Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord

av Sigrid Undset

Første bok


1. Om kong Otar Dragebane og fru Igerne.

Otar Dragebane het en konge av Store Bretland. Han regnet sin æt fra Brutus, Æneas’ søn av Trojaborg. Det er berettet i gamle skrifter, at denne Brutus fôr til Engellands ø med stort følge, bygget der, og blev folket efter ham kaldt Brutier eller Briter, men landet nævntes siden Britannien eller Store Bretland.

Kong Otar kjæmpet mot de hedenske sakser og dræpte deres konger Otto og Asser. Derefter gjorde han et stort gjestebud paa sin borg, og blandt de mægtige herrer som fôr dit, var ogsaa hertugen av Kornbretland. Gorlois var hans navn, og hans husfrue het Igerne. Hun var en saare fager frue, klok, lystig og veltalende. Kong Otar likte hende snart noget bedre end ret var, og vilde gjerne ligge hos hende. Saa viste han hendes husbond stor hæder og venlighet fremfor alle de andre herrer, som var samlet til gjestebudet, men lønlig fristet han at lokke fru Igerne. Da harmedes hun meget, gik til herr Gorlois og sa til ham: «Herre, kjære husbond min, nu skjønner jeg vel, at kongen har i sinde at krænke 2mig og gjøre os begge stor skam; derfor er det mit raad, at vi farer herfra lønlig og i stor hast.» De gjorde saa og red bort om natten med alt sit følge, hjem til Terrabil, som var herr Gorlois’ faste borg.

Da kong Otar fik vite dette, blev han rasende og han sendte straks bud til herr Gorlois, at de skal komme tilbake, han og hans hustru, men om hertugen negter og trodser sin konge og øverste herre, da vil han føre krig paa ham. Men sendebudene vendte tilbake fra Kornbretland med det svar, at hertugen vil ingenlunde komme. Da sendte kong Otar atter bud og bad herr Gorlois ruste og rede sig og væbne sine mænd, ti om fyrretyve dage vil kong Otar komme og ta ham ut av hans borg, var det end den fasteste borg og det sterkeste kastel i verden. Og herr Gorlois gjorde sig rede i Terrabil og beredte sig til at holde borgen, men fru Igerne sendte han hemmelig til et andet fast kastel, Tintagel ved sjøstranden. Da nu de fyrretyve dage var omme, kom kong Otar som han havde lovet, og la sig for Terrabil med en stor hær. Det blev en stor kamp og de kjæmpet tappert, baade kongsmændene og hertugens mænd, saa mange blev dræpt.

Men harme mot hertugen og elskov til den skjønne fru Igerne tok kong Otar saa sterkt, at han blev liggende syk i sit telt. Da kom til ham Merlin, hans fornemste raadgiver, som var en navnkundig skald og den troldkyndigste mand der har levet. Og da Merlin saa, at det var alene harme og kjærlighet til fru Igerne, som voldte kongens sott, da talte han slik til ham: «Herre konge, vil I love og sverge at opfylde min begjæring og gi 3mig eders kongelige ord paa det, da skal jeg stelle det slik, at eders attraa til denne frue skal stilles alt inat; ti for mig er aabenbaret mange ting, som er skjult for andre mennesker, og om I faar eders vilje og jeg faar min vilje, da skal det bli til hæder og ry evindelig for dette rike, og eders navn vil mindes alle dage.» Saa svor kong Otar paa de fire evangelier. «Herre,» mæler Merlin, «I skal sove hos Igerne inat og da skal I avle en søn med hende. Men naar det barn er født, da skal I fly mig det udøpt, og jeg skal døpe det som jeg vil, og føre det hvorhen jeg vil, og fostre det som mig synes. Og lid paa, at ved mine raad skal det barn vinde hæder og lykke, og han skal herske over eders rike og mange andre lande og vinde navnkundighet over alle konger i kristenheten.» «Saa være det,» svarer kong Otar.

«Da gjør eder nu rede,» sa Merlin. «Inat skal I ligge med fru Igerne i Tintagel, og I skal være i hendes husbonds skikkelse; eders stallare herr Ulfius skal følge eder i herr Brastias’ lignelse, og jeg vil være i herr Jordans’, ti det er hertugens ypperste riddere. Vogt eder vel og tal ikke for mange ord med hende eller hendes mænd, men gaa straks i seng, og følg mig, straks jeg vækker eder ved daggry, ti det er ti mil herfra til Tintagel.» Det blev da som Merlin hadde sagt.

Men da herr Gorlois fik bud, at kong Otar var lønlig redet fra leiren, lot han straks blaase i lur og faldt ut av borgen med sin hær og stormet kongens telter. Og i den store kamp som da stod, fik herr Gorlois banesaar, og han var død tre timer 4forinden kong Otar naadde til Tintagel. Saa var fru Igerne enke den tid kong Otar laa hos hende, og derfor er det løgn, hvad ondsindede mennesker har sagt, at Artur var avlet i hor, som er egteskapsbrud og en dødssynd. Og Merlin kom før daggry og vækket kong Otar; han kysset fruen og fôr hastig bort.

Da nu fru Igerne spurte sin husbonds død, og hun skjønte han var falden før den tid kong Otar kom til hendes borg, da forfærdedes hun og undret paa, hvem det monne være, som hadde været hos hende. Men hun tidde stille om dette og sørget meget.


2. Om Arturs fødsel og hvor han blev fostret.

Efterat herr Gorlois var falden, bad hans lendermænd og riddere kong Otar forlike sig med fru Igerne, og de bød til at tjene og følge ham, om han det vilde. Da sendte han herr Ulfius til fruen, og saa vel føiet denne ridder sin tale, at hun fôr og møtte kongen, og fred blev sluttet. Da mælte her Ulfius:

«Vor konge er en ung og fager ridder og ugift, men fru Igerne er den skjønneste frue i disse lande og høibyrdig nok; jeg tænker vi vilde like det, baade hertugens folk og vi kongsmænd, om han fik hende til sin dronning; det var den bedste fred.»

Kongen var straks villig, og herr Brastias og herr Jordan talte for fruen saa længe, til hun samtykket; saa stod deres bryllup med stor pragt og gammen.

5Med herr Gorlois hadde fru Igerne tre døttre; kong Otar sørget vel for dem og gav den ældste, Margisa, til husbond kong Lot av Lotian og Orkney. Den anden, Elene, giftet han med kong Nentres av Garlot. Men den yngste var kun et barn endnu, hun het Morgan og var den fagreste av dem alle; hende satte han i kloster, i skole, og hun lærte at læse og skrive, men Merlin, som saa møens kløkt og fagerhet, lærte hende andre ting, saa hun blev saare vis og troldkyndig og hun blev kaldt Morgan le Fay. Siden blev hun gift med kong Uriens av Gor, og deres søn var Ivein Hvithaand.

Nu saaes det snart, at fru Igerne var med barn. Og kong Otar spurte hende ut i løndom, hvis barn det monne være. Dronningen blev saare beskjæmmet og taug. «Vær ikke ræd,» siger kongen, «men sandheten skal I sige mig, ti jeg er eders husbond og herre, og jeg lover paa min kristelige tro, jeg skal elske eder desbedre.» «Herre,» svarer hun, «saasandt hjælpe mig Gud, jeg vet ikke. For den nat min husbond fik bane, tre timer efter hans død, kom en mand til mig i min egen borg. Han hadde min husbonds lignelse og mæle, og med ham var to riddere, som lignet herr Brastias og herr Jordan. Jeg gik tilsengs med ham som det sømmet sig, ti jeg trodde det var min kjære husbond, og den samme nat blev jeg med dette barn. Det vet Gud over os alle, at det er sandt, som jeg nu har sagt.» Da lo kongen og sa: «Ogsaa jeg vet I har talt sandt, frue, ti det var mig som var hos eder i herr Gorlois’ skikkelse, og selv er jeg far til barnet.» Og 6han fortalte hende, hvordan alt var tilganget efter Merlins raad og hvad Merlin hadde spaadd om dette barn. Og kongen glædet sig meget. Fru Igerne sa: «Det er vel, at jeg vet, hvem som er far til mit barn.» Men det staar ikke skrevet i de gamle bøker, og derfor vet jeg ikke, hvad hun ellers mente og tænkte om dette.

Snart efter fødte dronningen et stort og fagert guttebarn. Kong Otar lot det tvætte i vin og melk, svøpe i silke og gyldenstykke og gav det til to fruer og to riddere, som han bød at bære barnet til en løndør i borgen og gi det til den, som der ventet. Saa tok Merlin gutten og red med ham om natten til en hellig eneboer i skogen; han kristnet barnet Artur, paa Merlins bud. Derfra fôr Merlin til en borg i Wales. Og den ridder, som bodde der, het herr Hektor, en from og trofast mand, dertil rik, klok, tapper og navnkundig for vaabendjervhet og ridderlig færd. Han tok kjærlig imot barnet, som Merlin bragte ham, lovet at fostre det som sit eget, og herr Hektors frue ammet Artur ved sit eget bryst.


3. Om kong Otar Dragebanes død.

Nu led nogen aar, og kong Otar faldt i en haard sygdom. Da fôr pikter og skoter fra nord ind i Engelland, herjet og plyndret, brændte fagre byer og borge og dræpte meget folk. Og kongens hertuger, jarler og riddere kunde ikke staa sig mot 7dem, men blev slagne i mange slag. «Herre,» siger Merlin, «nu er det ikke tid, at I ligger her; enten I er syk eller karsk, faar I møte eders fiender og selv føre eders mænd i striden, skal I end bæres til kampen paa en baare.» Saa lot kongen sig bære mellem fire hester paa en gylden seng foran sin hær, og han møtte kongerne fra nordlandene ved Sankt Albans kirkeby, og der blev det største slag kong Otar hadde kjæmpet. Den dag vandt hans hær en fager seir, men kongerne av Skotland blev slagne, mistet mange mænd, og resten flydde.

Nu fôr kong Otar og hans hær hjem til London, takket og lovet Gud for seiren, og der var fest og glæde i byen. Men kongens sygdom blev snart saa meget værre, at han laa uten maal og mæle i tre døgn. Da sørget hans mænd meget; de gik til Merlin og bad om hans raad. «Her er ingen raad,» svarer Merlin, «uten Guds vilje; vi faar bøie os for den. Men møt alle imorgen for kongen, I gode herrer og riddere av Engelland, da skal Gud og jeg gjøre det slik, at han faar mælet tilbake, før han dør.» Om morgenen samledes da fremfor kong Otar alle hans ypperste mænd og Merlin med dem, og Merlin siger høit: «Herre konge, er det eders vilje, at Artur, eders søn, skal arve riket efter eder?» Da svarer Otar Dragedræper, saa alle kan høre det: «Signe Gud min unge søn, og jeg velsigner ham og byder ham at bede for min sjæl. Hils ham, at han skal kræve min krone og mit rike, som er hans med rette, ti han er den sidste av Brutus’ æt. Og vil han ikke søke at vinde sin ret, da skal han ikke nyde min velsignelse, men min forbandelse.»

8Saa gav kong Otar op sin aand, og han blev jordet som det sømmer sig for en konge, og der var stor sorg i landet.


4. Om det forunderlige sverd, som stod i en sten, og hvorlunde Artur blev kaaret til konge.

Nu stod det ilde til i Engelland, for hver en fyrste eller jarl, der raadde over mænd nok til det, krævet kronen for sig og vilde være konge i landet. Og de feidet paa hinanden i mange aar, spildte hinandens blod, la landet øde og førte stor nød og elendighet over det arme menige folk, for nu var der hverken lov eller ret i riket. Og fiender kom ind fra nord og over havet fra øst, herjet og plyndret, saa tilslut stod hele dette fagre land i den yderste fare.

Da gik Merlin og erkebispen av Canterborg sammen i raad, og erkebispen sender bud ut, at hver en hertug og baron og lendermand, som eier borg og fæste, og hver en ridder som er i riket, han skal møte i London om julekvelden, og hvo som ikke lyder og kommer, han være forbandet i kirkens store ban. Ti Jesus var født paa en julenat, og da skedde underet, at han kom og blev menneskeslegtens konge og frelser, og nu vil et nyt under ske, at Vor Herre Jesus vil paa denne julefest aabenbare, hvem som skal være Engellands konge og frelsermand.

Saa red da alle rikets stormænd og riddere op til London paa julekvelden, og mange av dem skriftet 9og renset sig for synden, paa det at Vorherre snarere skulde vælge dem. Og julemorgen længe før dag kom de sammen og bad i Londons største kirke, som var Sankt Pauli kirke. Og da den første messe var utsungen, saaes der paa kirkegaarden, ret ut for høialteret, en firkantet marmorsten opreist. Midt paa den var der likesom en ambolt av staal, en fot høi, og i ambolten stod det fagreste sverd som nogen ridder har skuet. Men paa ambolten var der skrevet med gylden skrift: Hvo som utdrager dette sverd av denne sten og ambolt, han være Engellands konge ved sin fødsels ret og Guds naade.

Folket paa kirkegaarden saa det og undredes og forfærdedes; saa sendte de bud ind i kirken til erkebispen. Men erkebispen bød ridderne bli i kirken, bede og rope til Gud og ingen røre sverdet, før høimessen var tilende. Derefter gik de ut, saa stenen, og da de hadde tydet skriften paa ambolten, var der mange fyrster som fristet at utdrage sverdet, men ingen orket rokke eller flytte det. «Ikke er han her,» siger erkebispen, «som skal vinde dette sverd, men Gud vil føre ham hit, naar tid er.» Derpaa bød han ti riddere av ædel byrd og fagert rygte holde vakt ved sverdet, og han lot opreise et telt for dem der paa kirkegaarden. Saa blev det utropt, at hver mand som vilde, maatte frit friste at drage sverdet ut. Men der var ingen som kunde.

Om nytaarsdag skulde der holdes stor turnering og dystridt, ti erkebispen hadde befalet ridderskapet at forbli i London og vente paa, at Guds raad og vilje skulde aabenbares. Nu hændte det, at mellem 10dem som var i London, var ogsaa herr Hektor med herr Kei, sin søn, og ung Artur, sin fostersøn. Herr Kei var just blit ridder Allehelgensdag forinden. Og nytaarsdag efter messen, da ridderne red til turneringen, da merket herr Kei han hadde mistet sit sverd. Saa bad han Artur ride tilbake til herberget og hente ham et andet. «Det vil jeg gjerne,» svarer Artur og rider hastig hjem. Da var herberget stængt og alle mennesker ute, ti Hektors frue og hele hendes følge var gaat for at se paa turneringen. Artur blev harm og sorgfuld: «Ikke skal min broder Kei være sverdløs idag,» siger han til sig selv, og han rider til kirkegaarden, binder sin hest i grinden og gaar frem til stenen. Der var ingen riddere i teltet, ti de var alle ved turneringen. Da tok Artur sverdet som stod i stenen, la sin haand paa hjaltet, og lettelig drog han det ut. Saa sprang han paa hesten, red til sin bror og gav ham sverdet.

Men straks herr Kei fik det i sin haand, kjendte han det, at det var sverdet som stod i stenen, og han ropte paa sin far herr Hektor og sa: «Herre fader, se her er det forunderlige sverd; visselig er det Guds vilje, at jeg skal være dette rikes konge.»

Da byder herr Hektor ham tie og siger de skal følge ham, baade Kei og Artur. Og de rider lønlig fra turneringen, og Hektor fører dem til kirken og ind i den. Der lar han sin søn Kei sverge paa den hellige bok og fortælle, hvordan sverdet er kommet ham i hænde. «Herre,» siger denne, «min broder Artur bragte det til mig.» «End du, hvordan fik du sverdet?» spør herr Hektor. «Herre fader, det kan jeg vel fortælle. Jeg red hjem til herberget 11vort for at hente et sverd til min broder Kei. Ingen var hjemme og kunde lukke mig ind; da tyktes det mig harmelig, at han skulde være sverdløs, og jeg fôr hit og tok sverdet ut av stenen.»

«Nu skjønner jeg grant,» siger Hektor, «at I er den som skal være Engellands konge.» «Hvi saa,» spør Artur og forbauses saare. «Det er Guds vilje,» svarer hans fosterfar. «Ti ingen skulde kunne røre eller rokke eller bortta dette sverd av ambolten, uten den som Gud har kaaret til konge over os alle. Eller sæt sverdet ind der det stod, og la mig se, om du atter kan utdrage det.» «Det er ikke stor kunst,» siger ung Artur og ler. Men derefter forsøkte herr Hektor selv og herr Kei at ta sverdet av stenen, og de evnet ikke at rokke det. Men Artur tok det ut mange ganger uten møie.

Da knælte herr Hektor ned paa jorden og herr Kei med ham. Men ung Artur siger helt forferdet: «Kjære herre fader min og I min hjertenskjære broder, ikke tør I knæle for mig!» «Nei, nei, Artur, min høie herre, aldrig var jeg eders fader eller I min søn, men nu skjønner jeg I er mere ætstor end jeg tænkte.» Saa fortæller Hektor, hvorlunde Merlin bragte Artur til ham som et spædt barn. Men gutten graater bitterlig, da han hører, at Hektor er ikke hans far.

«Herre Artur,» siger Hektor, «vær os en god og naadig herre, naar I blir konge.» «Svige mig Krist paa dommens dag,» siger Artur, «om jeg nogentid glemmer I var mig en god og kjærlig fader, og aldrig har jeg kjendt anden moder end eders milde, fagre frue – mangen gang hørte jeg hende sige, at 12jeg sov i hendes arm og diet hendes bryster, da jeg var ung og liten. Og Gud glemme mig, om jeg nogentid glemmer, at I var mine gode forældre og Kei min kjære broder. Er det Guds vilje, at jeg skal være konge i dette rike, da vil jeg opfylde alt I begjærer av mig.» «lntet andet vil jeg begjære,» siger Hektor, «uten at I gjør min søn Kei til eders stallar.» «Saa være han,» svarer Artur, «og min første mand og kjære fosterbroder, til døden skiller os.»

Derefter gik de til erkebispen og fortalte ham, hvordan Artur hadde vundet sverdet.


5. Hvorlunde Artur utdrog flere ganger det forunderlige sverd, og om at han blev kaaret til konge.

Da bød erkebispen, at alle de riddere, som i staden var, skulde møtes paa kirkegaarden trettendedag jul, saa skal det aabenbares, hvem som eier sverdet og kronen. Da drog ung Artur sverdet ut for deres alles øine. Men mange herrer og riddere blev saare harmfulde og rasende, og sa det monne være stor spot og skam for dem alle, skulde en skjegløs gut, som ikke var av kongeblod, herske over landet og bli deres overherre. Da blev det bestemt, at saken skulde staa hen til Vorfrue lysmesse, saa vilde de komme sammen der igjen. Og de ti riddere skulde vogte stenen og sverdet dag og nat imens. Saa om lysmesse kom de sammen, 13endda flere herrer og riddere, og Artur vandt sverdet like let som han hadde gjort om jul. Da fik fyrsterne saken skutt ut til paaske, og det gik like ens, at Artur utdrog sverdet, men nu vilde de ha frist til pinsefesten.

Og paa erkebispens og Merlins raad gik der bud til slike høvdinger og riddere, som hadde kjendt kong Otar Dragebane og været hans trofaste mænd og gode venner, herr Boudvin av Lille Bretland, herr Ulfius, herr Brastias og andre; disse skulde være om Artur til alle tider og ikke vike fra ham før pinsefesten; ogsaa herr Hektor og herr Kei vogtet ham dag og nat.

Da pinsefesten kom, forsøkte mange hundrede riddere og fyrster at drage sverdet ut av stenen, men ingen evnet det uten Artur; han drog det uten møie, mens hele ridderskapet og alt folket saa derpaa. Og hele det menige folk skrek straks: «Artur skal være vor konge; nu vil vi kaare ham og ikke vente længer, ti vi ser dette er Guds vilje. Og hvo som staar ham imot, vil vi dræpe!»

Saa knælte alle ned, rike og ringe, og bad om hans miskundhet for de hadde saa længe staat ham imot. Og Artur tok sverdet i begge hænder, bar det op til høialteret, og erkebispen signet sverdet og kongen, og den bedste ridder, som var der, slog Artur til ridder. Derefter svor Artur høit for folket og ridderskapet at være en retfærdig konge og en sand kristelig ridder til sit livs ende. Siden blev han kronet av erkebispen, og der var stor glæde i landet.


6. Hvordan Artur begyndte sit kongedømme.

14Nu lot kong Artur alle riddere og herrer, som holdt land under kronen, sverge sig lydighet og tjeneste. Og der kom meget folk og klaget for kongen over uret de hadde lidt, siden kong Otar døde, baade herrer, fruer, borgere og bønder. Kong Artur hjalp enhver til at faa ret, saa brøde blev sonet og land og gods git tilbake til dem, som eiet det med rette. Og Artur gjorde Kei til sin stallar og herr Boudvin til sin øverste hærfører; herr Ulfius gav han sit segl at gjemme, og herr Brastias blev vogter over landets nordgrænse omkring den elv, som heter Trent. Der herjet og plyndret dengang skotter og sakser, men faa aar efter vandt Artur hele Skotland under sig.

Saa fôr kong Artur hjem til Wales, og han lot byde til en stor fest, som skulde holdes ved sankthans i Karlion, hans borg. Til den fest kom kong Lot av Lotian og Orkney med fem hundrede riddere, kong Uriens av Gor med fire hundrede riddere, kong Nentres av Garlot med syv hundrede riddere, kongen av Skotland med seks hundrede riddere, dertil en konge, som kaldtes De hundrede ridderes konge, men denne konge og hans følge var de vaabendjerveste og bedst væbnede mænd av alle. Og kongen av Karados kom dit med fem hundrede riddere. Artur blev hjertelig glad, for han trodde disse konger og riddere kom for at hylde ham, saa han skikket sendebud til dem med rike og kongelige gaver. Men de seks konger haanet sendebudene og vilde ikke motta Arturs gaver: «Ti,» siger de, 15«vi vil intet ha av en skjegløs gut av lav byrd, og stor skam vilde det være, skulde slik en faa herske over dette fagre land. Og derfor kommer vi med skjænk og gaver til ham, og vi skal gi ham det, vi bringer, mellem hans hals og skuldre.»

Men Artur hadde bare fem hundrede riddere hos sig; derfor stængte han sig paa sine mænds raad inde i sin faste borg, og de seks konger la sig om borgen med den store hær. Dog Artur hadde nok av mat og drikke i borgen og fuldt op av piler, kastespyd, stenslynger, sten og alt han trængte.

Da nu kongerne hadde beleiret Karlion i femten dage, kom Merlin til dem, og de spurte ham: «Hvorfor er dette barn Artur kaaret til konge?» Da fortalte Merlin dem hemmelig, hvis søn Artur monne være og alt om hans byrd. Og kongerne siger: «Da er han en horesøn.» «Ingenlunde,» svarer Merlin i stor harme, «ti fru Igerne var kong Otars egteviede husfrue og kronede dronning den tid Artur blev født, og blev han endog undfanget nogen tid før deres bryllup var drukket, saa var det kun en ringe synd, siden ingen av dem brøt egteskaps tro derved, ti hun var enke vorden tre timer forinden, og kong Otar hadde aldrig anden hustru end Igerne. Og derfor er Artur ingen horesøn, og I tør sige og gjøre som I vil, men Gud er over os alle, og jeg vet det er i hans raad, at Artur skal herske over hele Engelland, Wales og Skotland, Irland, Frankrike og mange andre lande dertil, og ilde vil det gaa eder, om I staar ham imot.»

Somme av kongerne var nu mest tilsinds at lyde Merlins raad og bøie sig under Artur. Men kong 16Lot lo av dem og spurte sine fæller, om de vilde la sig raade av en troldkarl og drømmetyder.

Dermed svandt Merlin bort fra dem og stod straks for Artur i hans kammer. Han bød ham gjøre utfald mot de seks konger i denne samme time; «men herre,» siger han, «det forunderlige sverd, som I vandt ved underet, det tør I ikke svinge, før I trænges av stor nød og fare.» Saa red Artur ut av Karlion med sin hær, og tre hundrede riddere av de seks kongers hær red imot ham og ropte de vilde falde ham tilfote og tjene ham for den saks skyld, som Merlin hadde berettet. Da blev kong Artur hjertelig glad. Og han faldt over kongernes leir og var selv i brodden av sin hær, red vældig frem og hugget mandige hugg. Herr Boudvin, herr Brastias og herr Kei holdt sig hele tiden tæt ved ham. Og saa fagert var det at se Arturs skjønhet, manddom og vaabenfærdighet, da han stevnet frem foran sin hær med sine tro fæller om sig, at somme av de seks konger kunde ikke andet end fryde sig ved at skue det.

Da brøt kong Lot, kongen av Karados og De hundrede ridderes konge ut fra hæren, og de red en lønvei gjennem en skog, som var like ved, og faldt Artur i ryggen. Og Artur kastet sin hest omkring og fôr mot kong Lot, men denne slog hesten under Artur, saa den unge høvding faldt ned til jorden, og nu var hans hær haardt trængt fra alle kanter. Men herr Brastias og herr Kei satte kongen op paa en frisk hest, og dermed drog han ut sit sverd Eskalibur, og det var saa blank en brand, at det lyste i hans uvenners øine som vel tredve 17fakler. Men det navn Eskalibur betyder klingen som biter staal. Og nu stevnet Artur frem og hugget vældige hugg med det; da varte det ikke lang stund, før hans uvenner maatte snu og rømme marken. Og nu strømmet de til valen, borgere og bønder av Karlion, med klubber, stener og kniver, og de dræpte mange riddere. Men de seks konger holdt sig sammen, og om dem samledes saa mange av deres riddere, som var ilive, og de undkom og flydde. Og Merlin bød Artur ikke sætte efter dem.


7. Hvordan Artur sluttet forbund med kong Ban og kong Bors og førte krig med elleve konger.

Nu drog kong Artur til London og kaldte sine jarler og riddere sammen i raad. De svarte, de vil ikke raade ham, men alene love at staa fast med ham i striden, «og da mener vi I har en sterk og fager hær.» «I taler vel,» siger Artur og takker for deres troskap og høie mod.

Men Merlin tar tilorde og mæler: «Endda er I ikke sterk nok til at utholde denne dyst, ti disse seks konger er saa tapre og mægtige konger, at der lever ikke bedre mænd paa jordens runde skive idag, og nu har de forenet sig med fire konger til og en mægtig hertug, saa I, kong Artur, kan ikke overvinde dem med eders rikes ridderskap alene. Men over sjøen lever der to brødre, som er mægtige konger og tapre riddere; de heter kong Ban av Brabant og kong Bors av Frankrike. Og nu har de 18ligget i krig mangfoldige aar med en konge, som heter kong Claudas, keiserens søstersøn av Romaborg, og lykken veksler ofte i den krig, men følger mest kong Claudas, ti hans rigdom er uten ende, saa han kan leie sig hjælp fra mange fjerne riker og lande. Nu er det mit raad, at I skal skikke sendebud til kong Ban og kong Bors, at de skal komme eder til undsætning i eders krig mot de elleve konger, saa skal I siden forene eder med dem mot kong Claudas.»

Dette raad likte alle godt, og kong Artur sendte da herr Ulfius og herr Brastias over sjøen med brev og bud. De kom vel frem til Brabants borg efter mange eventyr, som ikke her skal fortælles. Og lykken var saa god, at i Brabant var paa den tid baade kong Ban og kong Bors; saa blev Arturs sendebud vel mottagne, og da kongerne hadde læst Arturs breve, glædet de sig meget og gav sendebudene store gaver, men de lovet at komme over sjøen med en stor hær endnu før Allehelgensdag.

Saa paa Allehelgensdag sat tre konger sammen i Londons borg, og der var stor glæde og fryd i hallen. Herr Kei tjente selv kong Artur for bordet, ti det embede vilde han aldeles ikke fravike, men herr Lukan, som var kong Arturs mundskjænk, tjente kong Ban, og herr Griflet tjente kong Bors. Og dagen efter var der en stor turnering; syv hundrede fagre riddere paa skjønne hester dystet der, baade mænd og hester var saa prægtig smykket og klædt og væbnet, at det var et under at se paa det. Og rundt om engen, der dysten skulde staa, var opreist sæter trukket og overdækket med gyldenstykke, 19silke og fløil; der sat de tre konger med erkebispen av Canterborg og hele geistligheten, de gamle riddere, jarler og herrer, som ikke var med i kampen, og utallig mange skjønne fruer og møer, som vilde se den skjønne lek. Da udmerket sig mange riddere baade av Engelland og Frankrike; de ypperste i den turnering blev herr Kei, herr Ladinas av Frankrike og herr Gratian av Brabant.

Derefter brøt kongerne op og drog nordover med sine hære. De la sig i den borg, som heter Bedegran, men paa Merlins raad sendte Artur fra sig ti tusen mand og lot dem gjemme sig i en skog nær borgen. Og de seks konger, som var blit slagne ved Karlion, fôr sydover med stort døn og gny, ti nu hadde de faat fem konger til med sig, og deres hær var femti tusen ryttere og ti tusen mand fotfolk. Saa la de sig for Bedegran og beleiret borgen.


8. Om en drøm, som De hundrede ridderes konge drømte, og om det store slag for Bedegran.

Mens de elleve konger laa foran Bedegran, drømte De hundrede ridderes konge en nat, at der kom en sterk storm, og den bar ned deres borge og byer, og efterpaa kom en vandflom og skyllet alting væk. Han fortæller drømmen til sine staldbrødre, som ligger i teltet med ham, og de svarer: «Den drøm varsler visselig et stort slag og en vældig blodstrøm.» Endda mens de taler om dette, hører de rop og skrik og vaabengny fra leiren, og vakterne kalder høit: «Til vaaben, til vaaben, herrer, fienden er over os!»

20Nu satte kong Artur, kong Ban og kong Bors ind paa de elleve konger saa heftig, at deres telter styrtet sammen over dem. Men de elleve konger satte sig tappert til motverge og fik snart samlet sine hære i god orden, saa før dagen grydde, laa ti tusen lik paa valen. Men paa Merlins raad red kong Ban og kong Bors undav med ti tusen mand og la sig i skjul bak skogen, forat kongerne fra nord skulde gaa desto hidsigere paa, naar de saa, at Artur hadde bare tyve tusen mand. Og nu tok det til at lysne, saa hærene kunde se hinanden, og de elleve konger blev overmodige, da de saa fiendens ringe styrke. Men Arturs hær kjæmpet saa tappert, at snart hadde mange tusen av hans mænd hugget sig ind i nordlandshærens tætteste fylkinger. Og der øvet hans riddere mangen vaabendaad, som sent skal glemmes. Da kjæmpet herr Ulfius mot hertug Eustakius av Kambenet og kong Klariens av Nordhumberland, og hans hest blir fældet under ham, men ridderen kommer sig fri av den, og tilfots verger han sig mandig mot stor overmagt. Da herr Brastias ser sin staldbror stedt i den yderste fare, render han mot hertugen, og med et lansestik bærer han hest og mand til jorden, men lansen splintres i Brastias’ hænder, og kong Klariens vender sig fra Ulfius og stevner ind paa Brastias. Denne faar tat en død ridders lanse, og nu tørner han og kongen sammen saa haardt, at begge deres hester stuper og bryter sine knær i det haarde ben, og braket derav høres høit over kampgnyet. Og begge ridderne blir liggende i uvit paa jorden en lang stund. Men da herr Kei ser Ulfius kjæmpe tilfots, rider han ind 21paa kong Nentres og støter ham av sadlen, han tar hans hest og fører den til Ulfius, som siger ham «Gramerci». Men kong Lot og De hundrede ridderes konge farer ind paa Kei, og Kei saarer kong Lot med sit spyd og kaster ham av sadlen, og herr Brastias, som er kommet sig op igjen, faar kong Lots hest av Kei. Men nu trænges herr Kei haardelig av De hundrede ridderes konge og ti av hans mænd, og snart har Kei og Ulfius mistet sine hester, og de staar paa jorden, ryg mot ryg, og verger sig med sine sverd mot overmagt; deres fiender falder rundt omkring dem, men nye trænger stadig ind paa dem. Det ser herr Hektor, at hans søn og Ulfius snart maa lide en ynkelig død i støvet under hestehoverne, og han iler dem til undsætning, men kong Kradelment av Nordwales møter ham og de skifter hugg, saa gnisterne springer av deres sverd og fliserne fyker av deres skjold, indtil kong Kradelment kløver Hektors skjold og hugget gaar gjennem hestens hals og den styrter med Hektor. Da rider kong Artur selv ind i denne flok; han er vild som en løve og han hugger kong Kradelment ned og tar hans hest ved tømmen, løfter Hektor op paa den og siger: «Ta denne hest, kjære fosterfader, jeg mindes vel første gang jeg fik sadel og hest av eder.» Og nu kommer herr Brastias til, og de strider ved Arturs side, han og Hektor. Der er fjorten riddere om Kei og Ulfius, men Brastias hugger den ene over hjelmen, saa sverdet stanser i hans tandgar, og Artur hugger til en anden i skulderen, og Eskalibur biter staal og brynjeringer som uldtøi, og skulder og arm flyr langt bort over marken, og en anden hugger 22han i tindingen, saa halve hodet falder ned paa jorden. Og herr Hektor støter til en ridder med lansen, saa odden gaar gjennem skjold og brynje og bryst og kommer ut paa ryggen. Da flyr de andre riddere, og Kei og Ulfius faar de faldne ridderes hester.

Og først er den grønne eng, hvor slaget staar, blit trampet sort, men siden reiser sig støvet som skyer, saa skogen omkring er ganske gjemt, og blodrøken staar som en taake over valen. Men dønet av det store slag kan høres mangfoldige mil omkring, og det gaar over berg og dale.

Men da begge hære begyndte at bli trætte, brøt de ut av skogen, de ti tusen mand, som Merlin hadde skjult der, fra en side, og kong Ban og kong Bors med sine hære fra den anden, og kong Ban red frem med slik fart, at hans ansigt var mørkt som en blaamands.

«O Jesus hjælp os,» siger kong Lot, «nu er vi i den haardeste nød og fare, ti her ser jeg to av de ypperste konger i kristenheten, og de kommer ung Artur til undsætning – visselig er det ved Merlins raad og kunst, at de er kommet hit uten vi visste det!»

Men endda samlet kong Lot om sig de ti andre konger med størsteparten av deres ridderskap, og mandig møtte de de to konger, som stevnet frem under merket av grøn sindal med en gylden hind utsydd derpaa. Og nu blev der saa stor en dræpning, at kong Lot graat av sorg, da han saa sine gjæveste riddere og bedste mænd falde trindt omkring sig. Ti der hvor disse tre konger red frem, Artur, Ban og Bors, steg hestene i blod over hasen.

23Tilslut blev de elleve konger med saa mange av sine mænd, som endnu var ilive, trængt over en liten elv. Men da Artur vilde sætte efter dem, viste sig med en gang Merlin paa en kulsort hingst, og han holdt sine hænder op og ropte: «Stans!»

Og han siger til Artur: «Tykkes dig ikke, at nu er der rundet blod nok? Ti av tre snese tusen mand er nu ikke uten femten tusen ilive. Gud vil ikke du skal forfølge disse elleve konger videre og dræpe mere folk, og derfor vil lykken vende sig fra dig, om du frister. Men nu vil du faa fred for dem i tre aar, for de har mere i sine hænder end de vet om: romere og blaamænd har landet i deres riker og plyndrer og brænder, saa frygt ikke for dem i tre aar. Men drag hjem og la opsamle alt hærfang her av valen; del det ut til dine mænd og spar hverken guld eller sølv, ti dine venner har forskyldt, at du lønner dem fyrstelig; idag har de kjæmpet for dig mot den tapreste og sterkeste hær i verden, ti disse elleve konger er uten like.»

«Det er sandt,» siger kong Ban og kong Bors, «ilde er det, kong Artur, at de staar eder imot, ti vilde de bøie sig under eder, da var I den første konge i kristenheten.»

Saa drog hærene hjem til London, og Artur delte byttet med Ban og Bors og skjænket dem kongelige gaver av sit eget gods, og de tre konger delte ut til sine riddere og mænd, saa en og hver ned til den ringeste og yngste svend blev rikelig lønnet.


9. Om den dødelige synd, som blev Arturs undergang tilslut.

24Nu drog kong Ban og kong Bors hjem, og kong Artur lovet at komme over sjøen til maidag med en stor hær og hjælpe dem mot kong Claudas. Og da han kom, vandt Ban og Bors en stor seir over denne konge, og siden var der fester og turneringer i Frankrike og Brabant. Saa fôr Artur glad hjem til London.

Der kom til ham Margisa, dronningen av Orkney, med sine fire sønner Gavein, Gaheris, Gared og Agravein. Og hun kom med bud fra sin husbond kong Lot og talte om forlik, men lønlig var det hendes erende at speide. Og ikke visste hun, at Artur var hendes mors søn, og Artur visste ikke hun var hans søster.

Men fru Margisa var en saare fager og lystig frue, dog ikke saa tugtig som hun var fager; herr Gaheris, hendes egen søn, dræpte hende, da hun laa i herr Lamoraks armer.

Kong Artur likte vel at skjemte og tale med den skjønne dronning, og det gik da slik, at tilslut vilde han sove med hende. Hun var villig nok, og han avlet med hende en søn, Mordred. Fru Margisa blev paa hans borg en maaned.

Men nogen tid efter, da Artur var ute paa jagt og han hvilte paa et ensomt sted i skogen, kom Merlin til ham i et barns lignelse. Og dette barn siger ham, hvem han er. «Kong Otar Dragebane var din far, og han avlet dig med Igerne, sin dronning.»

25«Du lyver,» siger Artur, og han blir rød og blek. «Ikke er du saa gammel, at du kunde kjende min far.» «Jeg kjendte ham bedre end nogen mand der lever,» svarer barnet, og Artur blir meget forbitret. Da gaar Merlin og kommer igjen som en gammel mand paa fire snese aar, og han spør Artur: «Hvi er I saa sorgfuld?» «For mange ting,» siger Artur, «vel maa jeg være sorgfuld og urolig. Ti her kom til mig et barn og talte om ting, som mig tyktes han ikke kunde vite om.» «Det var sandt endda,» siger Merlin, «hvad gutten sa.» «Jesus Krist,» siger Artur, «vær du mit skjold, ti nu har jeg visselig fortørnet Gud svarligen.» «Det er saa,» svarer den gamle mand, «ti du har sovet hos din egen søster. Og ved dig er hun nu med det barn, som skal vorde din banemand og ødelægge dette fagre rike, og for denne din synds skyld skal saa meget av det ædleste blod spildes, at Herrens engler i himmelen skal klage høit av ynk over det.» «Hvem er I,» siger Artur, «der tør bære mig slik tidende?» «Jeg er Merlin,» svarer den anden og staar der i sin egen skikkelse. «Det var mig, som talte til dig i det barns lignelse.»

Da forfærdedes Artur og sa: «Visselig har du underlige og ræddelige evner, og jeg vet, at du kjender mange ting, som er skjult for andres øine. Men før har du sagt mig, at jeg skulde dø i ærefuld strid?» «Spør om intet,» svarer Merlin, «men trøst dig. Gud er miskundelig: mindes det ord, at den har et langt liv for sig, hvis banemand endnu er ubaaren, og maa du endog lide den legemlige død for den dødelige synd dit kjød har syndet, saa undes 26dig mange aar, og du kan vinde det evige liv i himmerike, Guds velbehag, og ære og ry paa jorden. Jeg har mere aarsak til at sørge end du, ti dig er eslet en fager død med Eskalibur, dit gode sverd i din haand, men mig er eslet en elendig ende, ti jeg vet, at jeg skal sættes levende i jord.»

Nu red de tilbake til Karlion og talte om disse ting imens. Men hjemkommen byder kong Artur, at der skal straks gaa bud til Igerne, dronningen, «ti siger hun som I, da maa jeg tro det.»

Saa kom fru Igerne til Karlion i stor hast, og hun hadde med sig sin yngste datter, Morgan le Fay, den fagreste mø nogen kunde se for sine øine.


10. Om dronning Igerne.

Da dronningen steg frem i hallen, gik herr Ulfius hende imøte og ropte høit: «Se forrædersken! Visselig er I den falskeste moder, og I har forraadt eders egen søn og eders konge og nær forspildt hans liv.» «Var eders mund,» siger Artur, «hvadfor ord I utsiger!» «Det vet jeg vel,» svarer Ulfius, «og her er min hanske, la den mand, som vil tale imot mig, ta den op! Ti dronning Igerne alene er skyld i den store krig I har maattet føre, og al den trængsel og møie I maatte utstaa. Ti hadde hun villet kjendes ved eder den tid Otar Dragebane var ilive eller siden, da I kom til eders kongedømme, og hadde hun villet tale om eders byrd og hvis søn I er, da skulde visselig alle de, som har staat eder 27imot, være faldt eder tilfote, og gjerne hadde de da hyldet eder som Engellands konge.»

Men dronning Igerne svarte og talte:

«Jeg er kun en kvinde og kan ikke rense mig i tvekamp mot herr Ulfius, uten nogen ridder vil anta sig min sak for Guds skyld og hans milde moders. Men I vet bedst, herr Ulfius, hvorlunde kong Otar kom til mig i Tintagel, min egen borg, i min kjære husbonds lignelse og avlet med mig et barn, tre timer efter min gode herres død. Og maanedsdagen derefter gav jeg mig i egteskap med ham, paa eders raad. Og det var paa Otars bud, at barnet blev git Merlin i vold straks det var født. Og alt jeg vet, er at jeg fødte kong Otar en søn, men de undte mig ikke at lægge ham til brystet eller kysse hans mund, før de tok det fra mig. Og aldrig fik jeg vite, hvor Merlin førte barnet hen, eller hans navn, saa jeg kunde ikke kjende ham. Ikke vet jeg om nogen kvinde uten vor naaderike frue og dronning, den hellige jomfru Maria, der har fristet saa tung en sorg og elendighet som jeg.» Og hun graat bitterlig.

Da kysset herr Ulfius hendes hænder og sa: «Ikke I, frue, er at laste, men Merlin.» Og Merlin tok Arturs haand, leiet ham frem og sa: «Her ser I eders moder.» Og Artur tok sin mor Igerne i sine armer, og de kyssedes og graat sammen.

Siden herberget han hende paa det bedste og viste hende kongelig hæder med fester og en prægtig turnering.


11. Hvordan Artur fik slire til sit sverd.

28Nu hændte det en søndag efter messen, da Artur sat tilbords i hallen paa Karlion og hans mor ved hans høire side, men Morgan le Fay, kongFay, kong] rettet fra: Fay,kong (trykkfeil) Uriens’ dronning, ved hans venstre haand, og hans gjæve mænd og trofaste riddere sat rundt om ham, og væbnere og svender tjente for bordet – da kom en gylden hind flygtende ind i hallen, og den fulgte tredve røde hunder, der gav hals, men en snehvit tispe hadde bitt sig fast i hindens bog. Tre ganger gik jagten rundt om bordet, saa flydde hinden ut igjen den vei hun var kommet, og hundene fulgte

Dette tyktes alle ridderne være et sælsomt eventyr, og de bad Artur vælge ut en av dem til at følge eventyret. Men kong Artur svarer, idag vil han selv ride ut og vinde den gyldne hind til sin mor fru Igerne og den hvite tispe til sin søster Morgan. Saa svinger han sig paa sin hest, lar løse sine hunder, tolv sølvgraa mynder, og rider ind i skogen paa den kant han hører losen gaar. Og tre nætter og dage følger han hinden.

Men paa den fjerde dag kom han til en bæk, og ved den var opreist et telt, og foran teltet sat en ridder paa en gylden karmstol; ved hans side stod en prægtig dystløper bundet til et træ, og i træet hang ridderens lanse og skjold. Straks han saa Artur, sprang han i sadlen, tok skjold og lanse og red Artur imøte. «Nu maa du staa mig en dyst, ti her kommer ingen ridder forbi uten han maa dyste med mig.» «Men jeg følger den gyldne hind og den hvite tispe,» siger Artur, «det er mit eventyr idag.»

29«Endda faar du møte mig,» siger ridderen av kilden, «ellers kalder jeg dig ræd for hver mand.» «Jeg har ingen lanse,» svarer Artur. «Det kan du faa av mig,» sa den fremmede og vinker paa sin svend; han bringer mange lanser frem, og Artur vælger sig en. Saa rider de sammen, og begge lanser splintres mot skjoldene i det første ridt. «Du dyster godt,» siger ridderen av kilden, «aldrig saa jeg saa ung en ridder sitte bedre i sadlen; la os prøve et ridt til.» Saa red de sammen tre ganger, men i det fjerde ridt fløi den fremmedes spær i splinter, og Artur støtte gjennem hans skjold og ind i hans side, saa lansen brast og odden sat i ridderens liv, men hest og mand styrtet til jorden.

Da sprang Artur av sadlen, og han var saare sorgfuld, ti han frygtet han hadde dræpt denne tapre og vaabendygtige mand, som han gjerne vilde tat levende. Saa løste han hjelmen av den andens hode, pustet ind i hans mund og næse og stillet blodet med stykker, som han skar av sin kappe. Snart aapnet ridderen av kilden sine øine, og spurte straks: «Sig mig eders navn, ti sandelig er I en ypperlig ridder, og gjerne gir jeg mig i eders hænder.» «Jeg er kong Artur,» svarer denne. Da blev den fremmede ridder glad; han het kong Pellinor av Wales, herr Lamoraks og herr Percivals far. Artur bød svenden føre sin herre til et kloster nær ved, og naar saaret var lægt, skulde kong Pellinor ride til Karlion og overgi sig i fru Igernes hænder; da vilde kong Artur hædre ham mellem sine ypperste riddere. Derpaa fôr Artur videre i hindens spor.

Mot kveld kom han til en sjø, og ved sjøen stod 30et telt; foran teltet var der en opsadlet stridshingst, og i et træ hang et blodrødt skjold med en gylden hind malet oppaa. Men foran teltet laa alle kong Arturs mynder ihjelhugne. Og Artur blev vild som en bjørn, da han saa det, og red til træet, slog med skaftet av sin lanse paa skjoldet, saa det gungret, og straks kom en fuldt væbnet mand ut av teltet. «Er du den som har dræpt mine mynder,» spør Artur. «Jeg har saa,» svarer ridderen av det røde skjold, «de jaget paa min gyldne hind, som min frille, dronningen av Nordgalis, skjænket mig den dag jeg vandt hendes ære.» «Skam og skjendsel over dig,» mæler Artur, «som dræper umælende dyr, der ikke har gjort andet end de skulde. Du kunde biet og svalet din harme paa mig, en riddersmand og din like.» «Det kan jeg endda gjøre,» siger ridderen, svinger sig paa sin hest og griper spær og skjold. Og nu rider de mot hinanden med døn og gny, og Artur er saa forbitret og vild, at han kaster sin motstander av sadlen med det første lansestøt, og han springer fra sin hest, river ut sit sverd og vil gi den anden banehugg, endda han ber om naade.

«Du skal ingen naade faa,» siger kong Artur, «siden du saa uridderlig har myrdet en anden mands jagthunder; det var skam, skulde slik en undes riddersnavn og liv.»

Da staar Merlin ved Arturs side og holder hans haand. «Skam faar du selv,» siger han, «om du dræper en falden fiende, som ligger vergeløs i græsset. Selv er du uværdig til at bære riddersnavn, uten du hjælper ham op og byder ham vælge, om 31han vil overgi sig paa de kaar du sætter ham, eller kjæmpe videre med dig tilfots og med sverdet.» Da gjør Artur efter Merlins ord, og den faldne ridder overgir sig; det vælger han. Men Artur sætter ham de kaar, at han skal ride til Karlion og overgi sig Morgan til fange, og han skal bære liket av en av Arturs mynder foran sig og en bak paa sin ryg. Ridderen av det røde skjold het Akkolon og var en jarl av Frankrike.

Nu gik Artur ind i teltet, tok den gyldne hind og den hvite tispe, og hinden bandt han i et silkeskjerf, men tispen tok han paa armen, og slik mente han at føre dem hjem til Karlion.

Da saa Artur sig ut over sjøen, som var et stort og fagert vand, blankt som staal. Og han blev var en arm, klædt i hvit sindal, som kom op av vandet, og haanden holdt en slire, gylden og smykket med ædelstener, og svinget den tre ganger høit i luften. Og en fager jomfru vandret henover vandspeilet. Artur undredes saare. Men Merlin sa: «Aldrig har du hat slire til dit sverd Eskalibur, som du utdrog av stenen. Men denne jomfru vil dig vel og skjænker dig denne kostelige slire. Gaa i hin baat, som ligger her mellem sivene, ro ut og ta mot sliren.» Artur gjør saa og takker jomfruen meget.

Da han kom tilbake, sa Merlin: «Denne mø, hvis underbare fagerhet du nu har skuet, heter Ninien, sjøens frue. Under dette vand er et fjeld, og i fjeldet er der en guldsal; der bor tolv jomfruer, men fru Ninien er den fagreste og dronning over dem alle. Men hvad liker du nu bedst, sverdet eller sliren?» Da ler Artur hjertelig og svarer: «Sverdet.»

32«Du taler som en daare,» svarer Merlin; «ti vel er det et ypperlig sverd, dog kunde du endda faa dets make. Men sliren er slik, at naar du er omgjordet med den, kan intet vaaben drage blod av dig, om du end staar for de sværeste hugg.»

Derpaa red de hjem. Kong Artur gav den vidunderlige slire til sin søster Morgan, som han trodde allerbedst, og bad hende gjemme den. Ti han vilde ikke bære den ved dystridt eller naar han red paa eventyr, men kun naar hans rike trængtes av nød.

Nu var der mange, som undret sig over kong Artur, at han slik vilde vove sit eget liv paa eventyr, som han skulde været en menig, fattig ung ridder. Men alle gjæve riddere og lystige unge mænd likte vel at tjene under slik en konge.


12. Om kong Riens, det budskap han sendte til kong Artur, og hvordan Artur kom kong Ljodegran til undsætning.

Et aar som kong Artur feiret paaskefesten med sine riddere i Karlion, kom der sendebud til ham fra kong Riens, en stor og forfærdelig rise. Utsendingerne melder, at risen har overvundet de elleve konger, som stod kong Artur imot, og nu tjener de ham og hjælper ham at krige paa kong Ljodegrans rike. Og til tegn paa sin underkastelse har de sendt ham sit skjeg, avflaadd med skindet, og kong Riens har derav gjort sig en brem om sin kappe. Men, 33siger sendebudene, han mangler endda et stykke øverst ved halsen, og Artur skal straks sende ham sit skjeg, avflaadd og vel garvet, ellers vil kong Riens drage ind i hans land, plyndre det og brænde op hvert hus og hver borg.

Der blir stort gny i hallen, mens sendebudene taler, men Artur byder sine mænd være stille, ti det lyster ham nok at høre dette bud tilende. Saa staar den unge konge op og mæler:

«Nu har vi hørt kong Riens budskap, og det tykkes mig saare forunderlig, ti det er vist de skammeligste og usleste ord der har været talt i en kristen konges hal. Men hør nu mit bud til kong Riens: Som I vel ser, er mit skjeg for ungt til at pryde nogens kappe. Og ikke underkaster jeg mig nogen konge eller fyrste, men ved Guds blod, som kjøpte mig, jeg vil se kong Riens underkaste sig og knæle for mig her i min hal, hvor dette bud er frembaaret, eller og vil jeg ha hans skjeg, men ikke er jeg saa grum, at jeg kræver det avflaadd; det maa vel bli paa hans hode; det vil jeg ha. Det hadde jeg tænkt, at disse elleve konger var modige riddere og værdige til den største hæder, men nu ser jeg de er ikke saa meget værd, som jeg trodde, og vi regner litet paa det, jeg og mine mænd, om vi skal møte dem alle og kong Riens dertil. Og hils eders konge, at for sine æreløse ords skyld skal han gjøre mig bod paa sine knæ eller jeg vil ha hans hode.»

Nu sender kong Artur hærbud over hele sit rike, og hans fuldtro mænd kommer gladelig til ham med væbnere, svender, ryttere og fotfolk, og lystig, 34som red de til lek og fest, stevner Artur med sine fylkinger mot kong Ljodegrans rike, Kameliard, ti Artur elsket inderlig kong Ljodegran, for han hadde været hans ven alle dage, siden først ung Artur vandt det vidunderlige sverd.

Saa blev der stor krig, slag og dræpning, da hærene støtte sammen; kong Artur støter selv den stygge rise kong Riens fra hesten, og han springer av sadlen for at møte sin fiende tilfots paa riddervis. Først hugger han med Eskalibur risen over ved knærne, ti saa ugudelig var kong Riens’ legemsvekst, at først da kan Artur naa at slaa det stygge hode fra skuldrene. Der faldt de elleve konger, som hadde staat Artur imot, og siden hadde aldrig mere Artur krig i sit eget rike – før henimot sit livs ende, da den ulykkelige ufred kom paa med Lancelot og hans frænder og Mordreds svik.

Kong Artur lot de elleve konger begrave med kongelig hæder, og til jordefærden kom Margisa, kong Lots hustru, med sine fire sønner, men Mordred lot hun hjemme være, ti han var kun et spædt barn. Gavein, Gaheris, Gared og Agravein blev siden hos kong Artur, sin morbror. Men Artur lot gjøre en grav til hver av de elleve konger, og kong Lots i midten, noget ophøiet over de andre, og paa hver grav satte han et billede av bly og kobber, forgyldt med guld, av en konge, og hver konge bar i sin haand en vokskjerte. Den brandt ved Merlins kunst nat og dag uavladelig, men da Merlin blev borte, brandt den ikke længer.

Siden fôr Artur hjem med kong Ljodegran, og i forveien løp budbærere til Kameliards borg, at alt 35kunde være beredt til fest, naar Artur kom. Saa da kong Artur red op mot borgen ved kong Ljodegrans side, var veien bredt med silke, og møer strødde blomster ut for dem, og i de grønne trær var ophængt gyldne bur med underlige fugler fra østerland, som sang og lekte for dem. Paa borgens taarner stod fruer og møer i krans, saa fagre som blomster paa trær, men Guniver, kong Ljodegrans datter, var rosen over dem alle, ti ingen kunde nævnes hendes like: hun hadde haar som spundet guld, og det rakte ned til hendes hæl, hendes øine var graa og spillende som en ædelfalks, halsen hadde hun saa hvit som hermelin, og kinder som de fagreste epler.

Der saa Artur hende første gang, og siden elsket han til sin død ikke anden kvinde.

Boken er utgitt av bokselskap.no

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord

I Fortællinger om kong Artur og ridderne av det runde bord gjenforteller Sigrid Undset legendene om sagnkongen Arthur, med utgangspunkt i Thomas Malorys Le Morte d'Arthur fra 1485 og ridderviser.

Den historiske Arthur skal ha levd på 500-tallet, men han er ikke omtalt i historiske kilder før på 800-tallet, og det hersker stor tvil om han faktisk har levd. Mytene om ham har uansett blitt en del av vesteuropeisk litterær tradisjon. Sagnene spredte seg på 1100-tallet fra Wales til Frankrike og derfra videre rundt på kontinentet. På 1200-tallet kom sagnene sammen med andre sagn om riddernes bedrifter til Norden, særlig er de svenske Eufemia-visene kjent.

Les mer..

Om Sigrid Undset

Sigrid Undset regnes som en av de store norske forfatterne. Hun debuterte med dagboks- og ekteskapsromanen Fru Marta Oulie i 1907, og forfatterskapet består først og fremst av romaner og noveller fra samtiden og historiske romaner fra middelalderen.

Les mer..

Faksimiler

For denne boken finnes det også faksimiler tilgjengelig:

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.