Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Januar 1844]. Brev til Oscar Wergeland.

Brevs. 3:185

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Det er et fragment, det består av nedre del av et blad, øvre del er klippet bort. På begge sider skimtes tekst fra linjen over. Det er uvisst hvor mye tekst som er tapt. Det som her gjengis som første side, er strøket over med svart penn, trolig senere. Nederst s. 2 har Collett med fiolett penn skrevet: «Karakter 2.». Med samme penn er ‘K.’ i ‘Mad K.’ strøket.
Datering: Brevet er udatert, men har senere påskrift: «Til Oscar. 1844». Oscar Wergeland nevner brevet fra Collett i brev til Nicolai Wergeland 12. januar 1844 (Brevs. 210, avskrift i Brevs. 670), og vi antar derfor at brevet er fra begynnelsen av januar 1844.

‹…›skade med større teksttap: Papiret er beskåret i øvre kant med bortfall av et uvisst antall linjer. indirecte Svar, der viste Ubestemthed og Misfornøielse med Prisen, endelig kom Du en Dag og sagde at Fader nu havde bestemt sig, med nogle Forbeholdelser men heri laae ingen bestemt Ordre til at handle for mig. Nu har jeg gjort det Fornødne, det er: gjennem Fru C.Fru C.] Marie Colban (1814–84), født Schmidt sagt FruenFruen] Kirstine Aas (1791–63), født Colban at Fader vil indgaae paa de Betingelser hun foreskriverangaaende Prisen at hun snart kan ‹mundtlig› nærmere afhandledet. At R.R.] Maria Augusta Rosalie (Rosa) Vedøe (1833–65), Colletts niese ikke betaler i de Maaneder hun er hjemme i Besøg, vil hun vist finde rimelig. Alle nødvendige Meubler fournererfournerer] furnerer: forsyner hun hende med. Kommode behøves altsaa ikke at bringes med. Naar Fader faaer ‹see› hendes Huus, vil han vist finde det værdt at give et Par Daler mere end hos Mor H.

Fra Jomfru N. har jeg faaet indsluttede Liste paa de Bøger der benyttes paa hendes Skole.2

‹…›skade med større teksttap: Papiret er beskåret i øvre kant med bortfall av et uvisst antall linjer. Jeg haaber Du har lykkelig overstaat Langvægballet, der formodentlig i Qvantitet og Udstrækning bødede paa GehaltenGehalten] tysk: kvaliteten, innholdet – thi mindresenere end til Kl 10 kan Mad K.Mad K.] Anne Dorothea Kaasen (død 1873), født Bay vist ikke være bekjendt at slukke den sidste Praas og høre den sidste Bjælde af de forsuffene Gjæster drage bort. Jeg drømte hele Natten efter om den nye Lysekrone og om røde Halser, om dampende Stuer og iskolde Gange. om alle de Stege, den Sylte og de‹n› Rullepølser der var gaaet med. Jeg har et frygtelig tydeligt Indtryk af dette Bal og det forfølger mig som Mare. Har LauraLaura] Laura Wergeland (1822–95), gift Arnesen. Colletts kusine og Rosa kunnet undgaae Forkjølelse?

Hils Alle ved Din – C.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.