Brev 1852–63

av Camilla Collett

Forrige Neste

[1. desember 1861]. Brev til NN

Brevs. 5

Opplysninger om brevet:
Skrevet i Christiania. Brevet er konsept til et åpent brev trykt i Illustreret Nyhedsblad, nr. 48, 1. desember 1861. Rettelsene med blyant, som her er opplyst i noter, er tatt tilfølge i den trykte teksten. En tidligere versjon ble trykket som innstikk til Morgenbladet 13. september 1861. Vi har ikke funnet et eksemplar av innstikket, men det er referert til det i Aftenposten samme dag og Collett nevner det i brev til Oscar Wergeland 13. september 1861.
Datering: Konseptet er udatert, men teksten er trykket i Illustreret Nyhedsblad nr. 48, 1. desember 1861.

WergelandWergeland] Henrik Wergeland (1808–45), forfatter og riksarkivar og WelhavenWelhaven] Johan Sebastian Welhaven (1807–73), forfatter og professor have begge, uanseet deres Værd som Digtere, i Studenterverdenen en Betydning som ingen af vore fremragende Aander nogensinde kan siges at have havt. De vare begge med Liv og Sjel Studenter; de stode som Vækkere og Ledere midt i ‹s›in Tids Begivenheder og Bevægelser, af hvis Malstrømme, en bedre, ædlere, mere luttret Aand opsteg og gjorde sig gjeldende i deres Samfundsliv.Samfundsliv] rettet med blyant til ‘Samfundslivet’ Fjendtlige i al deres Stræben, og helehele] strøket med blyant Retning, repræsenterede de dog saa nødvendige og betydningsfulde Led i den hele Udvikling, at de netop i denne deres Modsætning maatte staae derder] strøket med blyant for en fjernere Tid som Uadskille‹lige.›

Denne Tid er allerede kommen. De Lidenskaber og Storme de kaldte tillive ere længst forstummede, over den ene har Graven allerede lagt sin Forklarelse medens den Ene Anden er levnet den vistnok vanskeligere Opgave at leve. Og derfor forekom det os vakkert, som et Symbol paa den Styrkens og Enighedens Aand der er vundet gjennem disse Mænds Strid, at opstille deres Buster ved hinanden. Det var denne Betragtning der har ledet vort Valg. maatte den overalt finde Anklang.

Boken er utgitt av Nasjonalbiblioteket

Last ned

Last ned hele boken til mobil/nettbrett i .epub-format eller som .mobi.
Du kan også skrive ut boken som .pdf eller html.

Om Brev 1852–63

Samlingen inneholder 70 brev skrevet av Camilla Collett i perioden fra januar 1852 og til våren 1863. Perioden begynner med at Collett var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner, og slutter med forberedelsene til en lenger utenlandsreise sensommeren 1863.

Mens brevene fra 1852 til 1857 tegner et bilde av hvordan Collett etablerte en ny tilværelse for seg selv og sine nærmeste, er brevene i den siste delen preget av et rikere sosialt og litterært liv.

Les mer..

Om Camilla Collett

Collett var en av de første i Norge til å benytte termen feminist. Hun argumenterte for at kvinner og menn er ulike, men likeverdige og hverandres åndelige partnere. Kvinnefrigjøring er derfor et anliggende for alle, kvinner som menn. Menn skal vise kvinner at deres verd blir erkjent og respektert, men kvinner må frigjøre seg selv gjennom aktiv selvrefleksjon.

Les mer..

Del boken

Tips dine venner om denne boken!

Del på Twitter
Del på Facebook

Gå ikke glipp av ett eneste ord.

Fyll ut e-posten din under så vi kan varsle deg når nye verk publiseres.