Naturmytiske balladar

Norske mellomalderballadar

Forkortingar og litteratur

CCF: Corpus Carminum Færoensium. Føroya kvæði I–VI. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1941–1972

Child: The English and Scottish Popular Ballads I–V. Red.: F.J. Child. New York 1882–1898 (ny utg. 1965)

DFS: Dansk folkemindesamling

DgF: Danmarks gamle Folkeviser I–XII. Red.: S. Grundtvig m. fl. København 1853–1863 (ny utg. 1966)

EFA: Etno-folkloristisk arkiv, Seksjon for kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Universitetet i Bergen

Ejder: Svenska medeltidspostillor. Red.: B. Ejder. Uppsala 1974

FSF: Finlands svenska folkdiktning V. Red.: O. Andersson. Helsingfors 1934

IFkv: Íslenzk Fornkvæði I–VII. Red.: Jón Helgason. København 1962–1981

NB: Nasjonalbiblioteket, Oslo

NFS: Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier, Universitet i Oslo

NRK: Norsk rikskringkasting

SMB: Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Red.: B. Jonsson m. fl. Stockholm 1983–2001

TGM: Telemark og Grenland museum

Utsyn: Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Red.: L. Heggstad m. fl. Kristiania 1912


*


Alv Erlingsson. I: Norsk biografisk leksikon.

Andersson, Otto (red.) 1934. Finlands svenska folkdiktning. Bind V: Folkvisor 1. Den äldre folkvisan. Helsingfors. Svenska litteratursällskapet i Finland.

Beyer, Absalon Pedersøn (red.) 1928. Om Norgis Rige. Utgave ved Harald Beyer. Bergen. F. Beyers Forlag.

Blom, Ådel Gjøstein og Olav Bø (red.) 1981. Norske balladar. Oslo. Det Norske Samlaget.

Bom, Kaj 1973. «Danmarks norske folkeviser». I: Meddelanden från Svenskt Visarkiv 32. Stockholm. Svenskt Visarkiv. (Særtrykk av Danske Studier, 1973.)

Bondevik, Kjell 1927. «Margit Hjukse». I: Maal og Minne. Oslo. Samlaget.

Bondevik, Kjell 1953. «Folkevisa om Agnete og havmannen». I: Norveg 3. Oslo. Aschehoug.

Bredsdorff, Thomas og Anne Marie Mai (red.) 2000. 1000 danske digte. København. Rosinante.

Bugge, Sophus [1858] 1971. Gamle norske Folkeviser. Oslo. Universitetsforlaget.

Bugge, Sophus 1896. «Helge-Digtene i den ældre Edda. Deres Hjem og Forbindelser». I: Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse. Anden Række. København. G. E. C. Gad.

Child, Francis James [1882–1898] 1965. The English and Scottish Popular Ballads I–V. New York. Dover.

Christiansen, Reidar Th. 1946. «Til de norske sjøvetters historie». I: Eventyr og sagn. Oslo. Norli.

Crøger, Olea 2004. Lilja bære blomster i enge. Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840–50-åra. Red: Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Dokumentasjonsprosjektets balladearkiv fra 1997.

Ejder, Bertil (red.) 1974. Svenska medeltidspostillor 6 & 7. Uppsala. Svenska Fornskrift-Sällskapet.

Ek, Sverker 1921. Norsk kämpavisa i östnordisk tradition. Ett försök till tudelning av det nordiska folkvisematerialet. Göteborg. Wettergren & Kerber.

Eriksen, Anne 2002. «Mindre-Alv Erlingsson. Historie, sagn og andre fortellinger». I: Arne Bugge Amundsen m. fl. (red.): Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Oslo. Novus.

Faye, Andreas 1844. Norske Folke-Sagn. Christiania. Guldberg & Dzwonkowskis Forlag.

Garborg, Hulda [1913] 1917. Norske Dansevisur. Kristiania. Aschehoug.

Gaukstad, Øystein 1997. Ludvig Mathias Lindemans samling av norske folkeviser og religiøse folketoner. Bind 1: Tekster. Oslo, Novus.

Grambo, Ronald 1952. «Omskapingsmotivet i folkevisa om Beiarblakkjen». I: Maal og Minne. Oslo. Samlaget.

Grundtvig, Svend, Jørgen Bloch og Chr. Matras (red.) 1941–1972. Føroya kvæði : Corpus carminum Faeroensium I–VI. København. Munksgaard.

Grundtvig, Svend, Axel Olrik m. fl. (red.) [1853–1863] 1966. Danmarks gamle Folkeviser I–XII. København. Gyldendalske Boghandel.

Heggstad, Leiv og H. Grüner-Nielsen 1912. Utsyn yver gamall norsk folkevisedikting. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Hildeman, Karl-Ivar 1950. Politiska visor från Sveriges senmedeltid. Stockholm. Hugo Gebers Förlag.

Hildeman, Karl-Ivar 1985. Tillbaka till balladen. Stockholm. Svenskt visarkiv.

Hodne, Ørnulf 1984. The Types of the Norwegian Folktale. Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø. Universitetsforlaget.

Jenssen, Atle Lien 1996. Solørmusikken: O.M. Sandviks opptegnelser fra Solør, Odalen og Finnskogen. Kongsvinger. Solørforlaget.

Jón Helgason 1962–1981. Íslenzk Fornkvæði I–VII. Editiones Arnamagnæanæ. Series B vol. 17. København. Munksgaard.

Jonsson, Bengt R. 1990–1991. «Bråvalla och Lena. Kring balladen SMB 56. II. Kap. 7 A. Lenavisan och forskningen: från Vedel till Schück. Kap. 7 B. Historiska ballader från 1400- och 1500-talen: intertextualitet, influens, tendens». I: Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning. Stockholm. Svenskt Visarkiv & Samfundet för Visforskning.

Jonsson, Bengt R., Margareta Jersild og Sven-Bertil Jansson (red.) 1983–2001. Sveriges Medeltida Ballader 1–5. Stockholm. Almquist & Wiksell.

Jonsson, Bengt R. og Olav Solberg 2011. «Vil du meg lyde». Balladsångare i Telemark på 1800-talet. Oslo. Novus.

Jonsson, Bengt R., Svale Solheim og Eva Danielson 1978. The Types of the Scandinavian Medieval Ballad. Oslo-Bergen-Tromsø. Universitetsforlaget.

Landstad, Magnus B. [1853] 1968. Norske Folkeviser. Oslo. Norsk Folkeminnelag/Universitetsforlaget.

Lid, Nils 1950. «Til varulvens historie» I: Trolldom: Nordiske studiar. Oslo. Cammermeyer.

Liestøl, Knut og Moltke Moe [1920–1924] 1958–1959. Norsk folkedikting. Folkeviser I–II. Ny utgåve ved Olav Bø og Svale Solheim. Oslo. Samlaget.

Liestøl, Knut 1915. Norske trollvisor og norrøne sogor. Kristiania. Olaf Norlis Forlag.

Liestøl, Knut 1909. «Dei tvo systar.» I: Maal og Minne. Oslo. Samlaget

Liestøl, Knut 1915. «Nokre islendske folkevisor». I: Edda. Bind IV. Kristiania. Universitetsforlaget.

Liestøl, Knut 1928. «Eit par nordnorske folkevisor». I: Festskrift til Rektor J. Qvigstad. Tromsø museums skrifter, II.. Tromsø museum.

Lindegård Hjorth, Poul. 1976. «Linköping-håndskrift og ‘Ridderen i hjorteham’». Erik Dal og Iver Kjær: Danske studier. København. Akademisk forlag.

Lindeman, Ludvig M. 1964. «Indberetning fra Ludv. M. Lindeman om den af ham i Maanederne Juli og August 1848 med offentligt Stipendium foretagne Reise for at optegne Folkemelodier (Hermed Musikbilage)». I: Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. Oslo. Universitetsforlaget.

Meisling, Peter. 1988. Agnetes latter. En folkevise-monografi. København. Akademisk Forlag.

Moe, Jørgen 1964. «Indberetning fra Cand. theol. Jørgen Moe om en af ham i Maanederne Juli og August 1847 med offentligt Stipendium foretagen Reise gjennem Thelemarken og Sætersdalen for at samle Folkedigtninger.» I: Tradisjonsinnsamling på 1800-talet. Oslo. Universitetsforlaget.

Moe, Moltke 1925. «Kungssonen av Norigsland». I: Moltke Moes samlede skrifter, bind 1. Red.: Knut Liestøl. Oslo. Aschehoug.

Nyerup og Rahbek 1813. Udvalgte Danske Viser frå Middelalderen; efter A.S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter haandskrevne Samlinger. 4de Tome. København. Schultz.

Oftelie, Torkel 1909. Telesoga. Fargo. Telelage i Amerika.

Paulsen, Helge 1994/95. «Fattiggutten og tukthusfangen fra Hella, som ble en av landets store folkemusikksamlere». I: Årsskriftet Njotarøy 1994/95. Tønsberg. Nøtterøy Historielag.

Recke, Ernst von der 1927. Danmarks Fornviser I. Kjøbenhavn. Møller & Landschultz.

Reinton, Lars 1946. Den norrøne litteraturen. Oslo. Noregs boklag.

Ressem, Astrid Nora (red.) 2011. Norske middelalderballader. Melodier. Bind 1. Oslo. Norsk visearkiv/Norsk Folkeminnelag/Aschehoug.

Skeie, Tore 2009. Alv Erlingsson. Fortellingen om en adelsmanns undergang. Oslo. Spartacus.

Solberg, Olav 1990. «’Ridderen i hjorteham’ – ein mellomalderballade frå Solum». I: Telemark Historie. Bø. Telemark Historielag.

Solberg, Olav 2003. Forteljingar om drap. Kriminalhistorier frå seinmellomalderen. Oslo. Fagbokforlaget.

Solheim, Svale 1973. «Historie og munnleg historisk visetradisjon». I: Norveg 16. Oslo. Universitetsforlaget.

Syv, Peder 1695. Et Hundrede udvalde Danske Viser om allehaande merkelige Krigs Bedrivt oc anden seldsom Eventyr, som sig her udi Riget ved gamle Kæmper, navnkundige Konger og ellers fornemme Personer begivet haver af Arilds Tid til denne nærværende Dag. Forøgede med det Andet Hundrede Viser om Danske Konger, Kæmper og Andre samt hosføyede Antegnelser til Lyst og Lærdom. Kiøbenhavn. P.M. Høvffner.

Vedel, Anders Sørensen 1591. It Hundrede vduaalde Danske Viser, Om allehaande Merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved Gamle Kemper, Naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds tid indtil denne neruærendis Dag. Ribben. Hans Brun.

Vedel, Anders Sørensen 1927. Folkevisebog II. Utgave ved Paul V. Rubow. København.

Vésteinn Ólason. 1982. The Traditional Ballads of Iceland. Reykjavík. Stofnun Árna Magnússonar.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Naturmytiske balladar

Naturmytiske balladar handlar om mennesket i møte med overnaturlege makter.

I folketrua fanst maktene alle stader, i sjø, vatn og elvar, i utmark, skog og fjell. Maktene var farlege, ikkje minst fordi dei kunne skape seg om og kverve synet på menneske. Då stod huldra, nøkken eller bergekongen framfor mennesket som den vakraste ungjenta eller den sprekaste ungguten.

Møtet med naturmaktene endar ikkje sjeldan tragisk, med fortaping av sjel og kropp; men det kan også ende på lukkeleg vis, slik at mennesket blir forløyst, ved eiga kraft eller ved andres.

Mange av desse balladane har tidlegare vore publisert enkeltvis, men er no samla i denne boka.

Sjå prinsipp for innskriving og utval

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.