Brev 1863–64

av Camilla Collett

[August 1864]. Brev til Alf Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet på Eidsvoll. Brevet er avsluttet i margen s. 1. Først på langs i margen, deretter nederst på siden adskilt fra den øvrige tekst med en vannrett strek, og til slutt øverst på siden opp-ned i forhold til den øvrige tekst. Rekkefølgen på tilføyelsene er usikker.
Datering: Brevet er udatert, men har senere blyantpåskrift av Alf Collett: «17 Aug 1864». 17. august var en onsdag, så datoen kan ikke stemme. Året må være 1864 og måneden august, for det er ikke så lenge siden hun er kommet hjem fra Paris. Hun har ennå ikke funnet seg et sted å bo i Christiania. I brevet til Peter Nicolai Arbo 27. september [1864] skriver hun at hun dro til Eidsvoll like etter hjemkomsten og var der i omtrent tre uker. Det bekrefter at august må være riktig måned.

Jeg tænker mig saavist at Du kommer kjere Alf, derfor bliver dette ikke mange Linier. Dit BrevDit Brev] Vi kjenner ikke til dette brevet. gav mig idetmindste sikkert Haab derom. Heroppe, uanfægtet af de sørgelige Omstændigheder, der hindrede os derinde, kunne vi rolige tale om – det der nu nødvendigvis maa gjøres. Jeg tilstaar, mit Mod var som lamslaaet ved den Begyndelse, og Prøven – Prøvelse vil jeg dog ikke kalde det, Himlen afvendte det! – var for haard for et nedslaaet Sind og udtømte Kræfter. Har jeg derfor ikke min Alf, opfyldt saa yderlig de Pligter man har mod en anden Syg, saa tilregn mig det ikke. Paa min gode Villie, min Kjerlighed maatte Du ikke kunne tvivle. Dette Ophold her har allerede styrket mig noget, det vil sige, de Par sidste Dage er der kommen mere Ro i Legeme og Sjel. Længselfuldt ventede jeg og ventede vel længe paa Brev fra Dig. EmilEmil] sønnen Emil Collett (1848–1904), skoleelev er en underlig Gut, efter den første umiskjendelige Glæde, over at gjensee mig, var 2han den samme underlige Skrue, tør, ordknap og naar jeg ikke kjendte ham bedre maatte jeg tro, uden Gemyt. Aldrig søgte han mig, naar jeg engang imellem maatte bede ham komme til mig, for at jeg dog kunde tale med ham, om et og Andet, indfandt han sig med et: Er det noget Du vil mig? Det gaar mig ogsaa til Hjertet for de Andres Skyld, der godt mærke denne Kulde. Jeg har fortvivlet raabt til Himlen:Himlen:] kolon rettet fra komma ved overskriving Hvad har jeg forskyldt! Gud, Du har mit Hjerte, skal jeg tro at mine Børn, min eneste Trøst her i Verden ikke holde af ‹…› mig? Nei, Alf jeg vil ikke tro det. Jeg vil tro at I have arvet noget af den Kjerlighed han, Eders Fader, saa rigelig, til sidste Stund viste mig. Men viser mig den, for Guds Skyld! Jeg beder, jeg tigger om Tegn paa den, for at kunne leve. At Emil dog har Følelse viste han ved at Taarerne trillede ned af ham da han tog Avsked med Knudsens.Knudsens] Anna Hedvig Wilhelmine (1814–98), født Sissener, og Nils (1808–79) Knudsen, bestyrer av Eidsvold Verk

Her er vel mange Fremmede, de reise og komme uafladelig, og vel megen Opfordring til at gjøre Besøg. Men jeg maa lade de snille Knudsens det, at de hverken i den ene 3eller den anden Henseende paalægge mig megen Tvang. Jeg har kun været i Visit i Præstgaarden og til Middag hos Mad Kaasen,Mad Kaasen] Anne Dorothea Kaasen (1798–1870), født Bay, enke etter Ole Kaasen (1800–51) der nu, tænk Dig! er flyttet til Mørk, og boer i KroghsMørk … Kroghs] Familien von Krogh eide gården Mork på Eidsvoll, nabogård til prestegården. gamle Værelser. Jeg glædede mig rigtig til at komme derned og rigtig sværme om ude, men det faldt rigtignok bedrøveligt ud. Øsregn den hele Dag! hvorledes det var for mig at sidde indmuret med en Søm i Haand mellem 11 tildels fremmede Damer – ikke en eneste Herre –Herre –] tankestrek rettet fra komma ved overskriving det overlader jeg til Dig selv at udmale Dig. Kommer Du op i Morgen saa kunne vi tage en liden Tour derhen nu da Veiret er bleven godt.

At de savnede Ting bleve baarne hjem af Peter,Peter] kanskje Peter Steenstrup (1845–91), sønn av Peter Severin og Sophie Steenstrup er rigtignok en Genistreg af ham, ‹s›[om] jeg ogsaa vilde hængt mig ved, som en Mulighed til min Trøst, naar ikke Jernbanebetjenten til hvem jeg i sidste Minut skreg ud af Vognen om han vilde løbe hen og spørge ham, ikke havde bragt det Svar tilbage, at han (Peter) havde «leveret mig Altsammen». Saa maatte jeg jo tro at det var bleven borte. Du skriver at Frøken Holst ikke var 4kommen endnu, men jeg læste hendes Navn tydelig som blandt Ankomme‹de›,Ankomme‹de›] ‘A’ rettet fra ‘a’ og ‘‹de›’ rettet fra ‘‹t›’ ved overskriving ved Siden af Broderens.Frøken Holst … Broderens] Broren kan være Harald Holst (1817–82), hans søster ikke identifisert. Se brevet til Alf Collett 27. juli [1864].

See til, min kjere Gut at Du kan rive Dig løs og komme i Morgen. Jeg vil saa gjerne, saa inderlig gjerne see Dit Ansigt lidt fornøiet og opmuntret. Jeg udsætter med mine Besøg paa Linløkken og Mørk indtil jeg seer om Du kommer. WolfgangWolfgang] Kanskje Wolfgang Fossum (1844–81). Fossum er en gård i Eidsvoll. Han tok artium i 1864, ble cand. jur. i 1871. ventes i Dag. Det var skrækkelig flaut at Onkel Johan,Onkel Johan] Johan Christian Collett (1817–95), amtmann, Peter Jonas Colletts bror som i 3 Dage har været i en Forretning heroppe, paa en af Stedets Gaarde lige vedikke har gjort en Visit herover, og Knudsens maa med Grund finde sig saaret derved. Hans BrodersønHans Brodersøn] Colletts sønn Emil Collett (1848–1904), jf. brevet til Peter Nicolai Arbo 27. september [1864] har dog nydt Gjestfrihed her i lang Tid, alene dette, naar ingen anden Grund var, burde bevæget ham til at vise dem den Høflighed. Tænk at han udbad sig Nøglen til Badet, for at tage et Styrtebad! Jeg finder dette mindst talt – udelikat. Du kan tro her er kommen et nyt Badehus, med Styrt og Indretning til varme Bad, som man hver Dag kan benytte sammen, saa de gjøre Virkning som et Dampbad. Kommer Du, skal jeg bekoste Din Tour tilbage. Kjøb mig en lille pen Svamp paa Apotheket til 11] rettet fra ‘e‹n›’ ved overskriving [Ort] omt. samt en Tandbørste. Sig intet til nogen om Onkel Johan.

Nu maa der jo leies noget. Maaske burde jeg blive heroppe, leie mig ind etsteds indtil der kunde findes noget ordentligt. Det vilde ogsaa hjelpe paa de udtømte Finantser. See til at Du kan komme min kjere Alf, derom beder Dig Din trofaste Moder.

Hils OscarOscar] sønnen Oscar Collett (1845–1911), student og Onkel Carl.Onkel Carl] Carl Emil Collett (1821–98), byråsjef. Oscar var hans pleiesønn fra 1855. Førend Du kommer saa mærk Alt af Værelser der paa nogen Maade kan komme i Betragtning.

Ak hvor jeg gruer mig til førend jeg har fundet disse stakkels Værelser. Nu skal vel det blive et Spektakel for den onde kolde By og noget at snakke om at jeg ikke kan finde Logi. Men det staar fast kan jeg ikke ordne mig saa at jeg er sikkret mod de Mishandlinger, af Værtfolk og Tjenestefolk saa forlader jeg for bestandig Christiania. Jeg taaler det ikke mere nu. Brug nu Din Hjerne for Din stakkels Moder.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1863–64

Samlingen inneholder 33 brev skrevet av Camilla Collett i perioden september 1863 til september 1864 da hun var på sin første lengre reise etter at hun ble enke i 1851. I perioden bodde hun i København, Berlin og Paris.

Brevene gir et bilde av hennes hverdagslige gjøremål, hennes økonomiske bekymringer og hennes litterære ambisjoner under utenlandsoppholdet. Men reisen var også et vendepunkt i Colletts liv, korrespondanse og forfatterskap, og den ble på mange måter starten på hennes liv som omreisende forfatter.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.