommer. Baker Dybdal selv hadde lovet at komme ind paa fire, formummet som hest, med beridersken Tinne paa ryggen …

Alene inde under hængelampen i stuen sat Stina og sydde sammen drakt til smaapiken av gamle kulørte silkefiller, hun hadde fundet i tølene sine paa loftet.

Paa sæt og vis var ensomheten god. Nu hadde hun ro til at gjøre op med tiden som var gaat siden hjemkomsten i sommer og til idag.

Et steg eller to frem hadde hun vel vundet … Hun trodde sig til at være det for ham, han trængte nu: kamerat. Det stod bare paa at han vilde komme hende til hjelp. Aldrig hadde hun trod, han kunde bli saa skiplet, saa ute av likevækt som dette siste halvaaret. Litt saknet han vel skildtvakten Stina. Meget hadde vel den politiske ulykken skylden. Mest var det nok det andre …

Men paa det med Laura Frivold taalte hun enda ikke tænke. Gang og anden prøvde hun sig – da tok hjertet paa at slaa slik i hende at hun maatte op og gaa i værelset. –

Hun hadde været paa gaarden, skytterne altid tok ind paa, naar de drev harejakt. I tanken kunde hun følge dem, oppe i aasen, i bjerkeskogen, inde i hus.

231Hun syntes hun saa Adam, naar han langet avsted efter fogden … naar de stod paa post sammen i lia … naar de sat ved bostonbordet om kvelden … Adam fristet være gemytlig, hun kunde høre spøken hans; og latteren, de andre honorerte den med. Saa drak han vel toddy, han ikke kunde like, for at være én av dem. Saa lempet de paa de grove historiene sine for at tækkes ham. Men naar de gik og la sig, han og fogden, da blev toddyen og historiene stærkere. Og da hadde de den pene amtmanden sin litt til beste … Aldrig fik han fast fot under det bordet; ikke under det heller!

Den 28de februar om formiddagen ventet hun ham hjem.

Kvelden før sat hun længe oppe for at bli færdig med stasen til smaapiken. Da siste sting var syd bredte hun ut skjørt og liv paa stuebordet og hentet ned ting, hun hadde fundet frem paa loftet, og la dem ved siden av klærne. Naar Marthine kom fra skolen næste dag skulde hun faa se altsammen.

Hun hadde alt slukket lampen da hun hørte gutten i gatedøren. «Mor» ropte han «Mor!»

Noget stod paa. Hun kom sig ut paa gangen, da var han oppe hos hende.

Det var tykt med folk utenfor fogedgaarden! Valentinus hadde faat slag! De hadde baaret ham hjem fra klubben! Seks mand maatte bære ham. Enda det var efter lukketid hadde han faat i telegrammet. «Vi have vel reist Herre, siger Kilian,» sa han da han hadde læst telegrammet. Det var de siste 232ordene, han sa. Saa hadde han sokket isammen som en melsæk og kunde ikke si et ord mer …

Gutten snakket stakaandet, i ett kjør, de lyseblaa øinene stod vid aapne.

«Hvad for et telegram, Edvard?» spurte moren.

«Selmer e dømt fra embede og alting.»

Hun bad gutten følge sig til fogdens og hun blev hos frøken Slette om natten. –

Næste formiddag kom der telegram til amtmandsgaarden ogsaa. Stina fik det mens hun stod og stelte sig efter et par timers søvn. Hun la det paa bordet i stuen. Et øieblik tænkte hun ta unna stasen der inde; men hun hadde lovet smaapiken, hun skulde faa se den idag. Og kanhænde vilde barnets glæde dra Adams tanker bort fra ulykken. –

Manden kom i spisslæde, alene. Sammen med Edvard, som hadde fritime, stod hun oppe i stuevinduet og ventet paa ham. «Be far komme like hit op,» sa hun. Den blaa telegramblanketten laa og stirret paa hende fra bordkanten …

Det fulgte en gust med frisk sneluft, da han kom ind i stuen. Hun saa det straks: turen hadde gjort ham godt. Ansiktet hadde faat farve, sol og vind hadde brunet ham, øinene var blanke. Han smilte straks han saa hende –

«Tak for at du fik mig avsted du ogsaa, Stina. Vi har hat et makeløst veir. De andre blir til imorgen. Jeg syntes det fik være nok nu. Saa du rimet paa trærne igaar?»

Men før hun fik git ham haanden ændret alt sig. Det knyttet sig til i mundviken paa ham, øiet blev 233haardt og smalt, han tok et skridt bort imot bòrdet –

«Ja det er kommet,» sa hun.

Han hørte det ikke. Han tok en av tingene, hun hadde lagt frem til barnet, saa paa den, kastet den fra sig …

«Det er parasollen og den andre stasen, Marthine skal ha paa sig. Kanske du ikke liker jeg tok ned parasollen, Adam? Jeg tænkte be dig gi hende den nu. Den har ligget deroppe saa længe. Og det er vel barnet og ikke jeg, som skal ha den?»

Ordene kom jevnt og av sig selv over læbene. Men eftersom hun snakket og saa paa ham, tok en skjælv hende. Langt inde kløvnet noget, lys faldt bakover i mørket, det skimtet i billeder, sansingen hadde gjemt … De to graa pakkene, han hadde hat under armen, da han kom i land i fjor vaar. Den ene, hun hadde faat. Den andre, han ikke hadde sluppet, men selv baaret ovenpaa. En liten rift i papiret, ind paa den røde silken … omhyggelig hadde han dækket den til …

Hun rakte frem hænderne, som vilde hun hente sine egne ord tilbake.

«Jeg forstaar, Adam. Jeg forstaar. Jeg skal bære parasollen op igjen.»

Gutten stod med ryggen til dem borte ved vinduet.

Det blev fuldkommen stilt i stuen.

Men ute fra gaten løftet det sig et rop og ett til. Det kom fra broen. Saa nærmet hujingen sig – mange gutterøster skrek hurra – tramp av helstøvler og skriing paa holken …

234Langsomt gik hun bort til vinduet. Flyttet paa sig og kom ved siden av gutten. Like indved hende slog hjertet hans slik at den lange spæde kroppen ristet….

«Hvad er det for noget paa gaten?»

«Gymnasiet har fritime, Adam.»

«Det er sønnene til Seljestad. Seljestadene har faat penger av far sin til at kjøpe pons for. De kommer fra samlaget og har kjøpt. De ska’ feste i kveld.»

Ut imot ruten svarte Edvard, uten at snu sig.

«Du faar vel gaa du ogsaa nu,» sa moren. –

Straks de blev alene vendte hun sig. Adam hadde sat sig paa pianokrakken, han sat og saa bent ned i lokket.

«Det er kommet et telegram til dig,». sa hun. «Det ligger der paa bordet. Det er vel fra Braach. Selmer er dømt, Adam.»

«Dømt? Til hvad?» han saa op, øinene var grugget av pine.

«Til altsammen. Ja saa sier Edvard.»

«Altsammen?»

Hun bøiet hodet som skammet hun sig for selve stuen og de gamle møblene …

«Embeds fortapelse.»

«Gud forlate dem!»

Hun saa han hustret som i frost. Men han ændret ikke stilling.

«Vet Valentinus det?»

Hun fortalte om sakføreren. Hun hadde hjulpet frøken Slette med ham inat. Ved tretiden hadde han aandet ut.

«Jeg misunder ham,» sa det.

235Hun saa væk fra den lute skikkelsen paa pianokrakken. Hun hadde snud og vendt paa det lukkede telegrammet, mens hun talte om sakføreren. Nu faldt det ned paa gulvet for hende, men hun bøiet sig ikke og tok det ikke op.

«Du faar vel tænke litt paa os, Adam. At du har os.»

«Har jeg dig, Stina?»

«Mig, Adam!»

Han reiste sig og saa paa hende. Da møtte hun øinene hans og kunde ikke ta blikket til sig mer – fortapt og viljeløs maatte hun staa og la det strømme imot ham til hun blev som tom og livløs. Hans første kys traf hænderne hendes, da hun prøvde dække sit ansikt. –

Time efter time blev de sittende sammen i sofaen.

Rørte hun paa sig, vilde hun reise sig for hun ikke kunde ta imot mer, holdt han hende igjen: hun skulde la ham tale ut, hun skulde høre ham til ende. Alt gik han ved og den største ynkelighet først: lik en forbryder hadde han staat oppe paa loftet og lagt over, hvordan han skulde faa parasollen ut av huset, lik en tyv hadde han staat der. «Og dette er det som har knækket mig, Stina.»

Med bøiet hode lyttet hun til den lave dirrende røsten. Tro og tvil brøtes i hende. Han hadde læst brevet, hun skrev. Det var hendes eget brev, som hadde stanset ham. Ansiktet hendes blev herjet og gammelt – da tok han det mellem hænderne og sa, han hadde længtet efter hende disse maanedene som han visste, det bare gik an at længes efter en tapt, en død … Og med lukkede øine trodde hun. –

236Begge to hørte de smaapikens lette trin i trappen.

Igjen vilde Stina reise sig, men med haanden om begge hendes holdt han hende tilbake.

Tinne lot døren staa aapen efter sig. I strikkelue og vinterkaape, med ranslen paa ryggen ruste hun ind i stuen. Da hun fik se faren, stanset hun.

«E du kommet hjem far!»

«Ja, nu er jeg kommet hjem, Tinne.»

Nu, sa han. Den rare røsten og det lille ordet. Hun stirret paa ham og moren – med hele kroppen saa hun dem, det stivnet til i fingrene, det stak i tærne, op gjennem nakken krøp en ildslue. De sat og holdt hverandre i hænderne …

«Aa», sa hun – «Aa…»

Og paa bordet en rød parasol. Svart over og svart under, men i sprækken en rød parasol …

Hun tok for sig, ut i luften. I samme nu hadde Stina armen omkring hende.

Et lite skum kom frem i barnets mundvik; rak og stiv stod hun ind mot moren – stor og blank i øinene, som saa hun bent ind i paradis.

«Marthine! Marthine! Ungen min!»

Da kom hun til sig igjen. Ingenting hadde hun mærket, tok bare et lite ustøt skridt bort til bordet, drog parasollen til sig og slog den op.

«End den! End den! Til at balancere med!»

Som i et skjær av roser og sommer stod hun og smilte under den røde skjærmen – det blonde ansikt glødet av lykke.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om I amtmandsgaarden

Nini Roll Ankers roman I amtmandsgaarden kom ut i 1925. Sammen med Huset i Søgaten og Under skraataket danner den en historisk romantrilogi som følger embetsmannslekten Stampe fra Trondheim i fem generasjoner, fra 1840-årene fram til første verdenskrig.

Sentrale temaer er generasjonsmotsetninger, klasseskiller og et samfunn i endring.

Se faksimiler av førsteutgaven fra 1925 (nb.no).

Les mer..

Om Nini Roll Anker

Nini Roll Anker var en produktiv forfatter. Allerede i 1898 ga hun ut romanen I blinde (under psevdonymet Jo Nein), men den egentlige debuten kom først i 1906 med novellesamlingen Lil-Anna og andre. I løpet av de neste tiårene skrev hun hele 18 romaner (noen av dem under psevdonymet Kåre P.), tre novellesamlinger, fire skuespill og en erindringsbok (Min venn Sigrid Undset, utgitt posthumt i 1946).

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.