Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

6. august [1862]. Brev til Alf Collett

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i København.
Datering: Brevet er datert uten angivelse av år, men har senere blyantpåskrift: «1862». Årstallet bekreftes av det omtalte bryllupet.

Jeg faar blot Tid til et Par Ord idag da jeg maa altid selv den lange Vei bringe Sagerne ned for at anbefale dem til en tjenstagtig Sjel ombord – altsaa blot mit Ønske til Din Fødselsdag, min gode, kjere flinke Gut – maatte jeg meer og meer lægge til min kjere min kjerlige Søn. Ja, maatte hvert Aar bringe os nærmere, kjerligere til hinanden min Alf –Alf –] tankestrek rettet fra utropstegn ved overskriving hvert Aar, der for mit Vedkommende ikke kan være saa mange Aar. Dog derfor maa Gud raade!

Et Par Smaaeting følger med, 2 Par Handsker et lille Skjerf – jeg vilde saa gjerne endnu føiet noget til, men Tiderne ere trange, jeg foretrak derfor at sende en lille Present som Du paa 2Dine Vegne kan forære JaneJane] Johanne Christiane Steenstrup (1838–1926), gift 29. august 1862 med Johannes Henrik Aas Horn (1831–83) paa hendes Bryllupsdag, det er en Krave, men den er ægte og hun vil nok vurdere den. Du vil maaskee finde at det er et underligt Valg af en Present, der skal overrækkes af en ung Herre, men en Ting af Galanterifaget vilde maaskee lettere udsætte sig for ikke at sættes Priis paa, eller maaske forekomme som dobbelt, foruden at den vilde blevet meget kostbar, skulde det været noget Ordentligt og ikke noget almindeligt Nibsserie. Altsaa byd Du hende Kraven og Du skal see den vil vinde Bifald.

At jeg ikke fik Brev med Penge maa jeg atter beklage. I Grunden er BrynieBrynie] Ole Andreas Brynie (1804–82), byråsjef og Colletts verge slap og forsømmelig, min Pension burde jeg have præcis hver Maanedsdag,Maanedsdag] her: første dag i måneden og ikke paa denne ynkelige, klattede Maade. Et Laan, er et Laan, og maa ikke betragtes ganske uafhængigt af min maanedlige. Fordi om jeg altsaa har faaet et saadant (alt for lidet) optaget forrige Maaned saa vil det ikke sige at jeg derfor i denne kan undvære min Gage.

3Skriv mig til naar Bryllupsdagen er. og jeg haaber Du paa mine Vegne frembærer mine varmeste Ønsker. At skrive Vers i den Anledning kan Du nok tro jeg ikke føler mig oplagt til, dertil interesserer Forbindelsen, navnlig B.g.nB.g.n] dvs. Brudgommen mig alt for lidt. og ja jeg kan ikke uden Bedrøvelse tænke paa at den vakkre, snilde, livsglade Ch. skal begrave sig med ham i et saadant Hundhul som Riesør Dette skal ikke begeistre nogen til Poesie. Maaskee EmilEmil] Emil (1848–1904), Colletts sønn ikke tager det saa nøie, og bringer en af sine Inspirationer til Torvs, hvilket jeg dog helst ønskede at Du vilde forebygge –

Naar Du skriver da glem ikke at sige mig hvor Fru ColbanFru Colban] Adolphine Marie Colban (1814–84), født Schmidt, enke etter Nathanael Colban (1793–1850) og oversetter. Hun bodde i Paris. er og hvorhen man skal addressere Breve.

Cicilies Fingerbøl følger. Jeg har kuns faaet 2 af mine finedefinede] pyntede DagLinneder da der skal være 4, der bleve syede i Fjor derimod har hun givet mig 2 gamle udslidte istædet. Hvilken Forlegenhed dette har voldt mig vil Du kunne fatte. Jeg kan jo ikke nægte at jeg har en Gru ved at tænke paa at mit Tøi, mit stakkels 4Tøi, befinder sig under Cicis Varetægt og Behandling, og jeg gad vidst hvormeget der er tilbage af det uskadet naar jeg kommer hjem. Den store Kiste hvori jeg nedlagde adskilligt er dog vel lukket? thi Nøglen tog jeg med? See til at vare hvad Du kan. Vær forsigtig med disse Yttringer kjere Alf, brænd helst dette lille Brev thi ‹dog› kunde saa letkunde saa let] her har hun trolig uteglemt ordet ‘Du’ lade det ligge.

Skriv mig til om Alt, men vogt Dig for at saare mig – saa lidt ubehageligt som muligt siger jeg ligesom den Reisende til Konen «saa lidt Snaus som muligt». Har Du fulgt mit Raad at tage Dig en lille Tour op til Eids.Eids.] dvs. Eidsvoll saa skulde det glæde mig meget.

Din hjertelig hengivne

Moder C.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.