Brev 1863–64

av Camilla Collett

[22. september 1863]. Brev til Alf Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i København. Brevet er avsluttet i margen, først på langs på s. 4, deretter tilsvarende på s. 1 og til slutt over datolinjen s. 1 opp-ned i forhold til sidens øvrige tekst.
Datering: Brevet er udatert, men har senere blyantpåskrift av Alf Collett: «Kbh. 25/9 1863». Men denne dateringen stemmer ikke, for 25. september var en fredag i 1863. Det kan være poststemplets dato eller dagen han mottok brevet. Uansett må brevet være fra sent i september for hun har vært på reise en måned nå, så vi daterer det til tirsdagen samme uke, 22. september.

Kjere Alf!

Tak skal Du og OscarOscar] sønnen Oscar Collett (1845–1911), student have for Brevene,Brevene] Vi kjenner ikke til disse brevene. jeg hentede dem selv ombord – tilligemed Æsken – Til Oscar skriver jeg næstegang.Til Oscar skriver jeg næstegang] Vi kjenner ikke til dette brevet. (Neste bevarte brev til Oscar er brevet 23. november 1863 – og det er antakelig ikke neste gang siden hun har skrevet flere ganger til Alf før det.) Sagen er nu at faa Penge nedsendt, at jeg kan komme til at reise, thi et længere Ophold her er jo hensigtsløst. BrynieBrynie] Ole Andreas Brynie (1804–82), byråsjef og Colletts verge er i dette Stykke mærkelig – jeg vil nødig sige ligegyldig men jeg har intet bedre Ord derfor. Du og han synes maaskee at jeg allerede har faaet skikkelig, naar det regnes sammen, men jeg har allerede været borte 1 Maaned. Hver Dag maa mindst antage at sluge 1 Spd for mindre kan jeg ikke leve – og det gik jo til ogsaa hjemme (endog(endog] begynnende parentes rettet fra komma ved overskriving minus Bolig, hvilket sluger mest,) 6 [Ort] ombord til Tønsberg, 1 ½ Spd Opholdet 2i Værtshuset – 7 [Ort] i Drikkepenge paa Jarlsberg, omtrent 10 Spd ombord hid – 4 Spd til en Kuffert, som Du ved jeg maatte have – see der seer Du strax hvad der bliver tilovers! Dertil har det afskyelige Veir nødet mig til at bruge Vogn oftere end jeg naturligvis ellers vilde gjort, thi jeg skyer ikke lange Veie, men Regn og Blæst senaftens er vel meget at døie spadserende. Jeg boer fremdeles her i Phøenix, af den gode Grund at der i denne forbistrede By ikke er et privat Logi at faa, alle de mindre private Hoteller ere overfyldte. Jeg har gjort et Par saadanne Runder for at undersøge, men den Væmmelse der overfaldt mig paa disse Trapper var saa stor, at jeg næsten med en Slags Tilfredsstillelse hørte at der intet var at faa. Forskjellen i Pris bliver dertil maaske meget ubetydelig: Jeg har her et lidet Værelse til Gaarden for 4 [Ort] dansk. Spiser en Ret, samt gaar hyppig ud ogog] ‘o’ rettet fra ‘‹t›’ ved overskriving tager min The hvor det er billigere. I Theatret har jeg været 1 Gang ‹…›i Søndags, jeg saa Kvækeren og DanserindenKvækeren og Danserinden] lystspill av Eugène Scribe og Nicolas Paul Duport, oversatt av Johan Ludvig Heiberg samt ‹1› Ballet, «fjernt fra Danmark»«fjernt fra Danmark»] ballett av August Bournonville der var yderst glimrende, og smukt arrangeret. Forresten har jeg været et Par Gange hos Fru Heibergfru Heiberg] Johanne Luise Heiberg (1812–90), født Pätges, dansk skuespiller og enke etter Johan Ludvig Heiberg (1791–1860) i hendes nye smukke Huus lige ved Siden af Halkjers.Halkjers] Edvarda Sophie Halkjer (1816–82), født Munch, enke etter grosserer Hans Petter Andreas Halkjer (1808–60) Med 3Fru Thoresen, hun der har skrevet det saa meget priste Bind Fortællinger,Fru Thoresen … Fortællinger] Magdalene Thoresen (1819–1903), født Krag, dansk-norsk forfatter, enke etter prost Hans Conrad Thoresen (1802–58). Hennes Fortællinger kom ut på Den gyldendalske Boghandel i København i 1863. var jeg i Lørdags i Tivoli hun boer lige ved Sortedamssø. I Søndag var jeg i et Fadderselskab hos Leontine Brix.Leontine Brix] Caroline Augusta Leontine Brix (1841–1907), født Thaulow, gift 1862 med Christian Carl Brix Hun har det meget smukt og comfortabelt og saa lykkelig ud. Middagen var meget prægtig med fine Retter og en Masse Vine. InspecteurenInspecteuren] Christian Carl Brix (1820–1908), dansk etatsråd og skolebestyrer tog mig tilbords og udbragte siden meget høitidelig min Skaal i Egenskab af – «literis et artibus» –.«literis et artibus»] Collett hadde høsten 1863 fått medaljen Pro litteris et artibus (latin: for vitenskap og kunst) av kong Karl 4. Et Par Dage var jeg ude hos Fru Halkjer, der som sædvanlig er elskværdig og forekommende. Imorgen er jeg buden derud. Men jeg ved ikke hvordan det er, uagtet jeg ret ofte er ude, er der dog ikke noget ForslagForslag] virkning, effekt i det, der er noget mat og spidsborgerligt ved denne By, og jeg siger mig selv mangen Gang, derder] ‘r’ rettet fra ‘t’ ved overskriving er dog intet for mig her, saa sidder jeg mangen Aften i mit lille triste Værelse i Hotellet. Til HammerichHammerich] Martin Hammerich (1811–81), professor og bestyrer av Borgerdydskolen i København vil jeg dog gaa, og give ham min Bog, han har jo dog været saa venlig og snild mod Dig. Det er besynderligt jeg havde før naar jeg var hernede Lyst paa Mennesker og tænkte paa hvor herligt det skulde være at gjøre den eller dens Bekjendtskab, men vil Du tro, at der er ikke et eneste Menneske der nu frister mig?mig?] spørsmålstegn rettet fra semikolon ved overskriving jeg ved, jeg har den sikkreste Følelse at det intet vilde være for mig. Og er der et brugbart o‹…› Individ at treffe, maa man tage 3 utaalelige med paa Kjøbet. Altsaa Summa Sumarum, 4Opholdet her er temmelig hensigtsløst, og jeg føler Nødvendigheden, om end ikke Lysten til at drage videre og forsøge Lykken paa et andet Sted. Næste DampbaadDampbaad] ‘p’ rettet fra ‘b’ ved overskriving maa jeg have Penge; om jeg end vilde tage et billigere Logi ude i Byen kan jeg jo ikke, førend jeg faar betalt min Regning her. Det er ubegribeligt at der ikke var Brev og Penge til mig idag i Gaar. Dit Laan til mig kjere Alf kan Du jo dække ved at tage StensballesStensballes] Peter Fredrik Steensballe (1821–95), forlegger, utga Colletts Fortællinger (1861) og tok Et undersøisk Parlament (1863) i kommisjon 4 ½ og faa Resten [a]‹f› Brynie. Hvorfor sendte Stensballe mig ikke disse Penge da jeg forlangte Opgjør? Det er underlig at ikke en af mine Bøger er at see i Bogladerne her, ellers staar alt muligt SnausSnaus] skitt udstillet – den samme Observation gjorde jeg i Fjor. Hos Leontine traf jeg en Fru Professorinde RovsingFru Professorinde Rovsing] Marie Nicolina Theodora Rovsing (1814–88), født Schack, dansk kvinnesakskvinne Søster til den Schach som har skrevet Phantasterneden Schach som har skrevet Phantasterne] Hans Egede Schack (1820–59), dansk forfatter, hans Phantasterne kom ut i 1857 Det var en yderst livlig og som jeg hører lærd og belæst Dame der sagde mig alt muligt smigrende om mine Production,Production] ‘ion’ rettet fra ‘‹er›’ ved overskriving hun bad mig besøge sig, men det bliver vel neppe noget af – Grunden har jeg sagt Dig, Udbyttet er for ringe. Af dette Brev er der intet at fortælle Andre, overhovedet vil jeg bede Dig være meget varsom og noget sparsom i Dine Meddelelser. Jeg har ikke Lyst til at enhver Notitze om mig skal løbe Byen rundt – er det noget ondt, for at dadles, er det noget godt, bekritlesbekritles] kritiseres og misunde[s] «Boer hun paa et Hotel?» Gud bevares, hun begynder godt» Hils dog hjertelig StenstrupsStenstrups] Sophie Augusta Steenstrup (1811–72), Peter Jonas Colletts søster, enke etter Peter Severin Steenstrup (1807–63) og hennes barn og de Faae der virkelig mene mig det Vel. Seer Du Fru SarzFru Sarz] Maren Cathrine Sars (1811–98), født Welhaven, gift med professor Michael Sars saa hils hende. Mere næste Gang. Din hengivne Moder

Dette er et mat og tørt Brev, men det kommer af at jeg har siddet indemuret i min Hybel i hele Dag og har syed til den sene Aften, dette skrives Dig Midnat, jeg er træt, træt, træt.

Hvordan er det med Arnesen?Arnesen] Ole Seppingbøl Arnesen (1820–64), gift med Colletts kusine Laura Augusta, født Wergeland Skriv Skriv! kjere Alf. jeg skal ikke være utaknemlig, men svare. Hils Oscar og sig der kommer Brev til Fru Emilie C.Emilie C.] trolig Emilie Henriette Christence Collet (1805–68), født Rørbye, enke etter Bernt Anker Collet (1803–57). Vi kjenner ikke til brev fra Collett til henne i 1863. skal jeg skrive og takke for ham.

Indlagte til BrynieIndlagte til Brynie] Vi kjenner ikke til dette brevet. maa Du opholdelig bringe ham, opsøge ham hvor han er, og hvis Du synes læse lidt af Brevet der omhandler min Stilling for ham, fra X til X.fra X til X] dvs. følgende del av brevet: «6 [Ort] ombord til Tønsberg, … og smukt arrangeret.» Collett har markert begynnelsen og slutten av dette med X i margen. Lad intet afholde Dig fra at opsøge ham Fredag at der Lørdag kan komme Penge med. Er Caroline KaltenbornCaroline Kaltenborn] Caroline Sigfridia Adolphine Kaltenborn (1812–85), ugift kommen hjem saa hils hende venligst, men sig intet om Laanet af Sophaen førend jeg treffer nærmere Bestemmelse.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.