Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[Januar–mars 1861] Brev til kong Karl IV

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Brevet er et konsept.
Datering: Brevet er udatert. I brevet nevnes den økonomiske støtten kongen vil gi til Emils militære utdannelse, og samme støtten nevner Collett i brev til Georg Sibbern 6. juli 1865 (Brevs. 54). Der kommer det frem at støtten ble gitt fire år tidligere, det vil si i 1861. Dessuten skriver Collett at kongen «med Velvillie havde modtaget mine literaire Arbeider», og det må referere til bøkene hun sendte ham desember 1860 (se dette brevet). Vi daterer derfor brevet til 1861 og plasserer det i første kvartal. Blyantpåskriften er skrevet av Alf Collett, og årstallene han foreslår er feil.
Skader: Brevet er beskåret i øvre kant, og nedre halvdel av siste blad er klippet bort. Begge deler uten teksttap.

Naadigste Konge!

Samtidig med den gjennem Statsminister SibbernStatsminister Sibbern] Georg Christian Sibbern (1816–1901), diplomat og politiker fremsendte naadige Bevidnelse om at Deres Majestæt med Velvillie havde modtaget mine literaire Arbeider, erholdt jeg detdet] ‘t’ rettet fra ‘n’ ved overskriving overraskende Budskab, at Deres Majestæt havde skjænket et aarligt Bidrag til min yngste Søn, EmilsEmils] Emil (1848–1904), Colletts sønn Opdragelse.

Idet jeg vil aflægge min Taksigelse for en saa overordentlig Gunst, føler 2jeg hvor vanskelig denne lader sig udtrykke i Ord, især naar dette skal skee indenfor de snevert afstukne Grændser for en undersaatlig Skrivelse. Saameget tør jeg dog sige, at denne kongelige Godhed kom som en Gave fra den gode Gud selv, naar han pludselig lægger den i vor Haand, «til en stor, en virkelig Glæde, en som jeg synes er Glæde.» Maatte Bevidstheden derom være Deres Majestæts Løn, ligesom alle gode og ædelmodige Hjerter maa søge den deri.

Det er mig kjert at kunne meddele at min Søn røber Anlæg der synes at gjøre ham skikket for den den militaire Vei, saa at vi overensstemmende med Deres Majestæts derom yttrede Ønske tror det rigtigst at bestemme ham for denne.

Naadigste Konge! Som Kvinde i en dunkel Stilling vil jeg aldrig nogensinde personlig finde nogen Anledning til at lægge min Hengivenhed for Dagen. Men jeg tilhører en Slægt der har næret en meer 3end sædvanlig Kjerlighed og Begeistring for sit Kongehuus, og som i Liv og Død have beviist det. Dette skal gaa i Arv til mine Sønner.mine Sønner] Foruten Emil, Robert (1842–1913), Alf (1844–1919) og Oscar (1845–1911) De skulle alle holde af Kongen. Det er brave Gutter, og Deres Maj skal, haaber jeg til Gud, nok faa Glæde af dem.

Med Bøn om Tilgivelse for et Brev der er bleven for langt beder jeg Deres Majestæt modtage Forsikringen om min dybeste og ær‹bø›digste Taknemlighed.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.