Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

19. mai 1862. Brev til Caroline Augusta Sødring

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania.
Brevmottaker: Brevet er stilet til ‘Caroline’, men er ellers uten mottakernavn. Det er senere påført med blyant: «[Til Caroline Wergeland]», men det er feil. Brevet er derimot skrevet til Caroline Sødring, som Collett bodde hos da hun besøkte København sommeren 1862 (Collett 2017). Det finnes dessuten et brev til Caroline Sødring i Det kongelige bibliotek i København som også handler om planene for besøket (Det kongelige bibliotek i København, NKS 2713, 2°). Det er datert 2. juni uten årsangivelse.

Jeg faaer kuns 2 Minutter til at svare paa Deres BrevDeres Brev] Vi kjenner ikke til dette brevet. kjere Caroline. Deres Tilbud kan jeg kuns uden synderlig Betænkning besvare med et nyt Tilbud, nemlig om De kan være tjent med, først at modtage ogsaa Alf,Alf] Alf (1844–1919), Colletts sønn. Han skulle etter planen reise til København. saaledes at han for den Tid ligger paa en Sopha i Spisestuen og har sine Klæder hos mig, at ‹der› for og for os begge erholde 24 Spd, det bliver altsaa for mig at regne 15! og for ham, der intet særskilt Værelse optager, 9 Spd. Mere seer jeg mig desværre ikke istand til at yde. Jeg er endog gaaet høiere end jeg burde for den Post blot at atat] gjentatt boe og leve, naar ‹nu› alt andet kommer til! men for den Behagelighed at bo hos Dem, vil jeg heller indskrænke mig til et mindre Rum. TvendeTvende] skrevet som ordenstall Frøkener (Sørensen Borchsenius)Tvende Frøkener (Sørensen Borchsenius)] ikke identifisert have leiet Logis hos en Frue ved 2vedved] gjentatt ved sideskift Vestervold, for dette tiligemed Kaffee og Frokost skal de betale 7 Spd, altsaa 7 Rigsdaler hver. Der blev gjort mig underhaanden Tilbud om at slutte mig til disse Damer, hvortil jeg dog ingen Lyst føler, jeg kjender dem slet ikke, eller hvordan de vilde være at reise med thi de agte sig sydlig. Hvis De kan modtage mit Tilbud kjere Caroline saa var det altsaa at regne for Alf, fra den Dag han kom, thi han kommer maaskee noget senere, og det bliver jo ikke saalænge.

Skriv mig til derom men ufrankeret, De skal dog ikke spilde Deres Penge paa en ‹…› unødig Korresspondence der maaskee ikke fører til Noget. I Forretningssager maa vi ikke gjøre nogen Omstændigheder mod hinanden. Og nu et hjerteligt Levvel til vi sees. enten nu dette bliver hos Dem eller ikke. Vil De være uleiliget med indsluttede Brev?

Deres

Camilla Collett

Om jeg nu ikke kom før 8 Dage senere altsaa den 8de Juni Jeg har saa skrækkelig meget at gjøre. Skal endnu leie mit Logimit Logi] Collett leide et losji i Fayes gård i Karl Johans gate. ud som desværre endnu staar – – vil det volde Dem nogen Uleilighed at regne det fra en 3usikker Da Dag midt i Maaneden. 8 Juni maa jeg være dernede for Alfs Skyld at han kan komme med Studenterne. Skriv hurtig og franker ikke. Dette maa og bliv‹e› min lille Udgift.

Deres C.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.