Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

10. juni [1843]. Brev til Nicolai Wergeland.

Brevs. 3:184

Opplysninger om brevet:
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men har senere påskrift: «43». Årstallet stemmer, for hun omtaler sønnen Robert (han ble født 2. desember 1842), og moren lever fortsatt (hun døde 14. august 1843).

Kjere Fader!

Den Tid da jeg skal foretage mit Sommerbesøg nærmer sig nu, og jeg længes saameget mere derefter da der er saa lang Tid siden jeg saae mine kjere Forældre Et skjeldent Tilfælde at den hele lange Vinter er gaaet uden Møde fra nogen af Siderne. Jeg havde sikkert gjort Regning paa Dit Besøg. idetmindste om end Moder vilde forblive i sin Eidsvoldske Ubevægelighed. Maaskee er det endnu ikke for silde. Jeg troer hvis Du valgte den nærværende Tid til et lille Besøg paa 8–10 Dage herinde, da vilde det bedst lønne sig. Ole BullOle Bull] Ole Bull (1810–80) ventes, de danske Skuespillere give 3 Gange ugentlig Forestillinger, og man maae tilstaae det lønner sig at see dem. Vi have abonneret paa 5 Forestillinger hvoraf vi allerede have seet de 2de for at faae de øvrige med, bliver min Reise forhalet til omt. ved St. Hans. Hvis Du kom ind noget iforveien saa kunne vi reise sammen; hvilket foruden at l‹…› det Behagelige i at have Selskab, vilde betydelig lette mig Reiseudgifterne, der nu vil blive temmelig betydelige med Oline og Barnet –

AletteAlette] Alette Sem (1824–53), gift med Oscar Wergeland er nu herinde, dog komme de nok senere derop.derop] ‘d’ rettet fra ‘h’ ved overskriving Collett bliver først færdig2 med sin Examen i Midten af Juli. Dog skal det, at Du mueligvis vilde lette mig Befordringen ingen Grund være til at bede Dig komme ind, kjere Fader. Enten det skeer eller ei, vilde det glæde mig og C. inderlig at see Dig herinde. og vi gjør da Regning paa at Du betragter vort Huus aldeles som Du boede der, spiser hver Dag og tager Din Middagssøvn der skal blive ligesaa uforstyrret som om Du laae i Din gigantiske Sopha hjemme. Vort Logi har om Sommeren et eget Tække ved at man kan benytte Altanen. Robert glæder sig meget til at gjøre Bedstefaders Bekjendtskab og er allerede i Forveien vis paa at vinde hans Yndest. Han taler allerede et Sprog der ligner meget det chinesiske. Han gjør stor Lykke overalt – hvor han kommer hen og han gjør ofte Besøg. I Forgaars hos Kammerherre M.Kammerherre M.] Christian Frederik Jacob von Munthe af Morgenstierne (1806–86), gift med Anastasia Sergiewna Soltikoff (1810–53) forærte Fruen ham et Par guldvirkede Pampusser.Pampusser] tøfler Jeg tænker LauraLaura] Laura Wergeland (1822–95), gift Arnesen. Colletts kusine bliver reent forhexet i ham naar han kommer thi han kan vinde de koldeste Hjerter, end sige hende der allerede er indtaget i ham. Han holder meest af Oline, naar hun gaaer leder han rundt omkring i Værelset hvor hun blev af, og træder hun da ind af Døren jubler han og er saa glad, at han er færdig at springe ned af Armen. Oline morer ham ogsaa saa godt, hun kan saamange3 Viser og rare Sager og veed bestandig at holde ham i godt Humeur. Den anden Pige jeg har faaet er ganske fortreffelig, hun er ikke alene den bedste jeg har havt, men maatte altid regnes for en brav Pige. Hun er meget stor og klumpet at see til og har et ringerigsk godmodigt Ansigt, men hun er proper og yderst reenlig, tro og paalidelig og hun har den skjeldne Egenskab at hun husker det aller mindste og udfører det promte, hvad man maaskee 10 Gange maatte sige til en anden Pige – enfinenfin] fransk: endelig, kort sagt – jeg har i de 2 Maaneder hun har været ikke havt Anledning til et eneste misfornøiet Ord. Jeg lever altsaa med Hensyn til Tjenestefolk reent i Guldalderen, og naar man kjender hvor suurt de kunne gjøre En Livet saa kan man ikke nok prise det ‹He›ld

Med Længsel ventes nogle Linier hvo[r] Du melder mig det ønskede Besøg. Indtil ‹da› vi sees lev vel, og Hilse‹n› til Moder og Laura fra Din

Camilla

Lod det sig ikke gjøre at besøge HaraldHarald] Harald Titus Alexis Wergeland (1811–93), Colletts bror paa Hjemreisen?4


__________
Adressetekst:
S: T:
Provst Ridder N. Wergeland
Eidsvold Præsteg.
‹…›
Anbefales Postaabneren
ved Eidsvoldsværket.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.