Brev hjem 1859–1867

av Elisabeth Koren

Brev 76–87 (1861)

Brev 76: 2.–7. januar 1861

«Bibelhistorien er hun glad i og læser den nu høit for mig»


Kjære Fader!Fader] Ahlert Hysing (1793–1879)

Et glædeligt Nytaar, min kjære Fader! Gud lade det blive godt og velsignet for dig i alle Maader! Maatte vi ogsaa i det modtage saa gode Efterretninger fra dig som i det forløbne. Og saa Tak for det gamle Aar, for alle de Aar der ere hengaaede og Tak for hver Gang du har glædet mig med Brev!

Det er ikke med min gode Villie at jeg har væntet helt til det nye Aar er begyndt, med at skrive hjem. Jeg fik et Stød op under Næglen paa Tommelfingeren, der bragte den til at buldne og i nogen Tid har gjort min høire Haand temmelig ubrugbar, i alfald til at skrive med; nu er den meget bedre og jeg benytter den første Aftenstund, jeg for Haandens skyld kan, til at sænde Hilsen hjem, maatte jeg kun faa Ro dertil, men Børnene ere urolige, de, ja det hele Huus, er saa belaget af Forkjølelse, formodentlig som Følge af pludseligt Omslag fra mild til meget stærk Kulde og saa tilbage til ganske sundt Veir ligesaa hurtigt. LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn laa i hele Gaar i meget stærk Feber, saa jeg er ligesaa forundret som glad, over at hun dog idag synes meget bedre, skjøndt Næse og øine rinde uophørlig. Vi har hidtil sluppet saagodt for Forkjølelse denne Vinter, ja for Sygdom i det hele. Naar jeg undtager at AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn af og til ikke har været frisk, han var ganske klein efter at være bleven vaccineret, smagte ikke andet en lidt Melk og Vand i fire Dage, da saa Kopperne begyndte at falde, begyndte han ogsaa at kvikkes igjen, siden havde han et Pust før den sidste øientand brød frem. Det falder mig ind – vil du være saa snild og sænde mig lidt Pionfrø, hvis jeg kan faa det inden Saaetid; er det saa at Kjærnerne ere nyttige for Børnene i Tandperioden, saa vilde jeg gjærne endnu engang prøve at saae dem.

Fra 97de Januar. Der er nu igjen gaaet en Uge hen, hvori jeg ikke har kunnet skrive, jeg har ikke selv været frisk nok dertil og om end det ikke havde været tilfældet, saa havde den almindelige Sygelighed, her har været over alle i Huset, gjort det umuligt for mig. Nu begynder det at gaa over, Gut og Piger ere bedre; HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn og Lina ogsaa, men Ahlert, der hitil har staaet sig bedst, er stærkt forkjølet. VilhelmsVilhelms] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann Forkjølelse brød først rigtig frem efter første Nytaarsdag, men da kom den ogsaa med Kraft, imidlertid er han dog saa meget bedre at han igaar, Helligtrekongersdag, kunde prædike.

Jeg er meget lei over at det varer saa længe dennegang inden I faae Brev, men hvad skulde jeg gjøre? Min Mening havde været at skrive saa Brevet havde været fremme strax efter Nytaar, men deri forhindrede Haanden mig. Gid I ikke maa ængste eder, men leit er det, og i Morgen vænter vi hele Kirkeraadet hertil, saa der vel endnu vil hengaa en Tid før jeg kan faa Brev sændt. Havde kun ikke Vilhelms Tid været saa optaget, saa havde han skrevet, men hans Reiser ere mange, og i Julen har jeg næppe seet ham, han havde i Juletiden 7 Gudstjenester i 10 Dage, og reiste dertil 168 Mile. Vi sukkede efter Snee til Juul og den kom ogsaa Julenat, ellers ved jeg ikke hvorledes det var gaaet Vilhelm.Snee … Vilhelm] Vilhelm trengte sledeføre for å komme fram på kirkebesøk.

Første Juledag var Vilhelm hjemme, men saa saae jeg ham ikke før Nytaarsaften, da fik vi os ogsaa en Kjøretour, jeg havde ikke været ude om en Dør saagodtsom før i Julen, formedels stygt Veir og slemt Føre. Juleaften havde vi det hyggelig og godt som sedvanlig, Børnene vare lykkelige over Juletræet og de Smaating de fik. Ahlert frydede sig nok mest over de æbler og Bonbons han saa hænge paa Træet, han forsikrede at «han var saa ræd», da han fik sin Svøbe, med Fløite i og især for en Gedebuk; «det er Bukken paa Roggen» forsikrede han og vilde ikke see paa den, den første Times tid. Denne slemme Bukken paa Roggen, (Nabogaarden) har han meget Respect for. Det faldt saa pudsig i Vinter engang, Henriette og Lina hadde nætop læst deres Morgenbøn, da Ahlert sagde han vilde ogsaa læse; jeg havde ikke før forsøgt at lade han gjøre det. Han foldede da Hændene og sagde efter mig «Gud bevare Papa, Mama, Henriette, Lina, Lille Ahlert og Allesammen», men havde ikke før sagt det sidste Ord førend han tilføiede «ikke Bukken paa Roggen». Tænkte den lille Tingen sig virkelig noget herved? Nu har han lært det lille Værs, «Gud Fader os bevare», etc., som han da læser Morgen og Aften. Det er tidligere end de andre begyndte med noget saadant. Naar han faaer sig et stykke Mad om Dagen, pleier han ogsaa at lægge det fra sig, lægge Hændene sammen og læse det han kan af Bordbønnen, før han begynder at spise. I formiddag sagde han til Lina at hun «maatte være ’tille naar Papa læser i Bibelen, Guds Ord ‘taaer i Bibelen». Noget som Ahlert selv forresten har vanskeligt nok for, under Morgenandagten. –

Jeg kommer fra hvad jeg fortalde om Juleaften, men herom er vel ikke stort at sige, den gik hen som de foregaaende, men Undtagelse af at Børnene nu er saa store saa de kunde læse deres Julevers høit for Vilhelm, og Henriette Juleevangeliet. Vil du høre Ahlerts Julevers?: «Her komme dine arme Smaa, til deg o Jesu! vil vi gaa.» Naar jeg læste de Andre deres, kom han hen, lagde sine Hænder sammen paa mit Knæ, saae saa pent op paa mig og sagde: «Ahle’t, ogsaa læse, Mama», og saa læste han da denne Linie.

Gid StinStin] Johan Augustinus Hysing (1834–1888), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 188–189) nu maa have glædet Eder ved at være hjemme denne Juul. Hils ham fra mig, Gud ske Lov at han er frisk og finder sig vel. ThomThom] Thomas Fasting Hysing (1838–1922), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 189) har vel været hjemme, hils og sig ham at havde det ikke været saa vanskelig for mig dennegang, saa havde jeg skrevet selv og takket ham for hans Brev, dem han overraskede mig med 1ste Juledag. Jeg kjændte ikke min kjære Broders Haand, og undrede mig meget paa hvad det var for en «T» i Seglet, da jeg gik hjem fra Kirken hvor jeg fik det. Det var meget morsomt at faa Thoms Brev og see hans Meninger om mange ting, blant annet ogsaa om Professor Larsen.Professor Larsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). Vilhelm vilde nok ogsaa lige at Thom skrev af og til, han fik høre mange Ting som interesserede ham. At Thom skriver at han tænker sig Ahlert, som en liden tyk Rullepølse, frydede Henriette og Lina særdeles. Benævnelsen passer ikke saa godt paa han nu længer, men han er fremdeles en ganske solid liden Person. Desto bevægeligere er han bleven, saa snar i alle Vændinger, jeg kunde nok idelig frygte for at han skulde brække Arme og Been. Han kryber fra sin høie Stol op paa Bordet, hopper derfra ned i Sofaen, og inden jeg har faaet ham fat, har han gjæmt sig under Sofaen. Altid finder han paa noget som er Galt og er aldrig gladere end naar Vilhelm vil give sig af med ham. Papa er det først og sidst, derfor er det ogsaa hans stadige Begjæring, naar Vilhelm er hjemme, at maatte gaa «op paa Trapperne» (Studereværelset). Han er morsom den lille Gutten, men en brysom liden Person er det.

Det varede ikke længe før Henriettes Lærelyst indfandt sig igjen, og nu er det denne samme Hængen over Bøgerne, ingenting morede hende saa meget som Læsning, naar hun har læst for mig, syet, strikket eller noget saadan en Stund og hun saa er ferdig og skal læge, kan jeg være vis paa at jeg et øieblik efter finder hende med en Bog i Haanden. Bare hun ikke vil finde sin største Fornøielse i at sluge alt hvad hun kan af Morskabslæsning; hun havde maaske godt af at faa smaa Lectier nu, siden Læselysten er saa stor; jeg vil forsøge. Bibelhistorien er hun glad i og læser den nu høit for mig for anden Gang, ligesaa Catechismen, ellers er det Jensens Læsebog vi bruge; Barfods poetiske LæsebogBarfods poetiske Læsebog] Fredrik Barfod (1811–1896), dansk politiker og forfatter, ga i 1835 ut Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. og Andersens Eventyr, hører nu til hendes kjæreste Læsning. Det varede ellers længe førend hun fandt smag i Eventyr, det var ligesom hun ikke kunde fatte dem, «Det er jo ikke sandt» indvændte hun bestandig. De Digte, der I sændte os med Larsen fik vi da aldrig, da Vilhelm kom til Præsten Dietrichson,Præsten Dietrichson] Gustav Fredrik Dietrichson (1813–1886), prest i Luther Valley, Wisconsin 1851–1859 hvor de havde beholdt dem, bad de om at maatte faae den til deres Børn, der var saa glade i dem, de vilde forskrive en ny, til os, hed det.

Henriette var lykkelig, kan du tro da hun kunde overraske Vilhelm med en Servietring, som hun selv havde strikket, paa Juletræet. Det var hendes første Haandarbeide. Lina kan Bogstavene, men heller ikke mere, hun læser ellers meget flittig, især sine egne Compositioner, eller ogsaa et Sammensurium af alt hvad hun selv kan af Smaavers eller hører Henriette læse. Her har du en Stump af hvad hun læste for et øieblik siden, og saaledes kan hun sidde Timevis ofte: «Barnets Takkebøn. Nu vil jeg lægge mig, gjemme mig og mine smaa hvide Vinger, der er godt. Har de kald Grød og Melk hos Norge? Lina Koren troer Norge er en Mand. Du seer ud som en Tulipan o.s.v.»

Hjertelig Tak kjære Fader for dine sidste Breve, som vi fik Hellige 3 Kongers Aften, du kan tro det var godt at faae disse, i den Sygelighed her da var i Huset. Børnene hang saa med Fjedrene den Aften. Hverken Hilsener fra Bedstepapa eller Hellige 3 Kongers Lyset, var istand til at kvikke dem. Tak for alt Blomsterfrøet, jeg har vist rundelig af Levkøiefrø. Mon jeg selv skal kunde gaa denne Vaar og saa saae mine Blomsterfrø? Gud give os den Glæde! Han vil gjøre som han finder tjenligst for os. Bed for mig kjære Fader at jeg ogsaa med Tak maa kun tage imod hvad han vil tilskikke os.

Pakken som Larsen havde med kom da tidlig og glædede os; mange Tak for hvad den indeholdt, vi er saa berigede med prægtige strikkede uldne Logger, det er ogsaa noget af det vi har vanskeligst for at faae godt her. Larsens Reise har da ikke havdt noget gundstigt Udfald, ialfald ikke for øieblikket, maaske vil det drage efter, hvis den Interesse der dog syntest at være vagt for Sagen, ikke døer bort. Du kjænder jo Udfaldet ligesaa godt som vi. Den unge Student Bugge skal have Stipendium herfra, til han kan blive færdig og komme hid. Larsens Mening har næppe været den at gjøre det til en Pligt for Theologene at komme herover, men derimod til en Samvittighedssag. Larsen var meget glad ved at komme hertilbage igjen; han fant sig saa ilde ved den Læreforvirring der var hjemme; han stødte an overalt, fandt ingen Enighed; var forskrækket over Professor JohnsonsProfessor Johnsons] Gisle Christian Johnson (1822–1894) Pietisme. MunchMunch] Johan Storm Munch (1827–1908), prest i Wiota og Dodgeville, Wisconsin, 1855–1859. Reiste tilbake til Norge i 1859. klagede han over, han gjør nok hvad han kan for at skade vores Sag. –

Det seer da ikke ud som om denne Sændelse har bragt vores Hjemreise nærmere. Nøden her bliver større og større, nu er ogsaa StubsStubs] Hans Andreas Stub (1822–1907) var prest i Coon Prairie fra 1855 til 1861. Han var en av de seks som stifta Den norske synode i 1853. Fra 1865 til 1891 prest i Big Canoe menighet i Iowa (Norlie 1914, 97). Menigheder uden Præst, da han er alt for svag til at betjæne dem i Vinter, og heraf søge Sekterne at drage sig god Nytte. Det er godt BrandtBrandt] Nils Olsen Brandt (1824–1921), fra Valdres, var den første norske presten vestafor Mississippi. Han utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synode. Han ble seinere (fra 1865 til 1882) lærer ved Luther College i Decorah. og især Herman PreusHerman Preus] Herman Amberg Preus (1825–1894), utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synoden. Prest i Spring Prairie. Leder for synoden fra 1862 til han døde i 1894 (Norlie 1914, 98). har en saa udmærket Helbred, ellers kunde de da ikke holde ud det Liv de fører, de reiser endnu mere end Vilhelm og JensenJensen] presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). da; maatte kun hans Helbred strekke til; han skal være meget fornøiet med ham. Gid det samme maatte kunde siges om Claussen,Claussen] Fredrik Christian Claussen (1810–1870) hadde vært lærer i Skien før han kom til Spring Grove, Minnesota, som prest i 1857 (Norlie 1914, 102). men det Udtryk om ham passede desværre kun altfor godt. Det er ikke at undres over at Menigheden, endogsaa hans Venner, gjærne vilde have en anden Præst. Der studeres meget paa hvad man skal gjøre med ham. Skolelærer? Capelan hos en af de andre? Kunde han faae en Ansættelse hjemme, betalte de med Fornøielse Reisepengene for ham. Han har for nogen Tid siden faaet sig en Datter. Han var her nede midt i min Julebagning, og det var saa pudsigt at høre gamle Claussen spørge og faa Undervisning af mig om Smaabørnspleie. –

Lammers BekjændelseLammers Bekjændelse] Gustav Adolph Lammers (1802–1878) hadde gått ut av statskirka i 1856, men meldte seg inn igjen i 1860. – ja det var overraskende! Præsterne her, undredes om, Statskirken virkelig vilde optage ham igjen med en saadan Bekjændelse. – Her i Landet seer det da muntert nok udfor Tiden og var vi ikke saa vandt til at see store Ord og liden Virkning, kunde vi vel begynde at ængstes lidt. Tilstanden i Slavestaterne er skrækkelig og har man der en Uven slem nok til at erklære en for Antislaverimand, kan man være glad ved at blive jaget ud af Staten, i stedet for at pidskes eller blive hængt med det samme. Her har vi den imidlertid den ønskeligste Fred og Ro, gid det maa vare ved og Borgerkrigen holdes borte fra Landet!

Er du godt fornøiet med Kirken i dens nye Skikkelse? Nu faaer jeg sige dig Farvel for denne Gang min kjære Fader. Gud velsigne og bevare dig for os! Vilhelm og Børnene sænde dig kjærlige Hilsner og ønsker for det nylig begyndte Aar.

Lev vel, din hengivende Datter
Leis.Leis] Elisabeths kallenavn i familien
Brev 77: 9. januar 1861

«At Fru Heiberg endnu spiller, er det nu ikke ufatteligt»


Kjære Moder!Moder] stemora Elisabeth Frechland (1810–?). Mor til Elisabeth, Caroline Mathilde Koren (1801–1840), døde i 1840, da Elisabeth var åtte år.

I dette øieblik reiste VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann og Præsterne, jeg har netop røddet op efter dem og faaet AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn til at sove og veed du hvad mere jeg har gjort? Gjemt alle de gode Sager som du og de andre nu igjen har glædet mig med. Ja, virkelig fik vi Pakken allerede igaar aftes. Juleaften skrev Professor LarsenProfessor Larsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). fra New York til Vilhelm og sagde at Pakken til os laa inden i en Kasse til Herman Preus,Herman Preus] Herman Amberg Preus (1825–1894), utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synoden. Prest i Spring Prairie. Leder for synoden fra 1862 til han døde i 1894 (Norlie 1914, 98). og dette traf sig jo meget hældig da Preus saa snart efter Nytaar skulde hid. Indeni Larsens Brev var der Brev fra MarieMarie] Christine Marie Cappelen Hysing (1836–1867), Elisabeths søster (Johnson 1941, I, 188–189) tilligemed 2 smukke Kraver; det kom Nytaarsaften; Første Juledag efter endt Gudstjeneste fik jeg TomsToms] Thomas Fasting Hysing (1838–1922), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 189) Brev, og dit og de andre kjære Breve hjemmefra læste jeg ved Skinnet af Helligtrekongerslysene, du seer hvor deilig bequem jeg er blevet, men førend jeg taler mere herom maa jeg sige dig tak for alt godt i det hensvundene Aar, og ønske dig Guds beste Velsignelse i det som nu er begyndt. Maatte ogsaa din Helbred vedblive at gaa fremad! Det at det er saa længe siden jeg skrev hjem gjør mig det ordentlig ganske leit at skrive dennegang, det er ligesom jeg haster saa med at faa Brev afsted at jeg ikke rigtig kan samle og ordne mine Tanker til alt det meget jeg synes, jeg har at skrive om.

Det er kun i Eftermiddag, og morgen Aften, saa vænter jeg mine Gjæster tilbage og at de blive her flere Dage. Jeg skriver ogsaa saa tungt og ustødt, det gjør noget ondt at holde paa Pennen endnu, maatte det kun ikke blive for besværligt at læse. Da jeg sidst skrev hjem, forekom det mig: «Aa det er endnu saa langt frem til den Tid», derfor fortalte jeg dig ikke da, hvad du nu først faaer vide naar Tiden snart er der, at jeg nemlig aller sist i Februar eller først i Marts, atter vænter at faa en Liden. Siger du ikke naar du læser dette som jeg gjørde med et halvt Suk, «For alle de smaae Børn!» Ak ja, jeg syntes nok jeg vilde være saa hjerteglad og taknemlig om Gud kun vilde lade mig beholde de kjære Smaae, han har givet os; men saaledes var det ikke Guds Villie og nu er jeg glad og fornøiet med saaledes som han har gjort det for mig og seer trøstig Tiden imøde. Give Gud at alle maatte have en saa god Helbred, som jeg under saadane Omstændigheder, desværre hvor Faae det vist forholdsvis er. Jeg pleier jo altid være frisk, men dennegang synes jeg, at jeg er endnu mere fri for Smaaupasseligheder og Besværligheder som vel altid følger med. –

Børn er en Guds Gave og Velsignelse, men hvor stort et Ansvar paalægger Han os ikke, ved hver ny Gave! Bed for mig at jeg maa bestræbe alt hvad jeg kan efter at være for dem hvad jeg skulde. Og Gud give Børnene et fromt og blidt Sindelag, det troer jeg dog de har alle, ogsaa Ahlert med sin SmaaHidsighed, er meget blid og strax ferdig med sit «’Nil igjen. Mama kysse Ahlet» eller ogsaa «Onkel Adols» som han til stor Fryd for HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn og LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn sier istedenfor «Omforladelse».

Men nu til noget Andet, først og fremst til Pakken. Tak og atter Tak fordi du saa kjærligt tænker paa os, gid jeg ogsaa i Gjærningen kunde vise det, men ikke engang et Julebrev dennegang – ikke at tale om Portraiter af Børnene, jeg har ordentlig sørget over at jeg endnu ikke har kunnet faa det ønske opfyldt – Hvorledes kunde I i saa kort en Tid faa saa meget færdigt og det altsammen saa deilig nyttige Ting? Det pene blaa Tørklæde kommer jeg vist strax at tage i Brug, det er saa deilig bekvæmt, jeg har alt prøvet hvor godt og varm det er at gaa med paa Gange og Loft. Jeg er dygtig hæs endnu og maa være forsigtig. De smukke røde skjorter til Børnene var noget Nyt for mig, men prægtige er de i alle Maader. Henriette og Lina kan ikke rigtig finde sig i at de pene Skjorter ikke skal være ovenpaa istedenfor under Kjolen, de har prøvet dem og finder at de tager sig langt bedre ud udenpaa Kjolen. «Disse fine Skjortene hører vel til de røde Trøierne?» mente Birgit, der ikke noksom kan beundre al den Stads og din Kunstfærdighed. Og maa du ikke spinde eller sy, kjære Moder, saa har jeg da faaet nok Beviser for at du kan strikke. At du ikke maa spinde, det er dog vist et stort Savn for dig. Er Frøken Holst saa flink, det er glædeligt; naar du har Anledning, saa hils hende og Fr. ThraneFr. Thrane] Fredrik Thrane, handelsmann i Larvik (jf. Langeland 1953, 391) venligst fra mig. Hvor er Fr. Sofie Thrane?

Men jeg kommer frakommer fra] glemmer alle vore Julegaver. Ahlert sænder Bestemama mange Kys for de pene Strømper og Skjærf, jo jeg kjændte nok Garnet igjen. Han sov alt igaar da vi aabnede Pakken, saa det var først da vi imorges skulde see paa altsammen, at han fik være med og spankulere omkring med sine Presenter paa, mest indtaget var han i Strømperne, han kan bruge dem nu, de er jo lidt store, Ahlert kaller dem Stork Langebeen, han synger saa meget om «Stork, Stork Langebeen med de røde Hoser»«Stork, Stork Langebeen med de røde Hoser»] sang av Bernard Severin Ingemann og havde saa travlt med at løfte sine Klæder op og vise dem til Præsterne. Jeg vilde ønske du kunde see ham saa sød som han nu staaer her; det hænder saa ganske sjælden at jeg, som nu for øieblikket skriver Breve om Dagen, det skeer kun efter at Børnene ere gaaede til Sengs og Ahlert kan ikke rigtig finde sig i at han ikke hele Tiden maa gaa og snakke til og forstyrre mig, som han pleier gjøre, saa nu kommer han hen af og til seer saa leidt paa mig og siger: «Mama min, være hos dig, jeg Mama; Glad i Ahle’t Mama? Tag mig op, faa ‘krive med Gulpen.» Denne Guldpen vil han saa gjærne have Fat i, det er en Foræring til Vilhelm af hans Vært i Chicago under sidste Møde, en ung Bødkermester; Vilhelm igjen har givet den til mig.

Lina er saa indtaget i det lille Blomsterbæger, jeg troer gjærne hun blev siddende med det den hele Dag fik hun Lov; hun sænder saa mange, mange Tak for det, for Brevet og Skjørtet; bare det snart blev Sommer saa skulde det lille Bæger paa alle de peneste og mindre Blomster hun kunde finde, og saa skal det staa saa høit oppe at Ahlert slet ikke kan faa Fat i det; det er en af hendes Sorger at faa sine Ting saalangt bort at Ahlert ikke skal rive dem i Stykker for hende. Jeg trøster hende med at han til Sommeren bliver saa stor at han skjønner bedre og lader saadant være, nu er det ikke saa let en Sag, han kryber op hvor det skal være, og nu er det endnu værre siden han har faaet sig en høi Barnestol, den kryber han baade op og ned af og trækker afsted, naar han vil naae noget høit, reiser sig op i den, gestikulerer og raaber «an dæm» (and then). Det kalder han selv at præke noget han forresten lærte i Høst da Preuses Barn var her. Christian pleiede stille sig op paa en høi Kasse og holde Taler for Smaapigerne og Børnepigerne og disse Taler blev gjærne holdt paa Engelsk, som han kunde tale lidt. Hvor nyttige disse høie Stole ellers er, havde jeg troet de var saa gode, havde jeg vist før faaet mig en, de er jo næsten som en halv Barnepige.

Det var en glæde for Henriette at faa dit Brev kan du nok vide, men hun blev lidt lang i Ansigtet ved Tanken om at hun ikke endnu kan skrive andet end lit Tal og «halve Bogstaver», saa hun ikke selv kan skrive og takke dig. «Naar du skriver og takker fra mig Mama, saa sig at jeg vil være saa flittig til at læse og skrive, saa skal Bedstemama faa Brev», og saa skulde jeg sige at hun kunde nok læse Skrift i Bøger (Spekters Fabler),Spekters Fabler] Otto Speckter var en berømt tysk illustratør. Hans Halvhundrede Fabler for Børn ble oversatt til dansk av Christian Winther i 1834. «men Brevene var ikke saa lette at læse i de». De søde Votter skal blive gode til Vinteren og de røde Strømper, skal Lina faa til Sommeren, de er for smaa til Henriette, der er ikke det Forhold mellom Henriette og Linas Høide som man rimligviis skulde tænke sig og som Fru Jørgensens har tænkt sig ved de smukke smaa Trøier eller hvad skal jeg kalde dem? Jeg er bange Henriette voxer fra den til Sommeren, skjøndt hun kan jo godt bruge den om ogsaa Armene er ganske Korte. Jeg vilde ønske Fru Jørgensen selv kunde see hvor godt de klæder dem. Hvor venligt af hende saaledes at tænke paa mine Smaatuller, jeg haaber at kunde faa skrive til Mariane og selv takke hende, skulde det ikke denne Gang blive mig muligt, saa tak dem saa hjertelig fra mig. Fra Vilhelm skal jeg takke dig mange, mange Gange for Skjærfet, det skal vist komme til god nytte baade Høst og Vaar og Sommer med. Tak for Alenmaal og Lyseprofit,Lyseprofit] et enkelt redskap som man kunne sette en lysestubb i for å få talglyset til å brenne helt ned at jeg skulde faa en saadan hjemmefra. Jeg har saa ofte talt om at prøve at faa mig en gjort i Decorah. Jeg har faaet mig et FyrfadFyrfad] en skål av metall, til bruk innendørs, med et lys under for å holde te eller andre drikke varm ogsaa nu, jeg seer dem aldrig her, dette har en Tydsker gjort. –

Jeg seer overalt noget der minder mig om Eders flid og kjærlige Omtanke for os hjemme, hvor hyggeligt og godt dette er for mig behøver jeg ikke at sige. Jeg er dig og Allesammen hjertelig taknemmelig derfor. Jeg tør nok ikke indlade mig paa at skrive langt Brev naar jeg ogsaa skal faa skrevet til Fader og ChristianeChristiane] Christiane Koren Hysing (1826–1880), Elisabeths eldste søster (Johnson 1941, I, 188) uden at Brevet skal blive liggende forlænge, og endnu har jeg dog hverken takket for eller svaret paa dit Julebrev. Jeg faaer haabe at kunde skrive snart igjen. –

Stakkels Fru Wright, som skulde faa den Sorg – Jeg husker godt baade hende og Marie. Den Candidat Rhode der tales om skulde have tænkt paa at komme her over, er det Carl Rhode? Er det ikke et feilagtig Rygte at IngemannIngemann] Bernard Severin Ingemann (1789–1862), dansk salmedikter og forfatter skulde være død? At Fru HeibergFru Heiberg] Johanne Luise Heiberg (1812–1890), kjent dansk skuespiller på Det kongelige teater i København. Hun spilte Lady Macbeth i 1860. endnu spiller, er det nu ikke ufatteligt, en Kone i hendes Alder! Det var rart at see en Comedie Plakat igjen, der laa et Par i Pakken, som Lina har taget til Nytte, de var saa gode at læse Bogstaver paa, fandt hun. Alle LaurvigsLaurvigs] Larviks Blade er omhyggelig gjæmte til jeg faaer Tid til at læse dem. Farvel for dennegang kjære Moder! Jeg er træt og faaer nok ikke sidde længere oppe. Bliver jeg frisk i Morgen faaer jeg bage lidt til mine Gjæster kommer igjen, see om en Julekage vil lykkes ligesaa godt for mig nu som de jeg var saa stolt af i Julen. Kjærlige Hilsener fra os alle.

Resten av brevet er skrevet i margen.

Lev vel, din Leis.

Jeg blev ganske rørt ved at see igjen de smaa Billeder der blev sændt med Pakken; saa langt tilbage jeg kan huske, har jeg været vandt til at see dem. Jeg maa faae dem i Glas og Ramme igjen. Vi har Brøndgravere i Vinter igjen for at gjøre Brønden dybere; ikke morsomt, men desto nødvændigere. En god Ting læste jeg af Amtsen,Amtsen] Jarlsberg og Laurviks Amtsidende, utgitt fra 1856 og framover nemlig at kalde KrinolineKrinoline] et bøyelig stativ under kjolen, slik at kjolen sto ut fra livet i ei bue, på moten i 1850- og 1860 åra en Sprikestak.
Brev 78: 21. april –[12. mai] 1861

«Den sørgelige Borgerkrig er da virkelig brudt løs»


Kjære Fader!Fader] Ahlert Hysing (1793–1879)

I dag er det lille Søndagsbarnet voresdet lille Søndagsbarnet vores] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn, født 3. mars 1861 7 Uger gammelt, og nu er jeg også kommen saa vidt at jeg selv kan skrive og fortælle Dig hvor glad jeg er i denne nye lille Gutten og hvor godt det er at være frisk nok igjen til selv at kunne stelle ham. I dag var det først den 4de gang jeg vadskede og klædte ham, Anne RingstadAnne Ringstad] Anne Olsdatter Ringstad (1810–1994) hjalp Elisabeth i forbindelse med barnefødsler, søster til presten Nils Olsen Brandt (1824–1921) reiste i Fredags og en stor Lykke var det for os at kunne beholde henne saa længe. VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann skrev Dig jo til at jeg havde faaet ondt i Benet; jeg angrede næsten at han havde gjort det, Du kunde let forestille Dig det værre end det var, men paa den anden Side, kunde Du let faaet det at høre gjennem anden Efterretninger herfra, hvillket jeg ogsaa nødig vilde. Siden skal jeg fortælle hvordan det har været med mig siden Vilhelm skrev, men først maa Du høre at vi nu Gud ske Tak! allesammen ere friske og har det godt. Lille Broer, han er den viktigste Person i Huset, saa om han maa jeg først berette.

Var det ikke morsomt at det blev en liden Gut, saa AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn faaer en Kamerat med Tiden? Nu den lille Broeren vores, han er saa sød, kan Du nok vide; hvor godt at han har faaet være frisk og flink hele tiden, skjøndt Mama ikke har været det; derfor voxer han ogsaa og trives godt, han har hele Tiden været snild, ikke just saa rolig, hans Arme og Been er bestandig i Activitet, heller ikke sparer han sin Stemme, naar han ikke strax faer sin Villie frem og at ligge vaagen i Vuggen, som jeg gjærne vilde vænne ham til, synes han slet ikke er noget morsomt; det som er bedst er at han lader mig faa god Ro om Natten, han har et godt Sovehjerte, men nu synes han nok, han bliver for stor til at sove saa meget om Dagen, som han hidtil har gjort. Det ser fremdeles ud til at han skal komme til at ligne LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn eller Hysingslægten. Jeg undres om Du vilde finde Sødskendelighed mellem Lina og HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn og Ahlert, at de 2 sidste ere Sødskende, er let at see. Lille Gutten har langagtig Ansigt, mørkeblaa øine, halvandet Smilehul, (han maa lee godt for at det skal blive til fulde to) ingen Kløft i Hagen, deri ligner han ikke Lina, men destomere i Munden; Haaret, det er brunt, men nu er det snart borte altsammen. Han ser du til at blive stærkbygget ligesom Ahlert, men i Tykkelse kan han ikke maale sig med sin store Broder. Ahlert er rigtig en liden Tyksak nu, jeg vil ikke ønske at han maa blive federe og derfor er det næppe nogen Fare, nu, Sommervarmen snart indfinder sig, da pleier de altid at blive magre. Han er glad i dag, som han kan faa være ude saa meget han lyster, de er ude og soler sig alleammen, det smager deiligt efter al den Regn og Søle, vi har havt, jeg tror næppe vi saa et Glimt af Solen i 14 Dage, noget usædvanligt her, hvor vi have en saadan Overflod af Solskin. –

Vilhelm reiste igaar til Little Turkeyriver Settlementet, naar han nu kommer derfra paa Tirsdag, haaber jeg han bliver en 14 Dage i Ro inden denne Menigheds Grændser, men saa faar jeg vist ikke see stort til ham, førend han kommer fra Wisconsin i Juli en Gang; han skal til Synode og Præstemøde og den Reise tager vel en Maaneds Tid med. Han er frisk, Gud ske Tak! endnu har jeg ikke mærket synderlig til den Udmattelse, som pleier at betage ham hver Vaar, men Vaaren er næppe begyndt endnu, ingen rigtig varme Dage, jeg ser et Grønskjær over Stikkelsbærbuskene, og lidt Græs titter frem hist og her, det er alt. –

Den lille Gutten har rigtig skaffet sin Papa mget Bryderi, den første Dag han levde, skaffede han Messefald, og da jeg saa maatte til Sengs igjen, opsatte Vilhelm sine Anexreiser – der var heldigviis ikke tilsagt – til stor Glæde for mig, men til ikke liden Møie for ham selv; nu ere de tilendebragte for denne gang. Jeg gruede næsten for hvordan det vilde gaa med Børnene naar Vilhelm skulde være hjemmefra i lengre Tid og jeg hverken kunde gaa, eller godt taale Børnestøi, det var mest Ahlert det gjaldt, de andre to er jo saa store, saa dem kunde jeg tale til, men det alene, kunde lidet nytte med Ahlert den Vildkat, han er lydig nok mot Vilhelm, men var det ikke mod mig, den Tid, jeg ikke kunde gaa, han forstod altfor vel at jeg ikke kunde komme efter ham, saa han løb bare hen i en Krog og stod der med Hænderne for øinene og lo; lidt efter kom han sædvanlig hen og spurgte om jeg var «glad i ham» og søgte paa alle Maader at gjøre det godt igjen. «Jeg vil være hos e dig, jeg Mama», hed det da sædvanlig, «’takkar Mama, du ‘kulle ikke være alene, jeg vil passe paa dig og Broeren». Jeg turde ikke være et øieblik alene med ham, da kunde jeg være vis paa at faa han hovedkuls op i Sengen, eller at han krøb op, saa jeg var bange han skulde brække baade Arme og Been, noget galt gjorde han bestandig hver dag, medens jeg laa, kom der Historier om ham: «Nei Mama, nu har Ahlert taget alle de smaa Spigerne udover Gulvet og banket dem i Kassen min og nu siger han at han vil banke dem i Gyngestolen min». «Nei, Mama. Ahlert har skaaret en stor Flis af Kjøkkendøren og nu staar han og hugger i Stolen», osv. Jeg vilde ønske Du kunde seet hans straalende Ansigt, da han en Regnveirsdag kom springende ud med en stor Søleflæk paa hvert Knæ og raabte «Jeg ‘prang saa fort, saa fort, Maria kunne slettes ikke naadde mig og saa faldt jeg». Om Hester snakker han bestandig. –

Den 23de. Nu tager lille Gutten sin lange Formiddagslur, de andre Børn er ude, hvilket de da ere hele dagen nu, Henriette ser jeg øverst paa Gjerdet langt nede i haven, Lina og Ahlert gaar her udenfor Vinduet, Lina vil stikke Perlehønsfjær i Ahlerts Hat, til stort Bryderi for denne, der har travelt med sin Hammer og en Spiger for at gjøre «i ‘tan» sin Vogn, alting skal gjøres «i ‘tan». Vi har en Mand til at arbejde i Haven nu, jeg undres hvordan det vil gaa den i Sommer, kanskje jeg maa blive saa stærk i Benet at jeg selv an saae lidt Blomsterfrø; jeg har ikke været ude endnu, men naar nu Vilhelm kommer hjem, haaber jeg at faa en Kjøretour den første Godveirsdag, vi faaer. Han mener nok at gjøre sit bedste for at faa Haven pen, den Mand, han spørger saa ofte om han ikke skal gjøre det saa og saa for «Anseelsens» Skyld, og alt maa være saa «vederheftigt» eller «standhaftigt».

Gud give Norge et godt Aar denne sommer, hvilke sørgelige Efterretninger Aviserne have indeholdt for de fleste Kanter! Derfor vel også den store Udvandring det iaar lader til at blive. Her er Mangel paa Arbeidsfolk nu og Lønnen derfor ogsaa høiere end den i lang Tid har været, godt for dem, der iaar kommer hertil, hvoraf de Fleste vel maa standse lidt i de ældre Settlementer, førend de drage længere Vest. At ikke Urolighederne her skræmme dem, men derom vide de maaske næppe Besked.

Den 12te Mai! Dette brev har ligget længe uden at jeg ha kunnet faa skrive, men dog ikke af den Grund at nogen af os har været syge, Børnene har riktignok være temmelig forkjølede, som en Følge af den kolde, blæsende, sene Vaar vi har, men nu er det næsten over og jeg for min Part er saa flink at jeg igaar var ude og saaede en Deel Blomsterfrø, jeg blev dygtig stiv og læmster derefter, men ellers bekom det mig meget vel; i den sidste Uge har jeg været ude flere Dage; jeg kom en Tour, den første, rundt Haven med Vilhelm i Onsdags førend han atter begav sig på sin Anexreise.

Til Pindse reiser han for en 14 dage om i ClaussensClaussen] Fredrik Christian Claussen (1810–1870) hadde vært lærer i Skien før han kom til Spring Grove, Minnesota, som prest i 1857 (Norlie 1914, 102). Menigheder (Minnesotah) om JensenJensen] presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). og til StubStub] Hans Andreas Stub (1822–1907) var prest i Coon Prairie fra 1855 til 1861. Han var en av de seks som stifta Den norske synode i 1853. Fra 1865 til 1891 prest i Big Canoe menighet i Iowa (Norlie 1914, 97). for at betjene hans Menigheder; det er med Pengesagerne for det vordende Seminarium, han skal stelle hos Claussen de bytte Kirker i den Tid, saa den første Pindsedag vænter jeg Claussen hid. Vilhelm har nylig faaet brev fra Cand. Berg, jeg troer han er Lærer ved Tugthuset i Christiania, Vilh. havde tilskrevet ham, Thormodsæter og Halvorsen i Anledning af at komme hertil, de 2 sidste tænke nok derpaa, men ikke Berg for det første, han taler ganske som du, angaaende kandidaterne og deres Stilling hjemme. Jeg gad vite om LarsenLarsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). og OttesenOttesen] Jakob Aall Ottesen (1825–1904), prest i Koshkonong fra 1860 til 1891 (Norlie 1914, 99) ikke engang vilde lade Bergs Grund for ikke at komme hit, gjælde, den nemlig, at hans Moder er gammel, sygelig og ikke vilde tillade ham at reise; de er urimelig strænge i dette Stykke synes jeg.

Larsen skriver i nogle Hastværklinier at paa Grund av de politiske Uroligheder ansaa det man det for bedst at oppløse Collegiet,politiske Uroligheder … oppløse Collegiet] Missouri ble innlemma i unionen som slavestat, og det ble derfor umulig for Den norske syoden å holde skole i St. Louis. Luther College i Decorah regner 1861 som sitt startår. saa han strax skulde rejse nordefter. Hvorfor dette Skridt egentlig gjordes nødvendig ved vi ikke. Du maa ikke vænte politiske Nyheder af mig kjære Fader, du ved jo desuden alt av Vigtighed ligesaa tidligt som du kunde faa det at vide gjennem mine Breve og hvad Vilhelm sidst skrev, har maaske givet dig en Oversigt over Sagernes Stilling her i Landet. Den sørgelige Borgerkrig er da virkelig brudt løs og kun Gud ved naar og hvorledes den skal ende. Norden taalte Sydens skamløse Fremgangsmaade mærkverdig længe, men Regjeringen gjorde tilsynelatende intet, men med Angrepet paa Ft. Sumpter,Angrepet paa Ft. Sumpter] Den amerikanske borgerkrigen begynte med Sørstatenes angrep på Fort Sumter 12. april 1861. var det ogsaa ude med Taalmodigheden, og nu har Norden reist sig som én Mandreist sig som én Mand] utrykk fra Dommernes bog, kap. 20, vers 8, i Det gamle testamente og Enthusiasmen skal være ubeskrivelig. Riigmændene give og laane den ene Million efter den anden og Frivillige strømme til Washington fra alle Kanter; man anseer Hovedstaden sikker, især nu da Virginia og Maryland lade til at ville vænde tilbage til Unionen. New York Times klager gjentagende over Mangelen paa en Leder, en øverstyrende og over Regjeringens Mangel paa Kraft, skjøndt den er Presidentens varme Tilhænger. I 5 dage havde Regjeringen ingen Efterretninger havt fra Norden, al Forbindelse var afskaaret, omringet som Washington er paa alle Kanter af fientlige Stater.

Frivillige Companier dannes overalt, saledes ogsaa i Decorah, der er en del Norske med og en Norsk valgt til Løitnant, jeg blev overrasket ved at se vores Nabos Søn, en meget phlegmatisk udseende Person, med en stor Stjerne paa sin Frak. De Norske i Madison er naturligvis ikke tilbage. Emigranten er krigersk nok og det er comisk at see lille ‹Widvey› som Løitnant og læse hans martialske Opraab, han saa ikke du til at have mer Mod enn den Hare som i fjor Sommer skræmte Henriette og Lina, saa de kom grådende og skjælvende hjem. Jeg er spændt paa hvad næste Post vil bringe baade fra Washington og Europa. Gud give en snarlig Fred! og lade den Straffdom hvormed han nu hjemsøger Landene, gaa Folket til Hjerte og blive til dets Bedste.

Kjære Fader du ængster dig vel ikke for vort Vedkommende, at Gud bevare os, saa er vi jo ligesaa sikre her, som noget andet Sted. Pengecrisen vil maaske blive slem ogsaa for os. En Masse Banker gaa Fallit og Guld og Sølv er der lidet af, man venter og haaber det snart vil rettes derpaa.

Resten av brevet lå sammen med brevet til stemora 25. april 1861, men denne delen er tydelig skrevet til Elisabeths far og er en naturlig slutt på brevet til han.

Den 6te mai blev lille Gutten vores døpt. Veiret var saa fælt at Vilh. betænkte sig paa at lade os komme ud, jeg havde ikke været ude og Barnet var ikke fri for Forkjølelse, men jeg vilde saa nødig at Daaben skulde udsættes 3 Uger til. Barnet var urolig og forkjølet et Par Dage efter, men er nu lige frisk og flink og leer høit til Børnenes store Glæde.

Lille Gutten heder Boicke (nei, virkelig om jeg ved hvordan det staves og Vilhelm er ikke hjemme), «Boicke Johan Rulffs». Vil du tro at jeg ikke vidste hvad han skulde hede førend jeg hørte Vilhelm sige det i Kirken. Han kunde ikke blive enig med sig selv, hvem han skulde kalde Barnet efter, sin Fader eller Broder, og vidste det ikke før i samme øieblik Navnet skulde nævnes. Præsten Clausen var her da vi gik til Alters, han og en Mand i Menigheden var Fadder til Barnet; Elisabeth, Præsten BrandtsPræsten Brandts] Nils Olsen Brandt (1824–1921), fra Valdres, var den første norske presten vestafor Mississippi. Han utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synode. Han ble seinere (fra 1865 til 1882) lærer ved Luther College i Decorah. Søster, bar ham.

Her tales og skrives om 4 Candidater som skulle komme hertil, kjænder du noget dertil? Jeg kan tænke du glædede dig ved og havde hygge af Præsten Lammers besøg. Det vakte Forundring her, at han fremdelses reiser om og holder Foredrag. Vilhelm holder ganske med Provsten i at nægte ham Kirken. Jeg skulde ønske at see LaurvigsLaurvigs] Larviks Kirke nu, er det ikke et stort Gode at den er varm? Er der ikke noget Galleri nu? Kun Pladse paa Gulvet og ved Orgelet eller hvordan?

Heler forrige Uge var her en Herr Herlufsen. Han er fra Arendal, har været her endeel Aar og havt gode Engagements, men kom under Crisen 1857 ud af Emploi. Nu vilde han raadspørge Vilhelm om her var noget for ham at udrætte, han har af Mangel paa andet givet sig af med at undervise Børn hos forskjællige Farmere. Nu er han i Decorah og underviser nogle Børn der. Snevert Levebrød for en Mand i hans Alder og med mange Kundskaber. Han har reist meget og ogsaa seet dig paa sine Reiser.

Hvordan lever Onkel Peter?Onkel Peter] Peter Jakob Fasting Hysing (1804–1892), Ahlert Hysings bror, konservator på Bergens Museum (Johnson 1941 I, 49) Vil du hilse ham fra mig? Hvilken sen kold Vaar vi har, Skoven er endnu ikke grøn, jeg har det første Blomsterglas paa Bordet nu, vilde Kirsebærblomster og Bringeberkviste. Etter hvad du skrev er vel alt tidligere hjemme i Aar. Maatte nu Aviserne bringe fredelige Efterretninger fra Europa; hvilken Uro der er rundt om i Landene og i Indien, dom forfærdelige Hungersnød. –

Mange kjærlige Hilsener fra Vilhelm og alle 4 Børnene til dig, min kjære Fader! Veiret er for stygt til at være ude i for dem; Ahlert trøster sig med at løfte all Veden ud af Vedkassen og hugger løs paa den med sin Hammer, han har saadant lag, og nu maa han skaffe Lina ved for at Flødegrøden til hendes Dukker kan komme til at koge. Henriette læser i A. Pedersens Norgeshistorie. Hun skulde tie stille og ikke forstyrre mig, men kan ikke lade være at udtale sin Forundring høit: «tænk de solgte Olaf først for et godt Kledesplag, saa for en stor Buk osv.» – Hils StinStin] Johan Augustinus Hysing (1834–1888), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 188–189) og ThomThom] Thomas Fasting Hysing (1838–1922), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 189) og MarieMarie] Christine Marie Cappelen Hysing (1836–1867), Elisabeths søster (Johnson 1941, I, 188–189) kjærligt fra mig. Lille Johan har ligget saa længe i sin Vugge og seet sig omkring nu. Maa jeg tage ham op og saa skal han faae et Kys fra Bestepapa. Levvel kjære Fader.

Din hengivende Datter Leis.
Brev 79: 25. april 1861

«Jeg maa tidlig tilkøis om Aftenen»


Kjære Moder!Moder] stemora Elisabeth Frechland (1810–?). Mor til Elisabeth, Caroline Mathilde Koren (1801–1840), døde i 1840, da Elisabeth var åtte år.

Inden dette Brev naar frem, ved jeg vist I længes efter snart at høre fra os, derfor Stunder jeg ogsaa efter at faa Brev afsted og vil ikke skrive langt dennegang; det bliver kun lidet jeg faaer skrevet til hver Dag, jeg maa tidlig tilkøis om Aftenen og om Dagen lægger lille Gutten Beslag paa saa meget af min Tid og Gud ske Tak! fordi, det er saa, fordi jeg nu hele Dagen kan passe og pleie ham; det er ondt at have et lidet spædt Barn og i saa lang Tid, næppe taale at holde det paa Skjødet engang. Jeg ved du vil høre lidt nøiere om hvordan det har været med mig i den sidste tid, saa jeg vil ligesaagodt strax skrive derom.

Var jeg end meget syg før lille Gutten blev født, saa følte jeg meg desto friskere bagefter; jeg havde ikke nogen Gang før i de reglementerende 9 Dage været saa rask eller havt saa god Apetit. «Dennegang kommer du vist hurtig til Kræfter igjen,» tænkte jeg, og bliver fri for den Svækkelse og som Følge deraf, for den Nedtrykthed, som var over mig i flere Uger, da AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn var liden og VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann første Gang fraværende for længere Tid. Men saaledes skulde det ikke blive, da jeg havde været oppe 2 Dage, begyndte Benet at gjøre ondt og jeg maatte igjen til Sengs. Jeg troede først det var noget Rheumatisme, men det blev værre og værre og var vistnok samme Slags Tilfælde som for 4 Aar siden, men dennegang i det andet Been og i langt mildere Grad, hverken var det saa hovent eller saa smertefuldt, men det tog dog ligesaa lang Tid som sidst inden jeg kunde bruge det igjen. Jeg brugte samme Kurer som sidst, men laa ikke saa længe dennegang. Da jeg holdt op med Melkeomslaget, blev jeg baaret ind paa Sofaen i Stuen og laa der hele Dagen, det var altid en Forandring og hyggeligere. Første Paaskedag havde jeg Klæder paa igjen og da lille Gutten var 5 Uger kunde jeg gaa over Gulvet med behørig Understøttelse; siden har det gaaet fremat.

Smaat og godt, jeg har kun at vogte mig for at blive for træt. Det er et underligt Tilfælde dette, Americanerne kalde det «milkleg» og Iver Ringestad,Iver Ringestad] Ivar Ringstad, mannen til «Anne Kone», jf. Nelson 1955, 332. som var min Doktor den første Gang, paastaar at det er Melken som bevirker det. «Anne Kone»«Anne Kone»] Anne Olsdatter Ringstad (1810–1994) hjalp Elisabeth i forbindelse med barnefødsler, søster til presten Nils Olsen Brandt (1824–1921) kom en Uge før lille Broers Fødsel og var her til Skjærthorsdag, da blev hun hæntet til sin Datter, der væntede sin første Lille; hendes Søster ElisabethElisabeth] Elisabeth Olsdatter Lommen, søster til presten Nils Olsen Brandt (1824–1921) var da snild at tilbyde sin Hjælp, hun var her i 14 Dage, da kom Anne tilbage igjen, saa til Barnet var næsten 7 Uger havde jeg en Kone i Huset og kunde være Rolig for at det blev godt passet, jeg kunde nemlig ikke selv taale at have det mere end høist nødvendigt, fordi jeg, da Benet begyndte at blive bedre, fik ondt i Brystet, først en slem Sprække og udvortes Byld, de gik ialfald slet ikke dybt og var kun slemme naar Barnet laa ved, da dette begynte at læges, blev det ondt paa den anden Side, og dennegang værre, saa jeg var ganske klein, men det varede næppe en Uge saa gik der Hul, hældigviis netop Dagen før Anne maatte reise hjem og Vilhelm skulde komme tilbage fra sin Anexreise. – –

Saa – nu har jeg fortalt dig om alle mine Ulæmper, kjære Moder. Det var vist ikke noget at tale saa omstændelig om, men jeg slutter fra mig selv og troer at du gjærne vil vide nøie Besked om hvordan vi har det, baade godt og ondt. Nu er jeg da Gudske Tak! frisk og haaber Kræfterne ogsaa efterhaanden vil vænde tilbage. Birgit brygger godt øl til mig; jeg beholder denne Pige i Sommer ogsaa, hun har vist sig meget snild og omhyggelig i enhver Henseende, medens jeg var syg og er en meget stø, rolig Person, der er ikke noget Fjas ved hende. En ny Barnepige, eller hvad jeg nu skal kalde hendes Function, skal jeg derimod have, da Maria som nu har været her over to Aar, skal confirmeres og da kan jeg ikke vænte at beholde hende, ialfald ikke uden at give meget høiere Løn; jeg ved ikke heller om jeg vilde foretrække at beholde hende, hun er ikke videre flink, men er jo nu saa vel vandt med Børnene, saa det bliver ikke godt at bytte. Gid vi maatte være heldige med den Confirmand vi nu skal have. –

Jeg vilde ønske du kunde seet Børnenes Glæde over lille Broer, da de første Gang saae ham, især saae LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn sjæleglad ud og kunde ikke blive mæt af at betragte det lille Væsen, hun glemte ganske at hun ikke havde seet Mama i saa lang Tid. Ahlert derimod vilde ikke vide noget av sin lille Broder i Begyndelsen, han holdt Hænderne for øinene og sagde han var rædd, men da han senere saae, at Barnet havde bare Fødder, krøb han op paa en Stol og bad os at tage Støvler og Strømper af ham, for at lille Broer kunde faa dem og ikke fryse, derpaa forlangte han at faa «Stork Langebeen», hans Yndlingsstrømper og forærede Gutten dem. Nu er han meget indtaget i sin lille Broder og fortæller ham hver Dag at han skal faa kjøre med ham og faa Lov at ride paa Sextus.

Lille Guttens Fødsel bragte en saadan mængde Kager til Huset fraa alle Kanter, at vi næppe vidste hvor vi skulde gjemme dem; de Fleste meget gode, de fineste kommer altid fra Decorah. Tillige en Mængde friske æg, nykjærnet Smør og Haner. En Kone forærede Gutten hvidt Kjoletøi; hun var «saa simpel af sig» sagde hun og kunde ikke bage fine Kager, men noget vilde hun gjærne give mig.

Ahlert har endnu ikke faaet Gutteklæder, havde Mama været frisk skulde han faaet til sin 2 aarige Fødselsdag, den Dag overraskede han mig i en af Vilhelm improviseret Guttedragt. Her ligger Tøi færdig og vænter, paa at blive syet, men Knapperne dertil havde han forleden faaet fat paa, og gav sig til at støde dem i Morteren. Jeg haaber Gro Egge, min Sypige snart kan komme og hjælpe mig at sy et Par Daglig Kjoler til mig og Klæder til Ahlert. I Sommer agter jeg at holde mig i Ro hjemme og tage imod Besøg. OttesensOttesens] Jakob Aall Ottesen (1825–1904), prest i Koshkonong fra 1860 til 1891 (Norlie 1914, 99). Gift med Cathinka Tank Døderlein. har længe talt om at gjæste os i August Maaned, Fru LarsenFru Larsen] Karen Randine Neuberg, gift med Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915) og hendes Smaa kommer maaske hertil medens Synoden varer, Fru JensenFru Jensen] Johanne Cathrine Jensen, gift med presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). ligesaa og kommer nu Hr. JensenJensen] presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). ogsaa hid med Preus’s Smaapiger,Preus’s Smaapiger] døtrene til Herman Amberg Preus (1825–1894) og kona Linka (1829–1880) saa faaer jeg da Selskab nok. Fru PreusFru Preus] Linka Preus (1829–1880), gift med presten Herman Amberg Preus (1825–1894). Linka ble en av Elisabeths beste venninner, mye av brevvkslinga mellom dem er arkivert ved Luther College. kan ikke komme og bære lille Gutten til Daaben, havde det ladet sig gjøre at bestemme Dagen længe i Forveien, havde vi gjærne bedet Jensens at komme til os, men det lod sig næppe gjøre og hun havde maaske ikke vovet sig ud med sin lille Søn i denne Vaarluft, han har været meget syg. Jensen selv har ogsaa været syg, han har saa altfor mange Reiser, jeg kan ikke skjønne at han længe kan holde ud saaledes. Jeg glædede mig til at faa en Nabopræstekone – nu er det 2 Aar snart, siden jeg saa Fru Jensen.

– HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn kommer saa rent ud af Vane med regelmæssig Beskjæftigelse og har ingen Lyst til andet end at springe ude og til at læse nu, som det begynder at blive Sommerligt ude. Det er en Møie at faa Lina til at tage sin Bonnet paa naar hun løber ude, hun ynder meget at drapere sig med de besynderligste Ting, samt at lave det forunderligste Sammensurium, naar jeg bager Kager. «Har Lina sit Tøi paa, Henriette?» «Aa ja, hun har nok noget, Skjærfet og saa noget Tøi paa Hodet». Dette «Tøi» bestaar i nogle flagrende Filler og derovenpaa et Dukketæppe eller Sligt.

Gid jeg kunde afhjælpe Potetesmangelen hjemme, vi har saa mange og kommer vist at bruge dem til Svineføde, det lønner næppe Umagen at bringe dem til Byen for hvad man faaer for dem. Saaledes er det med Smør, æg, og de fleste Fødevarer; boede vi i de østlige Stater var det vel nu ganske anderledes, desværre. Vi kan ellers være glade, som bo saa langt Vest. Her føres æg fra Decorah ligetil New York, det havde jeg ikke troet. Tak for dit Brev fra Januar, kjære Moder; Gud være lovet fordi min kjære kjære Fader er saa flink som du og I all sige. –

Hvor sørgeligt med H. I. Rhode. Jeg viste ikke at han var hengiven til Drik. Jeg kan vide Lammers’s besøg var til stor Hygge for Eder. Hils fra mig i Langesund, er Ovidia en tækkelig Pige og lille Karen Elise? Hun var saa sød da jeg kjændte hende. Naar du har Anledning, saa hils Cathrine Bakker fra mig, jeg skrev vist sidst at jeg havde faaet Brev fra Quebec fra hende, det er ikke Tid til at svare saa det kunde naae hende der, men jeg vil skrive saa snart jeg kan. Og nu Farvel kjære Moder, mange Hilsener fra Vilhelm og Børnene. Hvergang jeg tager Pulten frem maa Brevet fra Bestemoer læses. Gud give dig og Alle maa være friske,

din hengivende Leis.Leis] Elisabeths kallenavn i familien

Jeg skal fortælle fra Lina at hun har de første Blomster i sit lille Bæger, Hæg og vilde Marsfioler.
Brev 80: 28. juni 1861

«Du skulde see den lille Figuren nu i Knæbuxer»

Kjære Fader!Fader] Ahlert Hysing (1793–1879)

Jeg havde skrevet før, havde jeg ikke havt vondt i øinene, det har ikke været noget slemt, men nok til at forhindre mig i at skrive. Det er Træk, som jeg formodentlig har faaet da jeg sidst var i Kirke, nu er de i Bedring og jeg vil prøve at skrive lidt til hver Dag, jeg ved du ønsker snart at faa Brev dennegang for at høre om Alt fremdeles er vel. Og det kan jeg Gud være Lovet! ogsaa sige dig at det er. Vi har alle sammen været friske siden jeg sidst skrev, paa lidt Forkjølelse nær. VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann var jo hos StubStub] Hans Andreas Stub (1822–1907) var prest i Coon Prairie fra 1855 til 1861. Han var en av de seks som stifta Den norske synode i 1853. Fra 1865 til 1891 prest i Big Canoe menighet i Iowa (Norlie 1914, 97). da jeg sændte mit sidste Brev, han kom hjem ganske stivnakket endnu, efter en meget stærk Forkjølelse, han havde havt paa sin Reise, siden har han været frisk, kunde jeg bare skaffe ham lidt bedre Apetit, men den er nesten altid daarlig, naar Sommervarmen begynder, naa haaber jeg Fru MagelsenFru Magelsen] Thala Nikoline Tostrup, gift 1859 med Claus Friman Magelssen (1830–1904) sørger for at den kan komme sig igjen, Synoden er nemlig samlet paa Rock Prairie hos Magelsen,Magelsen] Claus Friman Magelssen (1830–1904), prest for tre menigheter i Wisconsin fra 1859 (Norlie 1914, 104) der hvor DietrichsonDietrichson] Gustav Fredrik Dietrichson (1813–1886), prest i Luther Valley, Wisconsin 1851–1859 var, nu for Tiden. Om 14 Dage haaber jeg Vilhelm er her tilbage igjen, han reiste for en Uge siden, men kom af Mangel paa Tid ikke til det Møde, de skulde have i Forveien i Whitewater. Efter Synoden samles de hos Herman PreusHerman Preus] Herman Amberg Preus (1825–1894), utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synoden. Prest i Spring Prairie. Leder for synoden fra 1862 til han døde i 1894 (Norlie 1914, 98). til Præstemøde og Kirkeindvielse.

Jeg har kommet mig godt siden jeg skrev til dig sidste Gange, kjære Fader. Benet er godt, en daarlig Fotgænger er jeg rigtignok, og det har jeg vært siden LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn blev født, nu fortiden bliver jeg træt naar jeg har gaaet saa langt som fra Herregaarden og til Kirken, men jeg kan vel komme mig med Tiden. Lille JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn er en aparte sød liden Gut, han trives godt og har været meget frisk, lidt urolig var han en Tid, for stakars liden, han fik sin første Tand, da han var et Par Dage over 3 Maaneder, nu er han blid og livlig og ligner fremdeles Lina, jeg undres om han ikke skulde komme til at ligne mig, det var jo ikke saa urimlig om en af dem kom til at ligne mig, der er rigtignok dem som finder at Lina ligner mig meget, som mener at netop saaledes maa jeg have seet ud i hendes Alder, kun med mørkere Haar, men den Lighed kan jeg ikke see; jeg har glædet mig ved at tro at finde at Lina ligner min kjære Fader, især den nederste Deel af Ansigtet. Hvor gjærne jeg vilde have en af dem lig dig, AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn bliver det ikke, men hvem ved om ikke lille Johan. Han seer mere fiin og ikke saa gutteagtig ud som Ahlert altid har gjort, det har aldrig været mulig at tage Feil af ham; Ahlert er just ikke noget vakker, men seer rask og kjæk ud, du skulde see den lille Figuren nu i Knæbuxer, han staaer her hos mig med Hammer under Armen og en Spiger i Haanden og vil faa see i min Pult. «Hvad skal jeg sige til Bestepapa fra dig, Ahlert?» «Du skal sige at jeg har Lomme i Buxerne mine og at jeg har en Spiger i dem og nu vil jeg ud og fixe Grinden», fik jeg til Svar, og nu hører jeg ham alt hamre løs paa Havelaagen. Han «fixer» alting, jeg spaar Gutten bliver hændig, han har saadant Lag. For nogen Tid siden talte han ikke om andet end Hester, nu er det Hammer, Spiger og Bord sent og tidlig, jeg troer ingen kunde give ham nogen kjærere Present en en Deel Spiger. Ride og kjøre er han naturligviis ogsaa meget glad i. Det var saa morsomt at have han med forleden, Vilhelm og jeg og begge Smaagutterne havde en deilig Kjøretour. HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn og Lina kjørte bagefter. Buggien rummer ikke flere. Vilhelm har jo næsten ikke været hjemme i Sommer, saa vi har heller ikke kunnet kjøre; naar han nu kommer tilbage fra Wisconsin, saa haaber jeg ogsaa at han bliver noget i Ro her i Menigheden.

Bliver øinene mine ved at gaa fremad, saa sænder jeg dette Brev førend Vilhelm kommer hjem, saa dennegang faaer du ikke Brev ifra ham, han talede om at skive dig til og svarer paa dit sidste Brev, det kunde være morsomt at vænte og kanske kunde berette dig noget af Interesse fra Synoden, men det bliver for længe. Der skal være kaldet en Candidat SteenCandidat Steen] trolig Lauritz Steen, som utvandra i 1861, og ble prest i Minnesota (Norlie 1914, 107) til Præst til Painted Creek, hvorover Vilhelm er meget lidet tilfreds, LarsenLarsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). ligesaa. Larsen protesterede mod at kalde ham da han var hjemme. «Han skal ikke komme did paa nogen mulige Maade», siger Vilhelm. Jeg faaer nu høre hvordan det hænger samme naar han kommer hjem. Den Candidat Berg jeg sidst omtalte fandt at man her vaagede de Kræfter der tilbød sig, formeget, men de skulde vide hjemme hvor meget bryderi for Ex. Præsten ClausenClausen] Fredrik Christian Claussen (1810–1870) hadde vært lærer i Skien før han kom til Spring Grove, Minnesota, som prest i 1857 (Norlie 1914, 102). skaffer, ikke fordi han gjør noget, men fordi han ikke gjør noget, saa tænker jeg ikke de mintes det. Jeg ved ikke om jeg nu maaske skriver om hvad jeg helder burde tiet stille om. –

Præsten Stub er da nu reist, han reiser i den Tanke om at komme hertilbage hvis hans Helbred tillader det; det seer vist meget uvist ud dermed. Af Emigranten seer jeg at Stub, medens han var i Kirken var bleven bestjaalet for 280 Dollars. Hvor skammeligt og hvor slemt for ham netop som han skal begynde en saadan Reise. Dietrichson blev ogsaa bestjaalet da han skulde reise,Dietrichson … reise] Gustav F. Dietrichson reiste tilbake til Norge i 1859 og ble kallskappelan i Hetland, Stavanger frå 1859 til 1862 (Norlie 1914, 98). jeg ved ikke hvordan det gik dermed. Præsten Dietrichson har i Emigranten faaet skarpt og ikke ganske retfærdig Svar paa hvad han har skrevet om Udvandringen i Stavangerbladene. Dietrichson seer ogsaa alt saa altfor mørkt. Climatet er en af de Ting Dietrichson og Emigranten ikke er enige om; at det ikke er behageligt er sandt, men ingen kan lige andet end at det maa være sandt. Her er mærkverdigt lidet Sygelighed og meget faa Dødsfald, ialfald blandt de Norske. Troer du ikke kjære Fader at mange af de Familier som indvandre med Glæde vare blevne hjemme om de der havde seet Udvei til at ernære sig og Sine, man kan nok sige, det er Mangel paa Tro, som bringer dem til at forlade Fædrelandet; men naar jeg tænker mig at jeg ikke skulde havde et Stykke Brød at putte i Munden paa Smaabørnene mine saa – jeg tør ikke dømme, Gud hjælpe de Arme! og gjøre Folk her villige til at hjælpe dem. Der er vel megen Nød og Elendighed mange Steder i Norge nu! Her, hvor vi bo i detmindste, har man fuldt op af Mad og Drikke om just ikke Penge, Priserne er nemlig saaledes at det næsten er at give bort sine Varer at sælge dem, kunde de enda blive solg hjemme i Norge for denne billige Priis.

Men her er Krig i Landet, hvor længe vil denne Overflod vare? Enkelte steder i Sydstaterne er det vist allerede nu næsten Hungersnød. Det gaar i Langdrag med Sagerne her i Landet og Enden er vist ikke saa let at forudsee enda. Jeg lenges efter Posten i Morgen. I Europa er der da tilsyneladende roligt, Gudske Lov saa længe der er Fred! Jeg har ikke taalt at læse de fiinstilede Americanske Aviser i de sidste Uger, saa jeg ved kun at noget egentlig Nyt af Vigtighed indeholde de ikke, og du har jo desuden i Bladene hjemme læst nyeste Nyt herfra, førend du faar det i mine Breve.

Jeg glædede mig ved at see at du tænke paa at gjæste Bergen med Christiane,Christiane] Christiane Koren Hysing (1826–1880), Elisabeths eldste søster (Johnson 1941, I, 188) kjære Fader. Gid det nu maa blive af og Veiret behageligt saa du maa kunde faa megen Hygge af din Tour. Hils Onkel PeterOnkel Peter] Peter Jakob Fasting Hysing (1804–1892), Ahlert Hysings bror, konservator på Bergens Museum (Johnson 1941 I, 49) fra mig. Jeg vil nu slutte dette og fortsætte lidt til Moder. Hvordan gaaer det med din Have iaar? Gud ske Tak og Lov! Som fremdeles lade dig være rask nok til at kunde sysle der. Mange kjærlige Hilsner fra hver især af Børnene. Gud velsigne dig min kjære kjære Fader.

Din hengivende Datter Leis.Leis] Elisabeths kallenavn i familien
Brev 81: 29. juni 1861

«Tak for alle Raad for mit Been»


Kjære Moder!Moder] stemora Elisabeth Frechland (1810–?). Mor til Elisabeth, Caroline Mathilde Koren (1801–1840), døde i 1840, da Elisabeth var åtte år.

Havde det gaaet efter mine Tanker saa havde dette Brev naaet deg til din Fødselsdag, men det satte mine øine sig imod, saa du maa nu tage imod mine kjærlige ønsker for den Dag og for alle Dage, naar de kommer, kjære Moder! Gud give du maa være frisk. Hvor mon du tilbringer den 7de Juli? Har du et Chcoladeselskab hjemme, eller er Fader og ChristianeChristiane] Christiane Koren Hysing (1826–1880), Elisabeths eldste søster (Johnson 1941, I, 188) paa deres Vei til Borgen og du maaske ogsaa reist et eller andet Sted hen, jeg kan ikke huske akurat naar Sommerferien begynder.

Tak for dit sidste Brev, jeg fik det netop paa min Geburtsdag, det var saa hyggeligt, havde bare VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann været hjemme, da er det jo dobbelt saa godt at faa Brev hjemmefra, men han var da paa den Reise i Minnesota og ClausenClausen] Fredrik Christian Claussen (1810–1870) hadde vært lærer i Skien før han kom til Spring Grove, Minnesota, som prest i 1857 (Norlie 1914, 102). er midlertidig her, saa tidlig havde jeg ikke væntet at faa Svar paa det Brev der bragte Eder Underretning om lille Guttens Komme. Jeg vilde ønske Vilhelm ikke havde omtalt, mit Onde i Benet, især da jeg seer, du troer det er i det samme, som for 4 Aar siden. At det dennegang var i det andet, skrev jeg vel i sidste Brev, som jeg haaber forlængst har fortalt dig at jeg Gudske tak! er frisk igjen. Tak for alle Raad for mit Been, jeg har ikke hidintil behøvet at følge noget af dem, da jeg slet ikke føler noget ondt i det; ømt er det ikke, men naar jeg har gaaet meget vil det om Aftenen være lit hovent fra Knæet af og nedover, men det var ogsaa i lang Tid tilfælde med det andet. Jeg kan nu ingen Forskjæl mærke paa Benene, vistnok bliver jeg snart træt, men føler ligesaa megen Træthed i det jeg først havde ondt i som i det andet. Dr. Hansen raadede ogsaa til, for 4 Aar siden, at bruge Bind, hvis Benet vilde vedblive at være meget svagt. Jeg behøvde det ikke den gang og haaber ogsaa nu at eftersom jeg selv bliver stærkere, vil Benene ogsaa komme sig. Mon det er samme tilfælde som Fru Thaulows? Hendes maa da have været meget slemmere, er det ikke bestandig af og til ondt?

Du spørger om jeg brugte Grødomslag, jeg brugte Flanelbind dyppede i Melk hvorpaa der var kogt fordelende Urter; saa hedt som jeg kunde taale det, det hjalp godt saa ofte, saa jeg greb strax dertil dennegang igjen. Mon Tandberg vilde raadet fra at bruge dette Middel? Stakkels Tandberg som ogsaa maatte give sit Barn tilbage. Er Dorthea Aal ogsaa gaaet saa ung bort, mon? Den arme Fru Aall! Hvor meget Sorg der er rundtom. Vilhelm Jordfæstede nylig en stakkels Enkes eneste Søn, en flink Gut paa 9 Aar, der af Vanvare var bleven skudt af en paa 13. I Vinter mistede hun sin Mand, han reiste frisk og vel hjemmefra om Morgenen, og bragtes om Eftermiddagen død hjem til hende, havde kjørt sig i hjel, hvor frygtelig at miste Mand og Barn paa den Maade uden minste Varsel. –

Jeg har det Haab at Rigsarchivar Lange kommer sig igjen, skulde det ikke være saa, mente jeg at maatte have seet det i Emigranten. Gud give jeg ikke tog Feil. Er gamle Madam Lange altid i Christiania nu? Er hun lige flink? Blive det saa at Actonia Bruns kjæreste gaaer til Theateret? Jeg kan begribe Forældrene nødigt seer det, der tænkes vel snart paa Bryllup nu?

– Jeg maa bede om Undskyldning for de Breve jeg sænder dennegang. Jeg skriver saa afbrudt, da jeg gjærne vil spare mine øine, saa de snart kan blive ganske bra igjen, og desuden faaer jeg kun daarlig Ro til at skrive naar jeg ikke kan benytte Afterne. Jeg har været ude og seet paa Børnene faa en liden Ridetour, derpaa bragt lille Gutten min til Ro for Natten, og nu er Dagen mest forbi, vi har ikke de deilige lyse Sommeraftner her, maar Solen er nede og det er den nu Kl. 7½, saa er det snart ganske mørkt, lidt Vederlag herfor er det deilige Sommermaaneskin.

Her er Børnene for at sige God Nat. AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn er saa træt, han kan næppe staa. «Hvem skriver du til Mama?» Til Bestemama. «Sig god Nat til hende ogsaa, nu sover de hjemme i Norge, gjør de ikke?» «Sig til Bestemama,» beder LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn «at jeg har saadan rar Blomst i Bægeret mit, den staaer ganske alene i et lidet grønt Huus af Bringebærblade.» Det er en Markblomst som jeg ikke før har seet. Det Bæger var rigtig en velkommen Gave for hende, der er altid friske Blomster i det og hvergang hun seer en ny udsprungen Blomst i Haven, heder det: «faaer jeg lov at faa den i mit Bæger?»

Lina er saa flink til at more lille Gutten,lille Gutten] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn naar han ligger vaagen i sin Vugge og er mig ofte til megen Nytte derved. HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn har slet ikke det Talent, det er hende en Plage at vugge og more ham, derimod at sidde med ham paa Skjødet i sin lille Gyngestol, vil hun gjærne og har mere end en Gang faaet ham til at sove paa den Maade. Henriette er jo nu saa stor saa hun kan være til nogen Nytte, men hun er bleven saa flygtig og ustadig i den senere Tid, vil helst løbe ude fra Morgen til Aften, har ingen Lyst til at læse, sy o.s.v.. Tage af Bordet, vadske op Thetøiet og saadane smaating, rede sin Seng m.m., det morer hende, og hun skal nok faa Lov at lære baade at være Stuepige og Kokkepige eftersom hun voxer til, men nu vilde jeg gjærne hun skulde have mere Lyst til at lære; før var det hendes største Fornøielse at jeg skulde fortælle hende af Bibelhistorien etc., nu er det Lina som helst vil høre derpaa. I Vinter kunde Henriette sine Troesartikler, Budene, en Deel Salmeværs, og fortalde det mæste af Bibelhistorien, strikke, sy og skrive lidt, saa blev hun ganske forsømt medens jeg var syg, nu er Lysten borte og det meste glemt. «Aa lad hende løbe» siger Vilhelm, naar jeg klager min nød for ham; men er hun ikke for stor dertil nu? Gaaer det an at vænte til Vinteren og saa tage strængt om fornødent for at vænne hende til Arbeide? Det som hun har lært burde vist ialfald vedlikeholdes, men jeg vilde rigtignok meget nødig, det skulde skee med Ulyst og Tvang. Naar hun har læst lit, heder det gjærne «Aa Mama, det er saadant deiligt Veir, Lina og Ahlert vænter saa paa at jeg skal komme ud til dem». Hvor godt det vilde være for mig, med hensyn til Børnenes Opdragelse, om Vilhelm vare mere hjemme, nu er jeg jo saa godt som alene derom.

De er hverken haarde eller stive, nogen af dem, aligevel er det ikke saa let, det føler jeg meer og meer. Linas værste Feil, synes jeg er at ville være grætten. Henriette er hæftig og utaalmodig, hun bliver hurtig misfornøiet og ligesaa hurtig blid igjen. Jeg undres om jeg ikke var «grinete» især da jeg var paa Linas Alder, jeg husker en Tid, da jeg hver Aften green fordi Hovedpuden ikke laa godt nok; Christiane har vist ikke glemt det. Lina slægter vist mig paa; jeg vil give hende Ormepulver igjen, maaske kan det have sin Grund i lidt Upasselighed, skjøndt jeg ikke kan mærke andet end at hun er frisk. Hvor særdeles fri for sygdom Børnene vores har været, Gud ske Tak derfor! Kighoste og Mæslinger har grasseret rundt om os, men vi gaaet fri hidindtil. Det er godt at slippe Børnesygdomme, naar man har et spædt Barn.

Hjertelig Tak kjære Moder fordi du vil strikke Strømper til Henriette, det er god hjælp for mig, jeg sænder dig et Mønster af en Bomuldsstrømpe saaledes som jeg har strikket til hende i Sommer, det er rundeligt stort saa hun kan bruge dem en Sommer til i det mindste. De største af alle de Stømper du sændte med Jensen,Jensen] presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). er i mindste Lag for hende nu, saa du vil see at Lina og Ahlert er rigelig forsynede. De lyse røde du sændte i Vinter er forsmaa i Foden ellers kunde hun passet dem. Her har du Børnenes Høide, norske Maal Mærk som paa en Dørstolpe hjemme. Henriette: 1 alen og lidt over 22 Tommer, Lina 1 alen 15½ Tomme, Ahlert 1 alenalen] 1 alen = 62,75 cm. og lidt over 10 Tommer,Tommer] 1 tomme = 2,615 cm. Johan 1 alen og ikke fuldt 1½ Tomme. Sig mig saa om de er høie eller lave. Er det ikke tidlig Johan faaer Tænder, kun 3 Maaneder? Det seer Gud ske Lov! ud til at gaa nok saa let og godt dermed, men stakkels Liden hvor Munden kløer; i disse Dage maa jeg saa god som hele den Tid han er vaagen, holde hans Ring til Munden (vi kjøbte nogle dertil af Guttapeche,Guttapeche] guttaperka; masse fra inntørka melkesaft fra guttaperkatreet som ble brukt i tannpleie eller lignende Stof), han er jo forliden til selv at kunde holde den, hvor han lider!

Og nu lev vel kjære Moder. Give Gud alt hjemme maa staa vel til. Mange mange Hilsner fra alle Børnene,

Din Leis.Leis] Elisabeths kallenavn i familien
Brev 82: 2. juli [1861]

«Aftenduggen er endnu ikke rigtig begynt»

Brevet har verken adressat eller underskrift. Det er ikke datert med årstall, men Elisabeth nevner sitt fjerde barn, så brevet må være fra 1861. Brevet er uvanlig kort og kan derfor ha vært et tillegg som ble sendt sammen med et annet brev. Det er skrevet på et stykke papir som er klipt ut som ei strømpe. Kanskje det var ment som et stykke papir som hennes stemor i Larvik kunne strikke strømper etter?

‹…› Jeg kan ikke faa Bud til Byen før imorgen, saa jeg faaer Tid til at skrive lidt herpaa ogsaa, så skal ChristianeChristiane] Christiane Koren Hysing (1826–1880), Elisabeths eldste søster (Johnson 1941, I, 188) ikke sørge over at jeg sænder blankt Papir saa lang vei.

Det er Strygedag i dag, Mandag vadsker vi, den ene Pige har sin Tid optagen fra Morgen til Aften med disse Arbeider, og saa Aften- og Morgenstellet og Melkingen – 4 Køer. Det er stor Vadsk vi har nu, 4 Børn behøver meget og Vilhelm,Vilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann der reiser saa idelig, bruger ogsaa meget Tøi. Fredag kjærner vi ialmindelighed nu for Tiden og Lørdag skure vi, disse 3 Dage har Confirmandpigen altid at hjælpe til i Kjøkkenet og en stor Deel af hendes øvrige Tid gaaer til at luge i Haven. Jeg duer ikke rigtig til at passe mine Blomsterbed selv endnu. Vi har faaet en prægtig let Kurvvogn, i den tilbringer JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn en stor del af sin Tid, enten jeg kjører han omkring i Haven, eller jeg sidder ude og arbeider og lader HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn eller LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn trække ham, naar han bliver kjæd af at sidde stillle.

Hvilken tidlig Vaar I have havt iaar, maatte nu Sommeren blive god. Vi har havt en meget kold, raa og langsom Vaar, saa meget Regn en Tid, stærk Varme af og til; men nu har det været saa længe tørt at det seer helt misligt ud i Haven, om end ikke Ager og Eng have taget Skade endnu, Grønsagerne staar taalelig men Blomsterne seer ynkelige ud, og jeg kan ikke tænke paa at plante ud hvad jeg skulde i denne Tørke. Denne kolde Vaar gjorde at Frøet kom meget daarligt op, og hvad der var det leieste, ikke det mindste af hvad Fader sændte mig i Vinter. Martsvioler saaede jeg i Høst og i Vaar, men seer ikke det mindste dertil. Jeg er glad at jeg ikke saaede Gyldenlak og Nemofila, som Fader sidst sændte, i Haab om at faa Regn. Det nytter lidet, alt hvad vi vander, den brændende Sol og ofte stærke Vind brænder dem af om Dagen. Aftenduggen er endnu ikke rigtig begynt.

Vaaren var daarlig for Haven ifjor og meget af Frøet kom ikke op, men det var ikke noget mod iaar. Desuden havde vi for nogle Uger siden en meget stærk Storm, der have anrettet stor ødelæggelse i alle Haver. Min ene Viinranke saa vissen ud, ligesaa mange Blomster; ærter, Rhabarbaraplantene, den Side der vænde mod Vinden af alle Træer og Skovene. Hveden og Havren saa ud som den var frussen. Jeg har endeel Roser, men saa smaa og ligesom standsede og næsten ellers ingen Blomster uden hvad jeg har saaet selv fra ifjor, næsten alle Sommerblomsterne saaer sig selv, holdt de sig kun i Bodene istedetfor at saa sig ud over Gangene, saa kunde jeg slippe at saae dem. Af Levkøierne, som alltid pleie komme saa godt, er kun ganske faa at see. Og nu nok om Haven.

Den lille Ugangsfuglen min! Nu kom han – AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn naturligvis – ind fra Haven, slæbende paa en stor Klubbe, ganske sort paa Ansigt, Hænder og, heldigviis, Forklæde, af Vognsmurning. Han maatte smøre Vognen for Ola (Gutten her) ellers vilde den ikke gaa, forsikrer han. Naturligviis har han vækket lille Gutten med sin Klubbe, det er ikke første Gang det skeer; nu be’er han saa vakkert om en stor Spiger for at gjøre Havebænken istand, «ellers kunde Papa falde ned af den, naar han kommer hjem fra Konsin».Konsin] Wisconsin Da han først kom under Veir med at der var Spiger paa Loftet, spadserede han derop alene, forsynede sig med hvad de smaa Hænder kunde bære og saa skulde han da ned igjen af Trappen. Dette var nu lidt besværligt, med bægge Hændene fulde, men han var ikke raadløs, først prøvede han at stikke dem i Lommen, det vilde ikke lykkes, saa kastede han dem alle ned over Trappen og saa selv efter og plukkede op.

En Dag kom han ind med Bolt, Skruer, og jeg ved ikke alt, som han havde vidst at faa af Langslæden, og det uden Linas Hjælp. I gaar kom Pigen ind med ham med Vandet dryppende af hans Støvler, der stod saa meget Vand, at det gik ham over Anklene i en Balje, deropi spadserede han saa. De har sine Engle til at vogte om sig; disse Smaa, hvad vilde ellers alt vort Tilsyn nytte.

Jeg har den samme Pige endnu og beholder hende til Confirmanderne skal indskrives. Forleden fik vi Hilsen fra «Herregaarden», Fru PreusFru Preus] Linka Preus (1829–1880), gift med presten Herman Amberg Preus (1825–1894). Linka ble en av Elisabeths beste venninner, mye av brevvkslinga mellom dem er arkivert ved Luther College. skrev til mig. Preus havde netop faaet Forretnings Brev fra Provsten og deri Hilsner til os og Underretning om at alt var vel. Hils og si Provsten Tak derfor.

Johan har længe ligget vaagen og sød, men nu faldt Tiden ham lang og jeg slutter dette med ham liggende paa Skjødet, ikke den letteste Opgave, han vil have Fat i alting og føre det til Munden. Før lykkedes det kun sjælden, han tager og river i hvad jeg holder i Haanden. –

Kommer saadanne skjønne Actstykke som Oprørgeneral BeauregardsBeauregards] P.G.T. Beauregard (1818–1893) var general for Sørstatene under borgerkrigen. Proklamation i Bladene hjemme? Det er dog skjændigt! Der væntes daglig et Hovedslag og snart maa der vel ogsaa noget skee. – Tilstanden i Syden beskrives [som] frygtelig. Gud give det Alt en snar Ende.

Hilsen fra Johan.
Lev vel.
Brev 83: 1. september 1861

«Mon Børn have godt af at spise Sirup paa Brød?»


Kjære Moder!Moder] stemora Elisabeth Frechland (1810–?). Mor til Elisabeth, Caroline Mathilde Koren (1801–1840), døde i 1840, da Elisabeth var åtte år.

Det er Søndag Eftermiddag, lille JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn og jeg er ganske alene hjemme og nu er han falden i Søvn efter at have faaet sig en Kjøretour først til Kirken, derpaa Haven rundt, saa jeg kunde faa undersøge om Viscountbærene var modne og spise mig nogle Blommer og ‹…› eller vilde Kirsebær, hvad det nu egentlig er som voxer paa det store Træ, der kaldes HenriettesHenriettes] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn Lyst eller «Lygthus», som hun altid sagde som mindre.

VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann reiste igaar til Painted Creek, hvor han bliver til sidst i Ugen; nu begynder de idelige Reiser igjen, i August Maaned har de indskrænket sig til Little Iowa Menigheds 6 Kirker, naar jeg undtager en Snartour til Turkeyriver, der heldigviis gik godt. Det var nemlig midt i Hvedehøsten, saa det ikke kunde nytte at tilsige Gudstjæneste nogen Sognedag. Der blev derfor tilsagt i begge Settlementer til samme Dag; nu, netop denne Dag indtraf en forsmæderlig Varme, tillige var det saa lummert, det var den hedeste Dag vi havde havt i Sommer sige alle, saa jeg var ængstelig for hvordan det vilde gaa Vilhelm at holde Gudstjæneste først om Formiddagen, derpaa reise 10 Miil og saa atter Predike om Eftermiddagen; det gik Gud ske Tak godt for ham, men Folk blev syge og kunde næppe holde ud i Kirkerne, en gammel Kone blev syg paa Veien og døde. Det er en Lise at være fri for den Varme vi har havt, som begyndte netop paa samme Tid som «Harvesten» og holdt ligesaa længe paa.

Nogen Sygelighed blant Folk har jeg ikke hørt om, derimod er der indtruffet en Deel pludselige Dødsfald, mest blant Folk som arbeidede ude paa Marken og især blant Nykommere, 2 der kom fra Norge i Aar er døde her i Nabolaget medens de bandt Hvede og lignende dødsfald hører jeg fra næsten alle Kanter. De der har Nykommere i deres Arbeide, burde rigtig passe at de ikke overanstrængte sig, bedst var det for disse slet ikke at tage tungt Arbeide den første Sommer. Her er forræsten ikke mange Nykommere, de der have Slægtninge i Wisconsin have formodentlig stanset der for det første; i Minnesota er en heel Deel, og saa drage de ret til Dacotah og længere Vest i Iowa.

Her har ikke været let for at faa Arbeidsfolk og Lønnen derfor høi. 30 Dollar om Maaneden og derover i «Harvesten». I Chicago skal der have været frygtelig Varmt i Sommer, Folk styrtede døde om i Gaderne, her har det dog kun været Folk, beskjæftiget med strængt Arbeide. Den saakaldte Summer complaint har vist taget mange Børn bort i Aar, der har været mange her og spurgt om Raad derfor, men desværre, udsætte de med at søge Raad til Sygdomme har taget Overhaand. Jeg tænker Børn har ofte blevne syge fordi de, naar det er Varmt, gaa med saa lidet Klæder som muligt og at man dog forsømmer at klæde dem varmere naar det bliver kjøligt. At vænne Børn af efter at Sommervarmen er begyndt, skal ogsaa være farligt. Gud ske Lov! saa længe vi blive forskaanede for denne Plage.

Børnene have været friske i Sommer, en liden Upasselighed have de, ja det hele Huus, tror jeg, havt hver en Gang, men det har kun været en Dag eller Nat. LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn saa bleg og daarlig ud for nogen Tid siden og klagede over Træthed; jeg gav hende Ormepulver, nu seer hun frisk ud. Hun er den der seer svagest ud af Børnene. De fik Lov at følge med Pigen kun til Nabogaarden nu, og da dette skeer saa ganske sjælden fordi jeg ikke har kunnet gaa noget Steds, saa er det en stor Fryd for dem at gaa til Sørland og see paa den store Faareflok og paa alle Gjæssene svømme. Jeg besøgde vore Naboer flittig de første Aar vi boede her, men nu skeer det næsten aldrig; jeg troer dog næsten at mine Been maa være stærke nok til at bære mig ned til Skaarlia nu, denne stille Eftermiddag har bragt mig flere Gange til at tænke paa de Søndage, jeg tilbragte der, ganske alene, uden at see et levende Væsen – en Fugl maaske – fra Morgen til Aften. Jeg husker en Søndag Eftermiddag som Ensomheden blev mig for stærk, jeg gik hen til Nabogaarden i Haab om at see Mennesker, men fant ingen hjemme, gik herop og sat en Stund nedenfor den halvfærdige Bygning og kom tilbage igjen uden at have seet et Menneske; naar jeg da ikke kunde vænte Vilhelm tilbage paa mange dage, kostede det Møie at holde sig kjæk stundom. – Nu er jeg aldrig alene, Gud ske Tak!

Medens jeg husker det. Mon Børn have godt af at spise Sirup paa Brød? De vil gjærne have det, jeg seer andre, PreusesPreuses] Herman Amberg Preus (1825–1894) og kona Linka (1829–1880) for Ex. bruge at give deres Børn det. Der brugt en Mængde Sirup eller Molasses (en simplere sort Sirup) ogsaa blant de norske her, mest til Smør og Brød. Naar man tager et større Parti kan man faa reen, klar, Sirup for 12 Skilling norsk Potten.Potten] 1 pot = litt under 1 liter

Det var den Ting jeg gjærne vilde vide, det andet var om det er skadeligt for smaa Børn at kjøre baglængs? Vi har en meget god letvindt liden Kurvvogn for Johan. Den er paa 2 Hjul og man kan bekvemt skyve den foran sig, naar for Ex. Solen skinner det lille Børn, som jo maa ligge tilbage i Vognen, i øinene. Det er jo mange Voxne som ikke taale denne Bevægelse. – Du smiler maaske fordi jeg skriver helt hjem for at spørge om disse tilsyneladende Ubetydeligheder. Men hvem skal jeg her spørge derom? Nu faaer jeg ikke skrevet mere i Dag – Dette Blæk er saa daarlig, jeg frygter det vil blive vanskeligt at læse hvad jeg skriver, men at vænte helt til jeg kan faa Bud efter Nyt kan jeg ikke heller. Jeg skulde skrive til saa mange og vilde være glad ved at faa det gjort nu; saa snart Tærskingen er over, skal Birgit faa reise hjem en Maaneds Tid, det er uvist hvem jeg kan faa i hendes Sted, stor Tid bliver der næppe til at skrive. Birgit har nu været her snart halvandet Aar og bliver her til Vinteren ogsaa, hermed er vi meget tilfrædse, det er en stø, brav Pige saavidt jeg kan skjønne; meget hurtig er hun rigtignok ikke, men hændes andre gode Egenskaber, for Ex. hendes jævne gode Humeur, om dog end kommer nok saa mange Afbrydelser til ubeleilige Tider, og hændes Omhyggelighed, mere end opveier dette. Det lade til at hun holder af hele Familien og aller mest af Ahlert,Ahlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn dette er jo et stort Gode!

Mandag Formiddag. Nu lidt igjen, medens Johan faaer sin Formiddagslur. Først maa du høre at denne lille Gutten vedbliver fremdeles at være saadant godt blidt Barn. Saa snilde har ganske vist ingen af de andre været. De har ikke ligget saa længe vaagne i Vuggen, jeg har ikke uden videre kunnet lægge dem i Vuggen, naar de bleve søvnige, kort de have i enhver Henseende været mere brysomme. Saa rolig som jeg har seet enkelte Børn, som nu Fru Larsens,Fru Larsens] Karen Randine Neuberg, gift med Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915) er Johan rigtignok langt fra, han leer og støier en heel Deel og arbeider af yderste Evne for at faa Vilhelm til at tage sig, eller idetmindste læge lidt med sig, strax han faaer øie paa ham, og græder naturligviis naar han gaaer fra ham igjen. Han har hele Tiden været frisk, jeg skrev vel sidst at han fik saa tidlig Tænder, nu har han 4. Det er vel ogsaa et Tegn paa at jeg skal give ham tidlig Mad, som du ogsaa siger. «Anne Kone»«Anne Kone»] Anne Olsdatter Ringstad (1810–1994) hjalp Elisabeth i forbindelse med barnefødsler, søster til presten Nils Olsen Brandt (1824–1921) reiste ogsaa herfra, med indstændige Anmodninger om at give ham Mad tidlig, som jeg da ogsaa gjør. Jeg har heller ikke havt saa rigelig at give ham som de andre, hvoraf det nu kommer. Han er flink til at spise Melk og Brød, det tynde af Byggrynsvælling, en æggeblomme spiser han hver Morgen, deri er han især glad. Imorgen er han alt ½ Aars gammel, hvor dog Tiden gaaer!

Jeg kunde nok tænke at I troede lille Gutten vores skulde hede Paul; men synes du det var saa underligt at jeg overlod til Vilhelm at vælge mellem Paul og Johan? Har jeg sagt at et udøbt Barn har ingen Deel i Gud? Da tager jeg mine Ord tilbage igjen, jeg ved ikke hvorledes jeg har tænkt, siden jeg har kunnet udtrykke mig saaledes, det er da visselig ikke min Mening. Jeg husker jeg skrev at jeg vilde være glad om vort lille Barn kunde blive Døbt samme Dag det var født, og det siger jeg fremdeles; det er da naturlig at vi ønske saa snart som muligt at overgive vores Børn til Gud i Daaben og at tænke naar Barnet er døbt. Hvad da nu end skeer, saa er vort lille Barn nu vel forvaret, det hviler i Guds Arme, skjøndt jeg vel ved at Gud ikke er bundet til Midlerne, at han af sin store Naade ogsaa vil gjøre det Barn saligt der døer udøbt, naar dette ikke skeer af Ligegyldighed eller Vantro fra Foreldrenes Side. Jeg faaer beraabe mig paa Fader Luther, naar jeg kalder det udøbte Barn en Hedning, han skriver jo til Barnets Faddere og beder dem komme og forhjælpe ham til at bringe denne lille Hedning, osv. I en forstand er det jo ogsaa saa – Forresten er jeg ganske enig i hvad du siger derom.

Jeg vidste ikke at det var nogen ny Skik at smaa Børn kalde deres Foreldre Papa, Mama og indbildte mig at det samme var tilfælde med os ogsaa da vi var Smaa. Jeg ved ikke at jeg har hørt et lidet Barn strax det begyndte at tale sige Fader og Moder; endnu førend det har lært at udtale et eneste Ord tydelig begynder det at lalle Papa, Mama; vores lille Johan begynder alt saa smaat sitt ma ma. Med Guds hjælp vil det, kjære Fader og Moder Navn ikke derved blive dem mindre dyrebart. Vore Børn har alle sagt mest Papa naar de har begyndt at tale, men saa snart der er noget som gjør dem ondt eller den mindste Nød paa fære, saa er det strax Mama og did tyer de fremdeles ved den mindste Modgang, gid det altid maa blive Tilfælde. –

Resten av brevet er skrevet i margen. Den vanlige hilsen til slutt mangler.

Jeg har mange baade Blommer og Druer at sylte. Trods den tørre Sommer har her været meget Frugt.
Brev 84: 3. september 1861

«Hvor længe vil denne ulyksalige, fæle Krig vare?»


Kjære Fader!Fader] Ahlert Hysing (1793–1879)

Om 2 Dage er det din 6[8.] Fødselsdag6[8.] Fødselsdag] Ahlert Hysing var født i København 5. september 1793 (Johnson, 1941, I, 49). Elisabeth har kun skrevet tallet 6. Kanskje har hun ikke vært sikkert på hvor mange år faren var, og tenkte å sette det rette tallet inn seinere, men så glemt det? min kjære gode Fader. Maatte den finde dig rask og vel, som sædvanlig og maatte det være den barmhjertige Guds Villie at lade den endnu mange Gange vænde tilbage med Glæde og Taknemmelighed for os Alle! Gud velsigne dig min kjære Fader! Hvor jeg beder Ham at mine Børn maa faa lære deres kjære Bedstefader at kjænde ogsaa her i Livet! Tak for dit Brev fra Juli, du skulde da snart reise til Bergen; gid du nu maa have havt godt af Reisen og lykkelig og vel være kommen tilbage til den gamle Herregaard igjen, hvor jeg tænker Haven har givet dig nok at varetage, skjøndt den nye PedelPedel] vaktmester ved skole vel har gjort hvad han har kunnet for at passe den, og det vel ogsaa med glæde, siden han synes det næsten er som i Paradis.

Den gamle Have! Jeg faaer vel vide om hver en Forandring der bliver gjort? Heldigviis er de ikke mange og den største er vel at Kirsebærlysthuset er borte. Nu har du maaske en rig Georgine Flor, hvis Tørken ikke er for slem. Existerer gamle Johns Have endnu? Den var meget forfalden da vi reiste. Du klager over Tørke og Varme, desværre. Et daarligt Aar til vil falde tungt for Folket! Emigranterne fra Norge iaar fortælle om Nøden i mange Egne, at de maa spise Bark, Mose osv. og naar Folk, ogsaa de som før have været meget utilfrædse her, høre dette, takke de Gud og glæde sig over at være kommen hærtil. Men hvem ved naar Touren kan komme til dem?

Du undrer dig paa hvorledes det vil gaa den store Skare fattige Emigranter, saaledes som Forholdene nu er her i Landet. Det alminderlige Svar er: «De have nu ialfald Levemaaden». Og det er sandt, af Mad og Drikke have de nok nu for Tiden, og Arbeide har der været fuldt op at faa, ialfald heromkring, her er nu ikke mange Nykommere; op i Præsten JensensJensens] presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). Menighed er der derimod en Mængde, alligevel var Lønnen under Hvedeindhøstningen 1 Dollar om Dagen, i den Tid er Lønnen som naturlig er, størst, Daglønningen er nok ellers nu for en voxen Karl fra ½ Dollar til 76 cent. Oppe ved Jensen havde der været megen Sygelighed blant Nykommerne især. Blodgang, o. des., som foruden Varmen vel ogsaa kom af de tætpakkede smaae Huse, nu Befolkningen havde faaet saadan Tilvæxt. Men det er vel kun de færreste, som blive boende, hvor de nu er, saa snart de have samlet sig lidt Penge, drage vel de Fleste længere, hvor Landet endnu er billigt at faa kjøbt og komme vel da, som deres Forgjengere her, til at friste et haardt Nybyggerliv, indtil Jorden giver dem tilstrækkeligt Udkomme, hvilket jo her ikke varer længe, dersom Gud vil forskaane for Uaar. Nu for øieblikket er det vel endogsaa meget let at ernære sig for dem der intet selv har. Jeg troer alle Ting, undtagen Colonialvarer, er meget billige, og disse kan nu endelig undværes. 4 cent (4 Skilling norsk) for et dusin æg, 4 a 5 cent for et pund Smør, 1 ½ Dollar for en Tønde Hvede og Rug endnu billigere og saa, fremdeles. Saaledes er det nu, men eftersom Krigen drager ud maa vel Farmerne finde bedre Marked for deres Varer. Og hvor længe vil denne ulyksalige, fæle Krig vare?

Her sidde vi jo udenfor og seer til, men alt hvad jeg læser i Aviserne bliver jeg lige klog, jeg synes det seer mørkt ud baade for Unionen og Oprørerne. Speidere og Oprørere paa alle Kanter, hver Dag bringe nye for Dagen hvor man mindst anede det; daarlige feige Offiserer; enkelte Regimenter som forlade Armeen i samme øieblik slaget begynder, fordi deres 3 Maaneders Tjenestetid var Udløben. Nu setter man sin Lid til den unge General McMellan.General McMellan] George B. McClellan (1826–1885) var generalmajor og ei tid øverstkommanderende for nordstatenes styrker, men i 1862 mista han Lincolns tillit. I flere af Oprørstaterne, fulstendigt Anarchi! Hvilken Tilstand i denne saa meget priste Republik, om man nu end kun vil tro det Halve af hvad Bladene berette. Blive Mr. Russels Breve til London Times,Mr. Russels Breve til London Times] William Howard Russel (1820–1907) var krigskorrespondet for The Times of London. Han sendte korespondentbrev fra Washington fra 1861 til 1863. Mange mente at Russel i sine brev var mer vennlig mot sørstatene enn mot unionen, men han tok tydelig avstand fra slaveriet. oversatte i norske Blade? Jeg vilde ønske de gjorde. Idethele skulde det være ganske interessant at læse de norske Aviser og see hvordan Tilstanden i America der tager sig ud. Sidste Post bragte en meget smuk Proclamation fra Præsidenten om at fastsætte den 26de September til en almindelig Faste og Bededag. Og vel kan der behøves at fastes og bedes. Sagernes Stilling her i Landet kjænde du forøvrigt ligesaa godt som vi; jeg ved aldrig hvad jeg egentlig skal tro af alle de modsigende Beretninger, hvormed Bladene ere fyldte, ikke engang der egentlig vandt eller Tabte dette ulykkelige Slag ved Bulls Run eller «Officers Run» som det nu heder, til minde om alle de tapre Officerer der den Dag tog Benene paa Nakken. Om føie TidOm føie Tid] om kort tid bliver der vel mere Blodudsgydelse. Gud vænde alt til det Bedste!

Slaverispørgsmaalet har voldet megen Røre rundt om i Menighederne, saaledes ogsaa her. Aarsagen hertil er et Stykke i Emigranten (fra Redactionen) til Professor Larsen,Professor Larsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). der bad ham om Oplysning angaaende hans egne og Medlærenes Mening om Oprøret, (jeg husker ikke om Slaveriet var nævnt) der var saa mange Rygter i Omløb nu at baade Larsen og de øvrige Lærere ved Concordia College, skulde hylde Secessionismen og holde for at Slaveriet ikke var Synd. Man ønskede at vide hvordan dette forholdt sig, da man andtok det maatte være af megen Interesse for Folk at vide de Mænds Mening herom til hvem deres fremtidige Præsters Opdragelse og Uddannelse var betroet. Larsen svarede ikke derpaa førend han fandt sig foranlediget dertil ved et Par paafølgende Indsændelser, og dette Svar var det som bragte Bevægelse i Gemytterne. Publicum er ikke vandt at abstrahere og drog den slutning af hvad Larsen skrev (om Oprøret indlod han sig ikke) at han ubetinget hyldede Slaveriet ogsaa i den Form, det existerer her i America. Endnu et Par Indsændelser og et Svar fra Larsen hjalp ikke til at berolige Folket. Dette var strax før Synoden, som du ved var samlet sidst i Juni. Da der nu blev spørgsmaal om hvor og naar den vordene Læreanstalt skulde oprættes, lod Slaverispørgsmaalet sig ikke længere holde borte. Det behandledes ganske abstract og optog megen Tid, uden at komme til noget Resultat.

Det endte med at Præsterne opgav følgende Erklæring: «Skjøndt det efter Guds Ord i og for sig ikke er Synd at holde Slaver, ansees dog Slaveri som en følge af Synden, for et Onde og en Ulykke og vi ville hvor Christerlig kjærlighed byder det og vort Kaldsplikt tilsiger det, arbeide til dets Ophævelse» – Doktor Hansen er nu beskjæftiget med at udgive en Pamphlet betitlet «Menneskelighed og Orthodoxi» mod Slaveriet, nærmest henvændt til de norske Præster her, og dersom han vedbliver at bruge samme Sprog som han er begyndt med, vil næppe mange andre kunde forstaa ham. VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann var vel fornøiet med at tale med sine Menighedslemmer om Slaveri, da han kom fra Synoden fonylig var han i Decorah og holdt en Tale derom. Menigheden havde indgivet en «Petition» til ham desangaaende. Det blev bestemt paa Synoden at man strax skulde skille sig fra Missourisynoden; saa hurtig som mulig begynde Seminarbygningen og imidlertid leie Logis, kalde Lærere og selv begynde Skolen strax. Dette var imod Præsternes ønske, de vilde helst at Eleverne skulde vedblevet ved Concordia College,Concordia College] Concordia College i St. Louis, Missouri. Høgskolen ble i 1861 flytta til Decorah. Det var begynnelsen til Luther College. saafremt dette snart igjen kom i Gang, indtil Bygningen var færdig, eller man ialfald havde faaet Lærer og var bedre beredt paa at begynde selv, men Repræsentanterne vilde ikke vide noget af Missourisynoden. De 4–5 som i det sidste Aar have været i Fort Wayne vedbliver dog der med deres Studeringer.

Seminariet skal bygges i Decorah, tæt udenfor Byen paa det smukte Land som Vilhelm kjøbte dertil. Han havde allerede udsøgt midlertidigt Locale for Skolen i Byen, der da kom Skrivelse til Kirkeraadet (Vilhelm er dets Secretair) fra PreusPreus] Herman Amberg Preus (1825–1894), utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synoden. Prest i Spring Prairie. Leder for synoden fra 1862 til han døde i 1894 (Norlie 1914, 98). som reiste i La Crosse Menigheder at Menigheden der tolbød sin store Præstegaard til fri Afbenyttelse for Skolen. Der er megen Jammer fordi man ingen Præst har og Frygt for Splittelse; nu haabede de nu kun sjælden at blive betjænt af Larsen. Saa mange Grunde talede for denne Forandring at Skolen nu forløbig er begyndt der. For os havde det være meget hyggeligt om vi havde faaet Larsen saa nær! Der er skrevet til en Pastor SchmidtPastor Schmidt] Friedrich A. Schmidt (1837–1928) var den andre læreren som ble ansatt i fast stilling på Luther College. Schmidt var ansatt på Luther College i over ti år og underviste der i teologi, språk og matematikk (Norlie 1914, 107, se også Bunge 2011, 17). om at komme hid, som Lærer, men jeg ved ikke med hvad Udfald. Han en blevet dem varmt anbefalet. En yngre Broder af Larsen væntes ogsaa, jeg ved ikke naar. Synoden bevilgede 700 Dollar i Stipendium til Candidat Bugge for at fortsætte sine Studeringer førend han kommer hertil som Professor. –

Jeg undres om alt hvad jeg nu har berettet dig, ogsaa er rigtig. Jeg faaer faa Vilhelm til at læse det og corrigere. Den Præsten SteenPræsten Steen] trolig Lauritz Steen, som utvandra i 1861, og ble prest i Minnesota (Norlie 1914, 107) som nu kommer skaffer vore Præster megen bekymring, Larsen protesterede mod at faa han hertil, da han var i Norge, saa skrev Kirkeraadet til JohnsenJohnsen] professor Gisle Christian Johnson (1822–1894) og S. BrunS. Brun] Sven Brun (1812–1894), sokneprest i Trefoldighet menighet i Kristiania og Erklærede at Steen ikke skulde modtage noget Kald her; men dette Brev kom for sent og nu er Manden her og rimligviis reist alle Præstene forbi uden at stanse hos nogen, ikke engang hos Jensen der har betjent hans tilkomne Menighed og altsaa kunde givet han den bedste Underretning. Dette slutte vi deraf, at ingen har faaet underrettet ham om at man vilde forlange et Colloquium af ham først. Hans Kald, St. Olafs, St. Olafs] i Otter Tail County, Minnesota er en af de bedste her er. Jensen vilde snart derop, saa faaer vi vide hvordan det gaar. Gud give bedre, end man tør haabe!

Mon jeg ikke før har omtalt for dig, forhenværende Skoleholder paa Kosconong, Jacob Midbø, en meget dygtig Mand, som Præsterne længe have søgt at formaa til at blive Præst. Han har meget nødig villet gaa ind herpaa; skjøndt han fra flere Kanter fik Kald som Capelan. Imidlertid har han læst med Ottesen;Ottesen] Jakob Aall Ottesen (1825–1904), prest i Koshkonong fra 1860 til 1891 (Norlie 1914, 99) han skulde og predike en Gang i Sommer, men da han kom i Døren greb han Ottesen i Armen og sagde: «Jeg kan ikke» og Ottesen maatte gjøre det selv. Man havde næsten opgivet at han skulde faa Mod til at lade sig prøve og til at prædike, indtil Preus nu kom fra La Crosse, da han hørte om Nøden der og at han muligens vilde kunde blive Capelan der, under Larsen, bestemte han sig, for og prøve for en Deel af Præsterne, prædikede, begge dele med meget godt Udfald. –

Efter Synoden blev der avholdt Præstemøde hos Herman A. Preus. Professor Walter fra St. LouisProfessor Walter fra St. Louis] C. F. W. Walther, professor ved Concordia Seminary i St. Louis, hadde til å begynne med stor innflytelse på prestene i Den norske synoden. var der, til baade Nytte og Hygge formoder jeg, skjøndt jeg synes det maatte være tungvindt at føre alle Forhandlingerne paa Tydsk. En Dag var 5 tydske Præster deres Gjæster, saa de den Dag var 18 Præster samlede. PreusesPreuses] Herman Amberg Preus (1825–1894) og kona Linka (1829–1880) har faaet stort, nyt, veldindrettet Huus, med baade Veranda og Altan ved siden af deres gamle Huus, saa de ogsaa havde Plads til saa mange. Der er ikke mange Præstegaarde, der nu kan rumme alle Præsterne, vi faaer gjøre, som Ottesen sagde, indlogere alle «Fædrene» i Præstegaarden og de øvrige omkring hos Naboerne. Preuses var saa hældige at en Dagouerrotypist reiste der, under Mødet, saa de fik deres Huus daguerreotyperet, med den hele Congress, Fru PreusFru Preus] Linka Preus (1829–1880), gift med presten Herman Amberg Preus (1825–1894). Linka ble en av Elisabeths beste venninner, mye av brevvkslinga mellom dem er arkivert ved Luther College. og Børnene, standsede ude paa Verandaen og Altanen. Vilhelm havde daguerotyperne med til mig. Næste Sommer skal Synoden samles igjen, dennegang i Minnesotah, hos Præsten MuusPræsten Muus] Bernt Julius Muus (1832–1900), prest i Holden, sør for Northfield, Minnesota. Bestyrer for Holden Academy som senere ble til St. Olaf College. og sidst i October skal der igjen avholdes Præstemøde. Vilhelm indbød dem hid, men de vilde ikke fordi, mente de, jeg var ikke stærk nok til at have saa mange Gjæster i Huset. Nei den gang, da det blev bestemt, vel ikke, men nu tænker jeg vel jeg kunde kanske! Forresten vilde her ikke blive Plads, til den Tid er de maaske 16 eller flere. De kommer hid til Middag og den ene Dag, og saa faaer jeg vel see en og anden af og til. Møded skal nemlig holdes i Decorah Emigranten indeholdt dennegang Begyndelsen af et Referat om det store Kirkemødet i Christiania; er det nogenlunde udførligt maa det vel have interesse at faa læse; men endnu bedre var det vel at faa læse hvad de norske Blade eller Kirketidende indeholder derom. De norske Aviser faar vi ikke. Solberg (Emigrantens Redacteur, som var vor Gjæst et Par Dage nylig) mente at have aftaldt med Herman Preus at sænde dem til os; de blev nok gamle inden de naaede os, men vi vilde dog gjærne have dem alligevel. –

Jensen med sin Kone og Søn kom dog omsider, 14 Dage efter vi først havde væntet dem, de traf dog heldigviis Vilhelm hjemme, men alt det friske Faarekjød var fortæret og det var Skade! Jeg maatte trøste mig med Gaasesteg og Høns istedet. De var her 4 Dage, men Jensen stakkel, var ganske Klein. Han har ikke været rigtig frisk siden han blev syg under Synodemøde. Nu skulde man vel ellers vænte at hans Arbeide, vil blive lidt lettet dersom Steen bliver i St. Olafs Menighed, og ClaussenClaussen] Fredrik Christian Claussen (1810–1870) hadde vært lærer i Skien før han kom til Spring Grove, Minnesota, som prest i 1857 (Norlie 1914, 102). (i Minnesotah), kommer til at flytte som nok var ønskeligt. En Deel af Jensens Anexer er nemlig meget villige til at Kalde ham til deres Præst (de kjænde ham) og da Størsteparten af hans egen Menighed er ligesaa villig til at miste ham og kalde en anden, blive det formodentlig saa.

Nu er du maaske vel fornøiet af alle mine kirkelige Beretninger, saa nu til noget andet. Fru Preus var saa snild at sænde mig Bjørnsons Arne og HaltehuldaBjørnsons … Haltehulda] Bjørnstjerne Bjørnson: Arne (roman, 1859) og Halte-Hulda (skuespill, 1858) og Stockfleths Dagbog.Stockfleths Dagbog] Nils Vibe Stockfleth: Dagbok over mine Missionsreiser i Finmarken (1860). Stockfleth underviste i samisk og kvensk ved Universitetet i Christiania. Han var gift med Sara Cornelia Koren Christie. Disse første har jeg læst. Haltehulda behager mig ikke, men Arne likte jeg saavelsom de øvrige Fortællinger, jeg har læst af Bjørnstjerne Bjørnson. Det Sprog som er brugt i Arne, liker jeg ogsaa, men mange Ord er meget stødende i mine ører for Ex., «Kvinne, innerlig, Kvessen og flere». Dagbogen læser jeg nu med megen Interesse, jeg faaer det Indtryk eftersom jeg læser at Forfatteren seer alt saa fra den lyse Side og gaaer saa let hen over alt han og hans Kone har maattet udstaa, saa jeg maa standse for at samle og rigtig lægge Mærke til hvad de have udrettet og havt at gjennemgaa.

Her har det ogsaa været en meget tør Sommer. Efter hvad Avisen beretter vil Hveden næppe beløbe sig til mere end det Halve af hvad sidste Aars rige Høst gav, men Qualiteten skal være særdeles god. Det er forresten meget forskjællig paa de forskjællige Steder, vor Nabo mente saaledes at han aldrig havde faaet saa meget Hvede som iaar, henved 300 Tønder, og vist er det Jorden her kan udholde en langvarig Tørke. Vi har endnu ikke tærsket, men vænter Maskinen om faa Dage, saa seer vi bedst hvordan det er gaaet her. Mais og Poteter lover ganske godt, men i Haven har det været ynkelig, især hvad Blomsterne angaar, det har været Tider da jeg næppe kunde faa et Blomsterfad ind og alting var kun halvt saa stort som ellers. Vi pleier at kjænde Reseda duften ligeved Kirken, iaar har her næppe været nogen før nu; nu er der en Deel Blomster, men kun en eneste Levkøi er begyndt at blomstre. Viscosa, baade Bær og Busken, har kun været halv saa store som sædvanlig. Endnu Vanmeloner har vi havt, men af de andre Mushmelon, kaldes de her, er der kun nogle faa som endnu ikke ere modne, saaledes med alt. Iaar har vi for første Gang havt virkelig Sukkerærter, saaet norsk Frø fra Fru Preus. For Tiden har vi koldt regnfuldt Veir, gid vi maa faa en smuk Eftersommer.

Det er den 11de September idag og nu faaer jeg vel slutte mine Breve og sænde dem med Vilhelm, som har Gudstjeneste i Decorah i Aften. Vi have Gud ske Tak godt. Hvor friske vore Børn har været i denne, især for Børn, saa sygelige Sommer! Det bliver en Sorg for Børnene, især for Ahlert,Ahlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn naar han ikke mere kan være ude fra Morgen til Aften, jeg har en Forsmag paa hvordan det vil blive førend han faaer vændt sig dertil, nu i disse Regndage. Han trøster sig med at trække alle Stolene frem paa Gulvet og kjøre LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn og hendes Dukker, samt med at banke smaa Spiger i et Bræt. Er Vilhelm hjemme gaaer han hver Dag op til ham med et lide stykke Papir i Haanden, og beder «Papa, kan jeg faa nogen Tacks? (Smaa Spiger). HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn haaber jeg faaer mere og mere Skrive- og Læselyst eftersom Dagene bliver surere. Lille JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn er nu ½ Aar, og en blid, snild Gut er han. Han kan ikke sidde alene endnu, men sidder Smaastunder i Ahlerts høie Stol med sit Legetøi foran sig paa Bordet. Han har været meget frisk hidtil, men seer og mere spæd ud, en Ahlert gjorde i den Alder. –

Posten igaar bragte ikke noget Nyt. Det eneste jeg har seet er at Prinds Napoleon har været helt i Prairie du Chien.Prinds Napoleon … Prairie du Chien] Prins Napoleon, søskenbarn av Napoleon III, kom fra Lake Superior med tog til Prairie du Chen i begynnelsen av september 1861. Han besøkte også president Lincoln i Det hvite hus. Mange mange kjærlige Hilsener til Bedstefader fra Vilhelm og alle Børnene.

Din hengivende Datter Leis.

Kjærlig Hilsen til Stin,Stin] Johan Augustinus Hysing (1834–1888), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 188–189) MarieMarie] Christine Marie Cappelen Hysing (1836–1867), Elisabeths søster (Johnson 1941, I, 188–189) og Lina,Lina] Caroline Mathilde Hysing (1840–1923), Elisabeths søster (Johnson 1941, I, 189) og til gode Venner fra os.
Brev 85: 21. september 1861

«Nu er det Aften, Lampen tændt»


Kjære Fader!Fader] Ahlert Hysing (1793–1879)

Nu er det Aften, Lampen tændt, Børnene bragte til Sengs og jeg kan ikke vænte længe inden jeg faar skrevet lidt til dig og sagt dig Tak for den Glæde du beredede mig igaar. Seent igaar Aftes kom VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann uvæntet hjem fra sin Reise, havde Posten med sig, Brev hjemmefra og i Brevet dit kjære Portrait. Jeg blev baade glad og bedrøvet ved at se det, nei ikke bedrøvet heller, men – du kan nok vide, det var underligt at see dig igjen efter 8 Aars Forløb. Hvor uforandret jeg synes du seer ud. Jeg kan ikke tro jeg vilde finde dit Udseende videre forandret, og til dette Resultat kommer jeg ogsaa ved at sammenligne dette Portrait med den gamle, ikke gode Dagereotyp vi har. Jeg er saa glad fordi vi nu har et godt Portrait af dig, min kjære Fader! Det er saa levende, saa smukt! Ja det var en stor Glæde og hjærtelig takker jeg dig derfor. Vi sad oppe til langt paa Natten, saa paa dig, læste i Brevene, tænkte paa og talede om Eder.

Jeg glædede mig til at Vilhelm skulde faa være hjemme i Ro den følgende Dag, Lørdag, hvile sig lidt, læse Brevene hjemmefra og have det hyggeligt. Han havde reist 30 Miil efter at have holdt Gudstjeneste Fredagen, netop for at kunde dette, baade Søndag og Mandag har han ogsaa Gudstjeneste og kommer ikke hjemom; saa kom der strax imorges Sognebud til en Syg, 12 Miil herfra, det var en Streg i Regningen, vi fik netop Tid til at vise Børnene dit Portrait førend han reiste. De skulde da sige os hvem det var: «Det er en Mand,» mente Ahlert.Ahlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn «Sig du det Mama,» bad Henriette.Henriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn «Det er jo Bedstepapa» raabte LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn med et straalende Ansigt. Jeg vidste det nok, sagde Henriette, men turde ikke sige det, og lille JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn vilde have fat paa Portraitet og raabde lidt papa, papa. – Lina er fremdeles meget frydefuld over at hun var den første, som sagde det var Bedstepapa. Du skulde see hendes Ansikt naar det er noget hun synes glædeligt. Jeg ved ikke hvor mange Gange, jeg har maattet lade Børnene see paa dig idag, men ofte har det været. Ahlert kan ikke rigtig fatte at du ikke har nogen Hest, og spørger meget medlidende om du «bare maa gaa». Selv agerer han Hest, den halve Dag: «Flyt deg Lina, her kommer Sextus, saa fort, saa fort» heder det gjærne, saa kommer han galoperende paa Tæerne. Han har nylig faaet sig en liden Trillebør, som han da er meget glad i, men meget indigneret over at Henriette og Lina vil laane den til at kjøre deres Dukker i. Egenødder og lignende Sager maa de nok kjøre i den, men Dukkerne! –

Saa langt kom jeg den Aften, men idag 12te October, skal Brevet fortsættes, for snarest mulig at sændes hjem med Børnenes Portraiter. Du kan tro, kjære Fader, at det er en stor Glæde for mig at kunde gjøre dette, jeg har saa længe forgjæves ønsket det og syntes det var ondt at vide, at Præsten StubPræsten Stub] Hans Andreas Stub (1822–1907) var prest i Coon Prairie fra 1855 til 1861. Han var en av de seks som stifta Den norske synode i 1853. Fra 1865 til 1891 prest i Big Canoe menighet i Iowa (Norlie 1914, 97). reiste hjem i Sommer, uden at kunde benytte en saa god Leilighed; havde jeg da havt Anledning til at faa Børnenes Portraiter tagne, havde det ogsaa været den Fordel dermed, at du havde faaet dem paa en Gang og i Glas og Ramme eller Etui, dog dette faaer være det samme; maatte de kun komme vel frem (og jeg ved at andre af netop samme Sort, er bleven sændt til Norge i Breve og kommen frem i god Stand), saa ved jeg det vil være dig, min kjære Fader, og Eder alle meget kjært at faa see disse smaa Ansigter, især da de ere udmærket gode og tro og ikke det mindste flatterende. Nu tænker jeg vi sænder disse 4 smaa til dig og en større Plade med Henriette, Lina, paa samme Tid til Horten.Horten] Vilhelm Korens bror (Bøycke) Johan (Rulffs) Koren (1828–1909), som var gift med Elisabeths venninne Marie Münster, bodde i Horten (Johnson 1941, I, 68) Det var vores Mening at du saa skulde sænde dem du faaer til Horten, og de dig sit, for at I kan faa see dem alle.

Du skal have Forrangen til Ahlerts Portrait og beholde det bedste af ham, det andre skal til Horten, saa har vi endnu igjen, som Reserve, et særskildt Portrait af hver af dem hvor de staar saa man seer hele Figuren. Henriette og Lina er ogsaa her særdeles gode, men Ahlert er taget paa en daarlig Plade og desuden seer han meget forfærdet ud over alle de Kunster Daguerratupisten gjorde for at faa ham til at see hvor han skulde. Det var det første der blev taget af ham, det var vanskeligt at faa ham god naar han stod alene. Maaske du heller havde seet dem alle i en Gruppe, men Dagueriotypisten vilde nødig indlade sig herpaa, med de daarlige bekvemmeligheder, han havde til sin Disposition, vilde det være vanskelig at faa alle gode. Hvilke du og hvilke nu Svigermoder skal beholde tænker jeg det er best I selv afgjøre naar I har seet dem alle.

Jeg har ogsaa et af Vilhelm og mig, men de er ikke rigtig gode. Lille Johan prøvede vi da ogsaa, men til ingen Nytte, det var Skade at du ikke ogsaa kan faa see hans lille søde Fjæs. Jeg mente at kunne holdt ham paa skjødet, men da Billedet af en saadan Liden tages dobbelt, saa hurtigt som en Voxens, gik det ikke an. Vilhelm holdt ham, men han er for livlig, det vilde ikke gaa. Ahlert var slet ikke frisk den Dag, han blev portraiteret; det var baade hældig og ikke hældig, han har været som sædvanlig, havde det maaske været vanskelig nok at faa ham til at staa stille; nu var han rolig nok, men blev saa snart træt, du seer han seer ganske mismodig ud paa det ene Billede. Han bad om at komme hjem igjen før vi havde kjørt halvveis og kvikkede ikke op før Vilhelm havde kjøbt den lille Svøbe, som du seer han holder paa, til ham. Nu er han ganske frisk igjen, gaar her udenfor og kjører Mais i sin Trillebør.

Om Henriettes Portraiter har jeg ikke noget at sige, hun er lig sigselv, især er det lille hvor hun sidder udmærket godt. Lina er mere alvorlig, hvor hun sidder alene end det hører hende til. Jeg kan saa godt overalt see paa hende at hun er blant Fremmede, især hvor hun sidder ved siden af Henriette, skjøndt hun der er bedst. Har du en Loupe at see paa dem gjennem var det en Fordeel. Gid de nu maa komme vel frem og finde alt vel, saa ved jeg du vil blive glad kjære Fader. –

Det dreier sig nok bare om Børnene og deres Portraiter, dette Brev, jeg faaer heller ikke skrive langt dennegang. Friske ere vi Gud ske Tak alle, baade Store og Smaa. Jeg lever i mine sædvanlige Ro og Sysler, Vilhelm reiser meget og, synes jeg, faaer mere og mere at varetage. I disse Dage vænter han en tydsk Architect fra Ohio, som skal komme i Anledning af Seminarbygningen. Vilhelm er Formand i Bygningscomisionen, hvorpaa han vel ikke skjønner sig stort, men han boer nu saa bekvæmt dertil, og de andre er vel ikke klogere. Han skulde egentlig været i Wisconsin til Kirkeraadsmøde i denne Tid, men PreusPreus] Herman Amberg Preus (1825–1894), utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synoden. Prest i Spring Prairie. Leder for synoden fra 1862 til han døde i 1894 (Norlie 1914, 98). faaer suplere ham dennegang, især da Præsterne jo om 3 Uger samles her. At de kan vælge saa fjærntboende Præster til Kirkeraadsskrivere! – de er kostbare ogsaa, disse Reiser, og skulde vel egentlig bestrides af Synodekassen, var den stor nok. Det var maaske let nok for vore Præster at komme frem, baade med Bygninger og andet, vilde de følge americansk Skik og svensk Skik og reise hjem og rundt om og tigge Penge og Folkehjælp. Den Pastor Amdren, som jeg seer ogsaa har været i Christiania, skal forresten være en udmærket Mand, ganske anderledes duelig end Augustanasynodens øvrige Præster. Han kommer nok ikke her tilbage.

Efter hvad Jensen,Jensen] presten Nils Edward Schancke Jensen (1824–1875). Han utvandra i 1859 og ble prest i Rushford, Minnesota, ikke langt fra Decorah (Norlie 1914, 104). der har været i Pastor SteensPastor Steens] Lauritz Steen, prest i Minnesota fra 1861 (Norlie 1914, 107) Menighed nylig, skriver, lover Steens Komme hertil et bedre Udfald, end man turde vænte. Pastor BjørnPastor Bjørn] Ludvig Marinus Bjørn (1835–1908), prest i Manitowoc, Wisconsin 1867–1879 med Søster og ogsaa kommen og formodentlig nu i Manitowa. Pastor Schmidt,Pastor Schmidt] Friedrich A. Schmidt (1837–1928) var den andre læreren som ble ansatt i fast stilling på Luther College. Schmidt var ansatt på Luther College i over ti år og underviste der i teologi, språk og matematikk (Norlie 1914, 107, se også Bunge 2011, 17). LarsenLarsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). og Skolen er i fuld Virksomhed i La Crosse; MidbøeMidbøe] kanskje Jacob Midbø, tidligere «skoleholder» i Koshkong skulde ordineres en af disse Dage, saa hvis alle komme, bliver det 16 Præster paa Mødet, det er dog en Tilvæxt af 4 Præster i Sommer og Hjort,Hjort] presten Ove Jakob Hjorth (1827–1879) der saa vidt jeg veed, er i St Louis, bliver den 5de formodentlig. – Endnu har jeg ikke takket dig for dit Brev, kjære Fader, jeg er glad ved at see at du har havt Hygge og Glæde af at gjensee Slægt og Venner og din Barndoms Legepladse. Gudske Lov at StinStin] Johan Augustinus Hysing (1834–1888), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 188–189) lever saa godt. Hils han kjærligt fra os. Vilhelm og Børnene sænder dig tusind kjærlige Hilsner. Gud bevare dig, min kjære Fader!

Din hengivende Datter Leis.

En mængde Kaal og Gullerødder har vi faaet; det er ogsaa det meste til Vinterbrug vi faaer af Haven iaar, foruden Bønner.
Brev 86: 21. oktober 1861

«Jeg kan vel undertiden blive lidt træt af al den Børnetummel»


Kjære Moder!Moder] stemora Elisabeth Frechland (1810–?). Mor til Elisabeth, Caroline Mathilde Koren (1801–1840), døde i 1840, da Elisabeth var åtte år.

Maa dette Brev komme vel frem og finde Alt hjemme vel, vil du blive glad ved at faa det og see Smaabørnene vores: «Skal vi vænte lidt med at sænde dem, saa de kommer til Juul?», spurgte Vilhelm;Vilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann men jeg syntes vi have maattet vænte længe nok og vil ikke vænte en Dag mere end nødvendigt, førend jeg skaffer Eder den Glæde, som jeg haaber det maa blive. Har vi maattet vænte længe førend dette kunde skee, har vi idetmindste nu, den Tilfreds-stillelse at kunde sænde et meget godt og naturtroe Billede af dem alle 3. –

HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn og LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn gik i dette øieblik ind for at køie sig, efter først at have sændt dig mange Hilsner og gjort mange Spørgsmaal om hvad mon de nu foretage sig hjemme i Norge osv. AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn sover for længst, naar Veiret som i Dag er for stygt til at han kan komme ud, falder han ofte i Søvn Kl. 6, men dette forhindrer ham ikke i at sove uafbrudt til Kl 6–7 om Morgenen. Han kan endnu ikke rigtig finde sig i at maatte være inde en heel Dag, især naar Linas Læselyst er saa stor, som i disse Dage. Naar han ikke bygger Stald af Vedstykkerne, saa sysselsætter en Kniv og en Pinde ham bedst, han sovner altid naar han bliver spurgt om hvad han vil blive, at han vil blive «Nikker». Ja, hvem veed, det seer ud til han faaer Anlæg, jeg har ikke det mindste imod, at der blev en dygtig Haandværker af ham og synes det maatte være prægtig om der kunde gives Tid og Anledning for dem til at lære et Haandværk, hvad som end deres fremtidige Stilling maatte blive. Det vilde da næppe kunde gaa dem som flere stakkels Exemplarer, jeg har seet her, blandt andre end en Bergenser, der kom hid i Sommer, efter i 4 Uger at have vandret om uden en Cent, ja uden det mindste Tøi, saa det første vi maatte gjøre var at skaffe ham rene Klæder. Han var bleven narret og bedraget, havde al sin Tid været paa et Handelscontour og skjønnede ikke at tage sig nogen Ting til. Vilhelm var saa hældig at skaffe han en Plads som Boutiksvend og saa lykkelig som han var derover!

Men jeg kommer bort fra hvad jeg vilde sige om Ahlert og han Snedkertalent, du maa ellers ikke tro at han faaer Lov til at bruge dette Talent, som han finder for godt, det var kun medens jeg var syg at han huggede og hamrede hvor han kunde komme til. Men hvor han, ja de alle sammen, kan støie, JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn ogsaa, han hujer og skriger og morer sig saa hjærtelig. Nei, tænker jeg Stundom, naar nu Johan bliver stor nok til at lege med Ahlert, hvilken Støi der da vil blive. Dog Gud ske Tak og Lov fordi de kan støie; jeg kan vel undertiden blive lidt træt af al den Børnetummel, men det gaaer snart over; hvor vi maa være taknemmlige som har saa friske Børn. Naar jeg tænker paa hvad min kjære Moder og Fader maatte prøve først med de smaa der døde,de smaa der døde] Det eldste barnet til Ahlert Hysing og Caroline (Lina) Koren var Christiane (født 1826). Deretter kom to gutter som begge het Hans Augustinus. Den første var født i 1828, han døde tre måneder gammel; den andre ble født året etter, men døde om lag fire måneder gammel (Johnson 1914,I, 188). siden med Stin!Stin] Johan Augustinus Hysing (1834–1888), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 188–189)

Gud bevare dem fremdeles saa flinke for os! Johan, bliver høi, men holder sig temmelig spæd, han seer ellers meget rask ud og er saa livlig, spiser godt, det har ingen af de andre villet. Han kommer vist til at tale lenge før han kan gaae. Om kort Tid er han 8 Maaneder, men kan endnu ikke sidde alene, sidder et øieblik, saa ruller han, derfor har jeg ham mest i Ahlerts høie Stol, det er saa brysomt paa Gulvet før de kan sidde. –

Mine øine er meget bedre, de vare noget inflamerede, paa selve øiet vistes intet, men røde omkring, som af Træk og Materie. Benene er ogsaa meget stærkere, jeg bruger ingenting for dem. – Du spørger maaske, hvorfor jeg lader Børnene faa Lov til at støie og tumle saa inde i Stuen? Om Sommeren behøves det ikke, da kan de være ude med deres Leg, om Vinteren er det en anden Sag, og da jeg ikke har noget Barnekammer at sænde dem ind i, eller nogen Pige til at passe paa dem der, saa har jeg dem om mig bestandig. Henriette har jeg megen nytte af nu, hun vil gjærne hjælpe og være til Nytte, og er nok saa rask og flink. Især med at passe Johan er hun mig til god Hjælp, hun sad gjærne med ham paa Skjødet den hele Dag om han vilde. Læselysten er kommen tilbage nu og hun arbeider lidt hver Dag. Tak fordi du strikker Strømper til hende, nu er der kun et eneste Par af alle dem du har sændt, som hun til nød kan bruge (passe). Lina læser ogsaa flittig. Naar hun læser paa egen Haand, saa synger hun i Barfods Poesi LæsebogBarfods Poesi Læsebog] Frederik Barfod (1811–1896), forfatter og politiker. Han ga blant annet ut Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle (1835)., staver og lægger sammen meget ordentlig, men altid syngende. –

Vilhelm reiste i Mandags til Painted Creek, kommer hjem sidst i Ugen. 4 Dage efter hinanden Gudstjeneste i denne Uge, megen Reisen og saaledes bestandig. Maa han nu blive fri for Forkjølelse i dette ustadige Veir. Vi har ikke havt nogen lang stadig Indian-summer i Høst, enkelte yndige Dage, saa Styggeveir, dog ikke meget koldt; i Nat havde vi den første rigtige Frostnat, jeg faaer nok snart tage ind de Blomster jeg vil have, jeg har nemlig faaet 6 virkelige Urtepotter, de skal da fyldes med hvad der bedst skikker sig dertil, Nelliker, en Levkøi som ikke har blomstret osv. Nu mangler vi kun at tage ind fra Haven, Mais og Potetes er høstede og afskaffede et taalelig godt Udbytte; Poteterne ere smaa og faa hos de fleste iaar. Tærsket har vi ogsaa, men fik kun halvt saa meget Hvede som ifjor, men da var det ogsaa et ualmindelig godt Aar! Nu stiger Priserne stærkt paa Bomuld og Bomuldsvarer, i de østligere Stater er de netop fordoblede, saavidt er det endnu ikke kommen her, vi vil vel mere og mere faa mærke Krigen og Tidens Tryk i alle Ting.

Det seer ikke ud til at der snart vil blive Fred og Ro i Landet. Aviserne ere som sædvanlig fyldte med modsigende Beretninger, som det er bedst ikke at stole synderlig paa, havde den conføderede Armè, i saa lang Tid været saa daarlig forsyned med Mad og Klæder, som New York Times har paastaaet, var den forlænge siden sultet i hjel. Vi er ligesom kommen Krigen nærmere derved at de første frivillige herfra sændt ‹…›En linje i brevet er vanskelig å lese på grunn av overstrykninger på baksiden. en Deel Norske her fra Menigheden have været i Kamp og saa kom Rygtet om døde og saarede. – «Anne Kone»,«Anne Kone»] Anne Olsdatter Ringstad (1810–1994) hjalp Elisabeth i forbindelse med barnefødsler, søster til presten Nils Olsen Brandt (1824–1921) du kjænder jo min snilde fortræffelige «Anne Kone,» som Børnene kalde hende, havde en Søn med der; en rask Gut der er bleven Løitnant, han blev saaret og har ikke siden været ved sin Forstand, skjøndt han forresten kommer sig. Stakkel. –

I disse Dage er en anden af hendes Sønner reist som Soldat med et Kompagni fra Decorah. Jeg tænker der nu er faa Familier i Menigheden, hvis Børn er gamle nok, som ikke har en Søn i Krigen. Jeg har aldrig seet saa megen Sorg og Bevægelse i Kirken som i Søndags, især da Vilhelm til Slutning talte nogle Ord til alle de Frivillige som den Dag havde gaaet til Alters og om faa Dage skulde drage afsted. Ak hvor megen Sorg og Jammer, der maa være rundt om i Landet, langt mere end vi gjør os nogen Idee om. – Gud bevare os Allesammen.

Posten idag bragte intet af Vigtighed.

Jeg skjønner ikke naar Vilhelm skal faa Tid at skrive færdig til Horten,Horten] Vilhelm Korens bror (Bøycke) Johan (Rulffs) Koren (1828–1909), som var gift med Elisabeths venninne Marie Münster, bodde i Horten (Johnson 1941, I, 68) saa vi kan faa sændt Portræterne samtidig afsted. Vi har idag den 26de October. Igaar kom han fra Painted Creek, maatte til Decorah, reiste idag til Turkeyriver. Naar han kommer derfra vænter C. L. ClaussenC. L. Claussen] Claus Lauritz Clausen (1820–1892), prest i St. Ansgar (Norlie 1914, 95). og Architekten med den øvrige Bygningscomission paa han i Decorah, hvor de skal have Møde. Saa er det Præstemødet. Jeg faaer vel ikke see mere til disse end den Fredag som de alle kommer hid til Middag, her er Gudstjeneste i Kirken den Dag – og reiser tilbake til Decorah om Aftenen, Søndag prædiker OttesenOttesen] Jakob Aall Ottesen (1825–1904), prest i Koshkonong fra 1860 til 1891 (Norlie 1914, 99) her, de der ingen Forretninger har (der er Prediken i alle Kirker) gjæster formodentlig os. Jeg er frisk nok nu til at kunde have Mødet her, men vi kunde næppe gjort det hyggeligt for dem af Mangel paa Plads. Vi maatte flyttet ud af Sovekammeret for at kunde spise der, saa var det kun de to Værelser ovenpaa og mange havde maattet faa Nattelogis omkring hos Naboerne, saa der var lidet vundet.

Stakkels Larsens! Ifjor mistede de en liden omtrænt paa Ahlerts Alder, nu er deres lille Anna, 3 Maaneder ældre end Johan død. LarsenLarsen] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). skrev at Fru LarsenFru Larsen] Karen Randine Neuberg, gift med Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915) saa gjærne vilde besøge mig under Præstemødet, hvis kun lille Thora blev saa fri for Kighoste at hun tør tage hende ud blant andre Børn. Ottesens Børn har ogsaa været døden nær af Kighoste. Tak for dit sidste lange Brev, kjære Moder! Du havde da ogsaa havt godt af den Udflugt, det glædede mig at høre om alle mine gamle Venner i Langesund, hils dem fra mig. Hvor ‹…›Her har Elisabeth, med svart blekk, strøket ut ei linje på sida. Det skandinaviske Præstemøde! Ja derom har jeg læst lidt af en dansk Referent. Alle de Skaale og Taler og Sange etc. etc. tage sig underlig nok ud herfra. –

Tak for Opskriftene! De hvide Kager staar hos Fru Winsnes under Navn af Hamburgerkager, kun med ½ Pund Mandler mere, og paa dem har mit øie ofte faldt naar jeg ledte efter nogle at lave, men sagen er at jeg næsten aldrig har Mandler, de er meget dyre, jeg kan kun faa Krakmandler. Du spørger hvor jeg faaer Gjær. Vi bryggede flere gange tidlig i Vaar, saa vi helt til nu har brugt Gjær til Brød og vil nu se at brygge lidt igjen, mest for gjærens Skyld, skjøndt jeg trænger mindre til den om Vinteren da jeg da har Humlegjær til Brød. Jeg kan ellers i Almindelighed faa Gjær i Decorah, grulig bitter, men naar jeg har vandet den ud, har den været god. Her er mange forskjællige Maader at lage Gjær paa til Brød, men jeg troer næppe den duer til Julekage og saadant der er vanskeligere at hæve. Jeg vilde ønske jeg kunde faa fadt i et Par Kalkuner til Præsterne komme og at de maatte spise ligesaa godt af dem og Kjødsuppen som de gjorde for 5 Aar siden.

Men nu Lev vel, kjære Moder! Kjærlig Hilsen fra os Alle – En stor Dusk Reseda med chinesiske og Ager-nelliker staaer herinde og er Havens Afskjedhilsen til mig for iaar. Er det smukke Blomster i Dagligstuevinduerne hjemme?

Din Leis.Leis] Elisabeths kallenavn i familien
Brev 87: 18. november 1861

«Lina har lært at renlæse»


Kjære Fader!Fader] Ahlert Hysing (1793–1879)

Det er nu snart 2 Maaneder siden jeg dennegang begyndte at skrive til dig, kjære Fader! Og mente at dennegang idetmindste skulde du ikke komme at vænte paa Brev. Børnenes Portraiter vilde jeg havt afsted strax og ikke vænte lidt, saa de kom til Julen, men nu faar jeg nok kun ønske og haabe at de maa blive en Julegave og at du ikke maa ængstes over at det varede noget længere end sædvanlig uden at du faaer høre fra os. Grunden hertil er at vi gjærne vilde sænde Brevene hjem og Brevene til Horten,Horten] Vilhelm Korens bror (Bøycke) Johan (Rulffs) Koren (1828–1909), som var gift med Elisabeths venninne Marie Münster, bodde i Horten (Johnson 1941, I, 68) der bægge indeholde Portraiter, paa engang; men nu skulde VilhelmVilhelm] (Ulrik) Vilhelm Koren (1826–1910), Elisabeths ektemann endelig have skrevet til Horten, hvilket ikke har kunnet skee, da han ikke, eller saa godt som ikke, har været hjemme i de sidste 3–4 Uger. Thorsdag Aften kom han fra Decorah efter endt Præstemøde, Fredag Confirmanter og upsættelige Correspondenser for Kirkeraadet, Lørdag, igaar, reiste han til Turkeyriver, saa til ham paa Thorsdag kommer derfra, maa dette Brev vænte, men da skal det ogsaa sændes strax; ikke heller tør jeg godt lade gutten Bringe disse Portrættene til Posthuset.

Jeg blev overrasket i Thorsdag med Brev hjemmefra og Onkels Portræt – det var tidligere end jeg havde væntet og jeg har nu 2 Breve at takke dig for kjære Fader. Gud ske Tak! Fordi Alt var vel hjemme. – Næste Gang vil jeg besvare dit sidste, nu kun lidt om et Par Ting, du omtaler; i Anledning af Slaverispørgsmaalet haaber jeg vore Præster blive fri fra videre Ubehageligheder; naar jeg undtager at Dr. Hansen har udgivet en heel Bog i den Anledning, hvori jeg synes hver Side omtrent viser hvor opbragt han er paa Præsterne, hvilket Skrift ingen af Præsterne agte at tage den mindste Notice af, saa troer jeg der er stille nu i dette Stykke. Dr. Hansen gaar nok som Overlæge med det Scandinaviske Regiment der i denne Tid oprættes. Jeg skrev vel at Spørgsmaalet paa Synoden behandledes ganske abstract uden hensyn til dets Stilling her i Landet og politisk.

Gud give Eder alle en glad velsignet Julefest! Det var leit StinStin] Johan Augustinus Hysing (1834–1888), Elisabeths bror (Johnson 1941, I, 188–189) ikke kan komme. –

Hvad man egentlig har at udsætte paa Steen,Steen] trolig Lauritz Steen, som utvandra i 1861, og ble prest i Minnesota (Norlie 1914, 107) kan jeg ikke sige dig og huskede ikke at spørge Vilhelm derom før han reiste. Jeg mente at man troede ham udygtig i enhver Henseende, det indtryk fik jeg ialfald af hvad jeg hørte Pastor Muus,Pastor Muus] Bernt Julius Muus (1832–1900), prest i Holden, sør for Northfield, Minnesota. Bestyrer for Holden Academy som senere ble til St. Olaf College. som, hvis jeg ikke tager Feil, er hans Fætter, havde sagt om han og skrevet til ham. Forresten var det nok ogsaa Muus’s Feil at Kirkemødets Skrivelse til Commissionen i Norge, med Protest mod Steen’s Kaldelse, blev den overleveret; dersom Steen alerede var Kaldet og Ordineret skulde dette ikke skee. Steen havde lovet at komme til Mødet, men hverken fra ham eller Muus hørte man noget, BrodahlBrodahl] Peter Marius Brodahl, (1822–1906), utvandra i 1856, prest i Black Earth, Wisconsin fra 1856 til 1868, da han reiste tilbake til Norge (Norlie 1914, 101). er fremdeles syg og H. PreusH. Preus] Herman Amberg Preus (1825–1894), utvandra i 1851 og var en av de seks prestene som stifta Den norske synoden. Prest i Spring Prairie. Leder for synoden fra 1862 til han døde i 1894 (Norlie 1914, 98). turde ikke reise fra sin Kone der for kort Tid siden har faaet en Søn og er meget nervøs. De var saaledes kun 12 Præster samlede, jeg ved ikke noget at berette fra Mødet. Missionsvirksomheden her i Landet blev delt mellem dem, saa godt det lot sig skee og hvor de Norske bosætter sig adsprædt. Nu skulde Bjørn, jeg vidste hvor mange Miil nordenfor St Paul, til de norske som bo der, Vilhelm skulde sætte sig i Forbindelse med og undersøge Stillingen blandt de norske i Canada, saa behøves deres Hjælp i Dacotah, Sydlige Iowa og jeg vet ikke hvor. Saafremt der ikke alt hjemme har nogen mældt sig til Painted Creek Kald, har OttesensOttesens] Jakob Aall Ottesen (1825–1904), prest i Koshkonong fra 1860 til 1891 (Norlie 1914, 99) Svoger Hjort,Hjort] presten Ove Jakob Hjorth (1827–1879) der nu er i St Louis, modtaget dette Kald i Haab om til Sommeren at kunde underkaste sig den nødvendige Prøve og derpaa blive Ordineret naar Synoden samles Midtsommers, dette er glædeligt!

Den SchmidtSchmidt] Friedrich A. Schmidt (1837–1928) var den andre læreren som ble ansatt i fast stilling på Luther College. Han var ansatt på Luther College i over ti år og underviste der i teologi, språk og matematikk (Norlie 1914, 107, se også Bunge 2011, 17). som jeg jo sidst Omtalte skulde blive LarsensLarsens] Laur (Peter Laurentius) Larsen (1833–1915), først prest i Rush River, Wisconsin, fra 1859 til 1861 professor i teologi ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri. 1861 ble han den første rektor for Luther College i Decorah (Norlie 1914, 102). medlærer er vist en stor Gevinst for Kirkesamfundet, meget dygtig, klar og grundig i Tanken; han taler engelsk som en Indfødt, prædikede en Aften paa engelsk under Mødet. Han er ikke mere end 24 Aar, har været Præst siden han var 20. Jeg faaer vel ikke skrive mere dennegang. Tak for Onkels Protrait, det var meget morsomt at faa det. Jeg kjændte ham igjen, men hvor meget ældre han seer ud, hvilken Forskjeld paa ham og dig i disse 8 Aar! Hvordan er deet med hans Helbred?

Tilstanden her i Landet er vel den samme, man er spændte paa Udfaldet af den store Søexpedition. Vi leve, Gud ske Tak, godt og er friske. AhlertAhlert] Ahlert Hysing Koren (1859–1901), Elisabeths tredje barn er nu snart den samme Tyksak, som ifjord Vinter. JohanJohan] Bøycke Johan Rulffs Koren (1861–1923), Elisabeths fjerde barn sidder nu alene og LinaLina] Caroline Mathilde Koren, gift Naeseth, (1857–1945), Elisabeths andre barn har lært at renlæse, saa hun nu selv kan læse: «Et lidet Barn saa lystelig» som hun før saa ofte bad HenrietteHenriette] Henriette Koren (1854–1939), Elisabeths første barn eller mig at læse for hende, anden Forandring er ikke foregaaet siden jeg sidst skrev. Hilsen fra os alle.

Din LeisLeis] Elisabeths kallenavn i familien

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev hjem 1859–1867

Elisabeth Koren (1832–1918) utvandret til USA med sin mann Vilhelm Koren (1826–1910) høsten 1853. Vilhelm skulle være prest i Iowa for et stort antall norske innvandrere som hadde etablert seg som bønder vest for Mississippi.

Denne samlingen inneholder de 93 bevarte brevene som Elisabeth Koren sendte hjem til familien i Larvik i årene 1859–1867. Gjennom fire av de åtte årene som brevene dekker, raser en grufull borgerkrig. Den slår selvsagt inn her og der, slik spørsmålet om slaveri gjør det, men det er hjemmet, barna, mannens prestegjerning, og familien i Larvik som hun aldri skal se igjen, som fyller alle brevene.

Elisabeth Korens brev utgjør en viktig del av det vi betegner som «Amerikabrev». Det er den største enkeltsamling av slike brev vi har etter en norsk innvandrer i USA.

Les mer..

Om Elisabeth Koren

Elisabeth Koren er i dag mest kjent for sin dagbok, som hun skrev fra utreisen og de første årene i USA. Hun var en flittig brevskriver og brevene hennes er en viktig kilde til immigrantliv og kvinneliv fra 1850-tallet og framover, men også til norsk-amerikansk kirkehistorie.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.