Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige

Litteratur

Litteratur med fulle referanser i teksten eller kommentarene er ikke med i litteraturlisten.


Utrykt (oppbevaringssted: Nasjonalbiblioteket)

Ms.4° 3496. Camilla Collett: Avskrifter ved Leiv og Inger Amundsen av en del av hennes brev fra tidsrommet 1841–85. Også brev fra Peter Jonas Collett til henne, samt noen få mellom andre personer. Med enkelte kommentarer ved L. Amundsen.

Ms.fol. 4120. Ellisiv Steen: Kartotek over brev fra og til Camilla Collett, til dels med innholdsreferat. Forrest en dagsliste over hennes oppholdssteder.


Trykt litteratur og nettsteder

Bergsøe, Clara 1904. Magdalene Thoresen : Portrætstudie. København/Kristiania, Gyldendal.

Collett, Alf 1897. «Camilla Colletts Memoirer» (med gjengivelse av brev fra Alf Collett til Gina Krog). I Nylænde, 11. årg. nr. 9, 1. mai 1897

Collett, Alf 1911. Camilla Colletts livs historie. Kristiania, Gyldendal

Collett, Alf 1915. Familien Collett og Christianialiv i gamle dage. Kristiania, Cappelen

Collett, Camilla 1926. Optegnelser fra ungdomsaarene. Bind 1 av Dagbøker og breve. Utgitt av Leiv Amundsen. Oslo, Gyldendal

Collett, Camilla 2017. «Camilla Colletts notater til en ‘Levnetsbeskrivelse’». Utgitt av Tone Modalsli og Mette Refslund Witting. Edda 104, nr. 3, 240–60

Collett, John Peter 2011. Universitetet i Nasjonen : 1811–1870. Bok 1 av Universitetet i Oslo 1811–2011. Oslo, Unipub

Dunker, Bernhard 1954. Breve til Julie Winther. Utgitt av Solveig Tunold, Oslo, Cappelen

Finne-Grønn, S.H. 1939. Slekten Lasson. Oslo, Det Mallingske boktrykkeri

Fulsås, Narve red. 2013. Biografisk leksikon til Ibsens brev : med tidstavle. Oslo, Akademika forlag

Gran, Henning 1946. Billedhuggeren Julius Middelthun og hans samtid. Oslo, Aschehoug

Hammerich, Fredrik 1857. Forhandlingerne paa det første skandinaviske Kirkemøde, Kjøbenhavn, Juli 1857. København, C.G. Iversens Boghandel

Hansen, Tor Ivar red. 2011. Studentminner. Bok 9 av Universitetet i Oslo 1811–2011. Oslo, Unipub

HFL = Halvorsen, Jens Braage 1888–1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880. Kristiania, Den Norske Forlagsforening. 6 b.

Hopstock, Carsten 1983. «Hjemmet på Jarlsberg». I Jarlsberg : En norsk grevelig residens. Av Gunnar Hjelde, Carsten Hopstock og Guthorm Kavli. Oslo, Universitetsforlaget

Kollhøj, Jens Petter 2014. «Nok av stygge bilder. Camilla Colletts kamp mot fotografiske tilfeldigheter». I Å bli en stemme : Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap. Oslo, Novus forlag

Kraft, Jens E. 1863. Norsk Forfatter-Lexicon. Christiania, Johan Dahls forlag

NAOB = Det Norske Akademis ordbok, https://www.naob.no/

NBL = Norsk biografisk leksikon 2. utg., https://nbl.snl.no

Nielsen, Ragna 1904. Norske Kvinder i det 19de Aarhundrede. Første Del. Kristiania, Det norske Aktieforlag

Mørck, Fredrikke 1914. Norske kvinder 1. Kristiania, Berg & Høgh’s Forlag.

ODS = Ordbog over det danske Sprog, http://ordnet.dk/ods

Sanstøl, Jorunn 2004. Christiania-bilder : Hovedstadens billedkunst gjennom 350 år. Rakkestad, Valdisholm forlag

Seijersted, Hilde, artikkelen «Marie Colban» i Norsk oversetterleksikon, https://www.oversetterleksikon.no/

Seip, Anne-Lise 2007. Demringstid : Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Oslo, Aschehoug

SNL = Store norske leksikon, https://snl.no/

Steen, Ellisiv 1947. Diktning og virkelighet : en studie i Camilla Colletts forfatterskap. Oslo, Gyldendal

Steen, Ellisiv 1954. Den lange strid : Camilla Collett og hennes senere forfatterskap. Oslo, Gyldendal

Steinfeld, Torill 2012. Camilla Collett : ungdom og ekteskap. Oslo, Gyldendal

Storsveen, Odd Arvid 2008. Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland. Oslo, Cappelen Damm

SV = Collett, Camilla 1912–13. Samlede verker. Mindeudgave. Kristiania, Gyldendal. 3 b.

Tveterås, Harald 1964. Den norske bokhandels historie, b. 2. Oslo, Norsk bokhandler-medhjelper-forening

Wallem, Fredrik B. 1916. Det norske studentersamfund gjennem hundrede aar : 1813 – 2. oktober – 1913. Første del. Oslo, Aschehoug

Welhaven, Johan Sebastian 1945. Welhavens kjærlighetsbrever til Ida Kjerulf : Med en innledende orientering. Utgitt av Dr. Otto Lous Mohr. Oslo, Aschehoug

Welhaven, Johan Sebastian 1990–92. Samlede verker. Utg. med innledning og kommentar av Ingard Hauge. Oslo, Universitetsforlaget. 5 b.

Wergeland, Henrik 1918–40. Samlede Skrifter. Trykt og utrykt. Utg. av Herman Jæger og Didrik Arup Seip. Kristiania/Oslo, Steenske forlag. 6 b. i 23

Wergeland, Henrik 1974. Brevene til Amalie : med andre supplementer til Wergelands Samlede skrifter vesentlig fra Jonas Skougaards samlinger. Utg. av Leiv Amundsen. Oslo, Cappelen

Ørjasæter, Kristin 2002. Selviakttakelsens poetikk : En lesning av Camilla Wergelands dagbok fra 1830-årene. Oslo, Unipub

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.