Brev 1841–51

av Camilla Collett

Forrige Neste

25. januar [1845]. Brev til Peter Jonas Collett.

Brevs. 4:a:107:a

Opplysninger om brevet:
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men har senere påskrift: «46», med blyant er det dessuten skrevet «45?». Collett var på Eidsvoll med Robert både januar 1845 og januar 1846. Brevet er trolig fra januar 1845, for sønnen Oscar ble født 23. desember 1845, og det virker usannsynlig at hun skulle reise til Eidsvoll med Robert bare en måned etter fødselen, uten å nevne den nyfødte. Brevet har tidligere vært katalogisert med dateringen 25. januar [1846].

Her ere vi da! BobBob] dvs. Robert sov næsten den hele Tid, han sad med Benene oppe paa Sædet og med Hovedet paa mit Skjød, og han vaagnede netop saa at jeg kunde faae ham munter til vi kom frem. Jeg har været ved godt Mod hele Veien, kun den sidste Deel af Veien ensom i Mørket, faldt mig saa trist, jeg følte mig saa beklemt da jeg kom i Alleen og denne Stemning vedligeholdt sig hele Aftenen, det er næsten altid Tilfældet den første Aften. Naar jeg kommer i Nærheden af Kirken sender jeg altid en Bøn op til hende som er bortehende som er borte] Colletts mor Alette Dorothea, født Thaulow, døde i 1843 – Hun var dog mild, og glad naar vi kom hjem – at hendes Aand vil boe og bygge blandt os saalænge. Fra de 3 forskjellige Veie der fare ned til hendes Hvilested var det ligesom længselfulde Arme strakte sig ud mod os, mod Livet som hun saa nødig vilde forlade.

Fader er venlig og mild Stakkel! han beskjeftiger sig meget med Bob. Paa ham har Touren virket ganske anderledes han er reent forstyrret af Glæde og Overgivenhed, han veed ikke paa hvad Fod han skal staae, saa han som oftest kaster sig i Gulvet – I Gaar Aftes fik vi ham ikke Søvnham ikke Søvn] her har hun uteglemt ordet ‘i’ for Latter og Spectakler. Jeg sover først ud paa Morgensiden, men da vaagner uheldigviis Bob og han kommer da op i Sengen til mig, og saa er der rigtignok ikke at tænke paa at faae sove mere. Maaskee vi kunde lade ham ligge inde paa Salen hos MartheMarthe] husholderske på Eidsvoll prestegård saalænge, til jeg kom lidt bedre i Tour med at sove. Der er godt og varmt og M. vilde vist passe ham saa godt som jeg.

Næste Postdag skal Du faae bedre og nøiagtigere Beretning. Veiret er godt, LauraLaura] Laura Wergeland (1822–95), gift Arnesen. Colletts kusine og jeg gik en deilig Tour ud over Strandveien i Dag.

Gud være med min bedste Ven

C.2


__________
Adressetekst:
Lector juris Jonas Collett
‹…›
Malthes Gaard ‹…›
Kristiania

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1841–51

Utgaven inneholder brev fra Camilla Collett fra ekteskapsårene 1841–51. Camilla Wergeland og Peter Jonas Collett ble gift 14. juli 1841; han døde 18. desember 1851. De fleste bevarte brevene fra henne i denne perioden er til ektemannen, men det er også brev til venninnen Emilie Diriks, til faren Nicolai Wergeland, til broren Oscar Wergeland, til kusinen Laura Wergeland og til svogeren Johan Christian Collett.

Disse ti årene var for Collett preget av hendelser i den nærmeste familie: fødsler og dødsfall, men disse begivenhetene gjenspeiles i forbausende liten grad i brevene. Desto mer handler de om sosialt liv på Eidsvoll, om reisene til og fra, om det å være gjest hos foreldrene, om sorger og gleder i ekteskapet, om barnas utvikling og om farens alderdom.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.