Brev 1863–64

av Camilla Collett

Litteratur


Utrykt

NB Ms.fol. 4120. Ellisiv Steen: Kartotek over brev fra og til Camilla Collett, til dels med innholdsreferat. Forrest en dagliste over hennes oppholdssteder.

RA/S-3445. Finansdepartementets protokoller for 1864.

RA/PA-0040. Holst, Christian. E. Brev m.v. vedkommende personer.


Trykt litteratur og nettsteder

Amundsen, O. Delphin 1947. Den Kongelige norske Sankt Olavs orden 1847–1947. Oslo, Grøndahl.

Askevold, Mathias 1905. «Adolphine Marie Colban» I: Urd, 9. årg., nr. 12, 25. mars 1905. Kristiania, A/S Urd.

Aslaksen, Kamilla 2019. Amtmannens døtres liv : en bokhistorisk undersøkelse av Norges første moderne roman. Doktoravhandling, OsloMet. Oslo.

Bergwitz, Joh. K. 1904. Studenterne fra 1854 : biografiske meddelelser. Kristiania, Grimsgaards Forlag.

Botten-Hansen, Paul 1893. Norske Studenter der har absolveret Examen Artium ved Christiania Universitet eller de artiumsberettigede Skoler : Oplysninger om Karaktererne til Artium, anden Examen og Embedsexamen samt Livsstilling. Christiania, Cammermeyer.

Brodahl, Joh. E. 1915. Akvarelmaler H.J.F. Berg : et hundredeaarsminde. Trondheim, G. Kroghus boktrykkeri.

Collett, Alf 1911. Camilla Colletts livs historie. Kristiania, Gyldendal.

Collett, Alf 1915. Familien Collett og Christianiabilder i gamle dage. Kristiania, Cappelen.

Collett, Camilla 1861. «Et Farvel» I: Illustreret Nyhedsblad, 29. september 1861. Christiania: H.J. Jensen.

Collett, Camilla 1864. «Pensioner i Paris» I: Illustreret Nyhedsblad, 12. juni 1864. Christiania: B.M. Bentzens Forlags-Boghandel og Bogtrykkeri.

Collett, Camilla 1868. Sidste Blade : Erindringer og Bekjendelser. København, Gyldendal.

Collett, Camilla 1872. Sidste Blade : Erindringer og Bekjendelser : Anden og tredie Række. Christiania, P.T. Malling.

Collett, Camilla og Peter Jonas Collett 1926–34. Dagbøker og breve. 5 bind. Utgitt av Leiv Amundsen. Oslo, Gyldendal.

Collett, Camilla 2019. Brev 1852–63. Utgitt av Mette Refslund Witting og Marius Wulfsberg. NB kilder 2:5. Oslo, Nasjonalbiblioteket/bokselskap.no. Digital utgave.

Dalaker, Ingrid Loe 2005. Thomas Tellefsen i norsk og fransk musikkultur : en resepsjonshistorisk og verkanalytisk studie. Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Trondheim.

Dietrichson, Lorentz 1899. Svundne tider : af en Forfatters Ungdomserindringer. Bind 2: Fra Upsala til Rom 1859–1862. Kristiania, Cappelen.

Edvardsen, Erik Henning 1997. Gammelt nytt i våre tidligste ukeblader. Oslo, Aschehoug.

Eidsvollsmennenes etterkommere. Database.

Fulsås, Narve 2013. Biografisk leksikon til Ibsens brev : med tidstavle. Acta Ibseniana. Oslo, Senter for Ibsen-studier.

Gjelsvik, Tore 1983. Skip og post i Hamburgruten 1853–1865. Oslo, Norsk filatelistforbund/Wennergren-Cappelen.

Hardeng, Geir 1982. «Robert Collett (1842–1913), en banebryter i norsk orntologi» I: Jon Suul (red.): Norsk ornitologisk historie. Trondheim, Norsk Ornitologisk Forening.

Heiberg, G.F. 1942. Slekten Heiberg : genealogiske oplysninger og personalhistorie. Oslo, Cammermeyer.

Haselmann, Lena, Janke Klok og Lilli Mittner 2019. «Aumerksamheit für Berlin als Ort norwegisch-deutschen Kulturaustausches» I: «Dat soll auch nicht jehen, dat soll fahren …» : Norwegische Künstlerinnen in Berlin. Berlin, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität.

Haugen, Trond 2014. «Hvordan ble Camilla Collett forfatter? – om Camilla Wergelands ‘Otte Dage i Hamburg’ og Theodor Mundts ‘Denkblätter für die nordische Sylphide’» I: Trond Haugen (red.): Å bli en stemme : nye studier i Camilla Colletts forfatterskap. Nota bene. Oslo, Nasjonalbiblioteket/Novus.

HFL = Halvorsen, Jens Braage 1888–1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880. 6 bind. Kristiania, Den Norske Forlagsforening.

Holst, Thomas S.S. 1887. Familien Holst : på grundlag af professor med. Holst’s optegnelser. Holmestrand.

Høgh, Marie og Fredrikke Mørck 1925. «Fru Adoplhine Marie Colban» I: Norske kvinder : en oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredeaaret 1814–1914. Bind 1. Kristiania, Berg & Høgh.

Jensson, Liv 1981. Biografisk skuespillerleksikon : norske, danske og svenske skuespillere på norske scener særlig på 1800-tallet. Oslo, Universitetsforlaget.

Johannessen, Knut 2007. Den glemte skriften : gotisk håndskrift i Norge. Riksarkivaren skriftserie 28. Oslo, Universitetsforlaget.

Klok, Janke 2019. «Grenzüberschreitende Inspiration. Die ersten norwegischen Künstlerinnnen in Berlin» I: «Dat soll auch nicht jehen, dat soll fahren …» : Norwegische Künstlerinnen in Berlin. Berlin, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität.

Klok, Janke og Lena Haselman 2019. «Camilla Collett und Agathe Backer Grøndahl unterhalten sich in Berlin – ein Gespräch, das es nie gab. Dramatische Montage als akademische Praxis» I: «Dat soll auch nicht jehen, dat soll fahren …» : Norwegische Künstlerinnen in Berlin. Berlin, Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität.

Kraft, Jens 1820. Topographisk-statistisk Beskrivelse over Agershuus Amt. Christiania, s.n.

Lindbæk, Sofie Aubert 1918. «Marie Colban (1814–84)» I: Nylænde, 32. årg, nr. 16, 15. august 1918. Kristiania, Norsk kvindesaksorening.

N.N. 1924. «Læseforening for Kvinder. 50-aars jubilæum» I: Urd, 28. årg., nr. 47, 22. november 1924. Kristiania, A/S Urd.

Meyers Fremmedordbog, meyersfremmedordbog.dk

Munch, Johan Storm 2000. Munch : familiebok 1686–2000. Lillehammer, Thorsrud.

NAOB = Det Norske Akademis ordbok, naob.no

NBL = Norsk biografisk leksikon, nbl.snl.no. Trykt utgave i 19 bind 1923–93. Oslo, Aschehoug.

NKL = Norsk kunstnerleksikon, nkl.snl.no

NOleks = Norsk oversetterleksikon, oversetterleksikon.no

ODS = Ordbog over det danske Sprog, ordnet.dk/ods

Ording, Fredrik 1920. Overlærer Jakob Løkke. Oslo, Cappelen.

Paumgartner, Bernhard 1978. Beethoven. Oversatt av Unn Bendeke. Oslo, Gyldendal.

Qvamme, Børre 2000. Musikkliv i Christiania : fra Arilds tid til Arild Sandvold. Oslo, Solum.

Sand, George 1856. Mauprat. Oversettelse til norsk i Tidsskrift for Skjønliteratur. (Se Hjalmar Pettersen: Norsk Anonym og Pseudonymlexicon, Kristiania 1924)

Sand, George 1984. Correspondance : Tome XVII : Août 1863–Décembre 1864. Paris.

Schneider, J.A. Studenterne fra 1864 : et mindeskrift efter 50 aars-jubilæet 2/9 1914. Skien, Erik St. Nilssens bokhandel.

Selboe, Tone 2013. Camilla Collett : engasjerte essays. Oslo, Aschehoug.

Skautrup, Peter 1944–70. Det danske sprogs historie. 5 bind. København, Gyldendal.

Stang, Frederik og Georg Sibbern 1956. Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862–1871. Bind 1: Januar 1862–oktober 1863. Utgitt for Kjeldeskriftfondet av Alf Kaartvedt. Oslo, Bokcentralen.

Steen, Ellisiv 1954. Den lange strid : Camilla Collett og hennes senere forfatterskap. Oslo, Gyldendal.

Steinfeld, Torill 1988. «’Gjør sommeren blid for Svalerne’ Camilla Collett (1813–1895)» I: Engelstad, Irene m.fl. (red.) Norsk kvinnelitteraturhistorie, bind 1. Oslo, Pax.

Stortingsforhandlinger. Indst.S. NO. 9 (1865–66). Om de af Statscassen bevilgede midlertidige Pensioner. Fortegnelse over Pensioner og Bartpenge, der midlertidigen ere bevilgede senere end den Storthinget i 1862–63 forelagte Pensionsliste, og som nu blive at anmelde for Storthinget i 1865–66 til Revision

Stortingsforhandlinger. Indst.S. NO. 46 (1865–66). Indstilling fra Gage- og Pensions-kommitteen angaaende de af Kongen midlertidigt bevilgede Pensioner m.v. (Aftryk S. NO.9.)

Sørensen, Inger (red.) 1999. J.P.E. Hartmann og hans kreds. 3 bind. København, Det Kongelige Bibliotek.

Thaulow, Th. 1922. Slægterne Thaulow. København.

Troels-Lund, Troels [1908?]. Dagligt liv i Norden i det sekstende Aarhundrede : illustreret udgave. Bind 2: Bønder- og købstadboliger. København/Kristiania, Gyldendal.

Tveterås, Harald L. 1963. «Et stykke forlagshistorie mot strømmen» I: Diktning og demokrati : Camilla Collett 150 år : full kvinnestemmerett 50 år : 1813 – 1913 – 1963. Samtiden hefte 1. Oslo, Aschehoug.

Tveterås, Harald L. 1964. Den norske bokhandels historie. Bind 2: Norske forfattere på danske forlag 1850–1890. Oslo, Norsk bokhandler-medhjelper-forening.

Vollsnes, Arvid O. (red.) 1999–2001. Norges musikkhistorie. 5 bind. Oslo, Aschehoug.

Wikipedia, no.wikipedia.org

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.