Brev 1863–64

av Camilla Collett

[9. september 1863]. Brev til Alf Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i København, på Jarlsberg grevskaps brevpapir. Brevet er avsluttet på langs i margen på s. 1, deretter tilsvarende på s. 4.
Datering: Brevet er udatert, men kan dateres til onsdag 9. september 1863. I Berlingske Tidende for tirsdag 8. september 1863 (No. 209) er «Professorinde Collett fra Christiania» oppført blant de reisende som har tatt inn på Hotel Phønix. Hun ankom København med postskipet Kronprindsesse Louise mandag 7. september fra Vallø ved Tønsberg – hvor hun gikk om bord om formiddagen lørdag 5. september etter å ha besøkt Hedevig Wedel Jarlsberg. Postskipet Kronprindsesse Louise forlot Christiania kl. 6 hver lørdag frem til 24. oktober og anløp Vallø kl. 11. Brevet er antakelig skrevet om morgenen for Kronprindsesse Louise forlot København hver onsdag kl. 12 «efter Posten er bragt ombord». Det svarer til Alf Colletts påførsler «Modt 11/9 63» og «Var 31/8 1863 på Jarlsberg».


Alf Collett

Alf Collett,
fotografi av Carl Joh. Hanssen, 1865.
Nasjonalbiblioteket (bldsa_alb075_022)

Kjere Alf!

Kjøbenhavn – Hotel Phøenix – ja her sidder jeg da! og er enda glad at jeg sidder paa den trygge Jord er det end i Hotel Phøenix! Jeg kan just ikke sige at milde Genier har ledsaget og beskyttet disse mine første Skridt af mine Reiser, hvor jeg har vundet enen] ‘n’ rettet fra ‘t’ ved overskriving Smule Fodsbreds Hvile er det skeet med Anstrengelser og Lidelser. Veiret var blikstille og yndigt da jeg gik ombord fra Valløe i Lørdags. neppe udenfor Færder fik vi Modvind der steg til Storm – døm om hvilke Tilstande, da Skibet var overfyldt af Mennesker! – først Kl 9 Søndag kom vi til Helsingør og Mandag Morgen til Kjøbenhavn. Min Plan var allerede fattet ombord ganske at opgive Marienbad,Marienbad] feil for Marienlyst Søbad i Helsingør (jf. brev til Hedevig Wedel Jarlsberg 23. august 1863, Jarlsberg hovedgårds arkiv) og tage lige hid. Hvad skulde jeg i ondt Veir foretage mig ved det allerede forladte Badested hvor jeg ikke kjendte et Menneske, kaste Penge bort for ingen Ting, medens jeg for dem dog altid kan have noget godt her i Kjøbenhavn. 2Det forbød sig desuden selv at komme i Land i rygende Storm den bælmørke Aften til et fremmet Sted. saa maatte jeg gaa hid til K. hvor jeg Mandags Formiddag ligeledes maatte thi her var intet Valg –Valg –] tankestrek rettet fra komma ved overskriving tage op til Hotellet. Veiret har siden været ondt, og forhindret mig i at søge alvorlig efter et andet Logi thi her kan jeg jo ikke blive. Igaar var jeg ude og badede mig paa Kalkbrænderiet og besøgte ved den Leilighed baade fru Halkjerfru Halkjer] Edvarda Sophie Halkjer (1816–82), født Munch, enke etter grosserer Peter Andreas Halkjer (1808–60) og Fru HeibergFru Heiberg] Johanne Luise Heiberg (1812–90), født Pätges, dansk skuespiller og enke etter Johan Ludvig Heiberg (1791–1860) der nu er flyttet ind i hin skjønne Leilighed lige ved Fru Halkjer. Jeg blev hos Fru Heiberg til Aftens, hun spurgte meget efter Dig og jeg maatte fortælle at Du er bleven en stor kraftig bredskuldret Ungersvend – altid relativt hvad Du tegnede til, thi nogen Herkules maatte hun heller ikke tænke sig at den lille Alf var forvandlet til. Hvad der gjør Opholdet her saa trist er det sure, kolde, blæsende Veir vi skal drages med. Det forøger den Følelse af Ensomhed og der kvæler mig og følger mig overalt og stige‹r› jo mere jeg tænker mig Fjernelsen fra de hjemlige Strande. Hvorledes skal det gaa mig paa Reisen ud mellem lutter Fremmede! Havde jeg først et nogenlunde hyggeligt Logi! Ombord modtog jeg endelig Dine 3LinierDine Linier] Vi kjenner ikke til dette brevet. tilligemed Pengene, men endnu har jeg ikke faaet Svar paa mit 2det fra Jarlsberg sendte lille Brevlille Brev] Vi kjenner ikke til dette brevet. hvori jeg beder Dig sende mig det til ‹H› omtalte Skrin; under alle Omstændigheder vil Du dog nu have modtaget Pakken og et do lille Brevet do lille Brev] Vi kjenner ikke til dette brevet. sendt med HermanHerman] trolig Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg (1841–1922), sønn av Hedevig og Peder Wedel Jarlsberg der skulde reist op til Christiania igaar Tirsdag – saa det maa Du sikkert nu have – men for 3de og sidste Gang: – Skrinet maa Du nu sende med KronprindsessenKronprindsessen] D/S Kronprindsesse Louise paa Lørdag. Jeg har givet den pene lille Opvartningspige Anne ombord Instrux til at tage imod det og jeg skal selv gaa ombord og afhente det. Jeg er virkelig urolig for dette Skrin der indeholder flere uundværlige og tildels ko værdfulde Smaasager, der blive kostbare at kjøbe igjen. Det erindres nu med Tydelighed at det blev skudt ind under Sengen indtil det kunde pakkes ind i Kufferten. og er det ikke der, skal og maa Math. gjøres ansvarlig derfor Ingen anden end hun har gaaet i det Værelse. Kjere Alf Lad mig see at Du nøiagtig opfylder disse smaa – men jeg ved jo nok ogsaa for Dig lidt penible Forskrifter: dette med Skrinet – at sætte Segl for mit Brevskrin, Laas for Kisten etc. Endvidere ikke tage noget af de bortgjemte Sager frem. Studenterne maa ikke forlange eller faa andet end hvad de nu have. mit Bordteppe, Forhænget for Døren for Ex. faar Du 4skaanes til jeg kommer tilbage. Mit Kjøkkentøi er vel saa vel indpakket og forsynet med tilspigrede Brædder at det ikke nappes bort? Det er lutter Nødvendighedsartikler og rene Udgifter skal man kjøbe det igjen. Kunde jeg kun tænke med lidt Ro paa Indflytningen i Hjemmet igjen og at det ikke vilde blive alt for besværligt! Hos SødringsSødrings] Vilhelmine Josepha Caroline Augusta (1811–69), født Gierlew, og Hans Thomas (1810–74) Sødring, venner av Collett. Hun leste korrektur på annenutgaven av Amtmandens Døttre (1860). var jeg, de raadede mig til strax jeg kom til Berlin at gjøre alt for at faa mine Bøger oversatte og udgivne i Trykken – helst som til Prøve som Feuilleton i et læst Blad. I Hamburg vil jeg opsøge en Dr. LappenbergDr. Lappenberg] Johann Martin Lappenberg (1794–1865), tysk historiker og hamburgersenatets arkivar der som jeg kjender lidt til, det er en lærd og literair dannet Mand af ham kunde jeg faa et Raad. Ængstelse for Penge piner mig. Det er dog for galt at jeg ingenting har faaet af Stensballe.Stensballe] Peter Fredrik Steensballe (1821–95), forlegger, utga Colletts Fortællinger (1861) og tok Et undersøisk Parlament (1863) i kommisjon Lad ikke denne Sag hvile, og sig mig Besked derom. Sagen er jo for soleklar: B‹o› Skriftet er min surt erhvervede og bekostedebekostede] ‘k’ rettet fra ‘‹s›’ ved overskriving Eiendom, hvoraf den Hund har taget den Smule Indtægt jeg der dog maa være flydt deraf, men jeg ikkejeg ikke] her har hun uteglemt ordet ‘har’ faaet en Skilling. Ogsaa de Coninckde Coninck] Jean Edmund de Coninck (1817–74), handelsmann i Christiania har baaret sig underlig ad. Han sagde at de PortraiterPortraiter] Antakelig litografiet av broren Henrik Wergeland, som hun fikk laget i København 1861. Jf. Colletts brev til Oscar Wergeland 13. september [1861]. 3 a 4 til 1 sk 20 jeg har faaet hos ham eqvivalerer hvad han har faaet ved at sælge. Det er en Umulighed. Dernæst beregnede han mig Udgifter ved Avertissementer men det er dog høist ubiligt, thi hvor er da Boghandle‹rnes› Pligt naar de ikke skulle avertere og selv besørge Afsætningen? Du ser hvordan man beskupperbeskupper] fører bak lyset, bedrar, narrer mig paa alle Kanter. Her maa jeg sætte Punkt og see at naa ned til Skibet med Brevet. Næste Søndag eller Mandag gaar jeg da ombord hvor jeg sikkert haaber at faa noget fra Dig. Lev vel kjere Alf. Hils OskarOskar] sønnen Oscar Collett (1845–1911), student og Alle. EmilEmil] sønnen Emil Collett (1848–1904), skoleelev burde have skrevet og takket mig for den virkelig ‹…› betydelige Present han fik, som jeg haaber han sætter Pris paa den kostet 3 Rigsdaler hernede, hvilket var en skammelig Pris beregnet paa Fremmede.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.