Brev 1863–64

av Camilla Collett

27. september [1864]. Brev til Peter Nicolai Arbo

Brevs. 560

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Brevet gjengis på grunnlag av fotokopi.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men det må være fra 1864. Det stemmer med den nylig overståtte hjemreisen fra Paris via Danmark, og dernest oppholdet på Eidsvoll. Dessuten stemmer det med sønnen Emils konfimasjon 2. oktober 1864.

Kjere Arbo!

Inden disse Linier, (der sendes med Fru TellefsenFru Tellefsen] Severine Tellefsen (1839–1915), født Bye, sangerinne som i dette Øieblik skal reise) naaer Dem, haaber jeg at TellefsenTellefsen] Thomas Tellefsen (1823–74), pianist, komponist og musikkpedagog p efter Aftale paa mine Vegne ‹…›har opgjort vort Mellemværende, saa jeg tør føle mit Hjerte fri for en Byrde der længe har hvilet tynget paa det. At det ikke er skeet saa snart som jeg ønskede og havde haabet det, kommer pro primopro primo] latin: for det første af at jeg har en Laugv‹æ›rge,en Laugv‹æ›rge] Etter ektemannen Peter Jonas Colletts død i 1851, fikk Camilla Collett oppnevnt byråsjef Ole Andreas Brynie (1804–82) som laugverge. Laugvergers oppgave var å veilede enker, separerte eller fraskilte hustruer og ugifte kvinner over 21 år i deres formuessaker. der er en overordentlig fortreffelig og som Ven uskatterlig Mand, men som Administrator af mine sparsomme Midler viser han et Temperament der bestemt og udelukkende maa regnes til det Phlegmatiske; han er hvad man paa godt Norsk kalder, ualmindelig seen i Vendingen 2Jeg blev derfor skuffet ved at finde saamange Penge i Kjøbenh. at jeg derfra kunde opgjort min Sag med Dem, og selv var han reist til Bergen. For det andet er jeg næsten først nylig kommen hjem. Reisen var overmaade besværlig, ikke paa Grund af Uheld – at den omineuseomineuse] illevarslende, skjebnesvanger store Voxdugssæk, var forsvunden i Hannover og hvor den havde taget en Afstikker til München eller et andet Steds, og først viste sig igjen paa Banegaarden i Lübeck regner jeg ikke – men paa Grund af det frygteligste Veir, der fulgte, eller rettere forfulgte mig omtrent fra Midtveis, over Søen til Kjøbenhavn og senere efter et Ophold af omtrent 3 Uger dernede, paa Optouren hid, der næsten var livsfarlig, gjorde at jeg kom temmelig saa forkommet hjem, saa at jeg syntes det var bedst at tage lige op paa Landet. Her hos KnudsensKnudsens] Anna Hedvig Wilhelmine (1814–98), født Sissener, og Nils (1808–79) Knudsen, bestyrer av Eidsvold Verk paa Eidsvold Værk hvor EmilEmil] sønnen Emil Collett (1848–1904), skoleelev var i Ferie og de andre senere besøgte os, var jeg en tre Ugers Tid, saa jeg som sagt, først nu er kommen rigtig hjem.

Dog jeg veed kjere Arbo at jeg behøver ikke disse Undskyldninger for Dem og at De undskylder mig i Deres stille Sind. Jeg har bedet 3Tellefsen faa nøiagtig opgivet af Dem hvad jeg skylder Dem, da jeg ikke selv veed dette saa nøie. Det faldt mig nemlig ind bagefter at De havde gjort et Udlæg for den sorte Voxdugssæk, som De nok erindrer jeg falskelig daarede mig med at jeg kunde tage med i Haanden. De 30 fr. for Kikkerten gjør jeg derimod sikkert Regning paa at Instrumentmageren har erstattet Dem, da han saa høit og lydeligt i 2 af hans Svendes Nærværelse erklærede, at den samme Kikkert skulde tages tilbage, hvis det ønskedes og Pengene udleveres. De bør heri ikke give efter. Hvis De ikke af ham har faaet Deres Penge, vil jeg selv skrive ham til. P Kikkerten kan jeg aldeles ikke bruge. Vær uleiliget naar Leilighet gives at give mig Underretning herom, samt at faa sendt mig den gamle Kikkert, De glemte at aflevere mig, da jeg savner den meget.

Og nu maa jeg sige Dem Tak og Farvel for dennegang, skriver De et Par Ord, skal jeg svare Dem bedre, jeg maa løbe med Brevet skal det komme med.

Alt er vel hos Amtmandens.Amtmandens] Johanne Christine (1822–1914), født Collett, og Johan Christian (1817–95) Collett Paa Søndag bliver Emil, min Yngste komfirmeret.Emil, min Yngste komfirmeret] Emil ble konfirmert 2. oktober 1864

Deres Camilla Collett

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.