Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Juni 1849]. Brev til Peter Jonas Collett.

Brevs. 4:a:115

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Fragment, begynnelsen mangler.
Datering: Begynnelsen er tapt og med den eventuell datering. Alf Collett har med blyant påført: «Til Fader (i Kbhvn 1849?) Straks efter 17/6, da Wergelandsmonumentet afsløredes.» Brevet må være skrevet etter 17. juni og før 24. juni 1849, for Peter Jonas Collett svarer 24. juni (i tillegget til brevet datert 19. juni 1849) (Brevs. 4:a:270, avskrift i Ms.4° 3496).
Skader: Brevet er skadet, til dels med større teksttap, som er omtalt i noter på de aktuelle stedene.

‹…›skade med større teksttap: Begynnelsen mangler, trolig ett blad. endvidere tilbyder han mig Gigh og Hest tilbage som jeg kan benytte ganske alene – Bestemmelse behøver jeg ikke at tage førend han kommer paa Onsdag. Endskjøndt nu denne Bestemmelse allerede er taget og erklæret til Torps, endskjøndt alle Grunde tale imod at jeg reiser, Ulyst, min forestaaende Kjøbenhavnsreise, min nylig overstaaede Sygdom min store Kraftløsheden og endelig total Ulyst til alene, uden et eneste Væsen jeg kan slutte mig til at gjøre en saadan Tour,en saadan Tour] Colletts bror Harald Titus Alexis (1811–93), giftet seg 26. juni 1849 med Hermana Marianne (Mariana) Olsen Thorp (født 1821). Collett deltok som en av de eneste fra slekten i bryllupet, jf. Steinfeld 2012, 451 kort sagt, endskjøndt jeg var fast, fast bestemt paa ikke at reise og erklærede det til Torp, saa at nu ingen venter mig deroppe, kommer der dog Øieblikke hvori jeg er uvisuvis] Streket under med en annen penn, med samme penn er ‘u’ og ‘s’ tydeliggjort om hvad jeg skal gjøre. Jeg synes nemlig det er inderlig leit at ingen, slet ingen afaf] rettet fra ‘Fa’ ved overskriving Familien kommer derop. Ikke engang ‹nogle› af Fætterne, Alle have Forfald. NicolaiNicolai] Nicolai Storm Wergeland (1814–93), Colletts fetter kan heller ikke komme ‹…›skade med større teksttap: De nedre to tredjedeler av siden er klippet bort.2

været med i Processionen faaet lidt at vide om Festen. Den havde været særdeles smuk og høitidelig. Dr. LipmansonDr. Lipmanson] Lipman Lipmanson (1815–67), svensk lærer en af Jøderne havde holdt en Tale efter Afsløringen,Afsløringen] prosesjon og fest ved avsløringen av monumentet på Henrik Wergelands grav 17. juni 1849. Lipmansons tale på festen gjengitt i Mendelsohn 1987, b. 1, 208-11 en Tale der havde været god og i et smukt kraftigt Foredrag, men temmelig nærgaaende mod Norge, ja OscarOscar] Oscar Wergeland (1815–95), Colletts bror bemærkede at det kunde bære, men ikke mere, et Haarsbred videre og det havde været upassende. jeg troer Norge har godt af altsammen. «See paa mit Antlet» sagde han til den maabende Mængde seer jag ikke utut] rettet fra ‘ud’ ved overskriving som et Menniska» – æra vi ike spaptspapt] feil for ‘skapt’ af en Gud? og den maabende Mængde saae paa ham og undrede sig visselig over at Gud hadde skabt dem saa lige. Ved denne Leilighed er Publicums barokke Ideer om dettedette] rettet fra ‘denne’ ved overskriving Nation Folk ret kommen for en Dag. Enhver Huusmoder ‹…›skade med større teksttap: 2–3 ord er tapt. ‹…›ie om deres Pigers løierlige Udladelser. Karen kom hjem og ‹…› ‹havde› faaet see Jøderne. Saae Du da de ikke P‹…›skade med større teksttap: De nedre to tredjedeler av siden er klippet bort, og de foregående to linjer er også berørt av skaden.3

Leilighed. Gamle Tante Thaulow havde mødt gamle Mad. Bekkevoldgamle Mad. Bekkevold] Gunhild Marie Bekkevold (1800–81), født Ihlen, Amalie Sofie Wergelands mor paa Gaden, og paa dennes Beretning at A.A.] Amalie Sofie Wergeland (1819–89), født Bekkevold, gift med Henrik Wergeland agtede sig herind til Festen, havde gamle Tante holdt en lille Tale for hende om at det ikke skikkede sig at hun viste sig ved den, «ja havde hun holdt hans Navn i Ære saa var det en anden Sag, men Publicum vilde nu ikke synes om at see hende» etc. Dertil havde Moer Bekkevold meent at A. vel neppe heller kom da hendes mindste Barn holdt paa at døe. Men den der kom var naturligviis A. og hun var paa Færde fra Kl 6 om Morge‹ne›n foer om i Gaderne i dyb Sørgedragt og et Slør a la CeutiCeuti] by i Spania paa Hovedet, belæsset med Krandse, og paa Kirkegaarden under Festen vimsede hun omkring styg og forgrædt ved BjørnsBjørns] Niels Andreas Biørn (1807–86), gift 1846 med Amalie Sofie Wergeland Arm, lod sig presentere for Jøderne for at «takke dem». Dette kan man kaldes Impudence,Impudence] frekkhet Frækhed, ja der er heller ikke en Tjenestepige der ikke roser sig af at ville f opført sig med mere D[ece]nzDecenz] sømmelighet med ‹…› bare paa Liigstraae, de fik ‹ikke Tid› ‹…›‹redet›.

skade med større teksttap: De nedre to tredjedeler av siden er klippet bort, men en strimmel står igjen. (Det ser ut til å være adresseteksten som er ønsket beholdt, og da er teksten på den motstående siden også bevart.) De foregående to linjer er også berørt av skaden. Teksten er ikke sammenhengende fordi så mye av hver linje er tapt.‹…›stad med søde ‹…› ‹…›‹et› af Henriks ‹…› [i]kke da – – det blev ‹…› pøbelagtig og fatal og ‹…› ‹…›‹i› Cam. intreserte sig ‹…› svaret: jo men hun spille[de] ‹…›‹…›delser viste at baade Hr Bjør[n] ‹…› ‹s›ætter paa vort Forhold ved ‹…› Oscar havde undladt at ‹…› ‹…›uderne saa have de Stof ‹…› ‹…›‹ligt›, at jeg ikke gider s‹…› ‹…›.

‹…›, og jeg vente‹…› ‹…› trods en lille ‹…› at det var ‹…› 1842, En der ‹…› ‹…›‹u›den, eller noget ‹…› og stærk for o‹…› ‹…› bliver frisk ‹…› ‹…›dentlig at jeg ‹…› denne sørge‹…› ‹…› jeg skrevet ‹…›4

‹…› her gjælder det at give Møller et dæmonisk Anstrøg, at han ikke bliver blot paatrængende og for plump i sine Udtryk, thi da vilde C. blot bede ham holde Mund da det ikke kom ham ved. Det var vel at Broschen kom, maatte den nu behage hende, Stenen er smuk men Indfatningen synes jeg ikke om, dog maaskee hun lider den. Idag venter jeg HaraldHarald] Harald Titus Alexis Wergeland (1811–93), Colletts bror hid, det kommer nu an paa hvordan jeg ‹accquit›erer mig‹accquit›erer mig] klarer meg, oppører meg (ODS) med ham at han ikke tager mig ilde op at jeg ikke følger med.

Til BrynieBrynie] Ole Andreas Brynie (1804–82) har jeg intet nævnt af det Du beder mig, da det jo ‹…› ‹…› falder bort ‹…› ‹…› saaledes som Sagerne staae. Bede ham fra Dig at tage et Lag Sten bort forslaaer ikke til noget, det vilde Du nok selv indsee saae Du disse Vinduer. Det er rene Glugger. 3 Qvarteer høie! saa tyk er næsten Muren. Jeg er desuden en daarlig Talsmand, jeg vil bede Dig kjereste Ven skrive ham selv til ‹hvi›[s] ‹…› er noget Du ønsker. jeg vil nødig bede om noget mere.


__________
Adressetekst:
S: T:
Professor juris P: J: Collett.
Kongen[sgade] No 480
Kjøbenhavn

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.